Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

KIITOS!

Julkaistu:

Kokoo­mus on edel­leen Suomen suurin puolue. Saavu­timme eilen käydyissä euro­vaa­leissa 23,2%:n kanna­tuk­sen saaden yhteensä 385 610 ääntä ja 3 edus­ta­jan­paik­kaa uuteen EU-parla­ment­tiin. Lämmin kiitos kaikille Kokoo­musta äänes­tä­neille!

Sydä­mel­li­set kiitok­set kuulu­vat myös jokai­selle kahdel­le­kym­me­nelle upealle euro­vaa­lieh­dok­kaal­lemme, jotka teki­vät erin­omaista vaali­työtä koko kevään ajan.

Kokoo­muk­sen euro­vaa­lioh­jel­massa tote­simme, että vaikut­ta­mi­nen EU:ssa on meistä itses­tämme kiinni. Tarvit­semme hyvää itse­tun­toa, tervettä asen­netta ja avara­kat­seista euroop­pa­lai­suutta. Tarvi­taan myös pala­vaa halua ja teke­mi­sen iloa sekä intoa, tietoa ja taitoa. Sitä Kokoo­muk­sen tule­vilta euro­par­la­men­taa­ri­koilta löytyy.

Euroo­pan unio­nin tavoit­teet ovat rauha, vauraus, vakaus ja turval­li­suus. Unioni ei voi tyytyä pelkäs­tään mennei­siin saavu­tuk­siin. Uuden aika­kau­den haas­teet tuovat uusia odotuk­sia. Tarvi­taan vahvaa yhteistä tahtoa ja euroop­pa­laista talkoo­hen­keä. Euroo­pan unio­nin on toimit­tava arvo­joh­ta­jana esimer­kiksi ilmasto- ja ympä­ris­tö­ky­sy­myk­sissä. Unio­nin tulee jatkaa voimis­tu­nutta vastuun­kan­to­aan euroop­pa­lais­ten arjen turval­li­suu­desta.

Suomen tulee kuulua siihen etujouk­koon, joka tavoit­te­lee unio­nin toimin­ta­ky­vyn vahvis­ta­mista kaikilla aloilla. Terveestä itsek­kyy­des­tä­kään ei ole hait­taa. Näin pide­tään huolta kaik­kien suoma­lais­ten ja Suomen eduista. Euroo­pan unioni syntyi rauhan ja toivon projek­tina. Rauha on saavu­tettu, mutta toivo pitää luoda joka päivä uudel­leen. Eurooppa olemme me.

Onnit­te­lut kaikille Suomen uusille euro­par­la­men­taa­ri­koille ja vielä kerran kiitok­set kaikille Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­työssä mukana olleille!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content