Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Henki­löstö pidet­tävä mukana sote-uudis­tuk­sen kaikissa vaiheissa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Henki­löstö pidet­tävä mukana sote-uudis­tuk­sen kaikissa vaiheissa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä pitää tärkeänä, että sosi­aali- ja tervey­sa­lan henki­löstö pide­tään mukana sote-uudis­tuk­sen kaikissa vaiheissa.

Uudis­tus vaatii vahvaa valta­kun­nal­lista ohjausta, mutta onnis­tu­nut siitä tulee ainoas­taan siinä tapauk­sessa, että alan henki­löstö pääsee mukaan uudis­tus­työ­hön.

“Henki­lös­tön mukaan otta­mi­nen ja vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien turvaa­mi­nen on tärkeää, sillä uudis­tuk­sen yhtenä tavoit­teena on juuri koulu­te­tun ammat­ti­hen­ki­lös­tön saata­vuu­den turvaa­mi­nen tule­vai­suu­dessa. Ilman osaa­via ammat­ti­lai­sia jää uudis­tuk­sen tavoite parem­mista palve­luista toteu­tu­matta”, totesi kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Pesola Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heessa keski­vii­kon sote-keskus­te­lussa.

Laiti­nen-Pesola muis­tutti, että suuret ja koko­nais­val­tai­set muutok­set aiheut­ta­vat aina epävar­muutta, mikä on inhi­mil­listä.

“Tämä uudis­tus vaatii henki­lös­töltä paljon, mutta se myös antaa. Uudis­tuk­sen ansioista sosi­aa­li­työn­te­ki­jät, lähi­hoi­ta­jat, lääkä­rit, sairaan­hoi­ta­jat ja muut alojensa ammat­ti­lai­set saavat otet­tua kaiken osaa­mi­sensa käyt­töön.”

Jatkossa voidaan raken­taa entistä suurem­pia moni­puo­lista osaa­mista ja asian­tun­te­musta sisäl­tä­viä palve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia.

“On hyvä muis­taa, että palve­lui­den saata­vuu­dessa ei ole kyse vain lääkä­rille pääsystä vaan jatkossa yhä enem­män sekä tervey­den­huol­lon että sosi­aa­lia­lan muut ammat­ti­hen­ki­löt ovat avai­na­se­massa asiak­kai­den oikea-aikai­sessa autta­mi­sessa. Uudis­tus paran­taa tulok­sel­lista työn­ja­koa. Työtä voidaan tehdä vaikut­ta­vam­min juuri siellä missä sitä tarvi­taan, ilman eri alojen siilo­jen muodos­ta­mia raja-aitoja. Tässä onnis­tu­mi­nen vaatii paljon myös johta­mi­selta.”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä alle­vii­vaa, että sote-ratkai­sussa ei ensi­si­jai­sesti ole kysy­mys hallin­nosta tai raken­teista, vaan siitä miten kansa­lai­set tarvi­tes­saan saavat palve­luita oikea-aikai­sesti oikeassa paikassa. “Kokoo­muk­selle uudis­tuk­sessa tärkeintä on ihmi­nen”, Laiti­nen-Pesola kiteytti.

Edus­kun­nan työelämä- ja tasa-arvo­va­lio­kun­nan jäse­nenä toimiva Laiti­nen-Pesola totesi ryhmä­pu­heessa, että tehty sote-ratkaisu antaa hyvät raamit näiden tavoit­tei­den saavut­ta­mi­selle.

“Vaikka saavu­tettu ratkaisu ei ole täydel­li­nen, yhdessä teke­mällä voimme saada aikaan meille suoma­lai­sille parhaan mahdol­li­sen. Uudis­tus tuo saman järjes­tä­jän käsiin hoito­ket­jut perus­ta­son sote-palve­luista erikois­sai­raan­hoi­toon. Saman­ai­kai­set hoiva- ja terveys­pal­ve­lut yhdis­ty­vät entistä saumat­to­mam­min. Huomion saavat järjes­tel­mien raja-aito­jen sijaan ihmis­ten tarpeet.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content