Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Koulu­tus­sääs­töt tehtävä yhdessä kentän kanssa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Koulu­tus­sääs­töt tehtävä yhdessä kentän kanssa

Julkaistu:

Koulu­tus­sääs­tö­jen onnis­tu­nut toimeen­pano edel­lyt­tää raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia kaikilla koulu­tusas­teilla. Muutok­set on tehtävä yhdessä koulu­tus­ken­tän osaa­jien kanssa, toteaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä puheen­vuo­ros­saan tiis­tain väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä koros­taa, että koulu­tuk­seen kohdis­tu­vien sääs­tö­jen toimeen­pano on tehtävä siten, että niistä aiheu­tuu mahdol­li­sim­man vähän vahin­koa opetuk­selle ja tutki­muk­selle. Kaikilla koulu­tusas­teilla on nyt aika kysyä, mitä voisi tehdä toisin. Edus­kun­ta­ryhmä alle­vii­vaa, että koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­nen ei voi tapah­tua siten, että anne­taan raken­tei­den olla ja otetaan uutta velkaa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä muis­tut­taa, että halli­tus vauh­dit­taa muutosta ohjaa­malla sivis­tyk­sen ja tutki­muk­sen kärki­hank­kei­siin 300 miljoo­naa euroa.
Esimer­kiksi perus­kou­luissa vauh­di­te­taan digi­ta­li­saa­tiota, moni­puo­lis­te­taan kiel­te­nop­pi­mista ja vahvis­te­taan liik­ku­vaa elämän­ta­paa. Korkea­kou­lu­jen ja elin­kei­noe­lä­män yhteis­työtä taas vahvis­te­taan inno­vaa­tioi­den kaupal­lis­ta­mi­seksi. Toisen asteen amma­til­li­sessa koulu­tuk­sessa puoles­taan pure­taan normeja ja toteu­te­taan laaja reformi.

”Pienelle maalle korkea osaa­mi­nen on elinehto kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa pärjää­mi­selle. Tule­vai­suu­dessa menes­tymme vain, mikäli onnis­tumme muun­ta­maan osaa­mis­tamme vauh­dilla muut­tu­van ympä­ris­tön vaateita vastaa­vaksi”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä muis­tut­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content