Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Haja-asutusa­luei­den liiken­ne­pal­ve­lut turvat­tava

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Haja-asutusa­luei­den liiken­ne­pal­ve­lut turvat­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä linjaa, että haja-asutusa­luei­den liiken­ne­pal­ve­lut on turvat­tava. Liiken­ne­pal­ve­luja on tule­vai­suu­des­sa­kin tarjot­tava niin maalla kuin kaupun­geissa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä liiken­ne­pal­ve­luita on yhte­näis­tet­tävä ja sään­te­lyä puret­tava asia­kas­läh­töi­syy­den sekä palve­lui­den laadun paran­ta­mi­seksi.

“Liik­ku­mi­nen on olen­nai­nen osa ihmis­ten elämää. Kaikki eivät asu kaupun­gissa käve­ly­mat­kan tai edes lyhyen bussi­mat­kan päässä koulusta, työpai­kasta, kaupasta, neuvo­lasta tai muista kohteista. On tärkeää, ettei liiken­nöin­ti­kei­no­jen puute muodosta esteitä normaa­lille elämälle. Liiken­nöin­ti­mah­dol­li­suuk­sia ja vaih­toeh­toja on oltava riit­tä­västi kautta Suomen, sillä vajeet niissä eriar­vois­ta­vat suoma­lai­sia”, totesi kansan­edus­taja Jukka Kopra Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­vuo­rossa tiis­tain väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa.

Kopra muis­tutti, että Kokoo­mus toimi viime vaali­kau­della tarmok­kaasti sen puolesta, että liiken­ne­ver­kon korjaus­ve­lasta tehtiin selvi­tys ja päätet­tiin toimen­pi­teistä sen katta­mi­seksi. Kaikki puolu­eet sitou­tui­vat korjaus­ve­lan tait­ta­mi­seen.

“Työryh­män suosi­tuk­set on nyt viety halli­tus­oh­jel­maan, jonne on kirjattu histo­rial­li­nen 600 miljoo­nan euron panos­tus perus­väy­län­pi­toon. Korjaus­ve­lan kasvu saadaan tämän myötä laskuun.”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa, että edel­ly­tyk­set rauta­tie­lii­ken­teen kilpai­lun avaa­mi­selle selvi­te­tään ja asiassa edetään toimeen­pa­noas­teelle mahdol­li­sim­man nopeasti. VR:n yksi­noi­keu­teen perus­tuva järjes­telmä ei ole kilpai­lu­ky­kyi­nen. Lento­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sessä tähtäin tulee olla palve­lu­tar­jon­nan ja vaih­toeh­to­jen mark­ki­naeh­toi­sessa lisää­mi­sessä.

“Haluamme olla mukana raken­ta­massa liiken­teestä entistä palve­lu­kes­kei­sem­pää, otta­malla käyt­töön tuot­ta­vuutta paran­ta­via digi­taa­li­sia inno­vaa­tioita ja mark­ki­naeh­toi­sia palve­luita”, liikenne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­nan jäse­nenä toimiva Kopra totesi Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heessa.

Palve­lu­jen yhdis­tä­mi­sessä nyky­ajan tekno­lo­giaa on otet­tava ripeäm­min käyt­töön, kuten esim. yhte­näi­set digi­taa­li­set lippu- ja maksu­jär­jes­tel­mät.

“Liiken­ne­pal­ve­lui­den paran­ta­mi­sen lisäksi oleel­lista on mark­ki­noil­le­pää­syn helpot­ta­mi­nen sekä myös kansal­lis­ten erityis­ra­joi­tus­ten arviointi. Julki­sesti rahoi­te­tut palve­lut ja mark­ki­naeh­toi­nen liikenne on saatava tehok­kaam­paan yhtei­se­loon.”

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä koros­taa, että suuri digi­ta­li­saa­tio­muu­tos, jossa koko maailma ottaa nyt ensi aske­li­aan, avaa mahdol­li­suu­den synnyt­tää uusia palve­luita, uusia yrityk­siä ja sitä kautta uusia työpaik­koja myös liiken­ne­sek­to­rille.

“Liiken­ne­sek­to­rilla on mahdol­li­suus tehdä isoja ja hyviä muutok­sia. Kun syntyy enem­män kilpai­lua, enem­män vaih­toeh­toja ja hinnat laske­vat, paikasta A paik­kaan B pääsee entistä parem­min. Meidän tehtä­vämme on suun­ni­tella ja toteut­taa tämä kaikki siten, että suurim­mat hyöty­jät ja voit­ta­jat ovat asiak­kaat eli kansa­lai­set.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content