Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Henki­löstö pidettävä mukana sote-uudis­tuksen kaikissa vaiheissa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Henki­löstö pidettävä mukana sote-uudis­tuksen kaikissa vaiheissa

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Henki­löstö pidettävä mukana sote-uudis­tuksen kaikissa vaiheissa

Julkaistu: 18.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää tärkeänä, että sosiaali- ja tervey­salan henki­löstö pidetään mukana sote-uudis­tuksen kaikissa vaiheissa.

Uudistus vaatii vahvaa valta­kun­nal­lista ohjausta, mutta onnis­tunut siitä tulee ainoastaan siinä tapauk­sessa, että alan henki­löstö pääsee mukaan uudis­tus­työhön.

“Henki­löstön mukaan ottaminen ja vaiku­tus­mah­dol­li­suuksien turvaa­minen on tärkeää, sillä uudis­tuksen yhtenä tavoit­teena on juuri koulu­tetun ammat­ti­hen­ki­löstön saata­vuuden turvaa­minen tulevai­suu­dessa. Ilman osaavia ammat­ti­laisia jää uudis­tuksen tavoite parem­mista palve­luista toteu­tu­matta”, totesi kansan­edustaja Jaana Laitinen-Pesola Kokoo­muksen ryhmä­pu­heessa keski­viikon sote-keskus­te­lussa.

Laitinen-Pesola muistutti, että suuret ja kokonais­val­taiset muutokset aiheut­tavat aina epävar­muutta, mikä on inhimil­listä.

“Tämä uudistus vaatii henki­lös­töltä paljon, mutta se myös antaa. Uudis­tuksen ansioista sosiaa­li­työn­te­kijät, lähihoi­tajat, lääkärit, sairaan­hoi­tajat ja muut alojensa ammat­ti­laiset saavat otettua kaiken osaami­sensa käyttöön.”

Jatkossa voidaan rakentaa entistä suurempia monipuo­lista osaamista ja asian­tun­te­musta sisäl­täviä palve­lu­ko­ko­nai­suuksia.

“On hyvä muistaa, että palve­luiden saata­vuu­dessa ei ole kyse vain lääkä­rille pääsystä vaan jatkossa yhä enemmän sekä tervey­den­huollon että sosiaa­lialan muut ammat­ti­hen­kilöt ovat avaina­se­massa asiak­kaiden oikea-aikai­sessa autta­mi­sessa. Uudistus parantaa tulok­sel­lista työnjakoa. Työtä voidaan tehdä vaikut­ta­vammin juuri siellä missä sitä tarvitaan, ilman eri alojen siilojen muodos­tamia raja-aitoja. Tässä onnis­tu­minen vaatii paljon myös johta­mi­selta.”

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä alleviivaa, että sote-ratkai­sussa ei ensisi­jai­sesti ole kysymys hallin­nosta tai raken­teista, vaan siitä miten kansa­laiset tarvi­tessaan saavat palve­luita oikea-aikai­sesti oikeassa paikassa. “Kokoo­muk­selle uudis­tuk­sessa tärkeintä on ihminen”, Laitinen-Pesola kiteytti.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvova­lio­kunnan jäsenenä toimiva Laitinen-Pesola totesi ryhmä­pu­heessa, että tehty sote-ratkaisu antaa hyvät raamit näiden tavoit­teiden saavut­ta­mi­selle.

“Vaikka saavu­tettu ratkaisu ei ole täydel­linen, yhdessä tekemällä voimme saada aikaan meille suoma­lai­sille parhaan mahdol­lisen. Uudistus tuo saman järjes­täjän käsiin hoito­ketjut perus­tason sote-palve­luista erikois­sai­raan­hoitoon. Saman­ai­kaiset hoiva- ja terveys­pal­velut yhdis­tyvät entistä saumat­to­mammin. Huomion saavat järjes­telmien raja-aitojen sijaan ihmisten tarpeet.”

 


Kokoomus.fi