Kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa ympäris­tö­po­liit­tista sihteeriä

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa ympäris­tö­po­liit­tista sihteeriä

Julkaistu: 29.09.2014 Uutiset

Ympäris­tö­po­liit­tinen sihteeri työsken­telee eduskun­nassa Kokoo­muksen ryhmä­kans­liassa ja vastaa maa-ja metsä­ta­lous­po­li­tiikan sekä ympäris­tö­po­li­tiikan valmis­te­lusta ja seuran­nasta.

Edelly­tämme valit­ta­valta henki­löltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan tunte­musta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin ja hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa.

Odotamme hakijalta ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa. Tarjoamme mielen­kiin­toisen ja haastavan työn politiikan näköala­pai­kalla.

Toivomme, että valittava henkilö voi aloittaa tehtä­vässään lokakuussa 2014. Tehtävä on määrä­ai­kainen vaali­kauden loppuun asti.

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa viimeistään perjan­taina 3.10.2014 klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi.

Lisätietoja tehtä­västä antaa eduskun­ta­ryhmän pääsih­teeri Laura Rissanen, laura.rissanen@eduskunta.fi tai puh. 041-540 4505.


Kokoomus.fi