Kataja: Kuntien yrittä­jä­pal­velut kuntoon – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Kuntien yrittä­jä­pal­velut kuntoon

Kataja: Kuntien yrittä­jä­pal­velut kuntoon

Julkaistu: 11.10.2008 Uncategorized

Kunnissa on vielä paljon paran­ta­misen varaa esimer­kiksi niiden suhtau­tu­mi­sessa yrittä­jille tarjot­taviin neuvonta- ja tieto­pal­ve­luihin. Kuntien ja yrittäjien on lisättävä yhteis­työtä, sillä saavu­tet­tavat hyödyt koituvat molempien eduksi.

Edelleen niin kunnan hallin­nossa kuin yrittä­jis­säkin on epäluu­loista suhtau­tu­mista puolin ja toisin. On korkea aika nähdä yhteistyön mahdol­li­suudet työlli­syyden, kasvun ja kunta­laisten palve­luiden paran­ta­mi­sessa. Keskeistä on yleinen yrittä­jyyttä suosiva ilmapiiri.

Päätöksiä tehtäessä niiden ennus­tet­ta­vuuteen ja käsit­te­ly­no­peuteen on tärkeää kiinnittää huomiota. Tällä on suuri merkitys yritysten kiinnos­tukseen kehittää toimin­taansa paikka­kun­nalla. Lupien, sopimusten ja kilpai­lu­tusten järjes­tä­mi­sessä myös sähköi­sillä palve­luilla voidaan helpottaa ja nopeuttaa yritys­toi­minnan harjoit­ta­mista.
Lisätietoja: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi