Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Yliopis­to­kes­kus­ten rahoi­tus turva­taan

Kataja: Yliopis­to­kes­kus­ten rahoi­tus turva­taan

Julkaistu:

“Halli­tus­puo­luei­den yliopis­to­kes­kuk­sille suopea linja konkre­ti­soi­tuu nyt siihen, että jatkossa edel­ly­te­tään, että yliopis­to­kes­kus­ten rahoi­tus säilyy tule­vai­suu­dessa vähin­tään nykyi­sen suurui­sena”, Kataja iloit­see.

Tänään pitä­mäs­sään kokouk­sessa edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kunta on pääty­nyt tuke­maan halli­tuk­sen esityk­sestä siitä, että yliopis­to­kes­kus­ten kustan­nuk­siin osoi­tettu vuotui­nen määrä­raha vaki­nais­te­taan. Se siir­re­tään osaksi yliopis­toille myön­net­tä­vää valtion koko­nais­ra­hoi­tusta korva­mer­kit­tynä eränä yliopis­to­kes­kuk­sia koor­di­noi­ville yliopis­toille.

Yliopis­to­kes­kus­ten määrä­ra­han pohja­taso on indek­siin sidottu kulu­van vuoden budjetti. Tämä tarkoit­taa, että kulle­kin yliopis­to­kes­kuk­selle on valtiolta luvassa aina­kin 670 000 euroa. “Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sissä ei ole koskaan ollut näin korkeaa tasoa. Määrä­ra­hae­si­tys on aina ollut pienempi, mikä on lopulta edus­kun­nassa koro­tettu tähän tasoon. Jatkossa pääs­tään tästä joka­vuo­ti­sesta vään­nöstä. Nyt meillä on pohja, jonka alle ei jatkossa saa mennä”, Kataja kertoo.

Jo alku­vuo­desta opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen esitti, että yliopis­to­kes­kuk­sista tulee maininta uuteen yliopis­to­la­kiin. Tänään pitä­mäs­sään kokouk­ses­saan edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kunta on pääty­nyt puol­ta­maan minis­te­rin esitystä. Edus­kunta hyväk­sy­nee yliopis­to­lain lopul­li­sesti ensi viikon tors­taina.

“Yliopis­to­kes­kuk­sille suopea poli­tiikka on linjassa sini­vih­reän halli­tuk­sen ohjel­man kanssa”, Kataja toteaa. “Halli­tus­oh­jel­massa on nimen­omai­sesti mainittu, että yliopis­to­kes­kuk­sia kehi­te­tään. Käytän­nön teot ovat sano­jen mukai­set.”

Lisä­tie­dot: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content