Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kokoo­muk­sen Arto Sato­nen: Kokoo­mus tekee hartia­voi­min töitä yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen toteu­tu­mi­seksi

Kokoo­muk­sen Arto Sato­nen: Kokoo­mus tekee hartia­voi­min töitä yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen toteu­tu­mi­seksi

Julkaistu:

Halli­tus tiedotti tiis­tai-iltana koko­nais­rat­kai­susta yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen toteut­ta­mi­seksi. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen pitää halli­tuk­sen koko­nais­pa­ket­tia myön­tei­senä suoma­lai­sen työn ja talous­kas­vun kannalta.

 

”Kokoo­muk­selle tämän halli­tus­kau­den tärkeim­mät asiat ovat uusien työpaik­ko­jen luomi­nen sekä talou­den saami­nen kasvu-uralle. Halli­tuk­sen esit­te­lemä yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen koko­nais­rat­kaisu vie Suomea kunnian­hi­moi­sesti kohti tätä tavoi­tetta”, toteaa edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen.

 

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on tyyty­väi­nen työmark­ki­naos­a­puol­ten löytä­mään sopuun. Päämi­nis­teri Juha Sipi­län halli­tus haluaa, että ratkaisu syntyy ja kunnian­hi­moi­nen koko­nais­pa­ketti onnis­tuu kunnolla. Taatak­seen riit­tä­vän onnis­tu­mi­sen halli­tus arvioi kesällä, onko yhteis­kun­ta­so­pi­mus toteu­tettu riit­tä­vässä laajuu­dessa.

 

”Yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen synty­mi­nen on hieno asia.  Sopu on tärkeä osa isän­maan kään­nettä, joka on tehtävä. Ratkaisu myös piden­tää työai­kaa yli kolmella työpäi­vällä. Se tarkoit­taa lisää työtä Suomeen”, sanoo Arto Sato­nen.

 

Halli­tus kannus­taa suoma­lai­sen työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seen myös paikal­li­sen sopi­mi­sen kautta. Jos työmark­ki­na­jär­jes­töt ovat valmiita nosta­maan omaa rimaansa, halli­tus tulee vastaan keven­tä­mällä työn vero­tusta jopa miljar­dilla eurolla. Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen on Kokoo­muk­selle erityi­sen tärkeä tavoite, sillä myös se tuo lisää työtä Suomeen.

 

”Nyt ratkaisu on työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen käsissä. Kannus­tan korpo­raa­tioita jatka­maan hyvässä sopi­mi­sen hengessä. Me suoma­lai­set olemme aina kyen­neet teke­mään ratkai­suja sopi­malla”, toteaa Arto Sato­nen.

 

”Toivon, että voimme kesä­kuussa todeta kier­rok­sen onnis­tu­neen. Kun yhteis­kun­ta­so­pi­mus on viety työeh­to­so­pi­muk­siin ja paikal­li­nen sopi­mi­nen on eden­nyt, halli­tus voi tehdä osto­voi­maa lisää­vän merkit­tä­vän vero­ke­ven­nyk­sen, päät­tää Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content