Kokoo­muksen ek-ryhmän puheen­vuoro v. 2016 talous­arvion palau­te­kes­kus­te­lussa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ek-ryhmän puheen­vuoro v. 2016 talous­arvion palau­te­kes­kus­te­lussa

Kokoo­muksen ek-ryhmän puheen­vuoro v. 2016 talous­arvion palau­te­kes­kus­te­lussa

Julkaistu: 14.12.2015 Uncategorized

Arvoisa puhemies

Tällä budje­tilla tehdään pieni mutta välttä­mätön osa siitä suuresta urakasta, joka tällä halli­tuk­sella ja eduskun­nalla on Suomen talouden suunnan kääntä­mi­sessä. Niukkuuden jakaminen ei ole miellyt­tävää, mutta se on tämän hetken todel­lisuus. Talous­ti­lanne on vaikea, verra­taanpa sitä omaan talous­his­to­ri­aamme tai tilan­teeseen esimer­kiksi muualla Euroo­passa.

Talous­kasvua ei ole ollut vuosiin, työllisyys on heiken­tynyt, inves­toinnit laahaavat. Tärkeät vienti­mark­ki­natkin ovat vaikeuk­sissa, eikä vetoapua sieltäkään ole näköpii­rissä. Kustan­nus­kil­pai­lu­kykyä on 2000-luvun aikana menetetty. Julkinen talous velkaantuu myös ensi vuonna ja vielä muutaman vuoden siitä eteenpäin, heikentäen Suomen valmiutta reagoida mahdol­liseen uuteen kansain­vä­liseen talous­kriisiin. Kesällä eskaloi­tunut turva­pai­kan­ha­ki­ja­ti­lanne on aiheut­ta­massa suuria lisäkus­tan­nuksia.

Tässä tilan­teessa siis olemme, kun käsit­te­lemme ensi vuoden budjettia. Kaikista vaikeuk­sista huoli­matta on todettava, että loppu­tu­lok­sessa on onnis­tuttu kohtuul­lisen hyvin käytet­tä­vissä olevilla resurs­seilla. Vaikka budje­tissa on leikkauksia, valio­kunnan mietin­nössä kuten myös monissa asian­tun­ti­joiden ja tutki­mus­lai­tosten kommen­teissa koros­tetaan, miten tärkeää on viedä raken­ne­uu­dis­tuksia eteenpäin. Muuten leikkausten kierteestä ei päästä irti.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä katsoo, että halli­tuksen talous­po­li­tiikan linja sisältää oikeat keinot Suomen taloutta kurjis­tavien ongelmien ratkai­se­mi­seksi. Suomen Pankin viime viikolla julkis­tamat arviot vahvis­tavat käsitys­tämme: Tie on vaikea mutta suunta on oikea.

Halli­tuksen linjan keskeisiä piirteitä ovat työlinja verotuk­sessa, paikal­linen sopiminen ja kilpai­lu­kykyä vahvis­tavat toimet sekä normien purka­minen yhdis­tettynä julkista taloutta tasapai­not­tavaan finans­si­po­li­tiikkaan - ilman kasvua tukah­dut­tavia veron­ko­ro­tuksia. Säästöjen kohteina nyt oleviin koulu­tukseen ja tutki­mukseen sekä tuote­ke­hi­tykseen voidaan panostaa lisää, kun talouteen saadaan uudis­tusten myötä lisää liikku­ma­varaa.

Työlinjaa ilmen­tävät esimer­kiksi 450 miljoonan laajennus työtu­lo­vä­hen­nykseen sekä liiken­ne­väylien korjaus­velan paikkaa­miseen suunnattu lisära­hoitus, ensi vuonna 100 miljoonaa. Lisätään työn kannus­timia, pidetään pyörät pyöri­mässä.

Viime viikkoina opposi­tiosta on kuultu väitteitä, että hallitus ei panos­taisi työlli­syyteen. Pelkästään edellä mainit­tujen yksityis­kohtien valossa voi sanoa, että syytös on perätön.

Arvoisa puhemies

Valtio­va­rain­va­lio­kunnan käsit­te­lyssä budjettiin tehtiin joukko harkittuja täyden­nyksiä, jotka saatiin kokonai­suuteen mukaan halli­tus­puo­lueiden hyvällä yhteis­työllä.

Neljän miljoonan lisäys sotave­te­raanien kuntou­tukseen on kaikkien puolueiden yhtei­sesti hyväksymä arvos­tuksen osoitus tämän maan pelas­ta­neelle sukupol­velle. Sisäve­sis­töjen ja Itämeren tilaa kohen­netaan osoit­ta­malla keske­ne­räisten siirto­vie­mä­reiden loppuun­saat­ta­miseen yli kolme miljoonaa. Koulujen kerho­toi­mintaan, perus­o­pe­tuksen laatuun ja nuorten työpa­ja­toi­mintaan eduskunta lisää yhteensä kahdeksan miljoonaa. Pieniä mutta tarpeel­lisia korjauksia kaikki.

Syksyn mittaan on kuultu kritiikkiä Finnfundia kohtaan. Finnfund on Suomen kehitys­po­li­tiikan tärkein väline kehitys­maiden yksityisen sektorin tukemi­sessa: työpaik­kojen luomiseen kehitys­maissa ja esimer­kiksi energia-alan infra­struk­tuurin raken­ta­miseen. Koska Finnfund toimii itsekan­nat­ta­vasti ja pääoma kasvaa, ei siihen sijoi­tettu veron­mak­sajien raha katoa minnekään.

Arvoisa puhemies

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä puolustaa tätä budjet­tie­si­tystä tietoisena siitä, että se on tehty raskaiden reunaeh­tojen valli­tessa. Suomen nykyisiä tai varsinkaan tulevia julkisia menoja ei yksin­ker­tai­sesti ole mahdol­lista rahoittaa nykyi­sellä talouden tuotan­to­ky­vyllä eikä nykyi­sillä raken­teilla. Siksi kaikki nämä toimet tarvitaan. Ei siksi, että joiltakin ryhmiltä halut­taisiin ottaa etuja pois, vaan siksi, että meillä olisi hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös tulevai­suu­dessa.

 


Kokoomus.fi