Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Sakon­muun­not palau­tet­tava

Kataja: Sakon­muun­not palau­tet­tava

Julkaistu:

? Halli­tus­puo­lu­eet vihreitä lukuun otta­matta olivat hyvin skep­ti­siä laki­uu­dis­tuk­selle. Siksi edus­kunta edel­lytti jo Braxin lakia hyväk­syes­sään korjauk­sia lakiin. Muun muassa piit­taa­mat­to­mien ja tois­tu­vasti rikok­sia teke­vien osalta muun­to­mah­dol­li­suus piti säilyt­tää. Minis­teri Brax lupasi tehdä nämä korjauk­set jo vuonna 2008. Odotamme yhä, Kataja toteaa.

Istu­van edus­kun­nan ensim­mäi­sellä joulu­tauolla oikeus­mi­nis­te­rin onnis­tui tuoda edus­kun­taan lakie­si­tys, jonka myötä polii­sin kirjoit­ta­mia sakkoja ei voi enää muun­taa vankeu­deksi. Muun­to­kel­poi­sia ovat ainoas­taan tuomiois­tui­messa lange­te­tut sakot.

Lain myötä esimer­kiksi myymä­lä­var­kauk­sista kiinni jääneelle ei seuraa teosta lain­kaan tosia­sial­lista rangais­tusta, jos hänellä ei ole maksu­ha­lua tai -kykyä. Tämä on johta­nut lain­kuu­liai­suu­den vähe­ne­mi­seen ja maksu­mo­raa­lin heik­ke­ne­mi­seen.

? Nyt on johto­pää­tös­ten aika: Koska edus­kun­nan edel­lyt­tä­miä korjauk­sia ei ole kyetty tai haluttu tehdä, on syytä palaut­taa sakon­muun­to­mah­dol­li­suus myös polii­sin kirjoit­ta­miin sakkoi­hin, Kataja vaatii.

Kata­jan mielestä sakon­muun­to­ran­gais­tuk­sista luopu­mi­nen on karkea osoi­tus siitä, miten käy, kun häntä alkaa heilut­taa koiraa. Vanki­paik­koi­hin tavoi­tel­lut sääs­töt alkoi­vat ohjata krimi­naa­li­po­li­tiik­kaa. Kaiken lisäksi sääs­töt vanki­pai­koissa jäivät pienem­miksi kuin tappiot sakko­tu­loissa. Peiton jatka­mi­nen toisesta päästä leik­kaa­malla ei tuot­ta­nut tulosta Hölmö­läs­sä­kään.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content