Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkaisi Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­teli perjan­taina 3.6. Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man, jossa käydään läpi maata­lou­den nyky­ti­laa ja tule­vai­suutta.

Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­man esit­te­li­vät maa- ja metsä­ta­lous­va­lio­kun­nan jäse­net Markku Eestilä, Arto Sato­nen ja Susanna Koski. Maata­lou­den pelas­tus­oh­jelma valmis­tel­tiin yhteis­työssä Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan kanssa.

Maata­lou­den pelas­tus­oh­jel­massa esite­tään keinoja, joilla suoma­lai­nen maata­lous tulee jatkossa pärjää­mään kiris­ty­villä kansain­vä­li­sillä mark­ki­noilla. Yksi keskei­sistä ongel­mista on maata­lou­den moni­mut­kai­nen tuki­jär­jes­telmä.

”Maata­lous­tu­ki­jär­jes­tel­mää ja erityi­sesti sen täyden­tä­viä ehto­jen valvon­taa ja tulkin­taa on yksin­ker­tais­tet­tava ympä­ris­tön ja eläin­ten hyvin­voin­nista tinki­mättä”, korosti työryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Markku Eestilä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä toivoo, että täyden­tä­vien ehto­jen valvon­taa on vietävä rangais­tus­ten sijaan neuvo­vaan suun­taan. Tällä hetkellä valvon­nassa mennään sakot edellä ja etsi­tään virheitä. Normaa­lissa virka­työssä pitäisi keskit­tyä neuvon­taan ja antaa asiak­kai­den korjata tietyssä määrä­ajassa virheensä, ellei kysy­myk­sessä ole tarkoi­tuk­sel­li­nen tai vakava laimin­lyönti. Valvon­nan pitää aina olla riski­pe­rus­teista eli niitä valvo­taan enem­män, joiden toiminta ei ole kunnossa.

”Esitämme, että maata­lou­dessa otet­tai­siin tule­valla tuki­kau­della käyt­töön keltai­nen kortti. Kortti tarkoit­taisi, että ensim­mäi­sestä vähäi­sestä rikkeestä tai myöhässä tehdystä ilmoi­tuk­sesta saisi vain varoi­tuk­sen – tukien jäädyt­tä­mi­sen sijaan”, sanoi Arto Sato­nen.

Toinen työkalu maata­lou­den kehit­tä­mi­sessä on tiukempi vaati­mus sadon­kor­juun tulok­sel­li­suu­desta tukien maksa­tuk­sen edel­ly­tyk­senä.

”On toden­nä­köistä, että tule­valla EU:n ohjel­ma­kau­della maata­lous­tuet alene­vat enti­ses­tään. Tule­vai­suu­dessa tukia on kohden­net­tava selkeäm­min aktii­vi­vil­je­li­jöille. Tämä kehi­tys myös terveh­dyt­täisi paikoin ylikuu­men­tu­neita pelto­mark­ki­noita”, sanoi kansan­edus­taja Susanna Koski.

Kolmas keino maata­lou­den kannat­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen on tuotan­to­kus­tan­nus­ten pienen­tä­mi­nen. Kustan­nuk­sia kasvat­taa erityi­sesti ener­gian hinta.

”Sähkö­mark­ki­na­laki tulee avata uudel­leen ja toteut­taa toimi­tus­var­muutta paran­ta­vat verk­koin­ves­toin­nit pidem­mällä aika­vä­lillä. Ener­gia­vi­ras­ton tulee alen­taa mono­po­li­toi­min­nan kohtuul­li­sen tuoton määri­tel­mää, jolloin sähkön siir­to­hin­toja pitäisi usei­den verk­ko­yh­tiöi­den alen­taa. Näin ener­gia­lasku saadaan pienem­mäksi, kun verk­koin­ves­toin­teja ei toteu­teta liian nopealla aika­tau­lulla ”, päätti Eestilä.

Katso ohjelma tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content