Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopi­mista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia alas

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopi­mista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia alas

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­nen on ainoa tapa saada julkis­ten palve­lui­den rahoi­tus kestä­välle pohjalle.

“Se vaatii yksik­kö­työ­kus­tan­nus­ten nopeaa alen­ta­mista sekä paikal­li­sen sopi­mi­sen merkit­tä­vää lisää­mistä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä painot­taa, että näissä uudis­tuk­sissa on vält­tä­mä­töntä saada kunnon tulok­sia”, totesi kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heessa tiis­taina. Edus­kunta keskus­teli julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2016–2019.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä muis­tut­taa, että talous­kasvu ei käyn­nisty itses­tään, vaan vaatii sopeu­tus­toi­mien lisäksi järeitä uudis­tuk­sia julkis­ten palve­lui­den järjes­tä­mi­seen sekä työmark­ki­noi­den peli­sään­töi­hin.

“Perään­kuu­lu­tamme näissä asioissa kirkasta tulos­vas­tuuta. Tulos­vas­tuuta työmark­ki­naos­a­puo­lilta, ja jos tulok­sia ei pian ala kuulua, sitten halli­tuk­selta. Kello käy”, edus­kun­nan valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäse­ne­nä­kin toimiva Lepo­mäki muis­tutti.

Normien purkua Kokoo­mus haluaa edis­tää tavoit­teel­li­sella otteella. Elin­kei­no­toi­min­nan rajoi­tuk­sia pitää purkaa laajalla rinta­malla.

“Esimer­kiksi esitys liike­ai­ka­lain kumoa­mi­sesta on linja­kas ratkaisu, jota Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on jo pitkään vaati­nut.”

Suomen julki­sen velan määrä ei ole moniin EU-maihin verrat­tuna vielä kata­stro­faa­li­nen, mutta velkaan­tu­mis­vauhti on hälyt­tävä. Suomen talous on monilla mitta­reilla tarkas­tel­len EU-maiden heikoim­massa suori­tus­kun­nossa.

Julki­sen talou­den suun­ni­tel­massa arvio vero­tu­lo­jen kehi­tyk­sestä tule­van neli­vuo­tis­kau­den aikana on kaik­kien vero­la­jien osalta posi­tii­vi­nen.

“Sovi­tusta on pidet­tävä kiinni. Halli­tus­oh­jel­man vero­po­li­tii­kan linja on yksi talous­po­li­tii­kan uskot­ta­vuu­den kulma­ki­vistä. Näin on myös sääs­tö­jen kohdalla. Julki­set menot ovat talou­den tuotan­to­ky­vyn kannalta kestä­mät­tö­mällä tasolla. Sopeu­tuk­set on toteu­tet­tava, jotta hyvin­voin­ti­val­tioon on tule­vai­suu­dessa varaa”, Lepo­mäki alle­vii­vasi.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content