Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kohti parem­min­voin­ti­val­tiota

Kohti parem­min­voin­ti­val­tiota

Julkaistu:

Kaikki puolu­eet kannat­ta­vat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Erot löyty­vät keinoista toteut­taa se. Hyvin­voin­ti­val­tiota ei voi kuiten­kaan raken­taa niin valmiiksi, että siinä ei jäisi sijaa ihmis­ten välit­tä­mi­selle ja vastuun­kan­ta­mi­selle. Sellai­nen hyvin­voin­ti­val­tio on kylmä ja kova.

Kokoo­mus haluaa toteut­taa perin­tei­sen hyvin­voin­ti­val­tion tasa-arvoa tuot­ta­vat palve­lut ja tulon­siir­rot parhaalla mahdol­li­sella tavalla. Se tarkoit­taa, että emme ole rakas­tu­neita mennei­syy­den tapoi­hin tuot­taa palve­lut, vaan valit­semme parhaat tavat tässä ajassa ja nyky­ai­kai­silla väli­neillä. Haluamme että julki­nen sektori jatkos­sa­kin vastaa niistä. Mutta se ei riitä.

Haluamme kutsua kaikki suoma­lai­set mukaan raken­ta­maan parem­min­voin­ti­val­tiota. Parem­min­voin­ti­val­tio ei ole vaih­toehto hyvin­voin­ti­val­tiolle. Se on enem­män kuin hyvin­voin­ti­val­tio. Jos valtio takaa perus­asiat kuntoon, niin se vapaut­taa ihmi­set välit­tä­mään ja huoleh­ti­maan toisis­taan. Todel­li­nen hyvin­vointi voi syntyä vain, kun sen raken­ta­mi­seen osal­lis­tu­vat kaikki suoma­lai­set.

Miksi sitten puhumme tästä teemasta, jos emme voi säätää velvoit­ta­via lakeja. Siksi, että polii­ti­koilta pitää voida odot­taa myös arvo­joh­ta­juutta. Sitä, että osoi­te­taan, millaista yhteis­kun­taa me haluamme kehit­tää. Meillä on mahdol­li­suus vaikut­taa asen­tei­siin ja arvos­tuk­siin.

Kokoo­mus on tunnettu siitä, että se huoleh­tii talou­desta niin, että meillä on pitkäl­lä­kin aika­vä­lillä hyvin­voin­tia. Tällä hetkellä hyvin­voin­tiamme uhkaa julki­sen talou­den arviolta kymme­nen miljar­din euron kestä­vyys­vaje. Tulot eivät riitä rahoit­ta­maan eläköi­ty­mi­sen myötä kaik­kia hyvin­voin­tiin tarvit­ta­via menoja.

Matkamme parem­min­voin­ti­val­tioon edel­lyt­tää tämän vajeen kuro­mista umpeen. Mikäli näin ei tehdä, päätyy Suomi velka­kier­tee­seen, joka vaaran­taa kaik­kien hyvin­voin­nin. Kokoo­mus kertoo vaalioh­jel­mas­saan raken­teel­li­set toimet, joilla vaje kuro­taan umpeen. Muut puolu­eet ovat keskit­ty­neet toivo­maan suuria kasvu­lu­kuja ja puhu­vat lyhyt­nä­köi­sesti vain ensi vaali­kau­den valtion­ta­lou­desta.

Työ on kaiken perusta. Työpaikka ja turvattu toimeen­tulo luovat ihmi­selle eväät elämän­hal­lin­taan. Kun hallit­see elämäänsä ja tulee toimeen, voi ottaa vastuuta myös muista ? perhees­tään, ystä­vis­tään, naapu­reis­taan, tutta­vis­taan ja kenestä tahansa, joka apua kaipaa. Työ on parasta sosi­aa­li­po­li­tiik­kaa.

Siksi meidän polii­tik­ko­jen on tehtävä osal­tamme toimet joilla kannus­te­taan työl­lis­tä­mi­seen ja työn teke­mi­seen. Siksi kokoo­mus haluaa alen­taa työn­teon ja työl­lis­tä­mi­sen vero­tusta. Koska laman jälkeen ei ole varaa vähen­tää vero­tu­loja, siir­rämme vero­tuk­sen pain­opis­tettä työstä kulu­tuk­seen, ympä­ristö- ja terveys­ve­roi­hin. Joiden­kin mielestä on järke­väm­pää mieluum­min verot­taa sitä että tekee työtä ja työl­lis­tää. Meidän mieles­tämme on järke­vämpi verot­taa sitä, että kulut­taa luon­toa ja pilaa terveyt­tään.

Jälleen kerran kakun­kas­vat­ta­mi­nen on jätetty yksin kokoo­muk­sen vastuulle. Kaikki puolu­eet puhu­vat työpai­koista arvos­ta­vaan sävyyn. Monet laske­vat osan kestä­vyys­va­jeesta kuit­tau­tu­van merkit­tä­vällä talous­kas­vulla, vaikka keinoja sen aikaan­saa­mi­seksi ei esitetä. Kokoo­mus tuntuu olevan ainoa puolue, joka ottaa vaka­vasti työpaik­ko­jen synnyt­tä­mi­sen.

Kun me polii­ti­kot hoidamme hommamme, niin kakku kasvaa, hyvin­voin­ti­val­tio saa rahoi­tuk­sensa ja jokai­selle työha­lui­selle ja työky­kyi­selle riit­tää töitä. Silloin ihmi­set voivat ottaa vastuuta ja tehdä hyvin­voin­ti­val­tiosta parem­min­voin­ti­val­tion. Parem­min­voin­ti­val­tiossa jokai­nen apua tarvit­seva ihmi­nen saa apua niin valtiolta kuin lähim­mäi­siltä. Parem­min­voin­ti­val­tiossa otetaan vastuu itsestä ja toisista.

(Kirjoi­tus on julkaistu Turun Sano­missa 1.3.2011.)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content