KIITOS! – kokoomus.fi
MENU
KIITOS!

KIITOS!

Julkaistu: 08.06.2009 Uncategorized

Kokoomus on edelleen Suomen suurin puolue. Saavu­timme eilen käydyissä eurovaa­leissa 23,2%:n kanna­tuksen saaden yhteensä 385 610 ääntä ja 3 edusta­jan­paikkaa uuteen EU-parla­menttiin. Lämmin kiitos kaikille Kokoo­musta äänes­tä­neille!

Sydämel­liset kiitokset kuuluvat myös jokai­selle kahdel­le­kym­me­nelle upealle eurovaa­lieh­dok­kaal­lemme, jotka tekivät erinomaista vaali­työtä koko kevään ajan.

Kokoo­muksen eurovaa­lioh­jel­massa totesimme, että vaikut­ta­minen EU:ssa on meistä itses­tämme kiinni. Tarvit­semme hyvää itsetuntoa, tervettä asennetta ja avara­kat­seista euroop­pa­lai­suutta. Tarvitaan myös palavaa halua ja tekemisen iloa sekä intoa, tietoa ja taitoa. Sitä Kokoo­muksen tulevilta europar­la­men­taa­ri­koilta löytyy.

Euroopan unionin tavoitteet ovat rauha, vauraus, vakaus ja turval­lisuus. Unioni ei voi tyytyä pelkästään menneisiin saavu­tuksiin. Uuden aikakauden haasteet tuovat uusia odotuksia. Tarvitaan vahvaa yhteistä tahtoa ja euroop­pa­laista talkoo­henkeä. Euroopan unionin on toimittava arvojoh­tajana esimer­kiksi ilmasto- ja ympäris­tö­ky­sy­myk­sissä. Unionin tulee jatkaa voimis­tu­nutta vastuun­kan­toaan euroop­pa­laisten arjen turval­li­suu­desta.

Suomen tulee kuulua siihen etujoukkoon, joka tavoit­telee unionin toimin­ta­kyvyn vahvis­ta­mista kaikilla aloilla. Terveestä itsek­kyy­des­täkään ei ole haittaa. Näin pidetään huolta kaikkien suoma­laisten ja Suomen eduista. Euroopan unioni syntyi rauhan ja toivon projektina. Rauha on saavu­tettu, mutta toivo pitää luoda joka päivä uudelleen. Eurooppa olemme me.

Onnit­telut kaikille Suomen uusille europar­la­men­taa­ri­koille ja vielä kerran kiitokset kaikille Kokoo­muksen eurovaa­li­työssä mukana olleille!


Kokoomus.fi