Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kulttuuri / Kiel­ten oppi­mi­nen alka­maan jo ekaluo­kalta

Kiel­ten oppi­mi­nen alka­maan jo ekaluo­kalta

Julkaistu:

Vieraan kielen opis­kelu alkaa ensim­mäi­sellä luokalla. Varhais­kas­va­tuk­sen tasa-arvoa edis­te­tään ja viisi­vuo­tiai­den maksut­to­man varhais­kas­va­tuk­sen kokei­lua laajen­ne­taan. 

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön uuti­nen 11.4. Ensim­mäi­sen vieraan kielen eli A1-kielen opis­kelu alkaa tule­vai­suu­dessa jo perus­kou­lun ensim­mäi­sen vuoden keväällä. Halli­tus päätti asiasta kehys­rii­hes­sään.

Varhai­sempi kiel­ten­ope­tus koskee kaik­kia ekaluok­ka­lai­sia 1.1.2020 alkaen. Varhen­ta­mi­sen vaati­mat asetus­muu­tok­set anne­taan syksyllä 2018 ja opetus­suun­ni­tel­mat Opetus­hal­li­tuk­sessa vuoden 2019 aikana. Varhais­tuk­seen käytet­tä­vät vuosi­viik­ko­tun­nit (1 tunti ensim­mäi­sen luokan keväälle ja yksi toiselle luokalle) lisä­tään tunti­ke­hyk­sen.

Moni­puo­li­nen kieli­taito on yksi tärkeim­mistä tule­vai­suu­den taidoista.

- Moni­puo­li­nen kieli­taito on yksi tärkeim­mistä tule­vai­suu­den taidoista. Lapsilla on hämmäs­tyt­tävä kyky oppia uutta. Halli­tus­kau­den aikana lähes joka neljän­nessä kunnassa on toteu­tettu kokei­luja kiel­ten opis­ke­lun varhen­ta­mi­sesta. Tämän päätök­sen myötä varhai­nen kiel­ten­ope­tus laajen­ne­taan koske­maan kaik­kia suoma­lais­lap­sia. Jatkossa jokai­nen lapsi aloit­taa ensim­mäi­sen vieraan kielen opis­ke­lun jo ensim­mäi­sellä luokalla, sanoo opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

Nykyi­sel­lään vieraan kielen opetuk­sen on alet­tava 3. vuosi­luo­kalla, mutta useat kunnat ovat jo ryhty­neet tarjoa­maan opetusta varhem­min. Varhais­ta­mista on myös tuettu tällä halli­tus­kau­della kärki­han­ke­ra­hoi­tuk­sella.

Tasa-arvoa edis­te­tään varhais­kas­va­tuk­sessa – lapsi­stra­te­gian valmis­telu käyn­nis­tyy

Laadu­kas varhais­kas­va­tus kuuluu jokai­selle lapselle ja nuorelle taus­tasta riip­pu­matta. Varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sen myön­tei­siin vaiku­tuk­siin kuulu­vat syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­nen ja oppi­mi­sen edis­tä­mi­nen. Vaiku­tus­ten on todettu säily­vän pitkälle elämässä. Halli­tus on päät­tä­nyt edis­tää varhais­kas­va­tuk­sen tasa-arvoa ja nostaa osal­lis­tu­mi­sas­tetta kahdella eri toimella. Lisäksi halli­tus antaa varhais­kas­va­tuk­sen laatua paran­ta­van varhais­kas­va­tus­lain. Esitys uudeksi varhais­kas­va­tus­laiksi anne­taan edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn 12.4.

Varhais­kas­va­tuk­sen tasa-arvoa tuetaan uudella 10 miljoo­nan euron määrä­ra­halla vuodelle 2019. Rahalla voidaan pienen­tää ryhmä­ko­koja ja palkata lisä­hen­ki­lös­töä haas­teel­li­silla alueilla toimi­vissa päivä­ko­deissa. Aiem­min esi- ja perus­o­pe­tuk­sessa käytetty rahoi­tus­muoto on tutki­joi­den suosit­te­lema eriar­voi­suu­den torjun­nan väline, jossa kritee­reinä on käytetty mm. alueen koulu­tus­ta­soa ja työt­tö­myyttä. Tasa-arvoa­vus­tus kohden­net­tai­siin varhais­kas­va­tuk­sen järjes­tä­jille, ja avus­tuk­sen myön­tä­mi­sen perus­teena voidaan käyt­tää vastaa­via kritee­rejä kuin esi- ja perus­o­pe­tuk­sen valtio­na­vus­tuk­sessa.

5-vuotiai­den maksut­to­man varhais­kas­va­tuk­sen kokei­luja laajen­ne­taan ja jatke­taan.

5-vuotiai­den maksut­to­man varhais­kas­va­tuk­sen kokei­luja laajen­ne­taan ja jatke­taan. Halli­tus päätti kohden­taa tarkoi­tuk­seen uuden 5 miljoo­nan euron määrä­ra­han. Rahoi­tuk­sella korva­taan maksu­tu­lo­jen mene­tyk­siä niille kunnille, jotka sitou­tu­vat jättä­mään maksut peri­mättä 5-vuotiai­den varhais­kas­va­tuk­sesta. Ensim­mäi­nen vaihe jo aiem­min pääte­tystä maksut­to­man varhais­kas­va­tuk­sen kokei­lusta käyn­nis­tyy elokuussa. Päätök­set kokei­lun jatkon toteut­ta­mis­ta­voista ja hakua­joista tehdään myöhem­min ilmoi­tet­ta­vana ajan­koh­tana.

Maksut­to­man varhais­kas­va­tuk­sen kokei­lun laajen­ta­mi­sen tavoit­teena on saada kokei­luun lisää kuntia ja nostaa siten 5-vuotiai­den lasten osal­lis­tu­mi­sas­tetta varhais­kas­va­tuk­sessa. Kokei­lun laajen­ta­mi­sen kautta saadaan myös laajem­paa näke­mystä 5-vuotiai­den varhais­kas­va­tuk­sen peda­go­gii­kan kehit­tä­mi­sestä ja mahdol­li­suuk­sista laajen­taa esio­pe­tusta kaksi­vuo­ti­seksi. Suomessa 5-vuotiai­den osal­lis­tu­mi­saste on alhai­sempi kuin kaikissa muissa Pohjois­maissa ja myös alhai­sempi kuin Euroa­lu­een ja 34 OECD-maan keskiarvo.

Halli­tuk­sen Lapsi- ja perhe­pal­ve­lui­den muutos­oh­jel­man toimeen­pa­non yhtey­dessä on nous­sut tarve vahvis­taa lapsi­po­li­tii­kan yhteistä kansal­lista tahto­ti­laa laati­malla vaali­kausit­tain maan halli­tuk­sen kansal­li­nen Lapsi- ja perhe­stra­te­gia. Halli­tus käyn­nis­tää seuraa­vaa halli­tusta varten kansal­li­sen lapsi­stra­te­gian valmis­te­lun. Tavoit­teena on laajasti tutkit­tuun tietoon nojaava, lapsen etua yhteis­kun­nal­li­sessa päätök­sen­teossa vahvis­tava poik­ki­hal­lin­nol­li­nen stra­te­gia. Lapsi­stra­te­gialla vahvis­te­taan lapsi- ja perhe­myön­teistä yhteis­kun­taa sekä synty­vyy­den posi­tii­vista kehi­tystä tule­vai­suuso­rien­toi­tu­neella tavalla. Valmis­te­lua ohjaa laaja­poh­jai­sen lapsi­foo­ru­min sekä stra­te­gian ohjaus­ryh­män työ. Lapsi­stra­te­gian valmis­te­lusta vastaa­vat perhe- ja perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Annika Saarikko ja opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

Lisä­tie­toja:
- erityi­sa­vus­taja Daniel Sazo­nov, puh. 0295 3 30276

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content