Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

KIITOS!

Julkaistu:

Kokoo­mus on edel­leen Suomen suurin puolue. Saavu­timme eilen käydyissä euro­vaa­leissa 23,2%:n kanna­tuk­sen saaden yhteensä 385 610 ääntä ja 3 edus­ta­jan­paik­kaa uuteen EU-parla­ment­tiin. Lämmin kiitos kaikille Kokoo­musta äänes­tä­neille!

Sydä­mel­li­set kiitok­set kuulu­vat myös jokai­selle kahdel­le­kym­me­nelle upealle euro­vaa­lieh­dok­kaal­lemme, jotka teki­vät erin­omaista vaali­työtä koko kevään ajan.

Kokoo­muk­sen euro­vaa­lioh­jel­massa tote­simme, että vaikut­ta­mi­nen EU:ssa on meistä itses­tämme kiinni. Tarvit­semme hyvää itse­tun­toa, tervettä asen­netta ja avara­kat­seista euroop­pa­lai­suutta. Tarvi­taan myös pala­vaa halua ja teke­mi­sen iloa sekä intoa, tietoa ja taitoa. Sitä Kokoo­muk­sen tule­vilta euro­par­la­men­taa­ri­koilta löytyy.

Euroo­pan unio­nin tavoit­teet ovat rauha, vauraus, vakaus ja turval­li­suus. Unioni ei voi tyytyä pelkäs­tään mennei­siin saavu­tuk­siin. Uuden aika­kau­den haas­teet tuovat uusia odotuk­sia. Tarvi­taan vahvaa yhteistä tahtoa ja euroop­pa­laista talkoo­hen­keä. Euroo­pan unio­nin on toimit­tava arvo­joh­ta­jana esimer­kiksi ilmasto- ja ympä­ris­tö­ky­sy­myk­sissä. Unio­nin tulee jatkaa voimis­tu­nutta vastuun­kan­to­aan euroop­pa­lais­ten arjen turval­li­suu­desta.

Suomen tulee kuulua siihen etujouk­koon, joka tavoit­te­lee unio­nin toimin­ta­ky­vyn vahvis­ta­mista kaikilla aloilla. Terveestä itsek­kyy­des­tä­kään ei ole hait­taa. Näin pide­tään huolta kaik­kien suoma­lais­ten ja Suomen eduista. Euroo­pan unioni syntyi rauhan ja toivon projek­tina. Rauha on saavu­tettu, mutta toivo pitää luoda joka päivä uudel­leen. Eurooppa olemme me.

Onnit­te­lut kaikille Suomen uusille euro­par­la­men­taa­ri­koille ja vielä kerran kiitok­set kaikille Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­työssä mukana olleille!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content