Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­teeriä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­teeriä

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­teeriä

Julkaistu: 02.06.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa

Tiedo­tus­sih­teeriä

Tiedo­tus­sih­teeri toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa poliit­tisena sihteerinä. Tiedo­tus­sih­teeri vastaa eduskun­ta­ryhmän ulkoi­sesta ja sisäi­sestä viestin­nästä, ryhmän mediayh­teis­työstä sekä erikseen sovit­ta­vista politiikan sekto­reista.

Edelly­tämme valit­ta­valta tiedo­tus­sih­tee­riltä ylempää korkea­kou­lu­tut­kintoa, vankkaa kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan kokemusta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin, hyvää kirjal­lista ilmai­su­taitoa sekä tiedo­tus­vä­li­neiden ja niiden toiminnan tunte­musta. Lisäksi arvos­tamme digitaa­lisen median osaamista.

Valit­tavan henkilön toivotaan aloit­tavan tehtä­vässä elokuun alussa. Tehtävä on määrä­ai­kainen vaali­kauden loppuun asti (30.4.2019).

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa keski­viikkoon 17.6. klo 12.00 mennessä sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi.

Lisätietoja tehtä­västä antaa pääsih­teeri Laura Rissanen p. 041 540 4505, laura.rissanen@eduskunta.fi


Kokoomus.fi