MENU
Kataja: Sakon­muun­not palau­tet­tava

Kataja: Sakon­muun­not palau­tet­tava

Julkaistu: 06.03.2011 Uncategorized

? Halli­tus­puo­lu­eet vihreitä lukuun otta­matta olivat hyvin skep­ti­siä laki­uu­dis­tuk­selle. Siksi edus­kunta edel­lytti jo Braxin lakia hyväk­syes­sään korjauk­sia lakiin. Muun muassa piit­taa­mat­to­mien ja tois­tu­vasti rikok­sia teke­vien osalta muun­to­mah­dol­li­suus piti säilyt­tää. Minis­teri Brax lupasi tehdä nämä korjauk­set jo vuonna 2008. Odotamme yhä, Kataja toteaa.

Istu­van edus­kun­nan ensim­mäi­sellä joulu­tauolla oikeus­mi­nis­te­rin onnis­tui tuoda edus­kun­taan lakie­si­tys, jonka myötä polii­sin kirjoit­ta­mia sakkoja ei voi enää muun­taa vankeu­deksi. Muun­to­kel­poi­sia ovat ainoas­taan tuomiois­tui­messa lange­te­tut sakot.

Lain myötä esimer­kiksi myymä­lä­var­kauk­sista kiinni jääneelle ei seuraa teosta lain­kaan tosia­sial­lista rangais­tusta, jos hänellä ei ole maksu­ha­lua tai -kykyä. Tämä on johta­nut lain­kuu­liai­suu­den vähe­ne­mi­seen ja maksu­mo­raa­lin heik­ke­ne­mi­seen.

? Nyt on johto­pää­tös­ten aika: Koska edus­kun­nan edel­lyt­tä­miä korjauk­sia ei ole kyetty tai haluttu tehdä, on syytä palaut­taa sakon­muun­to­mah­dol­li­suus myös polii­sin kirjoit­ta­miin sakkoi­hin, Kataja vaatii.

Kata­jan mielestä sakon­muun­to­ran­gais­tuk­sista luopu­mi­nen on karkea osoi­tus siitä, miten käy, kun häntä alkaa heilut­taa koiraa. Vanki­paik­koi­hin tavoi­tel­lut sääs­töt alkoi­vat ohjata krimi­naa­li­po­li­tiik­kaa. Kaiken lisäksi sääs­töt vanki­pai­koissa jäivät pienem­miksi kuin tappiot sakko­tu­loissa. Peiton jatka­mi­nen toisesta päästä leik­kaa­malla ei tuot­ta­nut tulosta Hölmö­läs­sä­kään.