Katainen: Reilut pelisäännöt puolue­ra­hoi­tukseen – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Reilut pelisäännöt puolue­ra­hoi­tukseen

Katainen: Reilut pelisäännöt puolue­ra­hoi­tukseen

Julkaistu: 17.07.2009 Uncategorized

Koko kesän vellonut keskustelu puolueiden vaali­ra­hoi­tuk­sesta ja
lahjoi­tuk­sista on ollut sinänsä hyödyl­listä. On paljas­tunut asioita,
jotka kansa­laisten on hyvä tietää. Toisaalta keskus­te­lussa ei ole
vältytty tälläkään kertaa ylilyön­neiltä. Avoimuuden edistä­misen
nimissä on tultu myös leiman­neeksi ja synnyt­tä­neeksi aiheet­tomia
epäilyjä siitä, että puolueiden rahoi­tuk­sella voisi hankkia itselleen
mieluisia päätöksiä. Voin todeta, että minä en ole sellaiseen koskaan
poliit­ti­sella urallani törmännyt. Lahjoi­tuk­sissa pätee sama ajatus
kuin vapaa­ehtois- ja vaali­työs­säkin: halutaan edistää niitä, jotka
tekevät omasta mielestään tärkeää yhteis­kun­nal­lista työtä oikeiden
arvojen ja tavoit­teiden puolesta.

Puolueiden ja ehdok­kaiden tukeminen talkoo­työllä tai lahjoi­tuksin on
demokratian tärkeimpiä toteu­tu­mis­muotoja. Demokratia ei ole vain
äänes­tä­mistä ja ehdolle asettu­mista. Suurin osa demokratian
toteu­tu­mi­sesta on kannan ottamista ja toimi­mista puolueiden ja
ehdok­kaiden ajatus­maa­ilman ja vaalityön edistä­mi­seksi. Kansa­laisten on
demokra­tiassa voitava osallistua eri tavoin yhteisten asioiden
edistä­miseen.

Kesän vaali­ra­ha­kes­kus­telun aikana on myös esitetty vaati­muksia siitä,
että puolueet julkis­tai­sivat viime eduskun­ta­vaalien lähei­syy­dessä
saamansa lahjoi­tukset näin pari vuotta jälki­käteen. Vaati­mukset ovat
olleet näennäi­sesti kirka­sot­saisia, mutta eivät lopulta kovin reiluja.
Puolueista vaati­muksia ovat esittäneet ne, jotka ovat joko olleet
pakotettuja avaamaan rahoi­tuk­sensa omien epäsel­vyyk­siensä johdosta tai
ne, joilla ei ole ollut itsellään mitään näytet­tävää. Tuollaiset
avoimuus­puuskat ovat lähinnä kaksi­nais­mo­raa­lisia tai oppor­tu­nis­tisia.
Lehdistö taas on ymmär­ret­tä­västi vaatinut kaiken julkis­ta­mista oman
roolinsa mukai­sesti.

Myös Kokoomus voisi periaat­teessa kertoa lahjoit­tajat näin
jälki­käteen, niissä kun ei ole mitään salat­tavaa. Olemme aina
noudat­taneet huolel­li­sesti rahoi­tuksen suhteen lakia ja yhteisiä
pelisääntöjä. Osa tukijoista onkin ollut jo avoimesti julki­suu­dessa.
Mieles­tämme ei olisi kuitenkaan reilua lahjoit­tajia kohtaan, että
pelisään­nöistä poiket­taisiin näin vuosia jälki­käteen ilman mitään
erityistä syytä. Moni on halunnut osallistua demokra­tia­työhön ilman
että haluaa nimeään julki­suuteen. Se on ollut täysin mahdol­lista ja
oikein. Emme myöskään pidä julkista kirjaa talkoo­työtä tutuilla ja
toreilla puoles­tamme tekevien ihmisten nimistä. Kokoomus ei siis
yksit­täisiä lahjoit­tajia jälki­käteen julkista, mutta meidän
puoles­tamme jokainen, joka haluaa kertoa meitä tukeneensa voi sen
tehdä. Toivomme parhaillaan puolue­ra­hoi­tuksen uudis­ta­mista mietti­vältä
työryh­mältä tulevai­suutta varten avoimuutta ja selkeyttä lisääviä
esityksiä. Kokoomus toimii uudis­tusten myötä jatkos­sakin toimimaan
avoimesti lakien ja yhteisten pelisään­töjen mukaan.

Yksi mielen­kiin­toinen ehdotus puolue­lah­joi­tusten verova­pau­desta
työryhmää johta­valta Lauri Taras­tilta on jo julki­suuteen tullutkin.
Ehdotusta kannattaa harkita eteenpäin. Onhan iso osa puolueille
tulevasta ulkopuo­li­sesta rahoi­tuk­sesta peräisin ammat­tiyh­dis­tysten
vasem­mis­to­puo­lueille suuntau­tu­vista verova­paista jäsen­mak­suista. Miksi
siis myös muut lahjoi­tukset eivät voisi olla verova­paita? Näin
edistet­täisiin demokratian toteu­tu­misen rahoi­tusta ja sen avoimuutta,
verotie­dothan ovat julkisia. Lisäksi yhteis­kunta antaisi selvän
viestin, että puolueiden tukeminen ja siten demokratian edistä­minen on
kanna­tet­tavaa toimintaa.


Kokoomus.fi