Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tekno­lo­gia­pamfletti julkaistu: Halli­tuk­seen tekno­lo­gia­mi­nis­te­rin salkku!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tekno­lo­gia­pamfletti julkaistu: Halli­tuk­seen tekno­lo­gia­mi­nis­te­rin salkku!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män esit­tää tänään julkais­tussa tekno­lo­gia­pamfle­tis­saan, että tekno­lo­gian hyödyn­tä­mi­sen ja kehi­tyk­sen koor­di­nointi on siir­ret­tävä halli­tuk­sessa yhden minis­te­rin, kuten opetus- ja tekno­lo­gia­mi­nis­te­rin vastuulle. Suomi tulee nostaa tekno­lo­gian kehit­tä­mi­sen kärki­maaksi nosta­malla tutki­mus- ja kehi­tys­toi­min­nan osuus brut­to­kan­san­tuot­teesta peräti 4,5 prosent­tiin.

Suomi tekno­lo­gian kärki­maaksi 2020 ? pamfletti on valmis­teltu kansan­edus­ta­jien Sanna Laus­lah­den ja Jukka Kopran johdolla.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää pamfle­tissa Suomen aseman vahvis­ta­mista data­kes­kit­ty­mänä pitä­mällä data­kes­kuk­set alen­ne­tussa sähkö­ve­ro­luo­kassa ja pitä­mällä sähkön hinta kilpai­lu­ky­kyi­senä. Tekno­lo­gian kaupal­lis­ta­mista on vauh­di­tet­tava vaikut­ta­malla EU:ssa siten, että esimer­kiksi kirjat ja e-kirjat saatai­siin samaan vero­kan­taan.

Tekno­lo­gian tuomat mahdol­li­suu­det on otet­tava käyt­töön sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sessa. Pamfle­tissa ehdo­te­taan vapaa­eh­toi­sen etälää­kä­ri­ko­kei­lun käyn­nis­tä­mistä, jossa perus­ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lut hoidet­tai­siin mahdol­li­sim­man pitkälle etäyh­tey­den kautta.

Pamfle­tissa esite­tään lisät­tä­väksi perus­o­pe­tuk­seen ohjel­moin­nin ja tekno­lo­giao­pe­tuk­sen määrää merkit­tä­västi koulu­lais­ten tekno­lo­giao­saa­mi­sen vahvis­ta­mi­seksi.

Suomen tieto­tur­val­li­suutta on vahvis­tet­tava resur­soi­malla polii­sin kyber­tur­val­li­suu­den yksik­köjä ja lisää­mällä polii­siam­mat­ti­kor­kea­kou­lun kyber­ri­kol­li­suu­den torjun­nan opin­toja. Tieto­turva-alan reser­vi­läi­sistä kootaan kyber­tur­val­li­suu­teen erikois­tu­nut yksikkö Suomen kyber­suo­ri­tus­ky­vyn vahvis­ta­mi­seksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content