Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Kokoo­mus painot­taa veron­ke­ven­nyk­set pieni- ja keski­tu­loi­sille

Kataja: Kokoo­mus painot­taa veron­ke­ven­nyk­set pieni- ja keski­tu­loi­sille

Julkaistu:

? Tärkeintä on luoda vero­jär­jes­telmä, joka luo kasvua ja työpaik­koja. Tämä mahdol­lis­taa suurem­mat vero­tu­lot, parem­mat palve­lut ja suurem­mat tulon­siir­rot, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja sanoo.

Kokoo­muk­sen peri­aate on, että veroja on makset­tava maksu­ky­vyn mukaan. Hyvin toimeen­tu­le­vat maksa­vat suhteessa enem­män ja pieni­tu­loi­set vähem­män tai ei ollen­kaan. Reilu tulon­jako saadaan aikaan vero­tuk­sen, tasa-arvois­ta­vien palve­lui­den sekä tulon­siir­to­jen avulla.

? On hyvä muis­taa, että tällä vaali­kau­della perus­tur­vaa on paran­nettu samalla kuin palk­ka­ve­roa on keven­netty. VATT:n tutki­muk­sen mukaan päätök­set ovat supis­ta­neet tuloe­roja, Kataja muis­tut­taa.

Kataja tyrmää SDP:n Kalevi Sorsa -säätiön tänään julkai­se­mat laskel­mat puoluei­den veroe­si­tys­ten tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista.

Kataja huomaut­taa, että säätiön tutki­muk­sessa tehdään monta virheel­listä oletusta. Selvi­tyk­sessä mm. väite­tään että Kokoo­mus tekisi tasa­ke­ven­nyk­sen kaik­kiin vero­luok­kiin, että Kokoo­mus keven­täisi vain valtion ansio­tu­lo­ve­roa ja että Kokoo­muk­sen pääoma­ve­ro­malli olisi tasa­vero.

? SDP:n säätiö on vääris­tel­lyt tietoi­sesti oletuk­sia ja saanut halua­mansa loppu­tu­lok­sen. Laskel­mat ovat pelk­kää poli­tiik­kaa, Kataja summaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content