Kataja: Kasvulla turvataan hyvin­voin­ti­pal­velut – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Kasvulla turvataan hyvin­voin­ti­pal­velut

Kataja: Kasvulla turvataan hyvin­voin­ti­pal­velut

Julkaistu: 20.09.2012 Uncategorized

Eduskun­nassa aloitettiin tiistaina valtion ensi vuoden talous­arvion lähete­kes­kustelu. Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoron pitänyt kansan­edustaja Sampsa Kataja korosti puheessaan kasvun merki­tystä hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden turvaa­mi­sessa.

- Tehok­kainta hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden turvaa budje­tissa tuovat sen merkit­tävät kasvu­pa­nos­tukset. Suoma­lainen yritte­liäisyys ja työ ovat viime kädessä edellytys koko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle. Ilman sanalla sanoen talous­kasvua leikkaukset ja veron­ko­ro­tukset ovat huuta­mista tuuleen, Kataja korosti.

Kataja muistutti eduskuntaa siitä, että hyvin­voin­ti­pa­ve­lujen turvaa­minen tulee olla päämääränä myös kunta­ta­solla.

- Tässä salissa on herättävä siihen, että monen kunnan veropro­sentti on lähivuosina kolme­kym­mentä ja eläke­mak­suissa odottaa vielä kolmen prosentin lisäpaine. Jokainen ymmärtää, miltä tämä yhtälö näyttää palkka­kui­tissa. Viides­sä­toista vuodessa terveys­pal­ve­lujen tarve puoli­tois­ta­ker­taistuu ja sosiaa­li­menot tuplaan­tuvat. Kun työikäisen väestön osuus laskee, tulopohja romahtaa, Kataja sanoi.

Katajan puhe kokonai­suu­dessaan:

Arvoisa puhemies,

Kokoo­muk­sella on yksi selkeä päämäärä ylitse muiden. Se on hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan turvaa­minen myös tuleville sukupol­ville.

Matkalla päämää­räämme harha-askeleiden riski on todel­linen - varsinkin näin vaalien lähes­tyessä. Moni haluaa unohtaa, että velkaan­numme yhä seitsemän miljardin euron vuosi­vauh­dilla. Moni haluaa kiertää vastuun ja syödä lastemme lauta­silta. Me kokoo­mus­laiset kannamme vastuumme tänään. Tämä näkyy siinä, että olemme sitou­tuneet yhteensä viiden miljardin euron sopeu­tus­toimiin. Sopeutus tehdään sosiaa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­sella tavalla ? heikoim­massa asemassa olevilta ei leikata. Ne joilla siihen on mahdol­lisuus, ottavat kantaakseen suuremman taakan. Tämä on vastuul­lista markki­na­ta­loutta. Kataisen hallitus toimii kuin opettaa.

Arvoisa puhemies,

Tehok­kainta hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden turvaa budje­tissa tuovat sen merkit­tävät kasvu­pa­nos­tukset. Suoma­lainen yritte­liäisyys ja työ ovat viime kädessä edellytys koko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle. Ilman työtä, yrittäjiä ja talou­del­lista toime­liai­suutta ? sanalla sanoen talous­kasvua ? leikkaukset ja veron­ko­ro­tukset ovat huuta­mista tuuleen. Mahtavaa, että tämä on nyt ymmär­retty salin kaikilla laidoilla. Kiitos ministeri Häkämies, hyvää työtä!

Suomen elinehto on tulevai­suu­des­sakin vienti ja sen mahdol­listava korkea osaaminen. Siksi on oikein, että kasvavien ja kansain­vä­lis­tyvien yritysten viennin­ra­hoi­tusta lisätään. On oikein, että tutkimus- ja kehitys­toi­minnan kannus­ti­mella vauhdi­tetaan innovaa­tio­toi­mintaa ja luodaan uusia nimenomaan korkean osaamisen työpaikkoja. On oikein, että kannus­tetaan suoma­laisia rahoit­tamaan suoma­laisia yrittäjiä ja yrityksiä. Pääoma­si­joit­ta­misen verokan­nus­timet ovat ilonaihe myös suurim­malle osalle meistä, jotka eivät itse voi näitä sijoi­tuksia tehdä. Me pääsemme nauttimaan kasvun hedel­mistä.

Arvoisa puhemies,

Maailma muuttuu nopeasti ja hallitus on ilmoit­tanut olevansa valmis reagoimaan. Vaikka uusi kasvu ja uudet innovaatiot ovat mahdol­lisuus, jo olemassa olevasta hyväs­täkin kannattaa pitää kiinni. Aina suoma­lainen kilpai­lukyky ei ole riittänyt. Yritykset ovat muuttaneet Suomesta ja tehtaita on suljettu. Halli­tuksen on toimittava niin, etteivät työpaikat jatka pakoaan ulkomaille. Uusia inves­tointeja tarvitaan. Yksi osoitus tarvit­ta­vasta reagoin­ti­ky­vystä on päätös lievittää rikki­di­rek­tii­vistä aiheu­tuvia ongelmia suoma­lai­selle työlli­syy­delle. Toinen esimerkki on, kuinka äkillisen raken­ne­muu­toksen alueista pidetään huolta.

Suomi ei voi pistää päätään pensaaseen, kun naapu­rimaa Ruotsi alentaa yhtei­sö­ve­ronsa alle Suomen tason. Meidän on pidettävä huoli siitä, että Suomi on kilpai­lu­ky­kyinen maa yrittää, inves­toida, työllistää ja jopa tehdä tulosta, joka lopulta koituu meidän kaikkien eduksi. Suomella on oltava rohkeutta etsiä uusia polkuja kasvun ja työlli­syyden tukemi­seksi. Näin on tehtävä viimeistään, kun hallitus kokoontuu puoli­vä­li­rii­heensä. Suoma­lai­sella duuna­rilla ei ole varaa odottaa.

Ruotsin esimerkki on vain jäävuoren huippu. Niin Virossa kuin Saksas­sakin on pystytty tarttumaan härkää sarvista. Voimme sorvata kaiken­laisia vähen­nyksiä ja tukia ? jotka sinänsä ovat hyödyksi ? mutta jos työpaikat jatkavat muuttoaan muualle, on meidän ryhdyttävä tosi toimiin. Jos joku, niin kuuden puolueen laaja-alainen hallitus siihen varmasti kykenee. Opposi­tiol­lakin on toivot­ta­vasti tähän paljon annet­tavaa.

Arvoisa puhemies,

Erityisen ylpeä kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on siitä, että hallitus haluaa jokaisen suoma­laisen nuoren mukaan tulevai­suu­temme raken­ta­miseen. Tämä tapahtuu nuorten yhteis­kun­ta­ta­kuulla. Suomessa on 40 000 kokonaan työn ja koulu­tuksen ulkopuo­lella olevaa nuorta. Käytän­nössä voidaan puhua kokonai­sesta ikäluo­kasta. Pienel­läkin paran­nuk­sella olisi valtava vaikutus työurien pituuteen, puhumat­takaan sen merki­tyk­sestä nuorelle itselleen. Tähän kannattaa käyttää kaikki mahdol­liset voima­varat.

Nyt toteutuva yhteis­kun­ta­takuu jatkaa tulevai­suuso­tetta, joka aloitettiin jo perus­o­petus parem­maksi ohjelman kautta, kun kokoo­mus­mi­nis­terien johdolla päätettiin lisätä tukio­pe­tusta ja pienentää ryhmä­kokoja. Tämä ohjelma jatkuu. Etsivään nuori­so­työhön esitetään siihenkin yhä lisää määrä­rahoja. Oppiso­pi­mus­kou­lu­tuksen uudis­ta­minen on osa samaa tarinaa. Nuori­so­takuun myötä jokai­selle nuorelle halutaan taata oikea polku työelämään tai sopivaan koulu­tukseen. Kataisen hallitus on ottanut tosissaan sen viestin, jonka ennen viime vaaleja esitimme. Nuorissa on tulevaisuus, myös meidän harmaan­tuvien tulevaisuus.

Arvoisa puhemies,

Iloit­semme ministeri Risikon lempi­lapsen, vanhus­pal­ve­lulain toteu­tu­mi­sesta. Laki on kädeno­jennus niille sukupol­ville, jotka raken­sivat hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan. He ansait­sevat arvokkaan vanhuuden.

Jokainen meistä haluaa viettää vanhuu­tensa omais­tensa lähellä. Kaikki omais­hoi­tajat tarvit­sevat tukea jaksaakseen. Tälle tärkeälle ja arvok­kaalle työlle annetaan tunnus­tusta myös talous­ar­vio­esi­tyk­sessä. Vanhus­pal­ve­lulain sisällön suhteen järki on voittanut, ohjaava sana on laatu.

Arvoisa puhemies,

Suurin osa meistä edusta­jista on jäseniä myös omien kuntiemme valtuus­toissa. Vain puolet julki­sesta talou­desta on valtion ohjauk­sessa, loppu päätetään kunnissa. Siksi Kataisen halli­tuksen hyvin­voin­ti­pal­ve­lujen turvaa­misen päämäärä on oltava päämäärä myös kunnissa.

Tässä salissa on herättävä siihen, että monen kunnan veropro­sentti on lähivuosina kolme­kym­mentä ja eläke­mak­suissa odottaa vielä kolmen prosentin lisäpaine. Jokainen ymmärtää, miltä tämä yhtälö näyttää palkka­kui­tissa. Viides­sä­toista vuodessa terveys­pal­ve­lujen tarve puoli­tois­ta­ker­taistuu ja sosiaa­li­menot tuplaan­tuvat. Kun työikäisen väestön osuus laskee, tulopohja romahtaa.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä antaa kaiken tukensa halli­tuksen kunta­uu­dis­tuk­selle. Ministeri Virkkunen on oikealla tiellä. Me emme saa antaa lyhyt­nä­köisen politi­koinnin estää kaikkien suoma­laisten yhden­ver­taisten hyvin­voin­ti­pal­ve­lujen toteu­tu­mista.

Arvoisa puhemies,

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä budjetin painopisteet on valittu oikein. Tasapai­no­tamme taloutta, raken­namme uutta kasvua ja panos­tamme nuoriin ja ikäih­misiin.

Päämää­rämme, hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan turvaa­minen, edellyttää kuitenkin meiltä kaikilta rohkeutta tehdä yhä uusia päätöksiä kun niiden aika on.


Kokoomus.fi