Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Jäät­teen­mäen kritiikki vailla pohjaa

Kataja: Jäät­teen­mäen kritiikki vailla pohjaa

Julkaistu:

?Mikäli näke­myk­si­ään esit­te­lee julki­suu­dessa, pitäisi perus­asiat sentään tarkis­taa etukä­teen?, Kataja kuit­taa.

Jäät­teen­mäki väit­tää muun muassa, että halli­tuk­sen päätös työnan­ta­jan Kela-maksun pois­tosta on vastik­kee­ton, 1,5 miljar­din tulon­siirto yrityk­sille. ?Jäät­teen­mäki unoh­taa sen tosi­asian, että yrityk­sille ohjau­tuu summasta vain osa. Myös kunta­työ­nan­ta­jat hyöty­vät Kela-maksun pois­tosta?, Kataja huomaut­taa.

?Työnan­ta­jaos­a­puolta on vastaa­vasti velvoi­tettu sosi­aa­li­tu­pon yhtey­dessä esimer­kiksi eläke­mak­su­jen nopeam­man maksa­mi­sen osalta. Myös ympä­ris­tö­ve­ron koro­tus kohdis­tuu yrityk­sille, joten Kela-maksun poisto on vain yksi osa koko­nai­suutta, Kataja toteaa.

?Muutoin­kin Jäät­teen­mäen väite, että yrityk­set olisi­vat joten­kin halli­tuk­sen yksin­omai­sen huomion kohteena, on kummal­li­nen. Sini­vih­reä halli­tus on tehnyt tulon­siir­toja kaik­kein heikko-osai­sim­mille yli 800 miljoo­nalla eurolla. Suomessa kaik­kein vähim­millä tuloilla toimeen­tu­le­vien (mm. pienim­piä äitiys-, isyys-, ja sairaus­päi­vä­ra­haa saavat) etuuk­sia on koro­tettu suurim­mil­laan jopa 170 eurolla kuukau­dessa?, Kataja muis­tut­taa.

Puut­teel­li­siin tietoi­hin perus­tuu myös se Jäät­teen­mäen käsi­tys, että ympä­ris­tö­ve­roa koro­tet­tai­siin juuri laman aikana. Vara­pu­heen­joh­taja Kataja koros­taa, että ympä­ris­tö­ve­ron koro­tuk­set astu­vat voimaan vasta 2011, kun toivot­ta­vasti pahim­man suhdan­teen yli on jo päästy. ?Uudis­tuk­sessa edetään halli­tuk­sen vero­lin­jan mukai­sesti, jossa tarkoi­tuk­sena on siir­tää vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn vero­tuk­sesta ympä­ris­tö­ve­roi­hin ja kulu­tuk­sen vero­tuk­seen?, Kataja lisää.

Kataja arvioi, että Jäät­teen­mäen rois­kinta on kepun epäon­nis­tu­nut yritys kaivaa tallista toiset rattaat vaalien lähes­tyessä.

Lisä­tie­toja: Sampsa Kataja p.050 512 2571


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content