Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopimista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuksia alas – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopimista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuksia alas

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopimista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuksia alas

Julkaistu: 24.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä työlli­syy­sasteen nosta­minen on ainoa tapa saada julkisten palve­luiden rahoitus kestä­välle pohjalle.

“Se vaatii yksik­kö­työ­kus­tan­nusten nopeaa alenta­mista sekä paikal­lisen sopimisen merkit­tävää lisää­mistä. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä painottaa, että näissä uudis­tuk­sissa on välttä­mä­töntä saada kunnon tuloksia”, totesi kansan­edustaja Elina Lepomäki Kokoo­muksen ryhmä­pu­heessa tiistaina. Eduskunta keskusteli julkisen talouden suunni­tel­masta vuosille 2016–2019.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä muistuttaa, että talous­kasvu ei käynnisty itsestään, vaan vaatii sopeu­tus­toimien lisäksi järeitä uudis­tuksia julkisten palve­luiden järjes­tä­miseen sekä työmark­ki­noiden pelisään­töihin.

“Perään­kuu­lu­tamme näissä asioissa kirkasta tulos­vas­tuuta. Tulos­vas­tuuta työmark­ki­naos­a­puo­lilta, ja jos tuloksia ei pian ala kuulua, sitten halli­tuk­selta. Kello käy”, eduskunnan valtio­va­rain­va­lio­kunnan jäsene­näkin toimiva Lepomäki muistutti.

Normien purkua Kokoomus haluaa edistää tavoit­teel­li­sella otteella. Elinkei­no­toi­minnan rajoi­tuksia pitää purkaa laajalla rinta­malla.

“Esimer­kiksi esitys liike­ai­kalain kumoa­mi­sesta on linjakas ratkaisu, jota Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on jo pitkään vaatinut.”

Suomen julkisen velan määrä ei ole moniin EU-maihin verrattuna vielä katastro­faa­linen, mutta velkaan­tu­mis­vauhti on hälyttävä. Suomen talous on monilla mitta­reilla tarkas­tellen EU-maiden heikoim­massa suori­tus­kun­nossa.

Julkisen talouden suunni­tel­massa arvio verotu­lojen kehityk­sestä tulevan nelivuo­tis­kauden aikana on kaikkien verolajien osalta positii­vinen.

“Sovitusta on pidettävä kiinni. Halli­tus­oh­jelman veropo­li­tiikan linja on yksi talous­po­li­tiikan uskot­ta­vuuden kulma­ki­vistä. Näin on myös säästöjen kohdalla. Julkiset menot ovat talouden tuotan­to­kyvyn kannalta kestä­mät­tö­mällä tasolla. Sopeu­tukset on toteu­tettava, jotta hyvin­voin­ti­val­tioon on tulevai­suu­dessa varaa”, Lepomäki alleviivasi.

 


Kokoomus.fi