Katai­nen: Vero­tusta uudis­ta­malla edis­tet­tävä kasvua ja hyvin­voin­tia

Julkaistu: 21.12.2010

Katai­sen mukaan työryh­män työ on hyvä pohja­sel­vi­tys poliit­ti­sille päät­tä­jille kasvua ja työl­li­syyttä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen teke­mi­selle. Kestä­vällä talous­kas­vulla huoleh­di­taan julkis­ten palve­lu­jen ja etuuk­sien rahoi­tuk­sesta eli hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­desta.

- Vero­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sen lähtö­koh­tana tulee olla talous­kas­vun edis­tä­mi­nen. Vero­tuk­sen raken­teel­li­nen uudis­ta­mi­nen on itse asiassa tärkein työkalu, joka päät­tä­jillä on käytös­sään pyrit­täessä lyhyellä ja keski­pit­källä aika­vä­lillä tuke­maan talous­kas­vua.
- Talous­kas­vun näkö­kul­masta haital­li­sinta on yrit­tä­mi­sen ja työn­teon sekä työl­lis­tä­mi­sen verot­ta­mi­nen. Tämän vuoksi työryh­män esitys­ten yhtenä perus­pe­ri­aat­teena oleva vero­tuk­sen pain­opis­teen siir­tä­mi­nen yrit­tä­mi­sen ja työn verot­ta­mi­sesta kulu­tuk­sen verot­ta­mi­seen on oikean­suun­tai­nen ja perus­teltu.
Vero­tuk­sen tulee kannus­taa yrit­tä­jyy­teen, ruok­kia luovuutta sekä olla oikeu­den­mu­kaista.
- Jatkos­sa­kin on huoleh­dit­tava siitä, että yrit­tä­jyys ja työl­lis­tä­mi­nen kannat­ta­vat. Tämä on kaiken kasvun lähtö­kohta. Työryhmä on työs­sään käynyt läpi useita erilai­sia yritys- ja osin­ko­ve­ro­mal­leja, joissa kaikissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Yrit­tä­mi­sen ja omis­ta­mi­sen vero­tus on kiis­tatta osoit­tau­tu­nut työryh­män tehtä­vä­ken­tässä ehkä kaik­kein hanka­lim­maksi koko­nai­suu­deksi.
Katai­nen kiit­tää vero­työ­ryh­mässä olleita virka­mie­hiä ja muita asian­tun­ti­joita perus­teel­li­sesta ja huolel­li­sesta työstä, joka pitää sisäl­lään myös arvion ehdo­tus­ten tuotto- ja tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista.
- Vero­työ­ryh­män loppu­ra­portti antaa puolueille ja polii­ti­koille hyvät ainek­set käydä tosi­asioi­hin perus­tu­vaa ja vastuul­lista keskus­te­lua vero­tuk­sesta. Toivon kaik­kien puoluei­den nyt rauhassa muodos­ta­van omat kantansa siihen, miten työl­li­syyttä ja talous­kas­vua voidaan parhai­ten vero­tusta uudis­ta­malla edis­tää. Yksit­täis­ten esitys­ten vastus­ta­mi­sen tai kannat­ta­mi­sen sijaan toivon, että kaikki otta­vat kantaa vero­tuk­sen koko koko­nai­suu­teen.
Kokoo­mus ottaa vero­työ­ryh­män esityk­siin koko­nai­suu­des­saan kantaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mista sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mista pohti­vien puolu­een työryh­mien työn valmis­tut­tua, tammi-helmi­kuun vaih­teessa. Lähtö­koh­tina vero­tuk­sen koko­nai­suu­den arvioin­nissa ovat talous­kas­vun edis­tä­mi­nen, hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­poh­jan riit­tä­vyy­den turvaa­mi­nen, yrit­tä­jyy­teen ja työn­te­koon kannus­ta­mi­nen sekä vero­tuk­sen oikeu­den­mu­kai­suus.

Lisä­tie­toja:
Erityi­sa­vus­taja Juha Kirs­tilä, puh. 040 552 8200
Erityi­sa­vus­taja Sirkku Linna, puh. 0400 515346