Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­selta vahva tuki paikal­li­selle sopi­mi­selle

Kokoo­muk­selta vahva tuki paikal­li­selle sopi­mi­selle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä antaa vahvan tukensa paikal­li­sen sopi­mi­sen edis­tä­mi­seksi, sanoo edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­nen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä.

Halli­tus ilmoitti maanan­taina aset­ta­vansa kolmi­kan­tai­sen työryh­män valmis­te­le­maan paikal­li­sen sopi­mi­sen ja henki­lös­tön aseman vahvis­ta­mista lain­sää­dän­tö­teitse.

Mäkelä muis­tut­taa, että paikal­li­nen sopi­mi­nen on työmark­ki­noi­den päivit­tä­mistä tähän aikaan.

“Maailma on muut­tu­nut, työ kehit­tyy ja liik­kuu valta­van nopeasti. Samaan aikaan digi­ta­li­saa­tio mullis­taa koko­nai­sia toimia­loja. Yritys­ten on kyet­tävä nykyistä jous­ta­vam­min mukau­tu­maan muut­tu­viin olosuh­tei­siin”, Mäkelä kuvai­lee tilan­netta.

Paikal­li­nen sopi­mi­nen lisää jous­ta­vuutta, kette­ryyttä ja sopeu­tu­mis­ky­kyä. Tätä kautta turva­taan olemassa olevaa suoma­laista työtä ja mahdol­lis­te­taan uusien työpaik­ko­jen synty­mistä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa ja tukee todel­li­sia, vaikut­ta­via paikal­lista sopi­mista lisää­viä uudis­tuk­sia. Loppu­tu­lok­sen on oltava niin konkreet­ti­nen ja pitkälle menevä, että se lisää työl­li­syyttä merkit­tä­västi. Myös palkasta ja työajasta on voitava sopia paikal­li­sesti.

“Paras hyöty paikal­li­sesta sopi­mi­sesta saadaan, kun sekä työn­te­kijä- että työnan­ta­ja­puoli toimi­vat luot­ta­musta edis­tä­vällä tavalla sekä ymmär­tä­vät, että kumman­kin osapuo­len intres­seissä on huoleh­tia sekä yritys­ten kilpai­lu­ky­vystä että henki­lös­tön hyvästä kohte­lusta ja hyvin­voin­nista”, Mäkelä muis­tut­taa.

Työn­te­ki­jöi­den asema uudis­tuk­sessa on turvattu. Kukaan ei tule neuvot­te­le­maan yksin, ja työeh­to­so­pi­mus säilyy turvana, jos yhteistä näke­mystä ei ole.

“Kyse ei ole työso­pi­mus­koh­tai­sesta vaan työpaik­ka­koh­tai­sesta sopi­mi­sesta. Paikal­li­sen sopi­mi­sen lisää­mi­nen vahvis­taa sopi­mus­va­pautta. Se ei heikennä sitä”, Mäkelä koros­taa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content