Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Haja-asutusa­lueiden liiken­ne­pal­velut turvattava – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Haja-asutusa­lueiden liiken­ne­pal­velut turvattava

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä: Haja-asutusa­lueiden liiken­ne­pal­velut turvattava

Julkaistu: 17.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä linjaa, että haja-asutusa­lueiden liiken­ne­pal­velut on turvattava. Liiken­ne­pal­veluja on tulevai­suu­des­sakin tarjottava niin maalla kuin kaupun­geissa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä liiken­ne­pal­ve­luita on yhtenäis­tettävä ja sääntelyä purettava asiakas­läh­töi­syyden sekä palve­luiden laadun paran­ta­mi­seksi.

“Liikku­minen on olennainen osa ihmisten elämää. Kaikki eivät asu kaupun­gissa kävely­matkan tai edes lyhyen bussi­matkan päässä koulusta, työpai­kasta, kaupasta, neuvo­lasta tai muista kohteista. On tärkeää, ettei liiken­nöin­ti­kei­nojen puute muodosta esteitä normaa­lille elämälle. Liiken­nöin­ti­mah­dol­li­suuksia ja vaihtoehtoja on oltava riittä­västi kautta Suomen, sillä vajeet niissä eriar­vois­tavat suoma­laisia”, totesi kansan­edustaja Jukka Kopra Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­vuo­rossa tiistain väliky­sy­mys­kes­kus­te­lussa.

Kopra muistutti, että Kokoomus toimi viime vaali­kau­della tarmok­kaasti sen puolesta, että liiken­ne­verkon korjaus­ve­lasta tehtiin selvitys ja päätettiin toimen­pi­teistä sen katta­mi­seksi. Kaikki puolueet sitou­tuivat korjaus­velan taitta­miseen.

“Työryhmän suosi­tukset on nyt viety halli­tus­oh­jelmaan, jonne on kirjattu histo­rial­linen 600 miljoonan euron panostus perus­väy­län­pitoon. Korjaus­velan kasvu saadaan tämän myötä laskuun.”

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kannattaa, että edelly­tykset rauta­tie­lii­kenteen kilpailun avaami­selle selvi­tetään ja asiassa edetään toimeen­pa­noas­teelle mahdol­li­simman nopeasti. VR:n yksinoi­keuteen perustuva järjes­telmä ei ole kilpai­lu­ky­kyinen. Lento­lii­kenteen kehit­tä­mi­sessä tähtäin tulee olla palve­lu­tar­jonnan ja vaihtoeh­tojen markki­naeh­toi­sessa lisää­mi­sessä.

“Haluamme olla mukana raken­ta­massa liiken­teestä entistä palve­lu­kes­kei­sempää, ottamalla käyttöön tuotta­vuutta paran­tavia digitaa­lisia innovaa­tioita ja markki­naeh­toisia palve­luita”, liikenne- ja viestin­tä­va­lio­kunnan jäsenenä toimiva Kopra totesi Kokoo­muksen ryhmä­pu­heessa.

Palve­lujen yhdis­tä­mi­sessä nykyajan tekno­logiaa on otettava ripeämmin käyttöön, kuten esim. yhtenäiset digitaa­liset lippu- ja maksu­jär­jes­telmät.

“Liiken­ne­pal­ve­luiden paran­ta­misen lisäksi oleel­lista on markki­noil­le­pääsyn helpot­ta­minen sekä myös kansal­listen erityis­ra­joi­tusten arviointi. Julki­sesti rahoi­tetut palvelut ja markki­naeh­toinen liikenne on saatava tehok­kaampaan yhtei­seloon.”

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä korostaa, että suuri digita­li­saa­tio­muutos, jossa koko maailma ottaa nyt ensi askeliaan, avaa mahdol­li­suuden synnyttää uusia palve­luita, uusia yrityksiä ja sitä kautta uusia työpaikkoja myös liiken­ne­sek­to­rille.

“Liiken­ne­sek­to­rilla on mahdol­lisuus tehdä isoja ja hyviä muutoksia. Kun syntyy enemmän kilpailua, enemmän vaihtoehtoja ja hinnat laskevat, paikasta A paikkaan B pääsee entistä paremmin. Meidän tehtä­vämme on suunni­tella ja toteuttaa tämä kaikki siten, että suurimmat hyötyjät ja voittajat ovat asiakkaat eli kansa­laiset.”

 


Kokoomus.fi