Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kokoo­muk­sen Autto ja Vest­man: Opin­to­tuen tulo­ra­joista luovut­tava väliai­kai­sesti

Kokoo­muk­sen Autto ja Vest­man: Opin­to­tuen tulo­ra­joista luovut­tava väliai­kai­sesti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää, että maassa vallit­se­vien poik­keus­o­lo­jen vuoksi opin­to­tuen vapaan tulon tulo­ra­jasta luovu­taan väliai­kai­sesti.

Tällä hetkellä vuosi­tu­lo­raja laske­taan siten, että tuloja voi olla 696 euroa jokaista tuki­kuu­kautta kohti ja 2 078 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. Kela on peri­nyt opin­to­tu­kea takai­sin viime vuonna lähes 40 000 opis­ke­li­jalta tulo­ra­jo­jen vuoksi.

”Ahke­ria opis­ke­li­joita ei tule rangaista siitä, että he työl­lis­tyi­si­vät marja­ti­loille ja muihin maata­lou­den sekä alku­tuo­tan­non tehtä­viin. Myös tervey­den­huol­lon tehtä­viin tulisi saada alan opis­ke­li­jat täysi­mää­räi­sesti valjas­tet­tua. Muutos olisi myös selkeä viesti opis­ke­li­joille, että he voisi­vat työl­lis­tyä nyt näiden kriit­tis­ten tehtä­vien pariin pelkää­mättä opin­to­tuen takai­sin­pe­rin­tää ”, toteaa Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Heikki Autto.

Tilanne on haas­tava erityi­sesti kausi­työ­aloilla, joissa ulko­mai­sen työvoi­man tarve on suuri. Esimer­kiksi maata­lou­den kausi­töi­hin tarvi­taan arvioi­den mukaan 10 000-15 000 työn­te­ki­jää vuosit­tain. Vallit­se­vien olosuh­tei­den vuoksi Suomen rajat on suljettu, mikä hanka­loit­taa ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuutta. Ratkai­suja on löydet­tävä jo maassa olevien kannus­ta­mi­sesta näiden töiden pariin.

”Nyt pitää saada uusia kannus­ti­mia opis­ke­li­joille. Kesä­työt voivat olla tänä aikana kiven alla, minkä takia olisi äärim­mäi­sen tärkeää kannus­taa opis­ke­li­joita työs­ken­te­le­mään huol­to­var­muu­den kannalta kriit­ti­sillä aloilla. Päämi­nis­teri Marin on toivo­nut oppo­si­tiolta toteut­ta­mis­kel­poi­sia ehdo­tuk­sia ja luvan­nut tart­tua niihin. Onko halli­tus valmis toteut­ta­maan tämän?”, kysyy Kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Heikki Vest­man.

Halli­tuk­sen on viipy­mättä valmis­tel­tava opin­to­tu­ki­lain muutos, jolla vuosi­tu­lo­ra­jasta luovu­taan väliai­kai­sesti tämän vuoden osalta.

Muutos saadaan tarvit­taessa käsi­tel­tyä ripeällä aika­tau­lulla edus­kun­nassa.

”Valmius­lain ja krii­si­la­kien käsit­tely on osoit­ta­nut, että meillä on edus­kun­nassa valmius edis­tää nopealla aika­tau­lulla halli­tuk­sen esityk­siä. Tässä olisi halli­tuk­selle käyt­tö­kel­poi­nen ratkaisu, johon saa tart­tua. Ahke­ruu­desta ja työn­teosta ei saa rangaista!” päät­tä­vät edus­ta­jat.

Kokoo­mus esitti jo viime syksynä, että opis­ke­li­joi­den arkea helpo­te­taan nosta­malla nykyi­siä opin­to­tuen tulo­ra­joja 50 prosen­tilla. Tällöin yhdek­sän kuukau­den ajan opin­to­tu­kea nosta­van opis­ke­li­jan vuosi­tu­lo­raja kasvaisi 6000 eurolla 18 000 euroon. Palkan­saa­jien tutki­mus­lai­tok­sen rapor­tin mukaan tulo­ra­jo­jen 50 prosen­tin nosto lisäisi julki­syh­tei­sö­jen netto­tu­loja arviolta noin 6 miljoo­naa euroa vuodessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja

Vaihtoehtobudjetti: kokoomuksen vaihtoehto toisi 120 000 työpaikkaa
1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

4.11.2020

The Natio­nal Coali­tion Party’s stra­tegy to increase inter­na­tio­nal recruit­ment – It’s time to bring skil­led workers to Finland!

Why does Finland need more workers? Finland’s working-age popu­la­tion is on the decline while at the same time the number