Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopi­mista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia alas

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopi­mista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia alas

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä työl­li­syy­sas­teen nosta­mi­nen on ainoa tapa saada julkis­ten palve­lui­den rahoi­tus kestä­välle pohjalle.

“Se vaatii yksik­kö­työ­kus­tan­nus­ten nopeaa alen­ta­mista sekä paikal­li­sen sopi­mi­sen merkit­tä­vää lisää­mistä. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä painot­taa, että näissä uudis­tuk­sissa on vält­tä­mä­töntä saada kunnon tulok­sia”, totesi kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heessa tiis­taina. Edus­kunta keskus­teli julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2016–2019.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä muis­tut­taa, että talous­kasvu ei käyn­nisty itses­tään, vaan vaatii sopeu­tus­toi­mien lisäksi järeitä uudis­tuk­sia julkis­ten palve­lui­den järjes­tä­mi­seen sekä työmark­ki­noi­den peli­sään­töi­hin.

“Perään­kuu­lu­tamme näissä asioissa kirkasta tulos­vas­tuuta. Tulos­vas­tuuta työmark­ki­naos­a­puo­lilta, ja jos tulok­sia ei pian ala kuulua, sitten halli­tuk­selta. Kello käy”, edus­kun­nan valtio­va­rain­va­lio­kun­nan jäse­ne­nä­kin toimiva Lepo­mäki muis­tutti.

Normien purkua Kokoo­mus haluaa edis­tää tavoit­teel­li­sella otteella. Elin­kei­no­toi­min­nan rajoi­tuk­sia pitää purkaa laajalla rinta­malla.

“Esimer­kiksi esitys liike­ai­ka­lain kumoa­mi­sesta on linja­kas ratkaisu, jota Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on jo pitkään vaati­nut.”

Suomen julki­sen velan määrä ei ole moniin EU-maihin verrat­tuna vielä kata­stro­faa­li­nen, mutta velkaan­tu­mis­vauhti on hälyt­tävä. Suomen talous on monilla mitta­reilla tarkas­tel­len EU-maiden heikoim­massa suori­tus­kun­nossa.

Julki­sen talou­den suun­ni­tel­massa arvio vero­tu­lo­jen kehi­tyk­sestä tule­van neli­vuo­tis­kau­den aikana on kaik­kien vero­la­jien osalta posi­tii­vi­nen.

“Sovi­tusta on pidet­tävä kiinni. Halli­tus­oh­jel­man vero­po­li­tii­kan linja on yksi talous­po­li­tii­kan uskot­ta­vuu­den kulma­ki­vistä. Näin on myös sääs­tö­jen kohdalla. Julki­set menot ovat talou­den tuotan­to­ky­vyn kannalta kestä­mät­tö­mällä tasolla. Sopeu­tuk­set on toteu­tet­tava, jotta hyvin­voin­ti­val­tioon on tule­vai­suu­dessa varaa”, Lepo­mäki alle­vii­vasi.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content