Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän maahan­muut­to­ra­portti julkis­tettiin – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän maahan­muut­to­ra­portti julkis­tettiin

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän maahan­muut­to­ra­portti julkis­tettiin

Julkaistu: 23.11.2009 Uncategorized

“Realismia turva­paik­ka­po­li­tiikkaan, resursseja kotou­tu­miseen? -raportti keskittyy erityi­sesti esitte­lemään toimivia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla maahan­muut­tajien kotou­tu­mista suoma­laiseen yhteis­kuntaan voidaan tehostaa.

?Maahan­muut­to­po­li­tiik­kamme onnis­tu­misen kannalta keskeistä on se, kuinka hyvin pystymme kotout­tamaan Suomesta oleske­lu­luvan saaneet pakolaiset ja turva­pai­kan­ha­kijat?, toteaa raporttia valmis­telleen työryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Arto Satonen.

Maahan­muut­to­ky­sy­mykset ovat nousseet vahvasti niin politiikan kuin julkisen keskus­telun ytimeen. Satosen mukaan keskus­telua on pystyttävä käymään kiihkot­to­masti. ?Myös ongel­ma­kohtia on tuotava esiin?, hän muistuttaa. Satonen on huolissaan siitä, että suoma­lai­sessa turva­paik­ka­po­li­tii­kassa on vieläkin vetote­ki­jöitä, jotka houkut­te­levat turva­pai­kan­ha­ki­joita Suomeen jopa muista Pohjois­maista. Esimer­kiksi pitkät turva­paik­ka­ha­ke­musten käsit­te­lyajat ja käsit­telyn aikana makset­tavan toimeen­tu­lotuen korkea taso tulee ottaa lähempään tarkas­teluun. ?Vetote­ki­jöitä poista­malla voimme karsia perus­teet­tomien hakijoiden määrää, jotta resursseja vapautuu suojelua aidosti tarvit­sevien turva­paik­ka­pro­sessin ja kotou­tu­misen tehos­ta­miseen?, kansan­edustaja kiteyttää.

Satosen mukaan on selvää, että maahan­muut­tajien määrän lisään­tyessä ja väestön monimuo­tois­tuessa myös ympäröivä yhteis­kunta muuttuu. Hän kuitenkin tähdentää, että mitkään uskon­nol­liset tai kulttuu­riset syyt eivät oikeuta rikkomaan suoma­laista lainsää­däntöä. ?Kaikkien Suomessa asuvien on nouda­tettava Suomen lakia ja kunnioi­tettava suoma­laista ihmisoi­keus­nä­ke­mystä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa?, kansan­edustaja tiivistää. Myös kouluissa maahan­muut­ta­ja­nuoria ja suoma­laisia nuoria on koskettava samat säännöt.

Satosen mukaan turva­paik­ka­po­li­tiik­kamme toimi­vuutta on seurattava jatku­vasti ja muutos­tar­peisiin on pystyttävä reagoimaan jousta­vasti ja nopeasti. ?Ulkomaa­lais­lakiin tehdyt muutokset ovat ehdot­to­masti askel oikeaan suuntaan. Nyt on seurattava, ovatko siinä esitetyt toimet riittäviä turva­paik­ka­po­li­tiik­kamme ongel­ma­kohtien ratkai­se­mi­seksi?, edustaja toteaa. ?Lainsää­dännön, turva­paik­ka­pro­sessin kehit­tä­misen ja resur­soinnin tulee lähteä kansain­vä­listä suojelua aidosti tarvit­sevan ihmis­ryhmän tarpeista. Vastaa­vasti kenenkään ei tulisi saada oleske­lu­lupaa pelkästään sillä perus­teella, että hakemusta ei ole ehditty käsitellä asete­tussa määrä­ajassa?, Satonen kiteyttää.

Lisätietoja:

Kansan­edustaja, maahan­muut­to­työ­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen, p. 050 511 3110

Tutustu raporttiin dokument­tiar­kis­tos­samme: https://docs.google.com/file/d/0B-eIp__V7TFDN3lOSXVKLVFxcFU/edit?pli=1

 

 


Kokoomus.fi