Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män maahan­muut­to­ra­portti julkis­tet­tiin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män maahan­muut­to­ra­portti julkis­tet­tiin

Julkaistu:

“Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen? -raportti keskit­tyy erityi­sesti esit­te­le­mään toimi­via ratkai­suja ja hyviä käytän­töjä, joiden avulla maahan­muut­ta­jien kotou­tu­mista suoma­lai­seen yhteis­kun­taan voidaan tehos­taa.

?Maahan­muut­to­po­li­tiik­kamme onnis­tu­mi­sen kannalta keskeistä on se, kuinka hyvin pystymme kotout­ta­maan Suomesta oles­ke­lu­lu­van saaneet pako­lai­set ja turva­pai­kan­ha­ki­jat?, toteaa raport­tia valmis­tel­leen työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Maahan­muut­to­ky­sy­myk­set ovat nous­seet vahvasti niin poli­tii­kan kuin julki­sen keskus­te­lun ytimeen. Sato­sen mukaan keskus­te­lua on pystyt­tävä käymään kiih­kot­to­masti. ?Myös ongel­ma­koh­tia on tuotava esiin?, hän muis­tut­taa. Sato­nen on huolis­saan siitä, että suoma­lai­sessa turva­paik­ka­po­li­tii­kassa on vielä­kin veto­te­ki­jöitä, jotka houkut­te­le­vat turva­pai­kan­ha­ki­joita Suomeen jopa muista Pohjois­maista. Esimer­kiksi pitkät turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly­ajat ja käsit­te­lyn aikana makset­ta­van toimeen­tu­lo­tuen korkea taso tulee ottaa lähem­pään tarkas­te­luun. ?Veto­te­ki­jöitä pois­ta­malla voimme karsia perus­teet­to­mien haki­joi­den määrää, jotta resurs­seja vapau­tuu suoje­lua aidosti tarvit­se­vien turva­paik­ka­pro­ses­sin ja kotou­tu­mi­sen tehos­ta­mi­seen?, kansan­edus­taja kiteyt­tää.

Sato­sen mukaan on selvää, että maahan­muut­ta­jien määrän lisään­tyessä ja väes­tön moni­muo­tois­tuessa myös ympä­röivä yhteis­kunta muut­tuu. Hän kuiten­kin tähden­tää, että mitkään uskon­nol­li­set tai kult­tuu­ri­set syyt eivät oikeuta rikko­maan suoma­laista lain­sää­dän­töä. ?Kaik­kien Suomessa asuvien on nouda­tet­tava Suomen lakia ja kunnioi­tet­tava suoma­laista ihmi­soi­keus­nä­ke­mystä ja suku­puol­ten välistä tasa-arvoa?, kansan­edus­taja tiivis­tää. Myös kouluissa maahan­muut­ta­ja­nuo­ria ja suoma­lai­sia nuoria on kosket­tava samat sään­nöt.

Sato­sen mukaan turva­paik­ka­po­li­tiik­kamme toimi­vuutta on seurat­tava jatku­vasti ja muutos­tar­pei­siin on pystyt­tävä reagoi­maan jous­ta­vasti ja nopeasti. ?Ulko­maa­lais­la­kiin tehdyt muutok­set ovat ehdot­to­masti askel oike­aan suun­taan. Nyt on seurat­tava, ovatko siinä esite­tyt toimet riit­tä­viä turva­paik­ka­po­li­tiik­kamme ongel­ma­koh­tien ratkai­se­mi­seksi?, edus­taja toteaa. ?Lain­sää­dän­nön, turva­paik­ka­pro­ses­sin kehit­tä­mi­sen ja resur­soin­nin tulee lähteä kansain­vä­listä suoje­lua aidosti tarvit­se­van ihmis­ryh­män tarpeista. Vastaa­vasti kenen­kään ei tulisi saada oles­ke­lu­lu­paa pelkäs­tään sillä perus­teella, että hake­musta ei ole ehditty käsi­tellä asete­tussa määrä­ajassa?, Sato­nen kiteyt­tää.

Lisä­tie­toja:

Kansan­edus­taja, maahan­muut­to­työ­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen, p. 050 511 3110

Tutustu raport­tiin doku­ment­tiar­kis­tos­samme: https://docs.google.com/file/d/0B-eIp__V7TFDN3lOSXVKLVFxcFU/edit?pli=1

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content