• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­selta vahva tuki paikal­li­selle sopi­mi­selle
  Twiittaa

  Kokoo­muk­selta vahva tuki paikal­li­selle sopi­mi­selle

  Julkaistu: 08.12.2015 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä antaa vahvan tukensa paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­seksi, sanoo edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä.

  Halli­tus ilmoitti maanan­taina aset­ta­vansa kolmi­kan­tai­sen työryh­män valmis­te­le­maan paikal­li­sen sopi­mi­sen ja henki­lös­tön aseman vahvis­ta­mista lain­sää­dän­tö­teitse.

  Mäkelä muis­tut­taa, että paikal­li­nen sopi­mi­nen on työmark­ki­noi­den päivit­tä­mistä tähän aikaan.

  “Maailma on muut­tu­nut, työ kehit­tyy ja liik­kuu valta­van nopeasti. Samaan aikaan digi­ta­li­saa­tio mullis­taa koko­nai­sia toimia­loja. Yritys­ten on kyet­tävä nykyistä jous­ta­vam­min mukau­tu­maan muut­tu­viin olosuh­tei­siin”, Mäkelä kuvai­lee tilan­netta.

  Paikal­li­nen sopi­mi­nen lisää jous­ta­vuutta, kette­ryyttä ja sopeu­tu­mis­ky­kyä. Tätä kautta turva­taan olemassa olevaa suoma­laista työtä ja mahdol­lis­te­taan uusien työpaik­ko­jen synty­mistä.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa ja tukee todel­li­sia, vaikut­ta­via paikal­lista sopi­mista lisää­viä uudis­tuk­sia. Loppu­tu­lok­sen on oltava niin konkreet­ti­nen ja pitkälle menevä, että se lisää työl­li­syyttä merkit­tä­västi. Myös palkasta ja työajasta on voitava sopia paikal­li­sesti.

  “Paras hyöty paikal­li­sesta sopi­mi­sesta saadaan, kun sekä työn­te­kijä- että työnan­ta­ja­puoli toimi­vat luot­ta­musta edis­tä­vällä tavalla sekä ymmär­tä­vät, että kumman­kin osapuo­len intres­seissä on huoleh­tia sekä yritys­ten kilpai­lu­ky­vystä että henki­lös­tön hyvästä kohte­lusta ja hyvin­voin­nista”, Mäkelä muis­tut­taa.

  Työn­te­ki­jöi­den asema uudis­tuk­sessa on turvattu. Kukaan ei tule neuvot­te­le­maan yksin, ja työeh­to­so­pi­mus säilyy turvana, jos yhteistä näke­mystä ei ole.

  “Kyse ei ole työso­pi­mus­koh­tai­sesta vaan työpaik­ka­koh­tai­sesta sopi­mi­sesta. Paikal­li­sen sopi­mi­sen lisää­mi­nen vahvis­taa sopi­mus­va­pautta. Se ei heikennä sitä”, Mäkelä koros­taa.