Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Jäät­teen­mäen kritiikki vailla pohjaa

Kataja: Jäät­teen­mäen kritiikki vailla pohjaa

Julkaistu:

?Mikäli näke­myk­si­ään esit­te­lee julki­suu­dessa, pitäisi perus­asiat sentään tarkis­taa etukä­teen?, Kataja kuit­taa.

Jäät­teen­mäki väit­tää muun muassa, että halli­tuk­sen päätös työnan­ta­jan Kela-maksun pois­tosta on vastik­kee­ton, 1,5 miljar­din tulon­siirto yrityk­sille. ?Jäät­teen­mäki unoh­taa sen tosi­asian, että yrityk­sille ohjau­tuu summasta vain osa. Myös kunta­työ­nan­ta­jat hyöty­vät Kela-maksun pois­tosta?, Kataja huomaut­taa.

?Työnan­ta­jaos­a­puolta on vastaa­vasti velvoi­tettu sosi­aa­li­tu­pon yhtey­dessä esimer­kiksi eläke­mak­su­jen nopeam­man maksa­mi­sen osalta. Myös ympä­ris­tö­ve­ron koro­tus kohdis­tuu yrityk­sille, joten Kela-maksun poisto on vain yksi osa koko­nai­suutta, Kataja toteaa.

?Muutoin­kin Jäät­teen­mäen väite, että yrityk­set olisi­vat joten­kin halli­tuk­sen yksin­omai­sen huomion kohteena, on kummal­li­nen. Sini­vih­reä halli­tus on tehnyt tulon­siir­toja kaik­kein heikko-osai­sim­mille yli 800 miljoo­nalla eurolla. Suomessa kaik­kein vähim­millä tuloilla toimeen­tu­le­vien (mm. pienim­piä äitiys-, isyys-, ja sairaus­päi­vä­ra­haa saavat) etuuk­sia on koro­tettu suurim­mil­laan jopa 170 eurolla kuukau­dessa?, Kataja muis­tut­taa.

Puut­teel­li­siin tietoi­hin perus­tuu myös se Jäät­teen­mäen käsi­tys, että ympä­ris­tö­ve­roa koro­tet­tai­siin juuri laman aikana. Vara­pu­heen­joh­taja Kataja koros­taa, että ympä­ris­tö­ve­ron koro­tuk­set astu­vat voimaan vasta 2011, kun toivot­ta­vasti pahim­man suhdan­teen yli on jo päästy. ?Uudis­tuk­sessa edetään halli­tuk­sen vero­lin­jan mukai­sesti, jossa tarkoi­tuk­sena on siir­tää vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn vero­tuk­sesta ympä­ris­tö­ve­roi­hin ja kulu­tuk­sen vero­tuk­seen?, Kataja lisää.

Kataja arvioi, että Jäät­teen­mäen rois­kinta on kepun epäon­nis­tu­nut yritys kaivaa tallista toiset rattaat vaalien lähes­tyessä.

Lisä­tie­toja: Sampsa Kataja p.050 512 2571


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content