Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Reilut peli­sään­nöt puolue­ra­hoi­tuk­seen

Katai­nen: Reilut peli­sään­nöt puolue­ra­hoi­tuk­seen

Julkaistu:

Koko kesän vello­nut keskus­telu puoluei­den vaali­ra­hoi­tuk­sesta ja
lahjoi­tuk­sista on ollut sinänsä hyödyl­listä. On paljas­tu­nut asioita,
jotka kansa­lais­ten on hyvä tietää. Toisaalta keskus­te­lussa ei ole
vältytty tällä­kään kertaa ylilyön­neiltä. Avoi­muu­den edis­tä­mi­sen
nimissä on tultu myös leiman­neeksi ja synnyt­tä­neeksi aiheet­to­mia
epäi­lyjä siitä, että puoluei­den rahoi­tuk­sella voisi hank­kia itsel­leen
mielui­sia päätök­siä. Voin todeta, että minä en ole sellai­seen koskaan
poliit­ti­sella ural­lani törmän­nyt. Lahjoi­tuk­sissa pätee sama ajatus
kuin vapaa­eh­tois- ja vaali­työs­sä­kin: halu­taan edis­tää niitä, jotka
teke­vät omasta mieles­tään tärkeää yhteis­kun­nal­lista työtä oikei­den
arvo­jen ja tavoit­tei­den puolesta.

Puoluei­den ja ehdok­kai­den tuke­mi­nen talkoo­työllä tai lahjoi­tuk­sin on
demo­kra­tian tärkeim­piä toteu­tu­mis­muo­toja. Demo­kra­tia ei ole vain
äänes­tä­mistä ja ehdolle aset­tu­mista. Suurin osa demo­kra­tian
toteu­tu­mi­sesta on kannan otta­mista ja toimi­mista puoluei­den ja
ehdok­kai­den ajatus­maa­il­man ja vaali­työn edis­tä­mi­seksi. Kansa­lais­ten on
demo­kra­tiassa voitava osal­lis­tua eri tavoin yhteis­ten asioi­den
edis­tä­mi­seen.

Kesän vaali­ra­ha­kes­kus­te­lun aikana on myös esitetty vaati­muk­sia siitä,
että puolu­eet julkis­tai­si­vat viime edus­kun­ta­vaa­lien lähei­syy­dessä
saamansa lahjoi­tuk­set näin pari vuotta jälki­kä­teen. Vaati­muk­set ovat
olleet näen­näi­sesti kirka­sot­sai­sia, mutta eivät lopulta kovin reiluja.
Puolueista vaati­muk­sia ovat esit­tä­neet ne, jotka ovat joko olleet
pako­tet­tuja avaa­maan rahoi­tuk­sensa omien epäsel­vyyk­siensä johdosta tai
ne, joilla ei ole ollut itsel­lään mitään näytet­tä­vää. Tuol­lai­set
avoi­muus­puus­kat ovat lähinnä kaksi­nais­mo­raa­li­sia tai oppor­tu­nis­ti­sia.
Lehdistö taas on ymmär­ret­tä­västi vaati­nut kaiken julkis­ta­mista oman
roolinsa mukai­sesti.

Myös Kokoo­mus voisi peri­aat­teessa kertoa lahjoit­ta­jat näin
jälki­kä­teen, niissä kun ei ole mitään salat­ta­vaa. Olemme aina
noudat­ta­neet huolel­li­sesti rahoi­tuk­sen suhteen lakia ja yhtei­siä
peli­sään­töjä. Osa tuki­joista onkin ollut jo avoi­mesti julki­suu­dessa.
Mieles­tämme ei olisi kuiten­kaan reilua lahjoit­ta­jia kohtaan, että
peli­sään­nöistä poiket­tai­siin näin vuosia jälki­kä­teen ilman mitään
erityistä syytä. Moni on halun­nut osal­lis­tua demo­kra­tia­työ­hön ilman
että haluaa nime­ään julki­suu­teen. Se on ollut täysin mahdol­lista ja
oikein. Emme myös­kään pidä julkista kirjaa talkoo­työtä tutuilla ja
toreilla puoles­tamme teke­vien ihmis­ten nimistä. Kokoo­mus ei siis
yksit­täi­siä lahjoit­ta­jia jälki­kä­teen julkista, mutta meidän
puoles­tamme jokai­nen, joka haluaa kertoa meitä tuke­neensa voi sen
tehdä. Toivomme parhail­laan puolue­ra­hoi­tuk­sen uudis­ta­mista miet­ti­vältä
työryh­mältä tule­vai­suutta varten avoi­muutta ja selkeyttä lisää­viä
esityk­siä. Kokoo­mus toimii uudis­tus­ten myötä jatkos­sa­kin toimi­maan
avoi­mesti lakien ja yhteis­ten peli­sään­tö­jen mukaan.

Yksi mielen­kiin­toi­nen ehdo­tus puolue­lah­joi­tus­ten vero­va­pau­desta
työryh­mää johta­valta Lauri Taras­tilta on jo julki­suu­teen tullut­kin.
Ehdo­tusta kannat­taa harkita eteen­päin. Onhan iso osa puolueille
tule­vasta ulko­puo­li­sesta rahoi­tuk­sesta peräi­sin ammat­tiyh­dis­tys­ten
vasem­mis­to­puo­lueille suun­tau­tu­vista vero­va­paista jäsen­mak­suista. Miksi
siis myös muut lahjoi­tuk­set eivät voisi olla vero­va­paita? Näin
edis­tet­täi­siin demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen rahoi­tusta ja sen avoi­muutta,
vero­tie­dot­han ovat julki­sia. Lisäksi yhteis­kunta antaisi selvän
vies­tin, että puoluei­den tuke­mi­nen ja siten demo­kra­tian edis­tä­mi­nen on
kanna­tet­ta­vaa toimin­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content