• FI
 • SV
 • MENU
  Kataja: Kuntien yrit­tä­jä­pal­ve­lut kuntoon
  Twiittaa

  Kataja: Kuntien yrit­tä­jä­pal­ve­lut kuntoon

  Julkaistu: 11.10.2008 Uncategorized

  Kunnissa on vielä paljon paran­ta­mi­sen varaa esimer­kiksi niiden suhtau­tu­mi­sessa yrit­tä­jille tarjot­ta­viin neuvonta- ja tieto­pal­ve­lui­hin. Kuntien ja yrit­tä­jien on lisät­tävä yhteis­työtä, sillä saavu­tet­ta­vat hyödyt koitu­vat molem­pien eduksi.

  Edel­leen niin kunnan hallin­nossa kuin yrit­tä­jis­sä­kin on epäluu­loista suhtau­tu­mista puolin ja toisin. On korkea aika nähdä yhteis­työn mahdol­li­suu­det työl­li­syy­den, kasvun ja kunta­lais­ten palve­lui­den paran­ta­mi­sessa. Keskeistä on ylei­nen yrit­tä­jyyttä suosiva ilma­piiri.

  Päätök­siä tehtäessä niiden ennus­tet­ta­vuu­teen ja käsit­te­ly­no­peu­teen on tärkeää kiin­nit­tää huomiota. Tällä on suuri merki­tys yritys­ten kiin­nos­tuk­seen kehit­tää toimin­taansa paik­ka­kun­nalla. Lupien, sopi­mus­ten ja kilpai­lu­tus­ten järjes­tä­mi­sessä myös sähköi­sillä palve­luilla voidaan helpot­taa ja nopeut­taa yritys­toi­min­nan harjoit­ta­mista.
  Lisä­tie­toja: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


  Kuvat