Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

KIITOS!

Julkaistu:

Kokoo­mus on edel­leen Suomen suurin puolue. Saavu­timme eilen käydyissä euro­vaa­leissa 23,2%:n kanna­tuk­sen saaden yhteensä 385 610 ääntä ja 3 edus­ta­jan­paik­kaa uuteen EU-parla­ment­tiin. Lämmin kiitos kaikille Kokoo­musta äänes­tä­neille!

Sydä­mel­li­set kiitok­set kuulu­vat myös jokai­selle kahdel­le­kym­me­nelle upealle euro­vaa­lieh­dok­kaal­lemme, jotka teki­vät erin­omaista vaali­työtä koko kevään ajan.

Kokoo­muk­sen euro­vaa­lioh­jel­massa tote­simme, että vaikut­ta­mi­nen EU:ssa on meistä itses­tämme kiinni. Tarvit­semme hyvää itse­tun­toa, tervettä asen­netta ja avara­kat­seista euroop­pa­lai­suutta. Tarvi­taan myös pala­vaa halua ja teke­mi­sen iloa sekä intoa, tietoa ja taitoa. Sitä Kokoo­muk­sen tule­vilta euro­par­la­men­taa­ri­koilta löytyy.

Euroo­pan unio­nin tavoit­teet ovat rauha, vauraus, vakaus ja turval­li­suus. Unioni ei voi tyytyä pelkäs­tään mennei­siin saavu­tuk­siin. Uuden aika­kau­den haas­teet tuovat uusia odotuk­sia. Tarvi­taan vahvaa yhteistä tahtoa ja euroop­pa­laista talkoo­hen­keä. Euroo­pan unio­nin on toimit­tava arvo­joh­ta­jana esimer­kiksi ilmasto- ja ympä­ris­tö­ky­sy­myk­sissä. Unio­nin tulee jatkaa voimis­tu­nutta vastuun­kan­to­aan euroop­pa­lais­ten arjen turval­li­suu­desta.

Suomen tulee kuulua siihen etujouk­koon, joka tavoit­te­lee unio­nin toimin­ta­ky­vyn vahvis­ta­mista kaikilla aloilla. Terveestä itsek­kyy­des­tä­kään ei ole hait­taa. Näin pide­tään huolta kaik­kien suoma­lais­ten ja Suomen eduista. Euroo­pan unioni syntyi rauhan ja toivon projek­tina. Rauha on saavu­tettu, mutta toivo pitää luoda joka päivä uudel­leen. Eurooppa olemme me.

Onnit­te­lut kaikille Suomen uusille euro­par­la­men­taa­ri­koille ja vielä kerran kiitok­set kaikille Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­työssä mukana olleille!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content