Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Keskus­tan vero­lin­jassa tarjolla vain keppiä

Kataja: Keskus­tan vero­lin­jassa tarjolla vain keppiä

Julkaistu:

SAK:n tänään julkis­ta­man tutki­muk­sen mukaan Keskus­tan vero­linja on kaik­kein anka­rin taval­li­selle duuna­rille.

? Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen luo työl­li­syyttä. Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan pelas­taa vain teke­mällä työtä. En ymmärrä, miksi Keskusta ei halua lisätä palkan­saa­jien osto­voi­maa. Tällai­sella kannalla Keskusta irtau­tuu tällä halli­tus­kau­della tehdystä työl­lis­tä­västä vero­po­li­tii­kasta, Kataja ihmet­te­lee.

Kataja hämmäs­te­lee myös päämi­nis­teri Kivi­nie­men vaati­muk­sia “palk­ka­mal­tista” osana Keskus­tan esit­tä­mää yhteis­kun­ta­so­pi­musta. Keskus­talle osto­voi­maa paran­ta­vat tulo­ve­ron keven­nyk­set eivät kuiten­kaan kelpaa.

? Kokoo­mus lisäisi veron­ke­ven­nyk­sillä palkan­saa­jan käteen jäävää tuloa, mikä vähen­täisi painetta nimel­lis­palk­ko­jen korot­ta­mi­seen. Tämä lisäisi kilpai­lu­ky­kyä ja inves­toin­teja Suomeen. Tämä on Jyrki Katai­sen jo vuonna 2009 esit­tä­män työl­li­syys­so­pi­muk­sen ydin. Sen sijaan Keskusta on tarjoa­massa yhteis­kun­ta­so­pi­muk­ses­saan palk­ka­mal­tin vasti­neeksi vain keppiä, Kataja huomaut­taa.

Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen lisää työn tarjon­taa. Kun palkasta jää enem­män käteen, pieni­palk­kai­nen­kin työ kannat­taa ottaa vastaan. Vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen kannus­taa myös teke­mään enem­män töitä tai otta­maan nykyistä vastuul­li­sempi ja parem­min palkattu työ vastaan, kun lisä­an­siot eivät sula vero­pro­sen­tin nous­tessa.

? Tulo­ve­ron keven­tä­mi­nen tuo lisää osto­voi­maa palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten kukka­roon. Osto­voima lisää kulu­tusta ja työl­li­syyttä. Tulo­ve­ron keven­tä­mi­nen siis luo myös uutta kasvua, Kataja toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content