Kokoomus.fi
Katainen naisten­päivän juhlassa: Tasa-arvoi­sella palkkauk­sella sekä työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sella parempaan työelämään

Katainen naisten­päivän juhlassa: Tasa-arvoi­sella palkkauk­sella sekä työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sella parempaan työelämään

Julkaistu: 8.3.11 Uutiset

? Tasa-arvoinen palkkaus on erotta­maton osa parempaa työelämää. Halli­tuksen ja työmark­ki­na­jär­jes­töjen samapalk­kai­suus­oh­jelma on ollut tässä työssä tärkeä elementti, mutta tuloksia on tullut turhan hitaasti. Ohjelman toteut­ta­mi­sessa ja sukupuolten välisen palkkaeron kaven­ta­misen tiellä on seuraavina vuosina edettävä entis­täkin päättä­väi­semmin.

Katainen totesi, että työuran pituu­della ja parem­malla työelä­mällä on valtavan suuri merkitys suoma­laisen hyvin­voin­ti­valtion tulevai­suuteen.

? Tarvit­semme parempaa työelämää, jotta voimme ja saamme tehdä pidempään töitä. Mielekäs työ, joustavat työmah­dol­li­suudet ja tunne oman työn arvok­kuu­desta auttavat jaksamaan töissä paremmin ja pidempään.

? Työelämän kehit­tä­mi­sessä yritykset ja työpaikat ovat avaina­se­massa, pelkillä lakipy­kä­lillä asioita ei voi säätää. Parem­min­voin­ti­val­tiossa työnte­kijät ja työnan­tajat etsivät yhdessä keinoja jaksa­misen, työn mielek­kyyden ja uuden­laisten tekemisen tapojen löytä­mi­seksi. Johta­misen on oltava kunnossa, ongelmiin on puututtava ajoissa, motivaa­tiota on pidettävä yllä ja kiusaa­miseen sekä ikära­sismiin on oltava nolla­to­le­ranssi. Perus­teet­to­mista pätkä­töistä on päästävä eroon esimer­kiksi sijais­pank­ki­jär­jes­telmien avulla.

Keskeinen asia matkalla parempaan työelämään on sovittaa paremmin yhteen työ- ja perhe-elämä. Tämän yhtälön parissa lukemat­tomat pienten lasten vanhemmat tuskai­levat joka päivä eri puolilla Suomea.

? Parem­min­voin­ti­val­tiossa työn tekeminen ei estä huoleh­ti­masta pienistä lapsista tai hoitoa tarvit­se­vista vanhem­mista. Lapsilla on oikeus vanhem­piensa aikaan ja molem­milla vanhem­milla oikeus aikaan perheensä kanssa.

? Työelämän joustavuus erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa on monilta osin ratkais­ta­vissa sopimalla siitä työpai­koilla. Parem­min­voin­ti­val­tiossa joustavat työajat, toimiva päivä­hoi­to­jär­jes­telmä ja mahdol­lisuus etätyöhön helpot­tavat arkea. Monissa työpai­koissa asioita on jo nyt ratkaistu uusilla fiksuilla tavoilla. Perheys­tä­väl­linen työpaikka on sekä työnan­tajan että työnte­kijän etu. Kun työntekijä voi hyvin ja jaksaa, saa myös työnantaja enemmän.

? Viime­kä­dessä kyse on vanhem­muuden arvos­tuk­sesta tai sen puutteesta. Kokoomus haluaa, että päivä­hoi­dosta ja päivä­hoi­to­mak­suista tehdään jousta­vampia, niin että perheen tarpeisiin pystytään vastaamaan ja työelä­mässä tapah­tuvat muutokset tunnis­tetaan. Haluamme huomioida paremmin perheiden erilaiset elämän­ti­lanteet, kuten osa-aikatyön tai yksin­huol­ta­ja­perheen vanhemman työmah­dol­li­suudet. Osittaista hoito­rahaa ja pienten lasten yksityisen hoidon tukea tulee korottaa. Haluamme myös, että isyys­ra­ha­kau­desta tehdään nykyistä jousta­vampi ja yksin­ker­tai­sempi. Sekä iseillä että äideillä on oltava mahdol­lisuus olla läsnä lapsen elämässä.


Kokoomus.fi