Kokoo­muk­selta vahva tuki paikal­li­selle sopimi­selle – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muk­selta vahva tuki paikal­li­selle sopimi­selle

Kokoo­muk­selta vahva tuki paikal­li­selle sopimi­selle

Julkaistu: 08.12.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä antaa vahvan tukensa paikal­lisen sopimisen edistä­mi­seksi, sanoo eduskun­ta­ryhmän ensim­mäinen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä.

Hallitus ilmoitti maanan­taina asetta­vansa kolmi­kan­taisen työryhmän valmis­te­lemaan paikal­lisen sopimisen ja henki­löstön aseman vahvis­ta­mista lainsää­dän­tö­teitse.

Mäkelä muistuttaa, että paikal­linen sopiminen on työmark­ki­noiden päivit­tä­mistä tähän aikaan.

“Maailma on muuttunut, työ kehittyy ja liikkuu valtavan nopeasti. Samaan aikaan digita­li­saatio mullistaa kokonaisia toimialoja. Yritysten on kyettävä nykyistä jousta­vammin mukau­tumaan muuttuviin olosuh­teisiin”, Mäkelä kuvailee tilan­netta.

Paikal­linen sopiminen lisää jousta­vuutta, kette­ryyttä ja sopeu­tu­mis­kykyä. Tätä kautta turvataan olemassa olevaa suoma­laista työtä ja mahdol­lis­tetaan uusien työpaik­kojen synty­mistä.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kannattaa ja tukee todel­lisia, vaikut­tavia paikal­lista sopimista lisääviä uudis­tuksia. Loppu­tu­loksen on oltava niin konkreet­tinen ja pitkälle menevä, että se lisää työlli­syyttä merkit­tä­västi. Myös palkasta ja työajasta on voitava sopia paikal­li­sesti.

“Paras hyöty paikal­li­sesta sopimi­sesta saadaan, kun sekä työntekijä- että työnan­ta­ja­puoli toimivat luotta­musta edistä­vällä tavalla sekä ymmär­tävät, että kummankin osapuolen intres­seissä on huolehtia sekä yritysten kilpai­lu­ky­vystä että henki­löstön hyvästä kohte­lusta ja hyvin­voin­nista”, Mäkelä muistuttaa.

Työnte­ki­jöiden asema uudis­tuk­sessa on turvattu. Kukaan ei tule neuvot­te­lemaan yksin, ja työeh­to­so­pimus säilyy turvana, jos yhteistä näkemystä ei ole.

“Kyse ei ole työso­pi­mus­koh­tai­sesta vaan työpaik­ka­koh­tai­sesta sopimi­sesta. Paikal­lisen sopimisen lisää­minen vahvistaa sopimus­va­pautta. Se ei heikennä sitä”, Mäkelä korostaa.

 


Kokoomus.fi