Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kauma: Tekikö halli­tus kaik­kensa tappioi­den mini­moi­mi­seksi Uniper-krii­sissä?

Kauma: Tekikö halli­tus kaik­kensa tappioi­den mini­moi­mi­seksi Uniper-krii­sissä?

Julkaistu:

Sähkön hinta on nous­sut rajusti. Vaikein tilanne on niissä kodeissa, jotka lämpiä­vät suoralla sähkö­läm­mi­tyk­sellä sekä perheissä, joiden sähkö­so­pi­mus on katkolla ja uusi sopi­mus joudu­taan teke­mään monin­ker­tai­siksi kohon­neilla hinnoilla. Nyt monissa perheissä joudu­taan vaka­vasti pohti­maan, miten hinto­jen heilah­te­luista ja kasva­vista kustan­nuk­sista selvi­tään.

Koko Eurooppa kärsii Venä­jän hyök­käys­so­dasta Ukrai­naan. Euroo­pan Venäjä-riip­pu­vuu­delle raken­nettu ener­gia­po­li­tiikka kostau­tuu ja nostaa ener­gian hintoja koko mante­reella.

On oikein, että fossii­lie­ner­gian tuonti Venä­jältä loppuu. Emme halua olla rahoit­ta­massa Puti­nin johta­maa kansan­mur­haa Ukrai­nassa. Meidän on sopeu­dut­tava maail­maan, jossa itänaa­pu­rin tuon­tie­ner­gia ei lämmitä talo­jamme. Suomen ja Euroo­pan on vahvis­tet­tava omava­rai­suutta ja huol­to­var­muutta moni­puo­li­sella ener­gia­pa­le­tilla.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus haluaa, että suoma­lai­sille kodeille ja yrityk­sille riit­tää kohtuu­hin­taista sähköä myös ensi talven pauk­ku­pak­ka­silla. Haluamme, että suoma­lai­set selviä­vät sähkö­las­kuis­taan. Siksi on löydet­tävä keinot saada sähkön hintaa kestä­västi alas. Ener­gia­kriisi voi kestää pitkään, joten avus­tus­ten ja veroe­tu­jen varaan emme voi laskea ikui­sesti.

Halli­tus on ollut ener­gia­krii­sin hoita­mi­sessa reak­tii­vi­nen ja jopa passii­vi­nen. Enna­kointi on puut­tu­nut jälleen. Esimer­kiksi teho­re­ser­vin lakkaut­ta­mi­sen suhteen halli­tus ei kyen­nyt päätök­siin, vaan viran­omai­nen ratkaisi asian halli­tuk­sen puolesta. Halli­tuk­sen omat ratkai­sut ovat olleet laas­ta­ri­mai­sia, eivätkä ole puut­tu­neet ongel­mien juuri­syi­hin. Samoin halli­tuk­sen EU-vaikut­ta­mi­nen on ollut ponne­tonta, kun käyt­töö­no­tet­ta­vaksi suun­ni­tel­lut työka­lut eivät monin paikoin ole Suomen intres­sien mukai­sia.

Kokoo­mus on valmis­tel­lut oman keino­va­li­koi­mansa sähkö­mark­ki­noi­den uudis­ta­mi­seksi. Mukana on kuusi lyhyen aika­vä­lin ja kuusi pidem­män aika­vä­lin ratkai­sua. Nopeat krii­si­toi­met anta­vat helpo­tusta kotien ja yritys­ten sähkö­las­kui­hin jo ensi talveksi. Pidem­män aika­vä­lin ratkai­suilla raken­tai­simme Suomesta puhtaan ener­gian suur­val­lan. 

Sähkön ja kaasun hinnat tulisi ripeästi irrot­taa toisis­taan, sekä sähkölle aset­taa hinta­katto. Kysyn­tä­piik­kejä tulisi tasata tarjoa­malla koti­ta­louk­sille ja yrityk­sille rahal­li­sia kannus­ti­mia siir­tää sähkön­ku­lu­tusta huip­pu­tun­tien ulko­puo­lelle. Sähkön kulu­tus­pii­keistä tulisi myös varoit­taa ennak­koon esimer­kiksi teks­ti­vies­teillä. 

Kokoo­muk­selle on myös tärkeää, että kallein tuotan­to­muoto ei jatkossa yksin määrit­te­lisi sähkön hintaa niin vahvasti. Siksi haluamme selvit­tää sähkön mark­ki­na­mal­lin muutos­tar­peet. Pidem­mällä aika­vä­lillä toivomme myös inves­toin­teja ydin­voi­maan ja muihin puhtai­siin ener­gia­muo­toi­hin, sekä vety­ta­lou­den ja sähkön varas­toin­nin kehit­tä­mistä.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus ei alle­kir­joit­ta­nut perus­suo­ma­lais­ten laati­maa väli­ky­sy­mystä. Meidän mieles­tämme se ei vali­tet­ta­vasti keskity olen­nai­seen. Kokoo­mus haluaa puhua keinoista, jotka aidosti vaikut­ta­vat sähkön hintaan ja jotka ovat realis­ti­sia toteut­taa tuhoa­matta euroop­pa­lai­sia ener­gia­mark­ki­noita.

Perus­suo­ma­lais­ten väli­ky­sy­myk­sestä pais­taa EU-vastai­suus ja ajatus yhteis­ten mark­ki­noi­den rikko­mi­sesta. Suoma­lai­set eivät pärjää parem­min, jos suljemme sähkön­siir­to­yh­tey­det Euroop­paan. Suomi on ollut ja tulee jatkos­sa­kin olemaan riip­pu­vai­nen sähkön tuon­nista kylminä pakkas­päi­vinä. Suomi hyötyy muun muassa norja­lai­sesta vesi­voi­masta säätö­voi­mana.

Arvoisa puhe­mies,

Me kokoo­mus­lai­set emme ole vakuut­tu­neita, että halli­tus ja päämi­nis­teri Marin teki­vät kesällä kaik­kensa suoma­lais­ten kansal­lis­va­ral­li­suu­den puolus­ta­mi­seksi Unipe­rin krii­sissä. Miksi päämi­nis­teri tyytyi hoita­maan asioita teks­ti­vies­teillä, eikä hän hyödyn­tä­nyt arvo­val­taansa matkus­ta­malla Berlii­niin puolus­ta­maan suoma­lais­ten veron­mak­sa­jien ja sijoit­ta­jien etua?  Päämi­nis­teri ei keskeyt­tä­nyt kesä­lo­maansa, vaikka Unipe­rin tilan­teen ratkai­sussa oli kyse miljar­dien kansal­li­sesta intres­sistä.

Kesän tapah­tu­mista syntyi vaiku­telma, että Saksan puolelta neuvot­te­le­massa olivat maan parhaat voimat, mutta Suomen puolelta ei. Suoma­lais­ten veron­mak­sa­jien ja sijoit­ta­jien rahaa paloi miljoo­nia joka päivä, kun Saksan halli­tus ja viran­omai­set esti­vät Unipe­ria nosta­masta kaasun hintaa tilan­teessa, jossa kaasun mark­ki­na­hinta oli nous­sut monin­ker­tai­seksi.

Surul­li­sen tari­nan loppu­tu­lok­sena Suomen valtio, suoma­lai­set yksi­tyis­si­joit­ta­jat ja eläkeyh­tiöt menet­ti­vät miljar­di­tol­kulla rahaa.

Arvoisa puhe­mies,

Suomi tarvit­see halli­tuk­sen, joka pystyy puolus­ta­maan Suomen ja suoma­lais­ten etuja ener­gia­krii­sissä, sekä hoita­maan valtion omai­suutta vastuul­li­sesti. Meidän mieles­tämme halli­tuk­sen näyt­tö­jen perus­teella näin ei nyt ole. Siksi esitän, että edus­kunta toteaa, ettei halli­tus enää nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro perus­suo­ma­lais­ten ja pienem­pien oppo­si­tio­puo­luei­den väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa, kansan­edus­taja Pia Kauma.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content