• FI
 • SV
 • MENU
  Kataja: Yliopis­to­kes­kus­ten rahoi­tus turva­taan
  Twiittaa

  Kataja: Yliopis­to­kes­kus­ten rahoi­tus turva­taan

  Julkaistu: 10.06.2009 Uncategorized

  “Halli­tus­puo­luei­den yliopis­to­kes­kuk­sille suopea linja konkre­ti­soi­tuu nyt siihen, että jatkossa edel­ly­te­tään, että yliopis­to­kes­kus­ten rahoi­tus säilyy tule­vai­suu­dessa vähin­tään nykyi­sen suurui­sena”, Kataja iloit­see.

  Tänään pitä­mäs­sään kokouk­sessa edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kunta on pääty­nyt tuke­maan halli­tuk­sen esityk­sestä siitä, että yliopis­to­kes­kus­ten kustan­nuk­siin osoi­tettu vuotui­nen määrä­raha vaki­nais­te­taan. Se siir­re­tään osaksi yliopis­toille myön­net­tä­vää valtion koko­nais­ra­hoi­tusta korva­mer­kit­tynä eränä yliopis­to­kes­kuk­sia koor­di­noi­ville yliopis­toille.

  Yliopis­to­kes­kus­ten määrä­ra­han pohja­taso on indek­siin sidottu kulu­van vuoden budjetti. Tämä tarkoit­taa, että kulle­kin yliopis­to­kes­kuk­selle on valtiolta luvassa aina­kin 670 000 euroa. “Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sissä ei ole koskaan ollut näin korkeaa tasoa. Määrä­ra­hae­si­tys on aina ollut pienempi, mikä on lopulta edus­kun­nassa koro­tettu tähän tasoon. Jatkossa pääs­tään tästä joka­vuo­ti­sesta vään­nöstä. Nyt meillä on pohja, jonka alle ei jatkossa saa mennä”, Kataja kertoo.

  Jo alku­vuo­desta opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen esitti, että yliopis­to­kes­kuk­sista tulee maininta uuteen yliopis­to­la­kiin. Tänään pitä­mäs­sään kokouk­ses­saan edus­kun­nan sivis­tys­va­lio­kunta on pääty­nyt puol­ta­maan minis­te­rin esitystä. Edus­kunta hyväk­sy­nee yliopis­to­lain lopul­li­sesti ensi viikon tors­taina.

  “Yliopis­to­kes­kuk­sille suopea poli­tiikka on linjassa sini­vih­reän halli­tuk­sen ohjel­man kanssa”, Kataja toteaa. “Halli­tus­oh­jel­massa on nimen­omai­sesti mainittu, että yliopis­to­kes­kuk­sia kehi­te­tään. Käytän­nön teot ovat sano­jen mukai­set.”

  Lisä­tie­dot: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


  Kuvat