Katainen: Verotusta uudis­ta­malla edistettävä kasvua ja hyvin­vointia – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Verotusta uudis­ta­malla edistettävä kasvua ja hyvin­vointia

Katainen: Verotusta uudis­ta­malla edistettävä kasvua ja hyvin­vointia

Julkaistu: 21.12.2010 Uncategorized

Kataisen mukaan työryhmän työ on hyvä pohja­sel­vitys poliit­ti­sille päättä­jille kasvua ja työlli­syyttä tukevan verouu­dis­tuksen tekemi­selle. Kestä­vällä talous­kas­vulla huoleh­ditaan julkisten palve­lujen ja etuuksien rahoi­tuk­sesta eli hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan tulevai­suu­desta.

- Verojär­jes­telmän kehit­tä­misen lähtö­kohtana tulee olla talous­kasvun edistä­minen. Verotuksen raken­teel­linen uudis­ta­minen on itse asiassa tärkein työkalu, joka päättä­jillä on käytössään pyrit­täessä lyhyellä ja keski­pit­källä aikavä­lillä tukemaan talous­kasvua.
- Talous­kasvun näkökul­masta haital­li­sinta on yrittä­misen ja työnteon sekä työllis­tä­misen verot­ta­minen. Tämän vuoksi työryhmän esitysten yhtenä perus­pe­ri­aat­teena oleva verotuksen painopisteen siirtä­minen yrittä­misen ja työn verot­ta­mi­sesta kulutuksen verot­ta­miseen on oikean­suun­tainen ja perus­teltu.
Verotuksen tulee kannustaa yrittä­jyyteen, ruokkia luovuutta sekä olla oikeu­den­mu­kaista.
- Jatkos­sakin on huoleh­dittava siitä, että yrittäjyys ja työllis­tä­minen kannat­tavat. Tämä on kaiken kasvun lähtö­kohta. Työryhmä on työssään käynyt läpi useita erilaisia yritys- ja osinko­ve­ro­malleja, joissa kaikissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Yrittä­misen ja omista­misen verotus on kiistatta osoit­tau­tunut työryhmän tehtä­vä­ken­tässä ehkä kaikkein hanka­lim­maksi kokonai­suu­deksi.
Katainen kiittää verotyö­ryh­mässä olleita virka­miehiä ja muita asian­tun­ti­joita perus­teel­li­sesta ja huolel­li­sesta työstä, joka pitää sisällään myös arvion ehdotusten tuotto- ja tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista.
- Verotyö­ryhmän loppu­ra­portti antaa puolueille ja polii­ti­koille hyvät ainekset käydä tosiasioihin perus­tuvaa ja vastuul­lista keskus­telua verotuk­sesta. Toivon kaikkien puolueiden nyt rauhassa muodos­tavan omat kantansa siihen, miten työlli­syyttä ja talous­kasvua voidaan parhaiten verotusta uudis­ta­malla edistää. Yksit­täisten esitysten vastus­ta­misen tai kannat­ta­misen sijaan toivon, että kaikki ottavat kantaa verotuksen koko kokonai­suuteen.
Kokoomus ottaa verotyö­ryhmän esityksiin kokonai­suu­dessaan kantaa hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­mista sekä talous­kasvun ja työlli­syyden vahvis­ta­mista pohtivien puolueen työryhmien työn valmis­tuttua, tammi-helmikuun vaihteessa. Lähtö­kohtina verotuksen kokonai­suuden arvioin­nissa ovat talous­kasvun edistä­minen, hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rahoi­tus­pohjan riittä­vyyden turvaa­minen, yrittä­jyyteen ja työntekoon kannus­ta­minen sekä verotuksen oikeu­den­mu­kaisuus.

Lisätietoja:
Erityi­sa­vustaja Juha Kirstilä, puh. 040 552 8200
Erityi­sa­vustaja Sirkku Linna, puh. 0400 515346

Kokoomus.fi