Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen ek-ryhmän puheen­vuoro v. 2016 talous­ar­vion palau­te­kes­kus­te­lussa

Kokoo­muk­sen ek-ryhmän puheen­vuoro v. 2016 talous­ar­vion palau­te­kes­kus­te­lussa

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies

Tällä budje­tilla tehdään pieni mutta vält­tä­mä­tön osa siitä suuresta urakasta, joka tällä halli­tuk­sella ja edus­kun­nalla on Suomen talou­den suun­nan kään­tä­mi­sessä. Niuk­kuu­den jaka­mi­nen ei ole miel­lyt­tä­vää, mutta se on tämän hetken todel­li­suus. Talous­ti­lanne on vaikea, verra­taanpa sitä omaan talous­his­to­ri­aamme tai tilan­tee­seen esimer­kiksi muualla Euroo­passa.

Talous­kas­vua ei ole ollut vuosiin, työl­li­syys on heiken­ty­nyt, inves­toin­nit laahaa­vat. Tärkeät vien­ti­mark­ki­nat­kin ovat vaikeuk­sissa, eikä vetoa­pua siel­tä­kään ole näkö­pii­rissä. Kustan­nus­kil­pai­lu­ky­kyä on 2000-luvun aikana mene­tetty. Julki­nen talous velkaan­tuu myös ensi vuonna ja vielä muuta­man vuoden siitä eteen­päin, heiken­täen Suomen valmiutta reagoida mahdol­li­seen uuteen kansain­vä­li­seen talous­krii­siin. Kesällä eska­loi­tu­nut turva­pai­kan­ha­ki­ja­ti­lanne on aiheut­ta­massa suuria lisä­kus­tan­nuk­sia.

Tässä tilan­teessa siis olemme, kun käsit­te­lemme ensi vuoden budjet­tia. Kaikista vaikeuk­sista huoli­matta on todet­tava, että loppu­tu­lok­sessa on onnis­tuttu kohtuul­li­sen hyvin käytet­tä­vissä olevilla resurs­seilla. Vaikka budje­tissa on leik­kauk­sia, valio­kun­nan mietin­nössä kuten myös monissa asian­tun­ti­joi­den ja tutki­mus­lai­tos­ten kommen­teissa koros­te­taan, miten tärkeää on viedä raken­ne­uu­dis­tuk­sia eteen­päin. Muuten leik­kaus­ten kier­teestä ei päästä irti.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä katsoo, että halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kan linja sisäl­tää oikeat keinot Suomen taloutta kurjis­ta­vien ongel­mien ratkai­se­mi­seksi. Suomen Pankin viime viikolla julkis­ta­mat arviot vahvis­ta­vat käsi­tys­tämme: Tie on vaikea mutta suunta on oikea.

Halli­tuk­sen linjan keskei­siä piir­teitä ovat työlinja vero­tuk­sessa, paikal­li­nen sopi­mi­nen ja kilpai­lu­ky­kyä vahvis­ta­vat toimet sekä normien purka­mi­nen yhdis­tet­tynä julkista taloutta tasa­pai­not­ta­vaan finans­si­po­li­tiik­kaan - ilman kasvua tukah­dut­ta­via veron­ko­ro­tuk­sia. Sääs­tö­jen kohteina nyt oleviin koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen sekä tuote­ke­hi­tyk­seen voidaan panos­taa lisää, kun talou­teen saadaan uudis­tus­ten myötä lisää liik­ku­ma­va­raa.

Työlin­jaa ilmen­tä­vät esimer­kiksi 450 miljoo­nan laajen­nus työtu­lo­vä­hen­nyk­seen sekä liiken­ne­väy­lien korjaus­ve­lan paik­kaa­mi­seen suun­nattu lisä­ra­hoi­tus, ensi vuonna 100 miljoo­naa. Lisä­tään työn kannus­ti­mia, pide­tään pyörät pyöri­mässä.

Viime viik­koina oppo­si­tiosta on kuultu väit­teitä, että halli­tus ei panos­taisi työl­li­syy­teen. Pelkäs­tään edellä mainit­tu­jen yksi­tyis­koh­tien valossa voi sanoa, että syytös on perä­tön.

Arvoisa puhe­mies

Valtio­va­rain­va­lio­kun­nan käsit­te­lyssä budjet­tiin tehtiin joukko harkit­tuja täyden­nyk­siä, jotka saatiin koko­nai­suu­teen mukaan halli­tus­puo­luei­den hyvällä yhteis­työllä.

Neljän miljoo­nan lisäys sota­ve­te­raa­nien kuntou­tuk­seen on kaik­kien puoluei­den yhtei­sesti hyväk­symä arvos­tuk­sen osoi­tus tämän maan pelas­ta­neelle suku­pol­velle. Sisä­ve­sis­tö­jen ja Itäme­ren tilaa kohen­ne­taan osoit­ta­malla keske­ne­räis­ten siir­to­vie­mä­rei­den loppuun­saat­ta­mi­seen yli kolme miljoo­naa. Koulu­jen kerho­toi­min­taan, perus­o­pe­tuk­sen laatuun ja nuor­ten työpa­ja­toi­min­taan edus­kunta lisää yhteensä kahdek­san miljoo­naa. Pieniä mutta tarpeel­li­sia korjauk­sia kaikki.

Syksyn mittaan on kuultu kritiik­kiä Finn­fun­dia kohtaan. Finn­fund on Suomen kehi­tys­po­li­tii­kan tärkein väline kehi­tys­mai­den yksi­tyi­sen sekto­rin tuke­mi­sessa: työpaik­ko­jen luomi­seen kehi­tys­maissa ja esimer­kiksi ener­gia-alan infra­struk­tuu­rin raken­ta­mi­seen. Koska Finn­fund toimii itse­kan­nat­ta­vasti ja pääoma kasvaa, ei siihen sijoi­tettu veron­mak­sa­jien raha katoa minne­kään.

Arvoisa puhe­mies

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä puolus­taa tätä budjet­tie­si­tystä tietoi­sena siitä, että se on tehty raskai­den reunaeh­to­jen valli­tessa. Suomen nykyi­siä tai varsin­kaan tule­via julki­sia menoja ei yksin­ker­tai­sesti ole mahdol­lista rahoit­taa nykyi­sellä talou­den tuotan­to­ky­vyllä eikä nykyi­sillä raken­teilla. Siksi kaikki nämä toimet tarvi­taan. Ei siksi, että joil­ta­kin ryhmiltä halut­tai­siin ottaa etuja pois, vaan siksi, että meillä olisi hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös tule­vai­suu­dessa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content