Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kokoo­muk­sen Autto ja Vest­man: Opin­to­tuen tulo­ra­joista luovut­tava väliai­kai­sesti

Kokoo­muk­sen Autto ja Vest­man: Opin­to­tuen tulo­ra­joista luovut­tava väliai­kai­sesti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää, että maassa vallit­se­vien poik­keus­o­lo­jen vuoksi opin­to­tuen vapaan tulon tulo­ra­jasta luovu­taan väliai­kai­sesti.

Tällä hetkellä vuosi­tu­lo­raja laske­taan siten, että tuloja voi olla 696 euroa jokaista tuki­kuu­kautta kohti ja 2 078 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. Kela on peri­nyt opin­to­tu­kea takai­sin viime vuonna lähes 40 000 opis­ke­li­jalta tulo­ra­jo­jen vuoksi.

”Ahke­ria opis­ke­li­joita ei tule rangaista siitä, että he työl­lis­tyi­si­vät marja­ti­loille ja muihin maata­lou­den sekä alku­tuo­tan­non tehtä­viin. Myös tervey­den­huol­lon tehtä­viin tulisi saada alan opis­ke­li­jat täysi­mää­räi­sesti valjas­tet­tua. Muutos olisi myös selkeä viesti opis­ke­li­joille, että he voisi­vat työl­lis­tyä nyt näiden kriit­tis­ten tehtä­vien pariin pelkää­mättä opin­to­tuen takai­sin­pe­rin­tää ”, toteaa Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Heikki Autto.

Tilanne on haas­tava erityi­sesti kausi­työ­aloilla, joissa ulko­mai­sen työvoi­man tarve on suuri. Esimer­kiksi maata­lou­den kausi­töi­hin tarvi­taan arvioi­den mukaan 10 000-15 000 työn­te­ki­jää vuosit­tain. Vallit­se­vien olosuh­tei­den vuoksi Suomen rajat on suljettu, mikä hanka­loit­taa ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuutta. Ratkai­suja on löydet­tävä jo maassa olevien kannus­ta­mi­sesta näiden töiden pariin.

”Nyt pitää saada uusia kannus­ti­mia opis­ke­li­joille. Kesä­työt voivat olla tänä aikana kiven alla, minkä takia olisi äärim­mäi­sen tärkeää kannus­taa opis­ke­li­joita työs­ken­te­le­mään huol­to­var­muu­den kannalta kriit­ti­sillä aloilla. Päämi­nis­teri Marin on toivo­nut oppo­si­tiolta toteut­ta­mis­kel­poi­sia ehdo­tuk­sia ja luvan­nut tart­tua niihin. Onko halli­tus valmis toteut­ta­maan tämän?”, kysyy Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Heikki Vest­man.

Halli­tuk­sen on viipy­mättä valmis­tel­tava opin­to­tu­ki­lain muutos, jolla vuosi­tu­lo­ra­jasta luovu­taan väliai­kai­sesti tämän vuoden osalta.

Muutos saadaan tarvit­taessa käsi­tel­tyä ripeällä aika­tau­lulla edus­kun­nassa.

”Valmius­lain ja krii­si­la­kien käsit­tely on osoit­ta­nut, että meillä on edus­kun­nassa valmius edis­tää nopealla aika­tau­lulla halli­tuk­sen esityk­siä. Tässä olisi halli­tuk­selle käyt­tö­kel­poi­nen ratkaisu, johon saa tart­tua. Ahke­ruu­desta ja työn­teosta ei saa rangaista!” päät­tä­vät edus­ta­jat.

Kokoo­mus esitti jo viime syksynä, että opis­ke­li­joi­den arkea helpo­te­taan nosta­malla nykyi­siä opin­to­tuen tulo­ra­joja 50 prosen­tilla. Tällöin yhdek­sän kuukau­den ajan opin­to­tu­kea nosta­van opis­ke­li­jan vuosi­tu­lo­raja kasvaisi 6000 eurolla 18 000 euroon. Palkan­saa­jien tutki­mus­lai­tok­sen rapor­tin mukaan tulo­ra­jo­jen 50 prosen­tin nosto lisäisi julki­syh­tei­sö­jen netto­tu­loja arviolta noin 6 miljoo­naa euroa vuodessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content