Kokoo­muksen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

Kokoo­muksen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

Julkaistu: 13.02.2013 Sivistys

“Kymnaa­si­ra­kenne elää edelleen vahvana vaikka ympäröivä maailma koostuu tieto­yh­teis­kun­nasta. Me haluamme uudistaa lukion siten, että se antaa opiske­li­joille eväät jatko-opintoihin ja elämään”, kansan­edus­tajat Raija Vahasalo ja Timo Heinonen sanovat.

Heinonen ja Vahasalo haluavat uudistaa lukion tunti­ra­kenteen kokoa­malla saman­tyyp­piset oppiaineet koreihin. Kaikille opiske­li­joille pakol­lisina opintoina olisi kaksi eheytta?va?a? monitie­teel­lista? kurssia, joilla harjaan­nutaan tiedon monipuo­liseen hallintaan ja sovel­ta­miseen ilmio?la?hto?isesti. “Lukio­diplomin laajen­ta­minen tiede­ai­neisiin voisi parhaim­millaan korvata yliopis­tojen raskasta pääsy­koe­jär­jes­telmää, sillä se osoit­taisi opiske­lijan pereh­ty­nei­syyden ja motivaation”, Heinonen sanoo.

Lisäksi Vahasalo ja Heinonen ehdot­tavat syste­maat­tisen yhteistyön luomista lukion ja korkea-asteen välille. “Tiiviim­mästä yhteis­työstä hyötyvät myös yliopistot. Opiske­lijat on tutus­tu­tettava akatee­miseen maailmaan ja siellä tarvit­taviin opiske­lu­tai­toihin jo lukio­aikana”, Vahasalo vaatii.

“Lukion tärkein tehtävä on ohjata nuoret tiedon lähteille sekä antaa tarvit­tavat taidot ajatteluun ja oppimiseen”, Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Raija Vahasalo ja Timo Heinonen painot­tavat.

Vahasalo ja Heinonen uskovat, että yhteistyön tiivis­tä­minen ja henki­lö­koh­taisen opinto-ohjauksen takaa­minen opiske­li­joille voi karsia myös turhia ja turhaut­tavia välivuosia.

Raportin vastaa­not­tanut ministeri Henna Virkkunen kiitteli raikkaita ajatuksia. “Lukion uudis­ta­minen on otettava vakavasti, raportti antaa uudis­ta­miseen hyviä eväitä”, hän sanoi.

Kansan­edustaja, Kokoo­muksen osaamisen ja sivis­tyksen verkoston puheen­johtaja Timo Heinonen ja kansan­edustaja, sivis­tys­va­lio­kunnan puheen­johtaja Raija Vahasalo luovut­tivat tänään raportin lukion uudis­ta­mi­seksi kunta-ja hallin­to­mi­nisteri Henna Virkkuselle sekä Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpolle.

Lue Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi dokument­tiar­kis­tosta

Lisätietoja
Raija Vahasalo 050 5113 090
Timo Heinonen 050 5122 760


Kokoomus.fi