Kokoomus.fi
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän tekno­lo­gia­pamfletti julkaistu: Halli­tukseen tekno­lo­gia­mi­nis­terin salkku!

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän tekno­lo­gia­pamfletti julkaistu: Halli­tukseen tekno­lo­gia­mi­nis­terin salkku!

Julkaistu: 3.3.15 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän esittää tänään julkais­tussa tekno­lo­gia­pamfle­tissaan, että tekno­logian hyödyn­tä­misen ja kehityksen koordi­nointi on siirrettävä halli­tuk­sessa yhden minis­terin, kuten opetus- ja tekno­lo­gia­mi­nis­terin vastuulle. Suomi tulee nostaa tekno­logian kehit­tä­misen kärki­maaksi nosta­malla tutkimus- ja kehitys­toi­minnan osuus brutto­kan­san­tuot­teesta peräti 4,5 prosenttiin.

Suomi tekno­logian kärki­maaksi 2020 ? pamfletti on valmis­teltu kansan­edus­tajien Sanna Lauslahden ja Jukka Kopran johdolla.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä esittää pamfle­tissa Suomen aseman vahvis­ta­mista datakes­kit­tymänä pitämällä datakes­kukset alenne­tussa sähkö­ve­ro­luo­kassa ja pitämällä sähkön hinta kilpai­lu­ky­kyisenä. Tekno­logian kaupal­lis­ta­mista on vauhdi­tettava vaikut­ta­malla EU:ssa siten, että esimer­kiksi kirjat ja e-kirjat saataisiin samaan verokantaan.

Tekno­logian tuomat mahdol­li­suudet on otettava käyttöön sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden tuotta­mi­sessa. Pamfle­tissa ehdotetaan vapaa­eh­toisen etälää­kä­ri­ko­keilun käynnis­tä­mistä, jossa perus­ter­vey­den­huol­to­pal­velut hoidet­taisiin mahdol­li­simman pitkälle etäyh­teyden kautta.

Pamfle­tissa esitetään lisät­tä­väksi perus­o­pe­tukseen ohjel­moinnin ja tekno­lo­giao­pe­tuksen määrää merkit­tä­västi koulu­laisten tekno­lo­giao­saa­misen vahvis­ta­mi­seksi.

Suomen tieto­tur­val­li­suutta on vahvis­tettava resur­soi­malla poliisin kyber­tur­val­li­suuden yksikköjä ja lisää­mällä polii­siam­mat­ti­kor­kea­koulun kyber­ri­kol­li­suuden torjunnan opintoja. Tieto­turva-alan reser­vi­läi­sistä kootaan kyber­tur­val­li­suuteen erikois­tunut yksikkö Suomen kyber­suo­ri­tus­kyvyn vahvis­ta­mi­seksi.


Kokoomus.fi