Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kataja: Guze­nina-Richard­so­nilla väärät tiedot Kela-maksun pois­toa arvos­tel­les­saan

Kataja: Guze­nina-Richard­so­nilla väärät tiedot Kela-maksun pois­toa arvos­tel­les­saan

Julkaistu:

“Guze­nina-Richard­so­nin mukaan poisto ei koskisi kuntia. Tämä on täysin perä­tön tieto. Kunnat ovat suurena työl­lis­tä­jänä yksi suurim­pia hyöty­jiä uudis­tuk­sessa”, Kataja toteaa. “Maksun pois­ta­mi­sen myötä kuntien meno­ra­site keve­nee tänä vuonna 78 miljoo­naa euroa ja ensi vuodesta lähtien 248 miljoo­naa euroa vuodessa pysy­västi.”

Kata­jan mukaan Kela-maksun pois­ta­mi­nen on teho­kas työl­li­syyttä tukeva toimen­pide. “Kansa­ne­lä­ke­mak­sun pois­tolla vähen­ne­tään työl­lis­tä­mi­sen kustan­nuk­sia taan­tu­massa ja irti­sa­no­mis­ten uhatessa”, Kataja toteaa. “Keven­nys kohdis­tuu suoraan työn­te­ki­jän palk­kauk­seen ja helpot­taa siten työl­lis­tä­mistä. Maksun pois­ta­mi­nen tukee työvoi­man kysyn­tää arviolta 10 000 hengellä.”

Kansa­ne­lä­ke­mak­sun alen­nus on tarkoi­tettu pysy­väksi ja nopeasti voimaan tule­vaksi. Kansa­ne­lä­ke­mak­sua alen­ne­taan 1.4.2009 lähtien 0,8 prosent­tiyk­sik­köä ja se pois­te­taan koko­nai­suu­des­saan 1.1.2010 alkaen. Ratkaisu keven­tää työn vero­tuk­sen koko­nais­ve­roas­tetta. Kela-maksun pois­tosta valtion­ta­lou­teen syntyvä vaje rahoi­te­taan pääosin elin­kei­noe­lä­män ener­gia- ja ympä­ris­tö­ve­roja korot­ta­malla.

Lisä­tie­toja: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content