MENU
Katai­nen: Reilut peli­sään­nöt puolue­ra­hoi­tuk­seen

Katai­nen: Reilut peli­sään­nöt puolue­ra­hoi­tuk­seen

Julkaistu: 17.07.2009 Uncategorized

Koko kesän vello­nut keskus­telu puoluei­den vaali­ra­hoi­tuk­sesta ja
lahjoi­tuk­sista on ollut sinänsä hyödyl­listä. On paljas­tu­nut asioita,
jotka kansa­lais­ten on hyvä tietää. Toisaalta keskus­te­lussa ei ole
vältytty tällä­kään kertaa ylilyön­neiltä. Avoi­muu­den edis­tä­mi­sen
nimissä on tultu myös leiman­neeksi ja synnyt­tä­neeksi aiheet­to­mia
epäi­lyjä siitä, että puoluei­den rahoi­tuk­sella voisi hank­kia itsel­leen
mielui­sia päätök­siä. Voin todeta, että minä en ole sellai­seen koskaan
poliit­ti­sella ural­lani törmän­nyt. Lahjoi­tuk­sissa pätee sama ajatus
kuin vapaa­eh­tois- ja vaali­työs­sä­kin: halu­taan edis­tää niitä, jotka
teke­vät omasta mieles­tään tärkeää yhteis­kun­nal­lista työtä oikei­den
arvo­jen ja tavoit­tei­den puolesta.

Puoluei­den ja ehdok­kai­den tuke­mi­nen talkoo­työllä tai lahjoi­tuk­sin on
demo­kra­tian tärkeim­piä toteu­tu­mis­muo­toja. Demo­kra­tia ei ole vain
äänes­tä­mistä ja ehdolle aset­tu­mista. Suurin osa demo­kra­tian
toteu­tu­mi­sesta on kannan otta­mista ja toimi­mista puoluei­den ja
ehdok­kai­den ajatus­maa­il­man ja vaali­työn edis­tä­mi­seksi. Kansa­lais­ten on
demo­kra­tiassa voitava osal­lis­tua eri tavoin yhteis­ten asioi­den
edis­tä­mi­seen.

Kesän vaali­ra­ha­kes­kus­te­lun aikana on myös esitetty vaati­muk­sia siitä,
että puolu­eet julkis­tai­si­vat viime edus­kun­ta­vaa­lien lähei­syy­dessä
saamansa lahjoi­tuk­set näin pari vuotta jälki­kä­teen. Vaati­muk­set ovat
olleet näen­näi­sesti kirka­sot­sai­sia, mutta eivät lopulta kovin reiluja.
Puolueista vaati­muk­sia ovat esit­tä­neet ne, jotka ovat joko olleet
pako­tet­tuja avaa­maan rahoi­tuk­sensa omien epäsel­vyyk­siensä johdosta tai
ne, joilla ei ole ollut itsel­lään mitään näytet­tä­vää. Tuol­lai­set
avoi­muus­puus­kat ovat lähinnä kaksi­nais­mo­raa­li­sia tai oppor­tu­nis­ti­sia.
Lehdistö taas on ymmär­ret­tä­västi vaati­nut kaiken julkis­ta­mista oman
roolinsa mukai­sesti.

Myös Kokoo­mus voisi peri­aat­teessa kertoa lahjoit­ta­jat näin
jälki­kä­teen, niissä kun ei ole mitään salat­ta­vaa. Olemme aina
noudat­ta­neet huolel­li­sesti rahoi­tuk­sen suhteen lakia ja yhtei­siä
peli­sään­töjä. Osa tuki­joista onkin ollut jo avoi­mesti julki­suu­dessa.
Mieles­tämme ei olisi kuiten­kaan reilua lahjoit­ta­jia kohtaan, että
peli­sään­nöistä poiket­tai­siin näin vuosia jälki­kä­teen ilman mitään
erityistä syytä. Moni on halun­nut osal­lis­tua demo­kra­tia­työ­hön ilman
että haluaa nime­ään julki­suu­teen. Se on ollut täysin mahdol­lista ja
oikein. Emme myös­kään pidä julkista kirjaa talkoo­työtä tutuilla ja
toreilla puoles­tamme teke­vien ihmis­ten nimistä. Kokoo­mus ei siis
yksit­täi­siä lahjoit­ta­jia jälki­kä­teen julkista, mutta meidän
puoles­tamme jokai­nen, joka haluaa kertoa meitä tuke­neensa voi sen
tehdä. Toivomme parhail­laan puolue­ra­hoi­tuk­sen uudis­ta­mista miet­ti­vältä
työryh­mältä tule­vai­suutta varten avoi­muutta ja selkeyttä lisää­viä
esityk­siä. Kokoo­mus toimii uudis­tus­ten myötä jatkos­sa­kin toimi­maan
avoi­mesti lakien ja yhteis­ten peli­sään­tö­jen mukaan.

Yksi mielen­kiin­toi­nen ehdo­tus puolue­lah­joi­tus­ten vero­va­pau­desta
työryh­mää johta­valta Lauri Taras­tilta on jo julki­suu­teen tullut­kin.
Ehdo­tusta kannat­taa harkita eteen­päin. Onhan iso osa puolueille
tule­vasta ulko­puo­li­sesta rahoi­tuk­sesta peräi­sin ammat­tiyh­dis­tys­ten
vasem­mis­to­puo­lueille suun­tau­tu­vista vero­va­paista jäsen­mak­suista. Miksi
siis myös muut lahjoi­tuk­set eivät voisi olla vero­va­paita? Näin
edis­tet­täi­siin demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen rahoi­tusta ja sen avoi­muutta,
vero­tie­dot­han ovat julki­sia. Lisäksi yhteis­kunta antaisi selvän
vies­tin, että puoluei­den tuke­mi­nen ja siten demo­kra­tian edis­tä­mi­nen on
kanna­tet­ta­vaa toimin­taa.