Kokoo­muksen Arto Satonen: Kokoomus tekee hartia­voimin töitä yhteis­kun­ta­so­pi­muksen toteu­tu­mi­seksi – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Arto Satonen: Kokoomus tekee hartia­voimin töitä yhteis­kun­ta­so­pi­muksen toteu­tu­mi­seksi

Kokoo­muksen Arto Satonen: Kokoomus tekee hartia­voimin töitä yhteis­kun­ta­so­pi­muksen toteu­tu­mi­seksi

Julkaistu: 02.03.2016 Uncategorized

Hallitus tiedotti tiistai-iltana kokonais­rat­kai­susta yhteis­kun­ta­so­pi­muksen toteut­ta­mi­seksi. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen pitää halli­tuksen kokonais­pa­kettia myönteisenä suoma­laisen työn ja talous­kasvun kannalta.

 

”Kokoo­muk­selle tämän halli­tus­kauden tärkeimmät asiat ovat uusien työpaik­kojen luominen sekä talouden saaminen kasvu-uralle. Halli­tuksen esittelemä yhteis­kun­ta­so­pi­muksen kokonais­rat­kaisu vie Suomea kunnian­hi­moi­sesti kohti tätä tavoi­tetta”, toteaa eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen.

 

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on tyyty­väinen työmark­ki­naos­a­puolten löytämään sopuun. Päämi­nisteri Juha Sipilän hallitus haluaa, että ratkaisu syntyy ja kunnian­hi­moinen kokonais­pa­ketti onnistuu kunnolla. Taatakseen riittävän onnis­tu­misen hallitus arvioi kesällä, onko yhteis­kun­ta­so­pimus toteu­tettu riittä­vässä laajuu­dessa.

 

”Yhteis­kun­ta­so­pi­muksen synty­minen on hieno asia.  Sopu on tärkeä osa isänmaan käännettä, joka on tehtävä. Ratkaisu myös pidentää työaikaa yli kolmella työpäi­vällä. Se tarkoittaa lisää työtä Suomeen”, sanoo Arto Satonen.

 

Hallitus kannustaa suoma­laisen työlli­syyden vahvis­ta­miseen myös paikal­lisen sopimisen kautta. Jos työmark­ki­na­jär­jestöt ovat valmiita nostamaan omaa rimaansa, hallitus tulee vastaan keven­tä­mällä työn verotusta jopa miljar­dilla eurolla. Työn verotuksen keven­tä­minen on Kokoo­muk­selle erityisen tärkeä tavoite, sillä myös se tuo lisää työtä Suomeen.

 

”Nyt ratkaisu on työmark­ki­na­jär­jes­töjen käsissä. Kannustan korpo­raa­tioita jatkamaan hyvässä sopimisen hengessä. Me suoma­laiset olemme aina kyenneet tekemään ratkaisuja sopimalla”, toteaa Arto Satonen.

 

”Toivon, että voimme kesäkuussa todeta kierroksen onnis­tuneen. Kun yhteis­kun­ta­so­pimus on viety työeh­to­so­pi­muksiin ja paikal­linen sopiminen on edennyt, hallitus voi tehdä ostovoimaa lisäävän merkit­tävän veroke­ven­nyksen, päättää Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Arto Satonen.

 


Kokoomus.fi