Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lainsää­dän­tö­sih­teeriä ja poliit­tista sihteeriä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lainsää­dän­tö­sih­teeriä ja poliit­tista sihteeriä

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa lainsää­dän­tö­sih­teeriä ja poliit­tista sihteeriä

Julkaistu: 07.08.2015 Uncategorized

Lainsää­dän­tö­sih­teeri toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa poliit­tisena sihteerinä. Lainsää­dän­tö­sih­teeri toimii ryhmän oikeu­del­lisena neuvo­nan­tajana ja vastaa erikseen sovituista politiikan sekto­reista. Edelly­tämme valit­ta­valta lainsää­dän­tö­sih­tee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan tunte­musta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin ja hyvää kirjal­lista ja suullista ilmai­su­taitoa sekä valmiutta osallistua Kokoo­muksen poliit­tisten kannan­ot­tojen valmis­teluun.

Poliit­tinen sihteeri toimii eduskun­ta­ryhmän kansliassa ja vastaa erikseen sovit­ta­vista politiikan sekto­reista. Arvos­tamme erityi­sesti sosiaali- ja terveys­po­li­tiikan osaamista.  Edelly­tämme valit­ta­valta poliit­ti­selta sihtee­riltä kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, politiikan tunte­musta, kykyä paneutua nopeasti eri asioihin, hyvää kirjal­lista ja suullista ilmai­su­taitoa sekä valmiutta osallistua Kokoo­muksen poliit­tisten kannan­ot­tojen valmis­teluun.

Odotamme lainsää­dän­tö­sih­teerin tehtävään hakijalta oikeus­tie­teel­listä loppu­tut­kintoa ja poliit­tisen sihteerin tehtävään hakijalta akatee­mista loppu­tut­kintoa. Tarjoamme mielen­kiin­toisen ja haastavan työn politiikan näköala­pai­kalla.

Toivomme, että valit­tavat henkilöt voivat aloittaa tehtä­vässään lokakuun alussa. Molemmat tehtävät ovat määrä­ai­kaisia eduskun­ta­vaa­li­kauden loppuun asti.

Vapaa­muo­toiset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen tulee osoittaa viimeistään torstaina 27.8. sähkö­pos­titse osoit­teeseen sari.pellinen@eduskunta.fi

 

Lisätietoja tehtä­vistä antaa eduskun­ta­ryhmän pääsih­teeri Laura Rissanen laura.rissanen@eduskunta.fi tai puh. (09) 432 3241.


Kokoomus.fi