Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi Maata­louden pelas­tus­oh­jelman – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi Maata­louden pelas­tus­oh­jelman

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkaisi Maata­louden pelas­tus­oh­jelman

Julkaistu: 03.06.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä esitteli perjan­taina 3.6. Maata­louden pelas­tus­oh­jelman, jossa käydään läpi maata­louden nykytilaa ja tulevai­suutta. Maata­louden pelas­tus­oh­jelman esitte­livät maa- ja metsä­ta­lous­va­lio­kunnan jäsenet Markku Eestilä, Arto Satonen ja Susanna Koski. Maata­louden pelas­tus­oh­jelma valmis­teltiin yhteis­työssä Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan kanssa.

Maata­louden pelas­tus­oh­jel­massa esitetään keinoja, joilla suoma­lainen maatalous tulee jatkossa pärjäämään kiris­ty­villä kansain­vä­li­sillä markki­noilla. Yksi keskei­sistä ongel­mista on maata­louden monimut­kainen tukijär­jes­telmä.

”Maata­lous­tu­ki­jär­jes­telmää ja erityi­sesti sen täyden­täviä ehtojen valvontaa ja tulkintaa on yksin­ker­tais­tettava ympäristön ja eläinten hyvin­voin­nista tinki­mättä”, korosti työryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Markku Eestilä.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä toivoo, että täyden­tävien ehtojen valvontaa on vietävä rangais­tusten sijaan neuvovaan suuntaan. Tällä hetkellä valvon­nassa mennään sakot edellä ja etsitään virheitä. Normaa­lissa virka­työssä pitäisi keskittyä neuvontaan ja antaa asiak­kaiden korjata tietyssä määrä­ajassa virheensä, ellei kysymyk­sessä ole tarkoi­tuk­sel­linen tai vakava laimin­lyönti. Valvonnan pitää aina olla riski­pe­rus­teista eli niitä valvotaan enemmän, joiden toiminta ei ole kunnossa.

”Esitämme, että maata­lou­dessa otettaisiin tulevalla tukikau­della käyttöön keltainen kortti. Kortti tarkoit­taisi, että ensim­mäi­sestä vähäi­sestä rikkeestä tai myöhässä tehdystä ilmoi­tuk­sesta saisi vain varoi­tuksen – tukien jäädyt­tä­misen sijaan”, sanoi Arto Satonen.

Toinen työkalu maata­louden kehit­tä­mi­sessä on tiukempi vaatimus sadon­korjuun tulok­sel­li­suu­desta tukien maksa­tuksen edelly­tyksenä.

”On toden­nä­köistä, että tulevalla EU:n ohjel­ma­kau­della maata­loustuet alenevat entisestään. Tulevai­suu­dessa tukia on kohden­nettava selkeämmin aktii­vi­vil­je­li­jöille. Tämä kehitys myös terveh­dyt­täisi paikoin ylikuu­men­tu­neita pelto­mark­ki­noita”, sanoi kansan­edustaja Susanna Koski.

Kolmas keino maata­louden kannat­ta­vuuden paran­ta­miseen on tuotan­to­kus­tan­nusten pienen­tä­minen. Kustan­nuksia kasvattaa erityi­sesti energian hinta.

”Sähkö­mark­ki­nalaki tulee avata uudelleen ja toteuttaa toimi­tus­var­muutta paran­tavat verkkoin­ves­toinnit pidem­mällä aikavä­lillä. Energia­vi­raston tulee alentaa monopo­li­toi­minnan kohtuul­lisen tuoton määri­telmää, jolloin sähkön siirto­hintoja pitäisi useiden verkko­yh­tiöiden alentaa. Näin energia­lasku saadaan pienem­mäksi, kun verkkoin­ves­tointeja ei toteuteta liian nopealla aikatau­lulla ”, päätti Eestilä.

Kokoo­muksen Maata­louden pelas­tus­oh­jelma löytyy osoit­teesta: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/kokoomus/KOK_EKRYHMA_MAASEUTU_A5_010616_1-8_ISSUU.pdf


Kokoomus.fi