Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus rp hakevat palve­luk­seensa kansain­vä­listen asioiden sihteeriä. – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus rp hakevat palve­luk­seensa kansain­vä­listen asioiden sihteeriä.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus rp hakevat palve­luk­seensa kansain­vä­listen asioiden sihteeriä.

Julkaistu: 29.06.2015 Uncategorized

Kansain­vä­listen asioiden sihteeri
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus rp

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus rp hakevat palve­luk­seensa kansain­vä­listen asioiden sihteeriä.
Kansain­vä­listen asioiden sihteeri toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa ja puolue­toi­mis­tolla poliit­tisena sihteerinä.

Edelly­tämme valit­ta­valta poliit­ti­selta sihtee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan kokemusta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa, kansain­vä­lisen politiikan ja EU-asioiden tunte­musta sekä valmiutta osallistua Kokoo­muksen poliit­tisten kannan­ot­tojen valmis­teluun.

Odotamme tehtävään hakijoilta akatee­mista loppu­tut­kintoa. Tarjoamme mielen­kiin­toisen ja haastavan työn politiikan näköala­pai­kalla.
Toivomme, että valittava henkilö voi aloittaa tehtä­vässä syyskuun alussa. Tehtävä on määrä­ai­kainen eduskun­ta­vaa­li­kauden loppuun asti.

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa tiistaihin 4.8.2015 klo 16.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­teeseen timo.elo@kokoomus.fi

Lisätietoja tehtä­västä antavat eduskun­ta­ryhmän pääsih­teeri Laura Rissanen laura.rissanen@eduskunta.fi tai puh. (09) 432 3241 ja puolueen hallin­to­pääl­likkö Timo Elo, timo.elo@kokoomus.fi


Kokoomus.fi