Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen toivoo malt­tia eläke­kiis­taan

Katai­nen toivoo malt­tia eläke­kiis­taan

Julkaistu:

Jyrki Katai­nen käsit­teli samaa aihe­pii­riä jo kolum­nis­saan Turun Sano­missa 3.3.:

Kansain­vä­li­nen talous­kriisi on ajanut Suomen­kin taan­tu­maan. Maamme on viimei­set puoli vuotta ollut ilman talous­kas­vua. Vien­ti­kaup­pamme on tyreh­ty­nyt nopeasti, mikä on johta­nut lomau­tuk­siin, irti­sa­no­mi­siin ja koko kansan­ta­lou­temme supis­tu­mi­seen. Valtion ja kuntien tulot tule­vat huomat­ta­vasti laske­maan aiem­min arvioi­dusta.

Halli­tus ei halua lisätä suoma­lais­ten epävar­muutta leik­kaa­malla vaik­kapa päivä­hoi­dosta ja lapsi­li­sistä. Tämä on meille arvo­va­linta. Koska haluamme vält­tyä leik­kauk­silta ja veron­ki­ris­tyk­siltä säilyt­täen samalla julki­sen talou­den kestä­vyy­den kasva­van velka­taa­kan alla, on meillä oltava valmius reip­pai­siin raken­teel­li­siin uudis­tuk­siin.

Vain siten voimme turvata tule­vai­suu­den hyvin­voin­nin: laaduk­kaat terveys­kes­kuk­set, viih­tyi­sän päivä­ko­din ja maail­man parhaat koulut.

Me suoma­lai­set emme voi maail­man talous­suh­dan­netta muut­taa. Voimme vain parhaamme yrit­tä­mällä pienen­tää taan­tu­man vaurioita elvyt­tä­mällä, varmis­ta­malla rahoi­tus­jär­jes­tel­mämme toimi­vuu­den sekä huoleh­ti­malla luot­ta­muk­ses­tamme omaan talou­teemme sekä Suomen kansan­ta­lou­den kanto­ky­kyyn. Työpaik­ko­jen säilyt­tä­mi­seksi on tehtävä kaikki mahdol­li­nen. Talou­den myller­ryk­sessä vastoin­käy­mi­siä kohtaa­vista lähim­mäi­sis­tämme on pidet­tävä mahdol­li­sim­man hyvää huolta.

Taan­tuma ei jatku loput­to­miin. Tämä on hyvä muis­taa silloin, kun tule­vai­suus näyt­tää synkältä. Vaikka tilanne koet­te­lee jokaista suoma­laista, meidän tulee säilyt­tää myön­tei­nen ja luot­ta­vai­nen suhtau­tu­mi­nen tule­vai­suu­teen. Toivo antaa voimaa kestää pahim­man yli.

Taan­tu­masta riip­pu­matta meillä on väes­tön ikään­ty­mi­sen takia edessä kehi­tys, jossa nykyi­set tulot eivät enää riitä nykyis­ten meno­jen katta­mi­seen. Tätä julkis­ten meno­jen ja tulo­jen epäsuh­taa voidaan korjata vain kolmella tavalla: leik­kaa­malla menoja, kiris­tä­mällä vero­tusta tai teke­mällä tule­vai­suu­den meno­pai­neita vähen­tä­viä ja tuloja lisää­viä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia.

Halli­tus on esitel­lyt mitta­van pake­tin, jolla turvaamme huomi­sen hyvin­voin­nin. Tavoit­teena ovat työurien piden­tä­mi­nen, opis­ke­luai­ko­jen lyhen­tä­mi­nen, eläk­kei­den rahas­toin­nin vahvis­ta­mi­nen sekä suoma­lai­sen työn ja yrit­tä­mi­sen kilpai­lu­ky­vystä huoleh­ti­mi­nen.

Suomessa eläkeikä on nykyi­sin 63 vuotta, mutta eläk­keelle jäädään keski­mää­rin alle 60-vuotiaina - paljon nuorem­pina kuin esimer­kiksi muissa Pohjois­maissa. Halli­tus haluaa nostaa vähi­tel­len 12 vuoden siir­ty­mä­ajalla vuoteen 2022 mennessä eläkei­kää 65 vuoteen.

Halli­tuk­sen poli­tiik­ka­rii­hes­sään päät­tä­miä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia ei valmis­teltu hetken mieli­joh­teesta tai yhdessä yössä. Työurien piden­tä­mi­sen vält­tä­mät­tö­myys on ollut jo kauan tiedossa ja tähän perus­tui myös edel­li­nen eläke­uu­dis­tus. Asia on esillä myös talous­neu­vos­ton sihtee­ris­tön teet­tä­mässä tuoreessa ikään­ty­mis­ra­por­tissa.

Niin kutsuttu sosi­aa­li­tupo oli työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen vastuul­li­nen ja sisäl­löl­li­sesti erin­omai­nen vastaus tähän haas­tee­seen. Halli­tus on sitou­tu­nut siinä esitet­ty­jen uudis­tus­ten toteut­ta­mi­seen. Tosia­sia kuiten­kin on, että tilan­teen vaikeu­tu­mi­nen edel­lyt­tää enem­män, uusia toimia.

Näiden toimien valmis­te­lun joudut­ta­mi­seksi lähe­timme yhdessä päämi­nis­te­rin kanssa minis­te­riöille kirjeen, jossa pyydet­tiin esityk­siä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­poh­jan vahvis­ta­mi­seksi tähtää­viksi toimiksi. Tämän valmis­te­lu­työn loppu­tu­lok­set näky­vät nyt halli­tuk­sen poli­tiik­ka­rii­hen linjauk­sissa.

Monissa näissä raken­teel­li­sissa uudis­tuk­sissa halli­tus ei voi toimia yksin. Tarvit­semme nyt yhteis­vas­tuuta ja yhteis­työn henkeä Suomen tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi. Kolmi­kan­nassa myös halli­tuk­sella on mahdol­li­suus ja joskus jopa velvol­li­suus toimia aloit­teen­te­ki­jänä.

Halli­tus on valmis raken­ta­vassa hengessä ja kolmi­kan­tai­sesti keskus­te­le­maan siitä, millä tavalla työurien piden­tä­mi­seen tähtäävä eläkeiän nosta­mi­nen toteu­te­taan ja tosia­sial­li­nen työelä­mästä pois­tu­mi­sikä saadaan selvään nousuun. Luon­teva paikka linjauk­sen jatko­val­mis­te­lulle olisi Eläke­tur­va­kes­kuk­sen toimi­tus­joh­taja Jukka Ranta­lan vetämä eläke­työ­ryhmä.

Pelkkä työuran piden­tä­mi­nen ei kuiten­kaan riitä, ellei saman­ai­kai­sesti panos­teta työhy­vin­voin­nin paran­ta­mi­seen. Eläkeiän nosta­mi­nen toimii vain, jos ihmi­set jaksa­vat olla töissä. Tarvit­semme uusia merkit­tä­viä toimia työs­sä­jak­sa­mi­sen edis­tä­mi­seksi. Myös tässä asiassa halli­tus on valmis teke­mään yhteis­työtä työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kanssa.

Raken­teel­li­set uudis­tuk­set ja muutok­set ovat aina vaikeita, vastuul­li­suu­teen kuiten­kin kuuluu kyky tehdä myös hanka­lia päätök­siä silloin, kun ne ovat oikeita ratkai­suja. Toimi­malla oikein nyt, vältämme lähi­tu­le­vai­suu­dessa vielä paljon raskaam­mat toimet. Minä en halua jättää konkurs­si­kyp­sää Suomea perin­nöksi lapsil­lemme. Vaikeina aikoina on help­poa olla eri mieltä ja riidellä.

Toisaalta vaikeina aikoina on help­poa olla myös yhtä mieltä, jos vain tahtoa on. Sitä meiltä kaikilta pitäisi nyt löytyä. Yhteistä tahto­ti­laa ja posi­tii­vista yhdes­sä­te­ke­mi­sen henkeä.

Uskon, että kaikilla meillä on sama päämäärä. Suomen selviä­mi­nen pahim­man yli siten, että mahdol­li­sim­man monella suoma­lai­sella on työtä. Tunnus­ta­malla tosi­asiat ja kääri­mällä hihat on suoma­lai­nen vauraus ja hyvin­vointi ennen­kin raken­nettu. Niin se tehdään tällä­kin kertaa.

Kolumni on luet­ta­vissa myös Turun Sano­mien sivuilla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content