Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Kuntien yrit­tä­jä­pal­ve­lut kuntoon

Kataja: Kuntien yrit­tä­jä­pal­ve­lut kuntoon

Julkaistu:

Kunnissa on vielä paljon paran­ta­mi­sen varaa esimer­kiksi niiden suhtau­tu­mi­sessa yrit­tä­jille tarjot­ta­viin neuvonta- ja tieto­pal­ve­lui­hin. Kuntien ja yrit­tä­jien on lisät­tävä yhteis­työtä, sillä saavu­tet­ta­vat hyödyt koitu­vat molem­pien eduksi.

Edel­leen niin kunnan hallin­nossa kuin yrit­tä­jis­sä­kin on epäluu­loista suhtau­tu­mista puolin ja toisin. On korkea aika nähdä yhteis­työn mahdol­li­suu­det työl­li­syy­den, kasvun ja kunta­lais­ten palve­lui­den paran­ta­mi­sessa. Keskeistä on ylei­nen yrit­tä­jyyttä suosiva ilma­piiri.

Päätök­siä tehtäessä niiden ennus­tet­ta­vuu­teen ja käsit­te­ly­no­peu­teen on tärkeää kiin­nit­tää huomiota. Tällä on suuri merki­tys yritys­ten kiin­nos­tuk­seen kehit­tää toimin­taansa paik­ka­kun­nalla. Lupien, sopi­mus­ten ja kilpai­lu­tus­ten järjes­tä­mi­sessä myös sähköi­sillä palve­luilla voidaan helpot­taa ja nopeut­taa yritys­toi­min­nan harjoit­ta­mista.
Lisä­tie­toja: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content