Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Kirjal­li­nen kysy­mys vanhus­ten palve­lui­den turvaa­mi­sesta

Kirjal­li­nen kysy­mys vanhus­ten palve­lui­den turvaa­mi­sesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää koko ryhmänä kirjal­li­sen kysy­myk­sen halli­tuk­sen toimista vanhus­ten palve­lui­den turvaa­mi­seksi. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo kertoi asiasta kyse­ly­tun­nilla. Edus­kun­ta­ryhmä toimit­taa kysy­myk­sen tänään heti kyse­ly­tun­nin jälkeen. Kirjal­li­nen kysy­mys koko­nai­suu­des­saan alla.

Kokoo­mus tekee työtä sen puolesta, että jokai­nen vanhus saa tarvit­se­mansa laaduk­kaat palve­lut ja inhi­mil­li­sen kohte­lun. Moni ikään­ty­nyt kansa­lai­nen joutuu odot­ta­maan liian kauan kotiinsa palve­luja tai jonot­ta­maan pääsyä ympä­ri­vuo­ri­kau­ti­siin hoiva­pal­ve­lui­hin. Hoitoa ja hoivaa on saatava silloin kun sille on tarve.

Kokoo­mus esitti viime vuoden lopussa julkai­se­mas­saan senio­ri­kan­na­no­tossa vanhus­pal­ve­lu­lain sito­vuu­den lisää­mistä ja sen osana myös hoiva­ta­kuuta, jotta hyvä hoito ja inhi­mil­li­nen kohtelu toteu­tuisi yhden­ver­tai­sesti jokai­sen vanhuk­sen osalta. Hoiva­ta­kuu toisi nykyistä sito­vam­mat ja lyhyem­mät määrä­ajat hoitoon pääsyyn, riip­pu­matta hoito­pai­kasta tai siitä, onko vanhuk­sella hänen oikeuk­sis­taan huoleh­ti­via omai­sia.

Keväällä huoli vanhus­pal­ve­lui­den kestä­mät­tö­mästä tilan­teesta nousi yhä laajem­paan keskus­te­luun hoiva­pal­ve­luissa tapah­tu­nei­den anteek­sian­ta­mat­to­mien laimin­lyön­tien myötä. Silloi­nen oppo­si­tio teki asiasta väli­ky­sy­myk­sen, jossa se vaati halli­tuk­selta vastauk­sia hoiva­pal­ve­lui­den tilan­tee­seen.

Hoitoa ja hoivaa on saatava silloin kun sille on tarve.

Keväällä edel­li­nen halli­tus lisäsi tärkeitä panos­tuk­sia hoiva­pal­ve­lui­den valvon­nan paran­ta­mi­seksi. Vanhus­ten ja vammais­ten palve­lu­jen ohjauk­sen ja valvon­nan vahvis­ta­mi­seen suun­nat­tiin 720 000 euroa ja edus­kun­nan oikeus­asia­mie­hen suorit­ta­maa vanhus­ten oikeuk­sien valvon­taa vahvis­tet­tiin 350 000 eurolla.

Ikäih­mis­ten laaduk­kaan ja yhden­ver­tai­sen hoivan sekä inhi­mil­li­sen kohte­lun turvaa­mi­seksi edel­li­nen halli­tus käyn­nisti keväällä vanhus­pal­ve­lu­lain vält­tä­mät­tö­män koko­nais­re­mon­tin aset­ta­malla asian­tun­ti­ja­työ­ryh­män valmis­te­le­maan vanhus­pal­ve­lu­lain koko­nai­suu­dis­tusta.

Työryh­mälle annet­tiin tehtä­väksi valmis­tella mm. vanhus­pal­ve­lu­lain ja laatusuo­si­tus­ten uudis­ta­mista, sekä ikäpo­liit­tis­ten linjaus­ten valmis­telu, joilla varau­du­taan väes­tön vanhe­ne­mi­seen. Työryh­män työn on tarkoi­tus päät­tyä vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin tuotai­siin tarvit­ta­vat esityk­set lain­sää­dän­nön koko­nai­suu­dis­tuk­sen toteut­ta­mi­seksi sekä esitel­täi­siin vaiku­tusar­vioin­nit.

Vanhus­ten palve­lui­hin tarvi­taan lisää hoita­jia. Kokoo­muk­sen mielestä hoito­hen­ki­lö­kun­nan määrän vanhus­pal­ve­luissa tulisi perus­tua ikäih­mis­ten yksi­löl­li­sen hoivan ja avun tarpeelle. Nykyi­set halli­tus­puo­lu­eet, silloi­nen oppo­si­tio, esit­ti­vät ennen vaaleja ratkai­suksi ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sessa hoivassa ilmen­nei­siin ongel­miin 0,7-hoitajamitoituksen kirjaa­mi­sen lakiin. Edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jana vielä keväällä toimi­nut Krista Kiuru antoi tuol­loin ymmär­tää, että hoita­ja­mi­toi­tus voitai­siin kirjata lakiin heti ja yhdellä virk­keellä. Kyse olisi muuta­man tunnin työstä. Nyt Kiuru istuu halli­tuk­sessa ja vastaa perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rinä vanhus­pal­ve­luista.

Minis­teri Kiuru onkin kerto­nut kiireh­ti­vänsä hoita­ja­mi­toi­tusta koske­van halli­tuk­sen esityk­sen tuomista edus­kun­taan siten, että esitys annet­tai­siin edus­kun­nalle jo syksyn aikana, vaik­ka­kin 0,7-hoitajamitoituksen toteut­ta­mi­nen tapah­tuisi Kiurun mukaan pitkällä siir­ty­mä­ajalla. Hoita­ja­mi­toi­tuk­sen kirjaa­mi­nen lakiin ei siis enää Kiurun aloit­teesta sisälly vanhus­pal­ve­lui­den koko­nai­suu­dis­tuk­sen asian­tun­ti­ja­val­mis­te­luun, vaan minis­teri on tuomassa esityk­sen eril­li­senä edus­kun­taan.

Hoita­ja­pula on vakava tosia­sia jo nyt koko vanhus­ten­huol­lossa. Hoita­ja­mi­toi­tus­vaa­ti­muk­sen aset­ta­mi­nen 0,7:ään hoita­jaan yhtä asia­kasta kohden merkit­sisi Kunta­lii­ton arvioi­den mukaan heti yli 4000 uuden työn­te­ki­jän tarvetta ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan, sekä yli 200 miljoo­nan euron kustan­nuk­sia. Yksit­täi­senä toimena tämä esitys pakot­taisi kunnat siir­tä­mään henki­lös­töä ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan jo nyt tiukalla olevista koti­hoi­don ja vammais­ten palve­luista, samalla kun koti­hoi­dossa olevien vanhus­ten määrä ja palve­lui­den tarve kasvaa koko ajan.

Ihmi­set teke­vät palve­lui­den laadun. Siksi sosi­aali- ja tervey­sa­lan houkut­te­le­vuutta on pystyt­tävä lisää­mään ja esimer­kiksi työhy­vin­voin­tia tuke­maan. Alan koulu­tus­mää­riä on arvioi­tava uudel­leen ja laadit­tava selkeät tavoit­teet siitä, miten vaka­vaan hoita­ja­pu­laan vasta­taan tule­vina vuosina.

Kokoo­mus haluaa kantaa vastuuta kaikista ikäih­mi­sistä riip­pu­matta siitä, millais­ten palve­lui­den piirissä he ovat. Siksi tarvi­taan koko vanhus­pal­ve­lu­lain remontti. Edel­li­sen halli­tuk­sen aloit­ta­massa valmis­te­lu­työssä oli määrä etsiä koko­nais­val­tai­set ratkai­sut, joilla turva­taan nykyistä parem­min henki­lös­tön määrä, osaa­mi­nen ja kohden­ta­mi­nen kaik­kiin vanhus­pal­ve­lui­hin, ottaen siis huomioon myös hoita­ja­pu­lasta kärsi­vän koti­hoi­don ja arvo­kasta mutta usein raskasta työtä teke­vien omais­hoi­ta­jien tarpeet.

Tarvi­taan koko vanhus­pal­ve­lu­lain remontti.

Päämi­nis­teri Rinne on tuoreel­taan vahvis­ta­nut julki­suu­dessa, että halli­tuk­sen rahat eivät tule riit­tä­mään 0,7-hoitajamitoituksen toteut­ta­mi­seen tällä vaali­kau­della. Halli­tuk­sen aiko­muk­sesta panna toimeen vaaleissa lupaa­mansa ja halli­tus­oh­jel­maan kirjaa­mansa tavoite 0,7-hoitajamitoituksesta vallit­see­kin nyt täydel­li­nen epäsel­vyys. Halli­tus on luvan­nut tuoda edus­kun­taan lain, jonka toteut­ta­mi­seen sillä ei kerto­mansa mukaan ole varaa. Halli­tus on siis siir­tä­mässä itse esit­tä­määnsä ratkai­sun toteu­tusta aina­kin seuraa­valle halli­tus­kau­delle?

Ratkai­su­jen lupaa­mi­nen yhdellä suulla ja niiden peru­mi­nen toisella ei anna luotet­ta­vaa kuvaa halli­tuk­sen kyvystä tart­tua vanhus­pal­ve­lui­den kipe­riin ongel­ma­koh­tiin. Halli­tus on nyt toimi­nut useita kuukausia ja edel­leen on epäsel­vää, millai­sia toimia halli­tus aikoo tehdä vanhus­ten palve­lui­den laadun ja saata­vuu­den paran­ta­mi­seksi. Vanhus­pal­ve­luissa odote­taan kuumei­sesti koko­nais­val­tai­sia ratkai­suja.

Kokoo­muk­sen mielestä jokai­sen ikäih­mi­sen on voitava luot­taa siihen, että hän saa laadu­kasta hoivaa ja inhi­mil­li­sen kohte­lun riip­pu­matta hoito­pai­kasta. Vanhus­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­sen osalta vallit­see nyt epäluot­ta­muk­sen ilma­piiri, sillä halli­tus ei pysty yksi­se­lit­tei­sesti kerto­maan miten ja millä aika­tau­lulla se on tuomassa kestä­vät ratkai­sut vanhus­pal­ve­lui­den koko­nais­val­tai­seksi uudis­ta­mi­seksi?

Edellä olevan perus­teella ja edus­kun­nan työjär­jes­tyk­sen 27 §:ään viita­ten esitän/​esitämme asian­omai­sen minis­te­rin vastat­ta­vaksi seuraa­van kysy­myk­sen:

Mitä sellai­sia toimia halli­tus aikoo esit­tää vanhus­pal­ve­lui­den laadun ja yhden­ver­tai­suu­den takaa­mi­seksi, jotka se myös pystyy toimeen­pa­ne­maan ja rahoit­ta­maan tällä halli­tus­kau­della?

Miten ja millä aika­tau­lulla halli­tus aikoo lisätä sosi­aali- ja tervey­sa­lan houkut­te­le­vuutta ja ratkaista hoiva- ja hoito­hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­teen liit­ty­vät ongel­mat?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content