Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Koulu­tus­säästöt tehtävä yhdessä kentän kanssa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Koulu­tus­säästöt tehtävä yhdessä kentän kanssa

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Koulu­tus­säästöt tehtävä yhdessä kentän kanssa

Julkaistu: 22.09.2015 Uncategorized

Koulu­tus­sääs­töjen onnis­tunut toimeenpano edellyttää raken­teel­lisia uudis­tuksia kaikilla koulu­tusas­teilla. Muutokset on tehtävä yhdessä koulu­tus­kentän osaajien kanssa, toteaa Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä puheen­vuo­rossaan tiistain väliky­sy­mys­kes­kus­te­lussa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä korostaa, että koulu­tukseen kohdis­tuvien säästöjen toimeenpano on tehtävä siten, että niistä aiheutuu mahdol­li­simman vähän vahinkoa opetuk­selle ja tutki­muk­selle. Kaikilla koulu­tusas­teilla on nyt aika kysyä, mitä voisi tehdä toisin. Eduskun­ta­ryhmä alleviivaa, että koulu­tuksen kehit­tä­minen ei voi tapahtua siten, että annetaan raken­teiden olla ja otetaan uutta velkaa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä muistuttaa, että hallitus vauhdittaa muutosta ohjaa­malla sivis­tyksen ja tutki­muksen kärki­hank­keisiin 300 miljoonaa euroa.
Esimer­kiksi perus­kou­luissa vauhdi­tetaan digita­li­saa­tiota, monipuo­lis­tetaan kielte­nop­pi­mista ja vahvis­tetaan liikkuvaa elämän­tapaa. Korkea­kou­lujen ja elinkei­noe­lämän yhteis­työtä taas vahvis­tetaan innovaa­tioiden kaupal­lis­ta­mi­seksi. Toisen asteen ammatil­li­sessa koulu­tuk­sessa puolestaan puretaan normeja ja toteu­tetaan laaja reformi.

”Pienelle maalle korkea osaaminen on elinehto kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa pärjää­mi­selle. Tulevai­suu­dessa menes­tymme vain, mikäli onnis­tumme muuntamaan osaamis­tamme vauhdilla muuttuvan ympäristön vaateita vastaa­vaksi”, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä muistuttaa.


Kokoomus.fi