• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

  Julkaistu: 13.02.2013 Sivistys

  “Kymnaa­si­ra­kenne elää edel­leen vahvana vaikka ympä­röivä maailma koos­tuu tieto­yh­teis­kun­nasta. Me haluamme uudis­taa lukion siten, että se antaa opis­ke­li­joille eväät jatko-opin­toi­hin ja elämään”, kansan­edus­ta­jat Raija Vaha­salo ja Timo Heino­nen sano­vat.

  Heino­nen ja Vaha­salo halua­vat uudis­taa lukion tunti­ra­ken­teen kokoa­malla saman­tyyp­pi­set oppiai­neet korei­hin. Kaikille opis­ke­li­joille pakol­li­sina opin­toina olisi kaksi eheytta?va?a? moni­tie­teel­lista? kurs­sia, joilla harjaan­nu­taan tiedon moni­puo­li­seen hallin­taan ja sovel­ta­mi­seen ilmio?la?hto?isesti. “Lukio­diplo­min laajen­ta­mi­nen tiede­ai­nei­siin voisi parhaim­mil­laan korvata yliopis­to­jen raskasta pääsy­koe­jär­jes­tel­mää, sillä se osoit­taisi opis­ke­li­jan pereh­ty­nei­syy­den ja moti­vaa­tion”, Heino­nen sanoo.

  Lisäksi Vaha­salo ja Heino­nen ehdot­ta­vat syste­maat­ti­sen yhteis­työn luomista lukion ja korkea-asteen välille. “Tiiviim­mästä yhteis­työstä hyöty­vät myös yliopis­tot. Opis­ke­li­jat on tutus­tu­tet­tava akatee­mi­seen maail­maan ja siellä tarvit­ta­viin opis­ke­lu­tai­toi­hin jo lukio­ai­kana”, Vaha­salo vaatii.

  “Lukion tärkein tehtävä on ohjata nuoret tiedon lähteille sekä antaa tarvit­ta­vat taidot ajat­te­luun ja oppi­mi­seen”, Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Raija Vaha­salo ja Timo Heino­nen painot­ta­vat.

  Vaha­salo ja Heino­nen usko­vat, että yhteis­työn tiivis­tä­mi­nen ja henki­lö­koh­tai­sen opinto-ohjauk­sen takaa­mi­nen opis­ke­li­joille voi karsia myös turhia ja turhaut­ta­via väli­vuo­sia.

  Rapor­tin vastaa­not­ta­nut minis­teri Henna Virk­ku­nen kiit­teli raik­kaita ajatuk­sia. “Lukion uudis­ta­mi­nen on otet­tava vaka­vasti, raportti antaa uudis­ta­mi­seen hyviä eväitä”, hän sanoi.

  Kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton puheen­joh­taja Timo Heino­nen ja kansan­edus­taja, sivis­tys­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Raija Vaha­salo luovut­ti­vat tänään rapor­tin lukion uudis­ta­mi­seksi kunta-ja hallin­to­mi­nis­teri Henna Virk­kuselle sekä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpolle.

  Lue Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män raportti lukion uudis­ta­mi­seksi doku­ment­tiar­kis­tosta

  Lisä­tie­toja
  Raija Vaha­salo 050 5113 090
  Timo Heino­nen 050 5122 760