Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män maahan­muut­to­ra­portti julkis­tet­tiin

Julkaistu: 23.11.2009

“Realis­mia turva­paik­ka­po­li­tiik­kaan, resurs­seja kotou­tu­mi­seen? -raportti keskit­tyy erityi­sesti esit­te­le­mään toimi­via ratkai­suja ja hyviä käytän­töjä, joiden avulla maahan­muut­ta­jien kotou­tu­mista suoma­lai­seen yhteis­kun­taan voidaan tehos­taa.

?Maahan­muut­to­po­li­tiik­kamme onnis­tu­mi­sen kannalta keskeistä on se, kuinka hyvin pystymme kotout­ta­maan Suomesta oles­ke­lu­lu­van saaneet pako­lai­set ja turva­pai­kan­ha­ki­jat?, toteaa raport­tia valmis­tel­leen työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Maahan­muut­to­ky­sy­myk­set ovat nous­seet vahvasti niin poli­tii­kan kuin julki­sen keskus­te­lun ytimeen. Sato­sen mukaan keskus­te­lua on pystyt­tävä käymään kiih­kot­to­masti. ?Myös ongel­ma­koh­tia on tuotava esiin?, hän muis­tut­taa. Sato­nen on huolis­saan siitä, että suoma­lai­sessa turva­paik­ka­po­li­tii­kassa on vielä­kin veto­te­ki­jöitä, jotka houkut­te­le­vat turva­pai­kan­ha­ki­joita Suomeen jopa muista Pohjois­maista. Esimer­kiksi pitkät turva­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly­ajat ja käsit­te­lyn aikana makset­ta­van toimeen­tu­lo­tuen korkea taso tulee ottaa lähem­pään tarkas­te­luun. ?Veto­te­ki­jöitä pois­ta­malla voimme karsia perus­teet­to­mien haki­joi­den määrää, jotta resurs­seja vapau­tuu suoje­lua aidosti tarvit­se­vien turva­paik­ka­pro­ses­sin ja kotou­tu­mi­sen tehos­ta­mi­seen?, kansan­edus­taja kiteyt­tää.

Sato­sen mukaan on selvää, että maahan­muut­ta­jien määrän lisään­tyessä ja väes­tön moni­muo­tois­tuessa myös ympä­röivä yhteis­kunta muut­tuu. Hän kuiten­kin tähden­tää, että mitkään uskon­nol­li­set tai kult­tuu­ri­set syyt eivät oikeuta rikko­maan suoma­laista lain­sää­dän­töä. ?Kaik­kien Suomessa asuvien on nouda­tet­tava Suomen lakia ja kunnioi­tet­tava suoma­laista ihmi­soi­keus­nä­ke­mystä ja suku­puol­ten välistä tasa-arvoa?, kansan­edus­taja tiivis­tää. Myös kouluissa maahan­muut­ta­ja­nuo­ria ja suoma­lai­sia nuoria on kosket­tava samat sään­nöt.

Sato­sen mukaan turva­paik­ka­po­li­tiik­kamme toimi­vuutta on seurat­tava jatku­vasti ja muutos­tar­pei­siin on pystyt­tävä reagoi­maan jous­ta­vasti ja nopeasti. ?Ulko­maa­lais­la­kiin tehdyt muutok­set ovat ehdot­to­masti askel oike­aan suun­taan. Nyt on seurat­tava, ovatko siinä esite­tyt toimet riit­tä­viä turva­paik­ka­po­li­tiik­kamme ongel­ma­koh­tien ratkai­se­mi­seksi?, edus­taja toteaa. ?Lain­sää­dän­nön, turva­paik­ka­pro­ses­sin kehit­tä­mi­sen ja resur­soin­nin tulee lähteä kansain­vä­listä suoje­lua aidosti tarvit­se­van ihmis­ryh­män tarpeista. Vastaa­vasti kenen­kään ei tulisi saada oles­ke­lu­lu­paa pelkäs­tään sillä perus­teella, että hake­musta ei ole ehditty käsi­tellä asete­tussa määrä­ajassa?, Sato­nen kiteyt­tää.

Lisä­tie­toja:

Kansan­edus­taja, maahan­muut­to­työ­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen, p. 050 511 3110

Tutustu raport­tiin doku­ment­tiar­kis­tos­samme: https://docs.google.com/file/d/0B-eIp__V7TFDN3lOSXVKLVFxcFU/edit?pli=1