MENU
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lain­sää­dän­tö­sih­tee­riä ja poliit­tista sihtee­riä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lain­sää­dän­tö­sih­tee­riä ja poliit­tista sihtee­riä

Julkaistu: 07.08.2015 Uncategorized

Lain­sää­dän­tö­sih­teeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa poliit­ti­sena sihtee­rinä. Lain­sää­dän­tö­sih­teeri toimii ryhmän oikeu­del­li­sena neuvo­nan­ta­jana ja vastaa erik­seen sovi­tuista poli­tii­kan sekto­reista. Edel­ly­tämme valit­ta­valta lain­sää­dän­tö­sih­tee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan tunte­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin ja hyvää kirjal­lista ja suul­lista ilmai­su­tai­toa sekä valmiutta osal­lis­tua Kokoo­muk­sen poliit­tis­ten kannan­ot­to­jen valmis­te­luun.

Poliit­ti­nen sihteeri toimii edus­kun­ta­ryh­män kans­liassa ja vastaa erik­seen sovit­ta­vista poli­tii­kan sekto­reista. Arvos­tamme erityi­sesti sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan osaa­mista.  Edel­ly­tämme valit­ta­valta poliit­ti­selta sihtee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poli­tii­kan tunte­musta, kykyä paneu­tua nopeasti eri asioi­hin, hyvää kirjal­lista ja suul­lista ilmai­su­tai­toa sekä valmiutta osal­lis­tua Kokoo­muk­sen poliit­tis­ten kannan­ot­to­jen valmis­te­luun.

Odotamme lain­sää­dän­tö­sih­tee­rin tehtä­vään haki­jalta oikeus­tie­teel­listä loppu­tut­kin­toa ja poliit­ti­sen sihtee­rin tehtä­vään haki­jalta akatee­mista loppu­tut­kin­toa. Tarjoamme mielen­kiin­toi­sen ja haas­ta­van työn poli­tii­kan näkö­ala­pai­kalla.

Toivomme, että valit­ta­vat henki­löt voivat aloit­taa tehtä­väs­sään loka­kuun alussa. Molem­mat tehtä­vät ovat määrä­ai­kai­sia edus­kun­ta­vaa­li­kau­den loppuun asti.

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen tulee osoit­taa viimeis­tään tors­taina 27.8. sähkö­pos­titse osoit­tee­seen sari.pellinen@eduskunta.fi

 

Lisä­tie­toja tehtä­vistä antaa edus­kun­ta­ryh­män pääsih­teeri Laura Rissa­nen laura.rissanen@eduskunta.fi tai puh. (09) 432 3241.