Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

Julkaistu:

“Kymnaa­si­ra­kenne elää edel­leen vahvana vaikka ympä­röivä maailma koos­tuu tieto­yh­teis­kun­nasta. Me haluamme uudis­taa lukion siten, että se antaa opis­ke­li­joille eväät jatko-opin­toi­hin ja elämään”, kansan­edus­ta­jat Raija Vaha­salo ja Timo Heino­nen sano­vat.

Heino­nen ja Vaha­salo halua­vat uudis­taa lukion tunti­ra­ken­teen kokoa­malla saman­tyyp­pi­set oppiai­neet korei­hin. Kaikille opis­ke­li­joille pakol­li­sina opin­toina olisi kaksi eheytta?va?a? moni­tie­teel­lista? kurs­sia, joilla harjaan­nu­taan tiedon moni­puo­li­seen hallin­taan ja sovel­ta­mi­seen ilmio?la?hto?isesti. “Lukio­diplo­min laajen­ta­mi­nen tiede­ai­nei­siin voisi parhaim­mil­laan korvata yliopis­to­jen raskasta pääsy­koe­jär­jes­tel­mää, sillä se osoit­taisi opis­ke­li­jan pereh­ty­nei­syy­den ja moti­vaa­tion”, Heino­nen sanoo.

Lisäksi Vaha­salo ja Heino­nen ehdot­ta­vat syste­maat­ti­sen yhteis­työn luomista lukion ja korkea-asteen välille. “Tiiviim­mästä yhteis­työstä hyöty­vät myös yliopis­tot. Opis­ke­li­jat on tutus­tu­tet­tava akatee­mi­seen maail­maan ja siellä tarvit­ta­viin opis­ke­lu­tai­toi­hin jo lukio­ai­kana”, Vaha­salo vaatii.

“Lukion tärkein tehtävä on ohjata nuoret tiedon lähteille sekä antaa tarvit­ta­vat taidot ajat­te­luun ja oppi­mi­seen”, Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Raija Vaha­salo ja Timo Heino­nen painot­ta­vat.

Vaha­salo ja Heino­nen usko­vat, että yhteis­työn tiivis­tä­mi­nen ja henki­lö­koh­tai­sen opinto-ohjauk­sen takaa­mi­nen opis­ke­li­joille voi karsia myös turhia ja turhaut­ta­via väli­vuo­sia.

Rapor­tin vastaa­not­ta­nut minis­teri Henna Virk­ku­nen kiit­teli raik­kaita ajatuk­sia. “Lukion uudis­ta­mi­nen on otet­tava vaka­vasti, raportti antaa uudis­ta­mi­seen hyviä eväitä”, hän sanoi.

Kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton puheen­joh­taja Timo Heino­nen ja kansan­edus­taja, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo luovut­ti­vat tänään rapor­tin lukion uudis­ta­mi­seksi kunta-ja hallin­to­mi­nis­teri Henna Virk­kuselle sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpolle.

Lue Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män raportti lukion uudis­ta­mi­seksi doku­ment­tiar­kis­tosta

Lisä­tie­toja
Raija Vaha­salo 050 5113 090
Timo Heino­nen 050 5122 760

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content