Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopi­mista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia alas

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopi­mista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia alas

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­nen on ainoa tapa saada julkis­ten palve­lui­den rahoi­tus kestä­välle pohjalle.

“Se vaatii yksik­kö­työ­kus­tan­nus­ten nopeaa alen­ta­mista sekä paikal­li­sen sopi­mi­sen merkit­tä­vää lisää­mistä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä painot­taa, että näissä uudis­tuk­sissa on vält­tä­mä­töntä saada kunnon tulok­sia”, totesi kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heessa tiis­taina. Edus­kunta keskus­teli julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2016–2019.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä muis­tut­taa, että talous­kasvu ei käyn­nisty itses­tään, vaan vaatii sopeu­tus­toi­mien lisäksi järeitä uudis­tuk­sia julkis­ten palve­lui­den järjes­tä­mi­seen sekä työmark­ki­noi­den peli­sään­töi­hin.

“Perään­kuu­lu­tamme näissä asioissa kirkasta tulos­vas­tuuta. Tulos­vas­tuuta työmark­ki­naos­a­puo­lilta, ja jos tulok­sia ei pian ala kuulua, sitten halli­tuk­selta. Kello käy”, edus­kun­nan valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäse­ne­nä­kin toimiva Lepo­mäki muis­tutti.

Normien purkua Kokoo­mus haluaa edis­tää tavoit­teel­li­sella otteella. Elin­kei­no­toi­min­nan rajoi­tuk­sia pitää purkaa laajalla rinta­malla.

“Esimer­kiksi esitys liike­ai­ka­lain kumoa­mi­sesta on linja­kas ratkaisu, jota Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on jo pitkään vaati­nut.”

Suomen julki­sen velan määrä ei ole moniin EU-maihin verrat­tuna vielä kata­stro­faa­li­nen, mutta velkaan­tu­mis­vauhti on hälyt­tävä. Suomen talous on monilla mitta­reilla tarkas­tel­len EU-maiden heikoim­massa suori­tus­kun­nossa.

Julki­sen talou­den suun­ni­tel­massa arvio vero­tu­lo­jen kehi­tyk­sestä tule­van neli­vuo­tis­kau­den aikana on kaik­kien vero­la­jien osalta posi­tii­vi­nen.

“Sovi­tusta on pidet­tävä kiinni. Halli­tus­oh­jel­man vero­po­li­tii­kan linja on yksi talous­po­li­tii­kan uskot­ta­vuu­den kulma­ki­vistä. Näin on myös sääs­tö­jen kohdalla. Julki­set menot ovat talou­den tuotan­to­ky­vyn kannalta kestä­mät­tö­mällä tasolla. Sopeu­tuk­set on toteu­tet­tava, jotta hyvin­voin­ti­val­tioon on tule­vai­suu­dessa varaa”, Lepo­mäki alle­vii­vasi.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content