Kataja: Sakon­muunnot palau­tettava – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Sakon­muunnot palau­tettava

Kataja: Sakon­muunnot palau­tettava

Julkaistu: 06.03.2011 Uncategorized

? Halli­tus­puo­lueet vihreitä lukuun ottamatta olivat hyvin skeptisiä lakiuu­dis­tuk­selle. Siksi eduskunta edellytti jo Braxin lakia hyväk­syessään korjauksia lakiin. Muun muassa piittaa­mat­tomien ja toistu­vasti rikoksia tekevien osalta muunto­mah­dol­lisuus piti säilyttää. Ministeri Brax lupasi tehdä nämä korjaukset jo vuonna 2008. Odotamme yhä, Kataja toteaa.

Istuvan eduskunnan ensim­mäi­sellä joulu­tauolla oikeus­mi­nis­terin onnistui tuoda eduskuntaan lakie­sitys, jonka myötä poliisin kirjoit­tamia sakkoja ei voi enää muuntaa vankeu­deksi. Muunto­kel­poisia ovat ainoastaan tuomiois­tui­messa lange­tetut sakot.

Lain myötä esimer­kiksi myymä­lä­var­kauk­sista kiinni jääneelle ei seuraa teosta lainkaan tosia­sial­lista rangais­tusta, jos hänellä ei ole maksu­halua tai -kykyä. Tämä on johtanut lainkuu­liai­suuden vähene­miseen ja maksu­mo­raalin heikke­ne­miseen.

? Nyt on johto­pää­tösten aika: Koska eduskunnan edellyt­tämiä korjauksia ei ole kyetty tai haluttu tehdä, on syytä palauttaa sakon­muun­to­mah­dol­lisuus myös poliisin kirjoit­tamiin sakkoihin, Kataja vaatii.

Katajan mielestä sakon­muun­to­ran­gais­tuk­sista luopu­minen on karkea osoitus siitä, miten käy, kun häntä alkaa heiluttaa koiraa. Vanki­paik­koihin tavoi­tellut säästöt alkoivat ohjata krimi­naa­li­po­li­tiikkaa. Kaiken lisäksi säästöt vanki­pai­koissa jäivät pienem­miksi kuin tappiot sakko­tu­loissa. Peiton jatka­minen toisesta päästä leikkaa­malla ei tuottanut tulosta Hölmö­läs­säkään.


Kokoomus.fi