• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen Arto Sato­nen: Kokoo­mus tekee hartia­voi­min töitä yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen toteu­tu­mi­seksi
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen Arto Sato­nen: Kokoo­mus tekee hartia­voi­min töitä yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen toteu­tu­mi­seksi

  Julkaistu: 02.03.2016 Uncategorized

  Halli­tus tiedotti tiis­tai-iltana koko­nais­rat­kai­susta yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen toteut­ta­mi­seksi. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen pitää halli­tuk­sen koko­nais­pa­ket­tia myön­tei­senä suoma­lai­sen työn ja talous­kas­vun kannalta.

   

  ”Kokoo­muk­selle tämän halli­tus­kau­den tärkeim­mät asiat ovat uusien työpaik­ko­jen luomi­nen sekä talou­den saami­nen kasvu-uralle. Halli­tuk­sen esit­te­lemä yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen koko­nais­rat­kaisu vie Suomea kunnian­hi­moi­sesti kohti tätä tavoi­tetta”, toteaa edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen.

   

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on tyyty­väi­nen työmark­ki­naos­a­puol­ten löytä­mään sopuun. Päämi­nis­teri Juha Sipi­län halli­tus haluaa, että ratkaisu syntyy ja kunnian­hi­moi­nen koko­nais­pa­ketti onnis­tuu kunnolla. Taatak­seen riit­tä­vän onnis­tu­mi­sen halli­tus arvioi kesällä, onko yhteis­kun­ta­so­pi­mus toteu­tettu riit­tä­vässä laajuu­dessa.

   

  ”Yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen synty­mi­nen on hieno asia.  Sopu on tärkeä osa isän­maan kään­nettä, joka on tehtävä. Ratkaisu myös piden­tää työai­kaa yli kolmella työpäi­vällä. Se tarkoit­taa lisää työtä Suomeen”, sanoo Arto Sato­nen.

   

  Halli­tus kannus­taa suoma­lai­sen työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seen myös paikal­li­sen sopi­mi­sen kautta. Jos työmark­ki­na­jär­jes­töt ovat valmiita nosta­maan omaa rimaansa, halli­tus tulee vastaan keven­tä­mällä työn vero­tusta jopa miljar­dilla eurolla. Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen on Kokoo­muk­selle erityi­sen tärkeä tavoite, sillä myös se tuo lisää työtä Suomeen.

   

  ”Nyt ratkaisu on työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen käsissä. Kannus­tan korpo­raa­tioita jatka­maan hyvässä sopi­mi­sen hengessä. Me suoma­lai­set olemme aina kyen­neet teke­mään ratkai­suja sopi­malla”, toteaa Arto Sato­nen.

   

  ”Toivon, että voimme kesä­kuussa todeta kier­rok­sen onnis­tu­neen. Kun yhteis­kun­ta­so­pi­mus on viety työeh­to­so­pi­muk­siin ja paikal­li­nen sopi­mi­nen on eden­nyt, halli­tus voi tehdä osto­voi­maa lisää­vän merkit­tä­vän vero­ke­ven­nyk­sen, päät­tää Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen.