Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen nais­ten­päi­vän juhlassa: Tasa-arvoi­sella palk­kauk­sella sekä työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sella parem­paan työelä­mään

Katai­nen nais­ten­päi­vän juhlassa: Tasa-arvoi­sella palk­kauk­sella sekä työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sella parem­paan työelä­mään

Julkaistu:

? Tasa-arvoi­nen palk­kaus on erot­ta­ma­ton osa parem­paa työelä­mää. Halli­tuk­sen ja työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen sama­palk­kai­suus­oh­jelma on ollut tässä työssä tärkeä elementti, mutta tulok­sia on tullut turhan hitaasti. Ohjel­man toteut­ta­mi­sessa ja suku­puol­ten väli­sen palk­kae­ron kaven­ta­mi­sen tiellä on seuraa­vina vuosina edet­tävä entis­tä­kin päät­tä­väi­sem­min.

Katai­nen totesi, että työuran pituu­della ja parem­malla työelä­mällä on valta­van suuri merki­tys suoma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion tule­vai­suu­teen.

? Tarvit­semme parem­paa työelä­mää, jotta voimme ja saamme tehdä pidem­pään töitä. Miele­käs työ, jous­ta­vat työmah­dol­li­suu­det ja tunne oman työn arvok­kuu­desta autta­vat jaksa­maan töissä parem­min ja pidem­pään.

? Työelä­män kehit­tä­mi­sessä yrityk­set ja työpai­kat ovat avai­na­se­massa, pelkillä laki­py­kä­lillä asioita ei voi säätää. Parem­min­voin­ti­val­tiossa työn­te­ki­jät ja työnan­ta­jat etsi­vät yhdessä keinoja jaksa­mi­sen, työn mielek­kyy­den ja uuden­lais­ten teke­mi­sen tapo­jen löytä­mi­seksi. Johta­mi­sen on oltava kunnossa, ongel­miin on puutut­tava ajoissa, moti­vaa­tiota on pidet­tävä yllä ja kiusaa­mi­seen sekä ikära­sis­miin on oltava nolla­to­le­ranssi. Perus­teet­to­mista pätkä­töistä on pääs­tävä eroon esimer­kiksi sijais­pank­ki­jär­jes­tel­mien avulla.

Keskei­nen asia matkalla parem­paan työelä­mään on sovit­taa parem­min yhteen työ- ja perhe-elämä. Tämän yhtä­lön parissa luke­mat­to­mat pien­ten lasten vanhem­mat tuskai­le­vat joka päivä eri puolilla Suomea.

? Parem­min­voin­ti­val­tiossa työn teke­mi­nen ei estä huoleh­ti­masta pienistä lapsista tai hoitoa tarvit­se­vista vanhem­mista. Lapsilla on oikeus vanhem­piensa aikaan ja molem­milla vanhem­milla oikeus aikaan perheensä kanssa.

? Työelä­män jous­ta­vuus erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa on monilta osin ratkais­ta­vissa sopi­malla siitä työpai­koilla. Parem­min­voin­ti­val­tiossa jous­ta­vat työajat, toimiva päivä­hoi­to­jär­jes­telmä ja mahdol­li­suus etätyö­hön helpot­ta­vat arkea. Monissa työpai­koissa asioita on jo nyt ratkaistu uusilla fiksuilla tavoilla. Perheys­tä­väl­li­nen työpaikka on sekä työnan­ta­jan että työn­te­ki­jän etu. Kun työn­te­kijä voi hyvin ja jaksaa, saa myös työnan­taja enem­män.

? Viime­kä­dessä kyse on vanhem­muu­den arvos­tuk­sesta tai sen puut­teesta. Kokoo­mus haluaa, että päivä­hoi­dosta ja päivä­hoi­to­mak­suista tehdään jous­ta­vam­pia, niin että perheen tarpei­siin pysty­tään vastaa­maan ja työelä­mässä tapah­tu­vat muutok­set tunnis­te­taan. Haluamme huomioida parem­min perhei­den erilai­set elämän­ti­lan­teet, kuten osa-aika­työn tai yksin­huol­ta­ja­per­heen vanhem­man työmah­dol­li­suu­det. Osit­taista hoito­ra­haa ja pien­ten lasten yksi­tyi­sen hoidon tukea tulee korot­taa. Haluamme myös, että isyys­ra­ha­kau­desta tehdään nykyistä jous­ta­vampi ja yksin­ker­tai­sempi. Sekä iseillä että äideillä on oltava mahdol­li­suus olla läsnä lapsen elämässä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content