• FI
 • SV
 • MENU
  Kataja: Kokoo­mus painot­taa veron­ke­ven­nyk­set pieni- ja keski­tu­loi­sille
  Twiittaa

  Kataja: Kokoo­mus painot­taa veron­ke­ven­nyk­set pieni- ja keski­tu­loi­sille

  Julkaistu: 06.04.2011 Uncategorized

  ? Tärkeintä on luoda vero­jär­jes­telmä, joka luo kasvua ja työpaik­koja. Tämä mahdol­lis­taa suurem­mat vero­tu­lot, parem­mat palve­lut ja suurem­mat tulon­siir­rot, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja sanoo.

  Kokoo­muk­sen peri­aate on, että veroja on makset­tava maksu­ky­vyn mukaan. Hyvin toimeen­tu­le­vat maksa­vat suhteessa enem­män ja pieni­tu­loi­set vähem­män tai ei ollen­kaan. Reilu tulon­jako saadaan aikaan vero­tuk­sen, tasa-arvois­ta­vien palve­lui­den sekä tulon­siir­to­jen avulla.

  ? On hyvä muis­taa, että tällä vaali­kau­della perus­tur­vaa on paran­nettu samalla kuin palk­ka­ve­roa on keven­netty. VATT:n tutki­muk­sen mukaan päätök­set ovat supis­ta­neet tuloe­roja, Kataja muis­tut­taa.

  Kataja tyrmää SDP:n Kalevi Sorsa -säätiön tänään julkai­se­mat laskel­mat puoluei­den veroe­si­tys­ten tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista.

  Kataja huomaut­taa, että säätiön tutki­muk­sessa tehdään monta virheel­listä oletusta. Selvi­tyk­sessä mm. väite­tään että Kokoo­mus tekisi tasa­ke­ven­nyk­sen kaik­kiin vero­luok­kiin, että Kokoo­mus keven­täisi vain valtion ansio­tu­lo­ve­roa ja että Kokoo­muk­sen pääoma­ve­ro­malli olisi tasa­vero.

  ? SDP:n säätiö on vääris­tel­lyt tietoi­sesti oletuk­sia ja saanut halua­mansa loppu­tu­lok­sen. Laskel­mat ovat pelk­kää poli­tiik­kaa, Kataja summaa.