Kataja: Jäätteenmäen kritiikki vailla pohjaa – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Jäätteenmäen kritiikki vailla pohjaa

Kataja: Jäätteenmäen kritiikki vailla pohjaa

Julkaistu: 25.04.2009 Uncategorized

?Mikäli näkemyk­siään esittelee julki­suu­dessa, pitäisi perus­asiat sentään tarkistaa etukäteen?, Kataja kuittaa.

Jäätteenmäki väittää muun muassa, että halli­tuksen päätös työnan­tajan Kela-maksun poistosta on vastik­keeton, 1,5 miljardin tulon­siirto yrityk­sille. ?Jäätteenmäki unohtaa sen tosiasian, että yrityk­sille ohjautuu summasta vain osa. Myös kunta­työ­nan­tajat hyötyvät Kela-maksun poistosta?, Kataja huomauttaa.

?Työnan­ta­jaos­a­puolta on vastaa­vasti velvoi­tettu sosiaa­li­tupon yhtey­dessä esimer­kiksi eläke­mak­sujen nopeamman maksa­misen osalta. Myös ympäris­tö­veron korotus kohdistuu yrityk­sille, joten Kela-maksun poisto on vain yksi osa kokonai­suutta, Kataja toteaa.

?Muutoinkin Jäätteenmäen väite, että yritykset olisivat jotenkin halli­tuksen yksin­omaisen huomion kohteena, on kummal­linen. Sinivihreä hallitus on tehnyt tulon­siirtoja kaikkein heikko-osaisim­mille yli 800 miljoo­nalla eurolla. Suomessa kaikkein vähim­millä tuloilla toimeen­tu­levien (mm. pienimpiä äitiys-, isyys-, ja sairaus­päi­vä­rahaa saavat) etuuksia on korotettu suurim­millaan jopa 170 eurolla kuukau­dessa?, Kataja muistuttaa.

Puutteel­lisiin tietoihin perustuu myös se Jäätteenmäen käsitys, että ympäris­tö­veroa korotet­taisiin juuri laman aikana. Varapu­heen­johtaja Kataja korostaa, että ympäris­tö­veron korotukset astuvat voimaan vasta 2011, kun toivot­ta­vasti pahimman suhdanteen yli on jo päästy. ?Uudis­tuk­sessa edetään halli­tuksen verolinjan mukai­sesti, jossa tarkoi­tuksena on siirtää verotuksen painopis­tettä työn verotuk­sesta ympäris­tö­ve­roihin ja kulutuksen verotukseen?, Kataja lisää.

Kataja arvioi, että Jäätteenmäen roiskinta on kepun epäon­nis­tunut yritys kaivaa tallista toiset rattaat vaalien lähes­tyessä.

Lisätietoja: Sampsa Kataja p.050 512 2571


Kuvat


Kokoomus.fi