Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tekno­lo­gia­pamfletti julkaistu: Halli­tuk­seen tekno­lo­gia­mi­nis­te­rin salkku!

Julkaistu: 03.03.2015

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män esit­tää tänään julkais­tussa tekno­lo­gia­pamfle­tis­saan, että tekno­lo­gian hyödyn­tä­mi­sen ja kehi­tyk­sen koor­di­nointi on siir­ret­tävä halli­tuk­sessa yhden minis­te­rin, kuten opetus- ja tekno­lo­gia­mi­nis­te­rin vastuulle. Suomi tulee nostaa tekno­lo­gian kehit­tä­mi­sen kärki­maaksi nosta­malla tutki­mus- ja kehi­tys­toi­min­nan osuus brut­to­kan­san­tuot­teesta peräti 4,5 prosent­tiin.

Suomi tekno­lo­gian kärki­maaksi 2020 ? pamfletti on valmis­teltu kansan­edus­ta­jien Sanna Laus­lah­den ja Jukka Kopran johdolla.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää pamfle­tissa Suomen aseman vahvis­ta­mista data­kes­kit­ty­mänä pitä­mällä data­kes­kuk­set alen­ne­tussa sähkö­ve­ro­luo­kassa ja pitä­mällä sähkön hinta kilpai­lu­ky­kyi­senä. Tekno­lo­gian kaupal­lis­ta­mista on vauh­di­tet­tava vaikut­ta­malla EU:ssa siten, että esimer­kiksi kirjat ja e-kirjat saatai­siin samaan vero­kan­taan.

Tekno­lo­gian tuomat mahdol­li­suu­det on otet­tava käyt­töön sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sessa. Pamfle­tissa ehdo­te­taan vapaa­eh­toi­sen etälää­kä­ri­ko­kei­lun käyn­nis­tä­mistä, jossa perus­ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lut hoidet­tai­siin mahdol­li­sim­man pitkälle etäyh­tey­den kautta.

Pamfle­tissa esite­tään lisät­tä­väksi perus­o­pe­tuk­seen ohjel­moin­nin ja tekno­lo­giao­pe­tuk­sen määrää merkit­tä­västi koulu­lais­ten tekno­lo­giao­saa­mi­sen vahvis­ta­mi­seksi.

Suomen tieto­tur­val­li­suutta on vahvis­tet­tava resur­soi­malla polii­sin kyber­tur­val­li­suu­den yksik­köjä ja lisää­mällä polii­siam­mat­ti­kor­kea­kou­lun kyber­ri­kol­li­suu­den torjun­nan opin­toja. Tieto­turva-alan reser­vi­läi­sistä kootaan kyber­tur­val­li­suu­teen erikois­tu­nut yksikkö Suomen kyber­suo­ri­tus­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi.