• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Koulu­tus­sääs­töt tehtävä yhdessä kentän kanssa
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Koulu­tus­sääs­töt tehtävä yhdessä kentän kanssa

  Julkaistu: 22.09.2015 Uncategorized

  Koulu­tus­sääs­tö­jen onnis­tu­nut toimeen­pano edel­lyt­tää raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia kaikilla koulu­tusas­teilla. Muutok­set on tehtävä yhdessä koulu­tus­ken­tän osaa­jien kanssa, toteaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä puheen­vuo­ros­saan tiis­tain väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä koros­taa, että koulu­tuk­seen kohdis­tu­vien sääs­tö­jen toimeen­pano on tehtävä siten, että niistä aiheu­tuu mahdol­li­sim­man vähän vahin­koa opetuk­selle ja tutki­muk­selle. Kaikilla koulu­tusas­teilla on nyt aika kysyä, mitä voisi tehdä toisin. Edus­kun­ta­ryhmä alle­vii­vaa, että koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­nen ei voi tapah­tua siten, että anne­taan raken­tei­den olla ja otetaan uutta velkaa.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä muis­tut­taa, että halli­tus vauh­dit­taa muutosta ohjaa­malla sivis­tyk­sen ja tutki­muk­sen kärki­hank­kei­siin 300 miljoo­naa euroa.
  Esimer­kiksi perus­kou­luissa vauh­di­te­taan digi­ta­li­saa­tiota, moni­puo­lis­te­taan kiel­te­nop­pi­mista ja vahvis­te­taan liik­ku­vaa elämän­ta­paa. Korkea­kou­lu­jen ja elin­kei­noe­lä­män yhteis­työtä taas vahvis­te­taan inno­vaa­tioi­den kaupal­lis­ta­mi­seksi. Toisen asteen amma­til­li­sessa koulu­tuk­sessa puoles­taan pure­taan normeja ja toteu­te­taan laaja reformi.

  ”Pienelle maalle korkea osaa­mi­nen on elinehto kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa pärjää­mi­selle. Tule­vai­suu­dessa menes­tymme vain, mikäli onnis­tumme muun­ta­maan osaa­mis­tamme vauh­dilla muut­tu­van ympä­ris­tön vaateita vastaa­vaksi”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä muis­tut­taa.