Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Kuntien yrit­tä­jä­pal­ve­lut kuntoon

Kataja: Kuntien yrit­tä­jä­pal­ve­lut kuntoon

Julkaistu:

Kunnissa on vielä paljon paran­ta­mi­sen varaa esimer­kiksi niiden suhtau­tu­mi­sessa yrit­tä­jille tarjot­ta­viin neuvonta- ja tieto­pal­ve­lui­hin. Kuntien ja yrit­tä­jien on lisät­tävä yhteis­työtä, sillä saavu­tet­ta­vat hyödyt koitu­vat molem­pien eduksi.

Edel­leen niin kunnan hallin­nossa kuin yrit­tä­jis­sä­kin on epäluu­loista suhtau­tu­mista puolin ja toisin. On korkea aika nähdä yhteis­työn mahdol­li­suu­det työl­li­syy­den, kasvun ja kunta­lais­ten palve­lui­den paran­ta­mi­sessa. Keskeistä on ylei­nen yrit­tä­jyyttä suosiva ilma­piiri.

Päätök­siä tehtäessä niiden ennus­tet­ta­vuu­teen ja käsit­te­ly­no­peu­teen on tärkeää kiin­nit­tää huomiota. Tällä on suuri merki­tys yritys­ten kiin­nos­tuk­seen kehit­tää toimin­taansa paik­ka­kun­nalla. Lupien, sopi­mus­ten ja kilpai­lu­tus­ten järjes­tä­mi­sessä myös sähköi­sillä palve­luilla voidaan helpot­taa ja nopeut­taa yritys­toi­min­nan harjoit­ta­mista.
Lisä­tie­toja: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content