Kataja: Guzenina-Richard­so­nilla väärät tiedot Kela-maksun poistoa arvos­tel­lessaan – kokoomus.fi
MENU
Kataja: Guzenina-Richard­so­nilla väärät tiedot Kela-maksun poistoa arvos­tel­lessaan

Kataja: Guzenina-Richard­so­nilla väärät tiedot Kela-maksun poistoa arvos­tel­lessaan

Julkaistu: 31.01.2009 Uncategorized

“Guzenina-Richard­sonin mukaan poisto ei koskisi kuntia. Tämä on täysin perätön tieto. Kunnat ovat suurena työllis­täjänä yksi suurimpia hyötyjiä uudis­tuk­sessa”, Kataja toteaa. “Maksun poista­misen myötä kuntien menorasite kevenee tänä vuonna 78 miljoonaa euroa ja ensi vuodesta lähtien 248 miljoonaa euroa vuodessa pysyvästi.”

Katajan mukaan Kela-maksun poista­minen on tehokas työlli­syyttä tukeva toimenpide. “Kansa­ne­lä­ke­maksun poistolla vähen­netään työllis­tä­misen kustan­nuksia taantu­massa ja irtisa­no­misten uhatessa”, Kataja toteaa. “Kevennys kohdistuu suoraan työnte­kijän palkkaukseen ja helpottaa siten työllis­tä­mistä. Maksun poista­minen tukee työvoiman kysyntää arviolta 10 000 hengellä.”

Kansa­ne­lä­ke­maksun alennus on tarkoi­tettu pysyväksi ja nopeasti voimaan tulevaksi. Kansa­ne­lä­ke­maksua alennetaan 1.4.2009 lähtien 0,8 prosent­tiyk­sikköä ja se poistetaan kokonai­suu­dessaan 1.1.2010 alkaen. Ratkaisu keventää työn verotuksen kokonais­ve­roas­tetta. Kela-maksun poistosta valtion­ta­louteen syntyvä vaje rahoi­tetaan pääosin elinkei­noe­lämän energia- ja ympäris­tö­veroja korot­ta­malla.

Lisätietoja: Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571, sampsa.kataja@eduskunta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi