Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus r.p. hakevat palve­luk­seensa kansain­vä­listen asioiden sihteeriä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus r.p. hakevat palve­luk­seensa kansain­vä­listen asioiden sihteeriä

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus r.p. hakevat palve­luk­seensa kansain­vä­listen asioiden sihteeriä

Julkaistu: 01.08.2014 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ja Kansal­linen Kokoomus r.p. hakevat palve­luk­seensa kansain­vä­listen asioiden sihteeriä.

KANSAINVÄLISTEN asioiden sihteeri toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa ja puolue­toi­mis­tolla poliit­tisena sihteerinä.

EDELLYTÄMME valit­ta­valta poliit­ti­selta sihtee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan kokemusta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa, kansain­vä­lisen politiikan ja EU-asioiden tunte­musta sekä valmiutta osallistua Kokoo­muksen poliit­tisten kannan­ot­tojen valmis­teluun.

ODOTAMME tehtävään hakijoilta akatee­mista loppu­tut­kintoa. Tarjoamme mielen­kiin­toisen ja haastavan työn politiikan näköala­pai­kalla.

TOIVOMME, että valittava henkilö voi aloittaa tehtä­vässä syyskuun alussa. Tehtävä on määrä­ai­kainen eduskun­ta­vaa­li­kauden loppuun asti.

VAPAAMUOTOISET hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa perjan­taihin 8.8.2014 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse Sari Pelli­selle osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi.

LISÄTIETOJA tehtä­västä antavat eduskun­ta­ryhmän pääsih­teeri Laura Rissanen sähkö­pos­titse laura.rissanen@eduskunta.fi ja puheli­mitse 09 432 3241 sekä Kokoo­muksen hallin­to­pääl­likkö Timo Elo s-postitse timo.elo@kokoomus.fi ja puheli­mitse 050 511 8293.


Kokoomus.fi