Kokoomus.fi
Kohti parem­min­voin­ti­val­tiota

Kohti parem­min­voin­ti­val­tiota

Julkaistu: 1.3.11 Uutiset

Kaikki puolueet kannat­tavat hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa. Erot löytyvät keinoista toteuttaa se. Hyvin­voin­ti­val­tiota ei voi kuitenkaan rakentaa niin valmiiksi, että siinä ei jäisi sijaa ihmisten välit­tä­mi­selle ja vastuun­kan­ta­mi­selle. Sellainen hyvin­voin­ti­valtio on kylmä ja kova.

Kokoomus haluaa toteuttaa perin­teisen hyvin­voin­ti­valtion tasa-arvoa tuottavat palvelut ja tulon­siirrot parhaalla mahdol­li­sella tavalla. Se tarkoittaa, että emme ole rakas­tu­neita mennei­syyden tapoihin tuottaa palvelut, vaan valit­semme parhaat tavat tässä ajassa ja nykyai­kai­silla välineillä. Haluamme että julkinen sektori jatkos­sakin vastaa niistä. Mutta se ei riitä.

Haluamme kutsua kaikki suoma­laiset mukaan raken­tamaan parem­min­voin­ti­val­tiota. Parem­min­voin­ti­valtio ei ole vaihtoehto hyvin­voin­ti­val­tiolle. Se on enemmän kuin hyvin­voin­ti­valtio. Jos valtio takaa perus­asiat kuntoon, niin se vapauttaa ihmiset välit­tämään ja huoleh­timaan toisistaan. Todel­linen hyvin­vointi voi syntyä vain, kun sen raken­ta­miseen osallis­tuvat kaikki suoma­laiset.

Miksi sitten puhumme tästä teemasta, jos emme voi säätää velvoit­tavia lakeja. Siksi, että polii­ti­koilta pitää voida odottaa myös arvojoh­ta­juutta. Sitä, että osoitetaan, millaista yhteis­kuntaa me haluamme kehittää. Meillä on mahdol­lisuus vaikuttaa asenteisiin ja arvos­tuksiin.

Kokoomus on tunnettu siitä, että se huolehtii talou­desta niin, että meillä on pitkäl­läkin aikavä­lillä hyvin­vointia. Tällä hetkellä hyvin­voin­tiamme uhkaa julkisen talouden arviolta kymmenen miljardin euron kestä­vyysvaje. Tulot eivät riitä rahoit­tamaan eläköi­ty­misen myötä kaikkia hyvin­vointiin tarvit­tavia menoja.

Matkamme parem­min­voin­ti­val­tioon edellyttää tämän vajeen kuromista umpeen. Mikäli näin ei tehdä, päätyy Suomi velka­kier­teeseen, joka vaarantaa kaikkien hyvin­voinnin. Kokoomus kertoo vaalioh­jel­massaan raken­teel­liset toimet, joilla vaje kurotaan umpeen. Muut puolueet ovat keskit­tyneet toivomaan suuria kasvu­lukuja ja puhuvat lyhyt­nä­köi­sesti vain ensi vaali­kauden valtion­ta­lou­desta.

Työ on kaiken perusta. Työpaikka ja turvattu toimeentulo luovat ihmiselle eväät elämän­hal­lintaan. Kun hallitsee elämäänsä ja tulee toimeen, voi ottaa vastuuta myös muista ? perheestään, ystävistään, naapu­reistaan, tutta­vistaan ja kenestä tahansa, joka apua kaipaa. Työ on parasta sosiaa­li­po­li­tiikkaa.

Siksi meidän polii­tik­kojen on tehtävä osaltamme toimet joilla kannus­tetaan työllis­tä­miseen ja työn tekemiseen. Siksi kokoomus haluaa alentaa työnteon ja työllis­tä­misen verotusta. Koska laman jälkeen ei ole varaa vähentää verotuloja, siirrämme verotuksen painopis­tettä työstä kulutukseen, ympäristö- ja terveys­ve­roihin. Joidenkin mielestä on järke­vämpää mieluummin verottaa sitä että tekee työtä ja työllistää. Meidän mieles­tämme on järke­vämpi verottaa sitä, että kuluttaa luontoa ja pilaa terveyttään.

Jälleen kerran kakun­kas­vat­ta­minen on jätetty yksin kokoo­muksen vastuulle. Kaikki puolueet puhuvat työpai­koista arvos­tavaan sävyyn. Monet laskevat osan kestä­vyys­va­jeesta kuittau­tuvan merkit­tä­vällä talous­kas­vulla, vaikka keinoja sen aikaan­saa­mi­seksi ei esitetä. Kokoomus tuntuu olevan ainoa puolue, joka ottaa vakavasti työpaik­kojen synnyt­tä­misen.

Kun me polii­tikot hoidamme hommamme, niin kakku kasvaa, hyvin­voin­ti­valtio saa rahoi­tuk­sensa ja jokai­selle työha­lui­selle ja työky­kyi­selle riittää töitä. Silloin ihmiset voivat ottaa vastuuta ja tehdä hyvin­voin­ti­val­tiosta parem­min­voin­ti­valtion. Parem­min­voin­ti­val­tiossa jokainen apua tarvitseva ihminen saa apua niin valtiolta kuin lähim­mäi­siltä. Parem­min­voin­ti­val­tiossa otetaan vastuu itsestä ja toisista.

(Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 1.3.2011.)


Kokoomus.fi