Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tekno­lo­gia­pamfletti julkaistu: Halli­tuk­seen tekno­lo­gia­mi­nis­te­rin salkku!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tekno­lo­gia­pamfletti julkaistu: Halli­tuk­seen tekno­lo­gia­mi­nis­te­rin salkku!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män esit­tää tänään julkais­tussa tekno­lo­gia­pamfle­tis­saan, että tekno­lo­gian hyödyn­tä­mi­sen ja kehi­tyk­sen koor­di­nointi on siir­ret­tävä halli­tuk­sessa yhden minis­te­rin, kuten opetus- ja tekno­lo­gia­mi­nis­te­rin vastuulle. Suomi tulee nostaa tekno­lo­gian kehit­tä­mi­sen kärki­maaksi nosta­malla tutki­mus- ja kehi­tys­toi­min­nan osuus brut­to­kan­san­tuot­teesta peräti 4,5 prosent­tiin.

Suomi tekno­lo­gian kärki­maaksi 2020 ? pamfletti on valmis­teltu kansan­edus­ta­jien Sanna Laus­lah­den ja Jukka Kopran johdolla.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää pamfle­tissa Suomen aseman vahvis­ta­mista data­kes­kit­ty­mänä pitä­mällä data­kes­kuk­set alen­ne­tussa sähkö­ve­ro­luo­kassa ja pitä­mällä sähkön hinta kilpai­lu­ky­kyi­senä. Tekno­lo­gian kaupal­lis­ta­mista on vauh­di­tet­tava vaikut­ta­malla EU:ssa siten, että esimer­kiksi kirjat ja e-kirjat saatai­siin samaan vero­kan­taan.

Tekno­lo­gian tuomat mahdol­li­suu­det on otet­tava käyt­töön sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sessa. Pamfle­tissa ehdo­te­taan vapaa­eh­toi­sen etälää­kä­ri­ko­kei­lun käyn­nis­tä­mistä, jossa perus­ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lut hoidet­tai­siin mahdol­li­sim­man pitkälle etäyh­tey­den kautta.

Pamfle­tissa esite­tään lisät­tä­väksi perus­o­pe­tuk­seen ohjel­moin­nin ja tekno­lo­giao­pe­tuk­sen määrää merkit­tä­västi koulu­lais­ten tekno­lo­giao­saa­mi­sen vahvis­ta­mi­seksi.

Suomen tieto­tur­val­li­suutta on vahvis­tet­tava resur­soi­malla polii­sin kyber­tur­val­li­suu­den yksik­köjä ja lisää­mällä polii­siam­mat­ti­kor­kea­kou­lun kyber­ri­kol­li­suu­den torjun­nan opin­toja. Tieto­turva-alan reser­vi­läi­sistä kootaan kyber­tur­val­li­suu­teen erikois­tu­nut yksikkö Suomen kyber­suo­ri­tus­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content