Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Guze­nina-Richard­so­nilla väärät tiedot Kela-maksun pois­toa arvos­tel­les­saan

Kataja: Guze­nina-Richard­so­nilla väärät tiedot Kela-maksun pois­toa arvos­tel­les­saan

Julkaistu:

“Guze­nina-Richard­so­nin mukaan poisto ei koskisi kuntia. Tämä on täysin perä­tön tieto. Kunnat ovat suurena työl­lis­tä­jänä yksi suurim­pia hyöty­jiä uudis­tuk­sessa”, Kataja toteaa. “Maksun pois­ta­mi­sen myötä kuntien meno­ra­site keve­nee tänä vuonna 78 miljoo­naa euroa ja ensi vuodesta lähtien 248 miljoo­naa euroa vuodessa pysy­västi.”

Kata­jan mukaan Kela-maksun pois­ta­mi­nen on teho­kas työl­li­syyttä tukeva toimen­pide. “Kansa­ne­lä­ke­mak­sun pois­tolla vähen­ne­tään työl­lis­tä­mi­sen kustan­nuk­sia taan­tu­massa ja irti­sa­no­mis­ten uhatessa”, Kataja toteaa. “Keven­nys kohdis­tuu suoraan työn­te­ki­jän palk­kauk­seen ja helpot­taa siten työl­lis­tä­mistä. Maksun pois­ta­mi­nen tukee työvoi­man kysyn­tää arviolta 10 000 hengellä.”

Kansa­ne­lä­ke­mak­sun alen­nus on tarkoi­tettu pysy­väksi ja nopeasti voimaan tule­vaksi. Kansa­ne­lä­ke­mak­sua alen­ne­taan 1.4.2009 lähtien 0,8 prosent­tiyk­sik­köä ja se pois­te­taan koko­nai­suu­des­saan 1.1.2010 alkaen. Ratkaisu keven­tää työn vero­tuk­sen koko­nais­ve­roas­tetta. Kela-maksun pois­tosta valtion­ta­lou­teen syntyvä vaje rahoi­te­taan pääosin elin­kei­noe­lä­män ener­gia- ja ympä­ris­tö­ve­roja korot­ta­malla.

Lisä­tie­toja: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content