Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Kasvulla turva­taan hyvin­voin­ti­pal­ve­lut

Kataja: Kasvulla turva­taan hyvin­voin­ti­pal­ve­lut

Julkaistu:

Edus­kun­nassa aloi­tet­tiin tiis­taina valtion ensi vuoden talous­ar­vion lähe­te­kes­kus­telu. Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuo­ron pitä­nyt kansan­edus­taja Sampsa Kataja korosti puhees­saan kasvun merki­tystä hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sessa.

- Tehok­kainta hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa budje­tissa tuovat sen merkit­tä­vät kasvu­pa­nos­tuk­set. Suoma­lai­nen yrit­te­liäi­syys ja työ ovat viime kädessä edel­ly­tys koko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle. Ilman sanalla sanoen talous­kas­vua leik­kauk­set ja veron­ko­ro­tuk­set ovat huuta­mista tuuleen, Kataja korosti.

Kataja muis­tutti edus­kun­taa siitä, että hyvin­voin­ti­pa­ve­lu­jen turvaa­mi­nen tulee olla päämää­ränä myös kunta­ta­solla.

- Tässä salissa on herät­tävä siihen, että monen kunnan vero­pro­sentti on lähi­vuo­sina kolme­kym­mentä ja eläke­mak­suissa odot­taa vielä kolmen prosen­tin lisä­paine. Jokai­nen ymmär­tää, miltä tämä yhtälö näyt­tää palk­ka­kui­tissa. Viides­sä­toista vuodessa terveys­pal­ve­lu­jen tarve puoli­tois­ta­ker­tais­tuu ja sosi­aa­li­me­not tuplaan­tu­vat. Kun työi­käi­sen väes­tön osuus laskee, tulo­pohja romah­taa, Kataja sanoi.

Kata­jan puhe koko­nai­suu­des­saan:

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sella on yksi selkeä päämäärä ylitse muiden. Se on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­nen myös tule­ville suku­pol­ville.

Matkalla päämää­räämme harha-aske­lei­den riski on todel­li­nen - varsin­kin näin vaalien lähes­tyessä. Moni haluaa unoh­taa, että velkaan­numme yhä seit­se­män miljar­din euron vuosi­vauh­dilla. Moni haluaa kier­tää vastuun ja syödä lastemme lauta­silta. Me kokoo­mus­lai­set kannamme vastuumme tänään. Tämä näkyy siinä, että olemme sitou­tu­neet yhteensä viiden miljar­din euron sopeu­tus­toi­miin. Sopeu­tus tehdään sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­sella tavalla ? heikoim­massa asemassa olevilta ei leikata. Ne joilla siihen on mahdol­li­suus, otta­vat kantaak­seen suurem­man taakan. Tämä on vastuul­lista mark­ki­na­ta­loutta. Katai­sen halli­tus toimii kuin opet­taa.

Arvoisa puhe­mies,

Tehok­kainta hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa budje­tissa tuovat sen merkit­tä­vät kasvu­pa­nos­tuk­set. Suoma­lai­nen yrit­te­liäi­syys ja työ ovat viime kädessä edel­ly­tys koko hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle. Ilman työtä, yrit­tä­jiä ja talou­del­lista toime­liai­suutta ? sanalla sanoen talous­kas­vua ? leik­kauk­set ja veron­ko­ro­tuk­set ovat huuta­mista tuuleen. Mahta­vaa, että tämä on nyt ymmär­retty salin kaikilla laidoilla. Kiitos minis­teri Häkä­mies, hyvää työtä!

Suomen elinehto on tule­vai­suu­des­sa­kin vienti ja sen mahdol­lis­tava korkea osaa­mi­nen. Siksi on oikein, että kasva­vien ja kansain­vä­lis­ty­vien yritys­ten vien­nin­ra­hoi­tusta lisä­tään. On oikein, että tutki­mus- ja kehi­tys­toi­min­nan kannus­ti­mella vauh­di­te­taan inno­vaa­tio­toi­min­taa ja luodaan uusia nime­no­maan korkean osaa­mi­sen työpaik­koja. On oikein, että kannus­te­taan suoma­lai­sia rahoit­ta­maan suoma­lai­sia yrit­tä­jiä ja yrityk­siä. Pääoma­si­joit­ta­mi­sen vero­kan­nus­ti­met ovat ilonaihe myös suurim­malle osalle meistä, jotka eivät itse voi näitä sijoi­tuk­sia tehdä. Me pääsemme naut­ti­maan kasvun hedel­mistä.

Arvoisa puhe­mies,

Maailma muut­tuu nopeasti ja halli­tus on ilmoit­ta­nut olevansa valmis reagoi­maan. Vaikka uusi kasvu ja uudet inno­vaa­tiot ovat mahdol­li­suus, jo olemassa olevasta hyväs­tä­kin kannat­taa pitää kiinni. Aina suoma­lai­nen kilpai­lu­kyky ei ole riit­tä­nyt. Yrityk­set ovat muut­ta­neet Suomesta ja tehtaita on suljettu. Halli­tuk­sen on toimit­tava niin, ettei­vät työpai­kat jatka pako­aan ulko­maille. Uusia inves­toin­teja tarvi­taan. Yksi osoi­tus tarvit­ta­vasta reagoin­ti­ky­vystä on päätös lievit­tää rikki­di­rek­tii­vistä aiheu­tu­via ongel­mia suoma­lai­selle työl­li­syy­delle. Toinen esimerkki on, kuinka äkil­li­sen raken­ne­muu­tok­sen alueista pide­tään huolta.

Suomi ei voi pistää päätään pensaa­seen, kun naapu­ri­maa Ruotsi alen­taa yhtei­sö­ve­ronsa alle Suomen tason. Meidän on pidet­tävä huoli siitä, että Suomi on kilpai­lu­ky­kyi­nen maa yrit­tää, inves­toida, työl­lis­tää ja jopa tehdä tulosta, joka lopulta koituu meidän kaik­kien eduksi. Suomella on oltava rohkeutta etsiä uusia polkuja kasvun ja työl­li­syy­den tuke­mi­seksi. Näin on tehtävä viimeis­tään, kun halli­tus kokoon­tuu puoli­vä­li­rii­heensä. Suoma­lai­sella duuna­rilla ei ole varaa odot­taa.

Ruot­sin esimerkki on vain jäävuo­ren huippu. Niin Virossa kuin Saksas­sa­kin on pystytty tart­tu­maan härkää sarvista. Voimme sorvata kaiken­lai­sia vähen­nyk­siä ja tukia ? jotka sinänsä ovat hyödyksi ? mutta jos työpai­kat jatka­vat muut­to­aan muualle, on meidän ryhdyt­tävä tosi toimiin. Jos joku, niin kuuden puolu­een laaja-alai­nen halli­tus siihen varmasti kyke­nee. Oppo­si­tiol­la­kin on toivot­ta­vasti tähän paljon annet­ta­vaa.

Arvoisa puhe­mies,

Erityi­sen ylpeä kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on siitä, että halli­tus haluaa jokai­sen suoma­lai­sen nuoren mukaan tule­vai­suu­temme raken­ta­mi­seen. Tämä tapah­tuu nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuulla. Suomessa on 40 000 koko­naan työn ja koulu­tuk­sen ulko­puo­lella olevaa nuorta. Käytän­nössä voidaan puhua koko­nai­sesta ikäluo­kasta. Pienel­lä­kin paran­nuk­sella olisi valtava vaiku­tus työurien pituu­teen, puhu­mat­ta­kaan sen merki­tyk­sestä nuorelle itsel­leen. Tähän kannat­taa käyt­tää kaikki mahdol­li­set voima­va­rat.

Nyt toteu­tuva yhteis­kun­ta­ta­kuu jatkaa tule­vai­suuso­tetta, joka aloi­tet­tiin jo perus­o­pe­tus parem­maksi ohjel­man kautta, kun kokoo­mus­mi­nis­te­rien johdolla päätet­tiin lisätä tukio­pe­tusta ja pienen­tää ryhmä­ko­koja. Tämä ohjelma jatkuu. Etsi­vään nuori­so­työ­hön esite­tään siihen­kin yhä lisää määrä­ra­hoja. Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen uudis­ta­mi­nen on osa samaa tari­naa. Nuori­so­ta­kuun myötä jokai­selle nuorelle halu­taan taata oikea polku työelä­mään tai sopi­vaan koulu­tuk­seen. Katai­sen halli­tus on otta­nut tosis­saan sen vies­tin, jonka ennen viime vaaleja esitimme. Nuorissa on tule­vai­suus, myös meidän harmaan­tu­vien tule­vai­suus.

Arvoisa puhe­mies,

Iloit­semme minis­teri Risi­kon lempi­lap­sen, vanhus­pal­ve­lu­lain toteu­tu­mi­sesta. Laki on käde­no­jen­nus niille suku­pol­ville, jotka raken­si­vat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan. He ansait­se­vat arvok­kaan vanhuu­den.

Jokai­nen meistä haluaa viet­tää vanhuu­tensa omais­tensa lähellä. Kaikki omais­hoi­ta­jat tarvit­se­vat tukea jaksaak­seen. Tälle tärkeälle ja arvok­kaalle työlle anne­taan tunnus­tusta myös talous­ar­vio­esi­tyk­sessä. Vanhus­pal­ve­lu­lain sisäl­lön suhteen järki on voit­ta­nut, ohjaava sana on laatu.

Arvoisa puhe­mies,

Suurin osa meistä edus­ta­jista on jäse­niä myös omien kuntiemme valtuus­toissa. Vain puolet julki­sesta talou­desta on valtion ohjauk­sessa, loppu pääte­tään kunnissa. Siksi Katai­sen halli­tuk­sen hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen turvaa­mi­sen päämäärä on oltava päämäärä myös kunnissa.

Tässä salissa on herät­tävä siihen, että monen kunnan vero­pro­sentti on lähi­vuo­sina kolme­kym­mentä ja eläke­mak­suissa odot­taa vielä kolmen prosen­tin lisä­paine. Jokai­nen ymmär­tää, miltä tämä yhtälö näyt­tää palk­ka­kui­tissa. Viides­sä­toista vuodessa terveys­pal­ve­lu­jen tarve puoli­tois­ta­ker­tais­tuu ja sosi­aa­li­me­not tuplaan­tu­vat. Kun työi­käi­sen väes­tön osuus laskee, tulo­pohja romah­taa.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä antaa kaiken tukensa halli­tuk­sen kunta­uu­dis­tuk­selle. Minis­teri Virk­ku­nen on oikealla tiellä. Me emme saa antaa lyhyt­nä­köi­sen poli­ti­koin­nin estää kaik­kien suoma­lais­ten yhden­ver­tais­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen toteu­tu­mista.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä budje­tin pain­opis­teet on valittu oikein. Tasa­pai­no­tamme taloutta, raken­namme uutta kasvua ja panos­tamme nuoriin ja ikäih­mi­siin.

Päämää­rämme, hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­nen, edel­lyt­tää kuiten­kin meiltä kaikilta rohkeutta tehdä yhä uusia päätök­siä kun niiden aika on.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content