Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­selta vahva tuki paikal­li­selle sopi­mi­selle

Kokoo­muk­selta vahva tuki paikal­li­selle sopi­mi­selle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä antaa vahvan tukensa paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­seksi, sanoo edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä.

Halli­tus ilmoitti maanan­taina aset­ta­vansa kolmi­kan­tai­sen työryh­män valmis­te­le­maan paikal­li­sen sopi­mi­sen ja henki­lös­tön aseman vahvis­ta­mista lain­sää­dän­tö­teitse.

Mäkelä muis­tut­taa, että paikal­li­nen sopi­mi­nen on työmark­ki­noi­den päivit­tä­mistä tähän aikaan.

“Maailma on muut­tu­nut, työ kehit­tyy ja liik­kuu valta­van nopeasti. Samaan aikaan digi­ta­li­saa­tio mullis­taa koko­nai­sia toimia­loja. Yritys­ten on kyet­tävä nykyistä jous­ta­vam­min mukau­tu­maan muut­tu­viin olosuh­tei­siin”, Mäkelä kuvai­lee tilan­netta.

Paikal­li­nen sopi­mi­nen lisää jous­ta­vuutta, kette­ryyttä ja sopeu­tu­mis­ky­kyä. Tätä kautta turva­taan olemassa olevaa suoma­laista työtä ja mahdol­lis­te­taan uusien työpaik­ko­jen synty­mistä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa ja tukee todel­li­sia, vaikut­ta­via paikal­lista sopi­mista lisää­viä uudis­tuk­sia. Loppu­tu­lok­sen on oltava niin konkreet­ti­nen ja pitkälle menevä, että se lisää työl­li­syyttä merkit­tä­västi. Myös palkasta ja työajasta on voitava sopia paikal­li­sesti.

“Paras hyöty paikal­li­sesta sopi­mi­sesta saadaan, kun sekä työn­te­kijä- että työnan­ta­ja­puoli toimi­vat luot­ta­musta edis­tä­vällä tavalla sekä ymmär­tä­vät, että kumman­kin osapuo­len intres­seissä on huoleh­tia sekä yritys­ten kilpai­lu­ky­vystä että henki­lös­tön hyvästä kohte­lusta ja hyvin­voin­nista”, Mäkelä muis­tut­taa.

Työn­te­ki­jöi­den asema uudis­tuk­sessa on turvattu. Kukaan ei tule neuvot­te­le­maan yksin, ja työeh­to­so­pi­mus säilyy turvana, jos yhteistä näke­mystä ei ole.

“Kyse ei ole työso­pi­mus­koh­tai­sesta vaan työpaik­ka­koh­tai­sesta sopi­mi­sesta. Paikal­li­sen sopi­mi­sen lisää­mi­nen vahvis­taa sopi­mus­va­pautta. Se ei heikennä sitä”, Mäkelä koros­taa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content