Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Kokoo­mus painot­taa veron­ke­ven­nyk­set pieni- ja keski­tu­loi­sille

Kataja: Kokoo­mus painot­taa veron­ke­ven­nyk­set pieni- ja keski­tu­loi­sille

Julkaistu:

? Tärkeintä on luoda vero­jär­jes­telmä, joka luo kasvua ja työpaik­koja. Tämä mahdol­lis­taa suurem­mat vero­tu­lot, parem­mat palve­lut ja suurem­mat tulon­siir­rot, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja sanoo.

Kokoo­muk­sen peri­aate on, että veroja on makset­tava maksu­ky­vyn mukaan. Hyvin toimeen­tu­le­vat maksa­vat suhteessa enem­män ja pieni­tu­loi­set vähem­män tai ei ollen­kaan. Reilu tulon­jako saadaan aikaan vero­tuk­sen, tasa-arvois­ta­vien palve­lui­den sekä tulon­siir­to­jen avulla.

? On hyvä muis­taa, että tällä vaali­kau­della perus­tur­vaa on paran­nettu samalla kuin palk­ka­ve­roa on keven­netty. VATT:n tutki­muk­sen mukaan päätök­set ovat supis­ta­neet tuloe­roja, Kataja muis­tut­taa.

Kataja tyrmää SDP:n Kalevi Sorsa -säätiön tänään julkai­se­mat laskel­mat puoluei­den veroe­si­tys­ten tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista.

Kataja huomaut­taa, että säätiön tutki­muk­sessa tehdään monta virheel­listä oletusta. Selvi­tyk­sessä mm. väite­tään että Kokoo­mus tekisi tasa­ke­ven­nyk­sen kaik­kiin vero­luok­kiin, että Kokoo­mus keven­täisi vain valtion ansio­tu­lo­ve­roa ja että Kokoo­muk­sen pääoma­ve­ro­malli olisi tasa­vero.

? SDP:n säätiö on vääris­tel­lyt tietoi­sesti oletuk­sia ja saanut halua­mansa loppu­tu­lok­sen. Laskel­mat ovat pelk­kää poli­tiik­kaa, Kataja summaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content