Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Vero­tusta uudis­ta­malla edis­tet­tävä kasvua ja hyvin­voin­tia

Katai­nen: Vero­tusta uudis­ta­malla edis­tet­tävä kasvua ja hyvin­voin­tia

Julkaistu:

Katai­sen mukaan työryh­män työ on hyvä pohja­sel­vi­tys poliit­ti­sille päät­tä­jille kasvua ja työl­li­syyttä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen teke­mi­selle. Kestä­vällä talous­kas­vulla huoleh­di­taan julkis­ten palve­lu­jen ja etuuk­sien rahoi­tuk­sesta eli hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­desta.

- Vero­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sen lähtö­koh­tana tulee olla talous­kas­vun edis­tä­mi­nen. Vero­tuk­sen raken­teel­li­nen uudis­ta­mi­nen on itse asiassa tärkein työkalu, joka päät­tä­jillä on käytös­sään pyrit­täessä lyhyellä ja keski­pit­källä aika­vä­lillä tuke­maan talous­kas­vua.
- Talous­kas­vun näkö­kul­masta haital­li­sinta on yrit­tä­mi­sen ja työn­teon sekä työl­lis­tä­mi­sen verot­ta­mi­nen. Tämän vuoksi työryh­män esitys­ten yhtenä perus­pe­ri­aat­teena oleva vero­tuk­sen pain­opis­teen siir­tä­mi­nen yrit­tä­mi­sen ja työn verot­ta­mi­sesta kulu­tuk­sen verot­ta­mi­seen on oikean­suun­tai­nen ja perus­teltu.
Vero­tuk­sen tulee kannus­taa yrit­tä­jyy­teen, ruok­kia luovuutta sekä olla oikeu­den­mu­kaista.
- Jatkos­sa­kin on huoleh­dit­tava siitä, että yrit­tä­jyys ja työl­lis­tä­mi­nen kannat­ta­vat. Tämä on kaiken kasvun lähtö­kohta. Työryhmä on työs­sään käynyt läpi useita erilai­sia yritys- ja osin­ko­ve­ro­mal­leja, joissa kaikissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Yrit­tä­mi­sen ja omis­ta­mi­sen vero­tus on kiis­tatta osoit­tau­tu­nut työryh­män tehtä­vä­ken­tässä ehkä kaik­kein hanka­lim­maksi koko­nai­suu­deksi.
Katai­nen kiit­tää vero­työ­ryh­mässä olleita virka­mie­hiä ja muita asian­tun­ti­joita perus­teel­li­sesta ja huolel­li­sesta työstä, joka pitää sisäl­lään myös arvion ehdo­tus­ten tuotto- ja tulon­ja­ko­vai­ku­tuk­sista.
- Vero­työ­ryh­män loppu­ra­portti antaa puolueille ja polii­ti­koille hyvät ainek­set käydä tosi­asioi­hin perus­tu­vaa ja vastuul­lista keskus­te­lua vero­tuk­sesta. Toivon kaik­kien puoluei­den nyt rauhassa muodos­ta­van omat kantansa siihen, miten työl­li­syyttä ja talous­kas­vua voidaan parhai­ten vero­tusta uudis­ta­malla edis­tää. Yksit­täis­ten esitys­ten vastus­ta­mi­sen tai kannat­ta­mi­sen sijaan toivon, että kaikki otta­vat kantaa vero­tuk­sen koko koko­nai­suu­teen.
Kokoo­mus ottaa vero­työ­ryh­män esityk­siin koko­nai­suu­des­saan kantaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mista sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mista pohti­vien puolu­een työryh­mien työn valmis­tut­tua, tammi-helmi­kuun vaih­teessa. Lähtö­koh­tina vero­tuk­sen koko­nai­suu­den arvioin­nissa ovat talous­kas­vun edis­tä­mi­nen, hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­poh­jan riit­tä­vyy­den turvaa­mi­nen, yrit­tä­jyy­teen ja työn­te­koon kannus­ta­mi­nen sekä vero­tuk­sen oikeu­den­mu­kai­suus.

Lisä­tie­toja:
Erityi­sa­vus­taja Juha Kirs­tilä, puh. 040 552 8200
Erityi­sa­vus­taja Sirkku Linna, puh. 0400 515346

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content