Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Kiuru: Vaikut­ta­vampi tiedus­telu tarkoit­taa suoma­lai­sille turval­li­sem­paa isän­maata

Kiuru: Vaikut­ta­vampi tiedus­telu tarkoit­taa suoma­lai­sille turval­li­sem­paa isän­maata

Julkaistu:

Vuoden 2015 halli­tus­oh­jel­maan kirjat­tiin tavoite säädös­pe­rus­tan luomi­sesta vaikut­ta­vam­malle tiedus­te­lulle. Työtä tehtiin parla­men­taa­ri­sessa hengessä ja siinä kokoo­mus­lai­silla minis­te­reillä oli keskei­nen rooli. Tehtävä oli vaativa ja myös perus­tus­la­kia oli päivi­tet­tävä.

Tiedus­te­lu­lain­sää­dän­tömme tuli voimaan perus­teel­li­sen valmis­te­lun jälkeen vuonna 2019. Se oli osoi­tus demo­kraat­ti­sen päätök­sen­te­komme toimi­vuu­desta kansal­lista turval­li­suutta koske­vissa kysy­myk­sissä.

Olimme aikai­sem­min liiaksi muiden valtioi­den anta­mien tiedus­te­lu­tie­to­jen varassa. Se ei ollut Suomen edun mukai­nen tilanne. Kansain­vä­listä yhteis­työtä tarvi­taan, mutta siinä edel­ly­te­tään myös vahvaa omaa panosta. On oltava tietoa, joka kiin­nos­taa kans­samme yhteis­työtä teke­viä valtioita.

Tiedus­te­lu­lain­sää­dän­nön tavoit­teena on paran­taa suoma­lai­sen yhteis­kun­nan mahdol­li­suuk­sia suojau­tua turval­li­suu­teemme kohdis­tu­vilta vaka­vilta uhilta. Siviili- ja soti­las­tie­dus­telu tuot­ta­vat analy­soi­tua tietoa ylim­mälle valtio­joh­dolle päätök­sen­teon tueksi.

Turval­li­suusym­pä­ris­tömme on viime vuosina moni­mut­kais­tu­nut ja heiken­ty­nyt. Kansain­vä­li­sesti tarkas­tel­tuna poliit­ti­sen, talou­del­li­sen ja soti­laal­li­sen vaikut­ta­mi­sen rinnalle on tullut laaja kirjo uusia keinoja.  Kyber- ja hybri­di­vai­kut­ta­mi­nen saavat uusia ja vaikeasti ennus­tet­ta­via muotoja. Viime kuukausien tapah­tu­mat todis­ta­vat uuden tiedus­te­lu­lain­sää­dän­tömme tarpeel­li­suu­den. Myös selon­teon johto­pää­tös on, että tiedus­te­lua koske­van lain­sää­dän­nön tärkein tavoite eli kansal­li­sen turval­li­suu­den paran­ta­mi­nen, on toteu­tu­nut.

Vaikut­ta­vampi tiedus­telu tarkoit­taa suoma­lai­sille turval­li­sem­paa isän­maata. Perus­tus­la­kimme takaa turval­li­suu­den ohella yksi­tyi­syy­den suojan sekä vies­tien salai­suu­den.

Kaksi perus­ar­voa, eli turval­li­suus ja yksi­tyi­syys, oli sovi­tet­tava lain­sää­dän­nössä tasa­pai­noi­sesti yhteen. Tiedus­te­lu­vi­ran­omais­ten saamien laajem­pien toimi­val­tuuk­sien rinnalle oli myös raken­net­tava heidän toimin­tansa valvonta. Annet­tuja uusia oikeuk­sia on tulkit­tava ja sovel­let­tava tiukasti lain kirjai­men ja hengen mukai­sesti. Pien­tä­kään lipsu­mista ei saa tapah­tua.

Hyvään tiedus­te­lu­kult­tuu­riin kuuluu ajan­ta­sai­nen lain­sää­däntö, valtuuk­sien säntil­li­nen noudat­ta­mi­nen sekä kansa­lais­ten hyväk­syntä. Kaiken perus­tana on luot­ta­mus viran­omais­ten toimin­taan. Valtuuk­sia on käytet­tävä myös jatkossa kuri­na­lai­sesti. Laaja lain­sää­dän­tö­ko­ko­nai­suus vaatii seuran­taa ja mahdol­li­sia puut­teita on tarvit­taessa korjat­tava.

Hyväk­syimme tiedus­te­lu­val­von­ta­va­lio­kun­nassa joulu­kuussa 2021 yksi­mie­li­sesti mietin­nön tiedus­te­lu­val­von­ta­val­tuu­te­tun kerto­muk­sesta. Valio­kunta valvoo parla­men­taa­ri­sesti tiedus­te­lu­toi­min­nan asian­mu­kai­suutta ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­suutta. Työmme alkoi vaali­kau­den alussa. Meille on muotou­tu­massa vahva ja terve­hen­ki­nen tiedus­te­lu­kult­tuuri uuden lain­sää­dän­nön määrit­te­le­missä rajoissa.

Valio­kunta piti kuiten­kin tärkeänä, että oikeus­asia­mies ja tiedus­te­lu­val­von­ta­val­tuu­tettu arvioi­vat yhdessä tiedus­te­lu­lain­sää­dän­nön tulkin­taan ja sovel­ta­mi­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Se on tärkeää, koska lain­sää­dän­nöstä ei ole vielä muotou­tu­nut kaikilta osin vakiin­tu­nutta sovel­ta­mis­käy­tän­töä.

Käsi­tel­tä­vän tiedus­te­lu­lain­sää­dän­töä koske­van selon­teon yhteen­ve­dossa tode­taan, että turval­li­suusym­pä­ris­tömme on jatku­vassa muutok­sessa, ja siksi myös lain­sää­dän­tömme on pidet­tävä ajan­ta­sai­sena. Kokoo­mus tukee linjausta.

Varau­tu­mi­nen toimin­taym­pä­ris­tön muutok­siin edel­lyt­tää kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män näke­myk­sen mukaan myös valmiutta tarkas­tella nopeasti lain­sää­dän­töä, jolla voidaan reagoida muut­to­lii­kettä hyväk­si­käyt­tä­vään hybri­di­vai­kut­ta­mi­seen.

Valtio­neu­vos­ton selon­teko tiedus­te­lu­lain­sää­dän­nöstä, kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro, kansan­edus­taja Pauli Kiuru

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content