Kataja: Yliopis­to­kes­kusten rahoitus turvataan – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Yliopis­to­kes­kusten rahoitus turvataan

Kataja: Yliopis­to­kes­kusten rahoitus turvataan

Julkaistu: 10.06.2009 Uncategorized

“Halli­tus­puo­lueiden yliopis­to­kes­kuk­sille suopea linja konkre­ti­soituu nyt siihen, että jatkossa edelly­tetään, että yliopis­to­kes­kusten rahoitus säilyy tulevai­suu­dessa vähintään nykyisen suuruisena”, Kataja iloitsee.

Tänään pitämässään kokouk­sessa eduskunnan sivis­tys­va­lio­kunta on päätynyt tukemaan halli­tuksen esityk­sestä siitä, että yliopis­to­kes­kusten kustan­nuksiin osoitettu vuotuinen määräraha vakinais­tetaan. Se siirretään osaksi yliopis­toille myönnet­tävää valtion kokonais­ra­hoi­tusta korva­mer­kittynä eränä yliopis­to­kes­kuksia koordi­noi­ville yliopis­toille.

Yliopis­to­kes­kusten määrä­rahan pohjataso on indeksiin sidottu kuluvan vuoden budjetti. Tämä tarkoittaa, että kullekin yliopis­to­kes­kuk­selle on valtiolta luvassa ainakin 670 000 euroa. “Halli­tuksen budjet­tie­si­tyk­sissä ei ole koskaan ollut näin korkeaa tasoa. Määrä­ra­hae­sitys on aina ollut pienempi, mikä on lopulta eduskun­nassa korotettu tähän tasoon. Jatkossa päästään tästä jokavuo­ti­sesta väännöstä. Nyt meillä on pohja, jonka alle ei jatkossa saa mennä”, Kataja kertoo.

Jo alkuvuo­desta opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen esitti, että yliopis­to­kes­kuk­sista tulee maininta uuteen yliopis­to­lakiin. Tänään pitämässään kokouk­sessaan eduskunnan sivis­tys­va­lio­kunta on päätynyt puoltamaan minis­terin esitystä. Eduskunta hyväk­synee yliopis­tolain lopul­li­sesti ensi viikon torstaina.

“Yliopis­to­kes­kuk­sille suopea politiikka on linjassa sinivihreän halli­tuksen ohjelman kanssa”, Kataja toteaa. “Halli­tus­oh­jel­massa on nimen­omai­sesti mainittu, että yliopis­to­kes­kuksia kehitetään. Käytännön teot ovat sanojen mukaiset.”

Lisätiedot: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi