Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Sakon­muun­not palau­tet­tava

Kataja: Sakon­muun­not palau­tet­tava

Julkaistu:

? Halli­tus­puo­lu­eet vihreitä lukuun otta­matta olivat hyvin skep­ti­siä laki­uu­dis­tuk­selle. Siksi edus­kunta edel­lytti jo Braxin lakia hyväk­syes­sään korjauk­sia lakiin. Muun muassa piit­taa­mat­to­mien ja tois­tu­vasti rikok­sia teke­vien osalta muun­to­mah­dol­li­suus piti säilyt­tää. Minis­teri Brax lupasi tehdä nämä korjauk­set jo vuonna 2008. Odotamme yhä, Kataja toteaa.

Istu­van edus­kun­nan ensim­mäi­sellä joulu­tauolla oikeus­mi­nis­te­rin onnis­tui tuoda edus­kun­taan lakie­si­tys, jonka myötä polii­sin kirjoit­ta­mia sakkoja ei voi enää muun­taa vankeu­deksi. Muun­to­kel­poi­sia ovat ainoas­taan tuomiois­tui­messa lange­te­tut sakot.

Lain myötä esimer­kiksi myymä­lä­var­kauk­sista kiinni jääneelle ei seuraa teosta lain­kaan tosia­sial­lista rangais­tusta, jos hänellä ei ole maksu­ha­lua tai -kykyä. Tämä on johta­nut lain­kuu­liai­suu­den vähe­ne­mi­seen ja maksu­mo­raa­lin heik­ke­ne­mi­seen.

? Nyt on johto­pää­tös­ten aika: Koska edus­kun­nan edel­lyt­tä­miä korjauk­sia ei ole kyetty tai haluttu tehdä, on syytä palaut­taa sakon­muun­to­mah­dol­li­suus myös polii­sin kirjoit­ta­miin sakkoi­hin, Kataja vaatii.

Kata­jan mielestä sakon­muun­to­ran­gais­tuk­sista luopu­mi­nen on karkea osoi­tus siitä, miten käy, kun häntä alkaa heilut­taa koiraa. Vanki­paik­koi­hin tavoi­tel­lut sääs­töt alkoi­vat ohjata krimi­naa­li­po­li­tiik­kaa. Kaiken lisäksi sääs­töt vanki­pai­koissa jäivät pienem­miksi kuin tappiot sakko­tu­loissa. Peiton jatka­mi­nen toisesta päästä leik­kaa­malla ei tuot­ta­nut tulosta Hölmö­läs­sä­kään.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content