Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Keskus­tan vero­lin­jassa tarjolla vain keppiä

Kataja: Keskus­tan vero­lin­jassa tarjolla vain keppiä

Julkaistu:

SAK:n tänään julkis­ta­man tutki­muk­sen mukaan Keskus­tan vero­linja on kaik­kein anka­rin taval­li­selle duuna­rille.

? Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen luo työl­li­syyttä. Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan pelas­taa vain teke­mällä työtä. En ymmärrä, miksi Keskusta ei halua lisätä palkan­saa­jien osto­voi­maa. Tällai­sella kannalla Keskusta irtau­tuu tällä halli­tus­kau­della tehdystä työl­lis­tä­västä vero­po­li­tii­kasta, Kataja ihmet­te­lee.

Kataja hämmäs­te­lee myös päämi­nis­teri Kivi­nie­men vaati­muk­sia “palk­ka­mal­tista” osana Keskus­tan esit­tä­mää yhteis­kun­ta­so­pi­musta. Keskus­talle osto­voi­maa paran­ta­vat tulo­ve­ron keven­nyk­set eivät kuiten­kaan kelpaa.

? Kokoo­mus lisäisi veron­ke­ven­nyk­sillä palkan­saa­jan käteen jäävää tuloa, mikä vähen­täisi painetta nimel­lis­palk­ko­jen korot­ta­mi­seen. Tämä lisäisi kilpai­lu­ky­kyä ja inves­toin­teja Suomeen. Tämä on Jyrki Katai­sen jo vuonna 2009 esit­tä­män työl­li­syys­so­pi­muk­sen ydin. Sen sijaan Keskusta on tarjoa­massa yhteis­kun­ta­so­pi­muk­ses­saan palk­ka­mal­tin vasti­neeksi vain keppiä, Kataja huomaut­taa.

Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen lisää työn tarjon­taa. Kun palkasta jää enem­män käteen, pieni­palk­kai­nen­kin työ kannat­taa ottaa vastaan. Vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen kannus­taa myös teke­mään enem­män töitä tai otta­maan nykyistä vastuul­li­sempi ja parem­min palkattu työ vastaan, kun lisä­an­siot eivät sula vero­pro­sen­tin nous­tessa.

? Tulo­ve­ron keven­tä­mi­nen tuo lisää osto­voi­maa palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten kukka­roon. Osto­voima lisää kulu­tusta ja työl­li­syyttä. Tulo­ve­ron keven­tä­mi­nen siis luo myös uutta kasvua, Kataja toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content