Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Keskus­tan vero­lin­jassa tarjolla vain keppiä

Kataja: Keskus­tan vero­lin­jassa tarjolla vain keppiä

Julkaistu:

SAK:n tänään julkis­ta­man tutki­muk­sen mukaan Keskus­tan vero­linja on kaik­kein anka­rin taval­li­selle duuna­rille.

? Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen luo työl­li­syyttä. Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan pelas­taa vain teke­mällä työtä. En ymmärrä, miksi Keskusta ei halua lisätä palkan­saa­jien osto­voi­maa. Tällai­sella kannalla Keskusta irtau­tuu tällä halli­tus­kau­della tehdystä työl­lis­tä­västä vero­po­li­tii­kasta, Kataja ihmet­te­lee.

Kataja hämmäs­te­lee myös päämi­nis­teri Kivi­nie­men vaati­muk­sia “palk­ka­mal­tista” osana Keskus­tan esit­tä­mää yhteis­kun­ta­so­pi­musta. Keskus­talle osto­voi­maa paran­ta­vat tulo­ve­ron keven­nyk­set eivät kuiten­kaan kelpaa.

? Kokoo­mus lisäisi veron­ke­ven­nyk­sillä palkan­saa­jan käteen jäävää tuloa, mikä vähen­täisi painetta nimel­lis­palk­ko­jen korot­ta­mi­seen. Tämä lisäisi kilpai­lu­ky­kyä ja inves­toin­teja Suomeen. Tämä on Jyrki Katai­sen jo vuonna 2009 esit­tä­män työl­li­syys­so­pi­muk­sen ydin. Sen sijaan Keskusta on tarjoa­massa yhteis­kun­ta­so­pi­muk­ses­saan palk­ka­mal­tin vasti­neeksi vain keppiä, Kataja huomaut­taa.

Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen lisää työn tarjon­taa. Kun palkasta jää enem­män käteen, pieni­palk­kai­nen­kin työ kannat­taa ottaa vastaan. Vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen kannus­taa myös teke­mään enem­män töitä tai otta­maan nykyistä vastuul­li­sempi ja parem­min palkattu työ vastaan, kun lisä­an­siot eivät sula vero­pro­sen­tin nous­tessa.

? Tulo­ve­ron keven­tä­mi­nen tuo lisää osto­voi­maa palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten kukka­roon. Osto­voima lisää kulu­tusta ja työl­li­syyttä. Tulo­ve­ron keven­tä­mi­nen siis luo myös uutta kasvua, Kataja toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content