Kataja: Keskustan verolin­jassa tarjolla vain keppiä – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Keskustan verolin­jassa tarjolla vain keppiä

Kataja: Keskustan verolin­jassa tarjolla vain keppiä

Julkaistu: 09.03.2011 Uncategorized

SAK:n tänään julkis­taman tutki­muksen mukaan Keskustan verolinja on kaikkein ankarin taval­li­selle duuna­rille.

? Työn verotuksen keven­tä­minen luo työlli­syyttä. Suoma­lainen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan pelastaa vain tekemällä työtä. En ymmärrä, miksi Keskusta ei halua lisätä palkan­saajien ostovoimaa. Tällai­sella kannalla Keskusta irtautuu tällä halli­tus­kau­della tehdystä työllis­tä­västä veropo­li­tii­kasta, Kataja ihmet­telee.

Kataja hämmäs­telee myös päämi­nisteri Kiviniemen vaati­muksia “palkka­mal­tista” osana Keskustan esittämää yhteis­kun­ta­so­pi­musta. Keskus­talle ostovoimaa paran­tavat tuloveron keven­nykset eivät kuitenkaan kelpaa.

? Kokoomus lisäisi veron­ke­ven­nyk­sillä palkan­saajan käteen jäävää tuloa, mikä vähen­täisi painetta nimel­lis­palk­kojen korot­ta­miseen. Tämä lisäisi kilpai­lu­kykyä ja inves­tointeja Suomeen. Tämä on Jyrki Kataisen jo vuonna 2009 esittämän työlli­syys­so­pi­muksen ydin. Sen sijaan Keskusta on tarjoa­massa yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sessaan palkka­maltin vasti­neeksi vain keppiä, Kataja huomauttaa.

Työn verotuksen keven­tä­minen lisää työn tarjontaa. Kun palkasta jää enemmän käteen, pieni­palk­kai­nenkin työ kannattaa ottaa vastaan. Verotuksen keven­tä­minen kannustaa myös tekemään enemmän töitä tai ottamaan nykyistä vastuul­li­sempi ja paremmin palkattu työ vastaan, kun lisäansiot eivät sula veropro­sentin noustessa.

? Tuloveron keven­tä­minen tuo lisää ostovoimaa palkan­saajien ja eläke­läisten kukkaroon. Ostovoima lisää kulutusta ja työlli­syyttä. Tuloveron keven­tä­minen siis luo myös uutta kasvua, Kataja toteaa.


Kokoomus.fi