Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Metsissä on merkit­tä­viä mahdol­li­suuk­sia

Katai­nen: Metsissä on merkit­tä­viä mahdol­li­suuk­sia

Julkaistu:

Suomella on nyt tuhan­nen taalan paikka. Maail­malla on hurjasti kasva­vaa kysyn­tää ratkai­suille, joilla voidaan vastata ihmis­kun­nan suuriin haas­tei­siin, kuten ilmas­ton­muu­tok­seen ja luon­non­va­ro­jen niuk­kuu­teen. Esimer­kiksi puhdas ruoka, vesi ja ener­gia nouse­vat ratkai­se­van tärke­ään rooliin joka puolella maail­maa.

Suomen on nähtävä nämä suuret muutos­te­ki­jät nime­no­maan mahdol­li­suuk­sina, ei pelk­kinä uhkina. Jos hylkäämme pessi­mis­min ja keski­tymme löytä­mään muutok­sesta posi­tii­vi­sia näky­miä, voimme luoda Suomeen uutta menes­tystä. Suomen on jatkos­sa­kin oltava maa, joka raken­taa korkean osaa­mi­sen varaan ja toimii murros­ti­lan­teissa ratkai­su­ha­kui­sesti.

Halli­tus kään­tää nyt Suomi-laivaa näiden uusien mahdol­li­suuk­sien suun­taan. Teemme pidem­män aika­vä­lin toimin­taoh­jel­mia muun muassa puhtai­den tekno­lo­gioi­den käytön lisää­mi­selle ja luon­non­va­ro­jen hyödyn­tä­mi­selle, linjaamme ener­gia- ja ilmas­to­po­li­tii­kan tule­vai­suutta ja kestä­vän kehi­tyk­sen ja tuotan­non näky­miä.

Erityi­sesti metsissä piilee vielä merkit­tä­viä mahdol­li­suuk­sia Suomelle.

Vaikka metsä­sek­tori on koke­nut viime aikoina vaikeita hetkiä, sillä on edel­leen merkit­tävä rooli Suomessa. Se kattaa viiden­nek­sen Suomen vien­ti­tu­loista, viisi prosent­tia koko Suomen brut­to­kan­san­tuot­teesta. Se työl­lis­tää noin 200?000 suoma­laista ja tuot­taa noin 70 prosent­tia uusiu­tu­vasta ener­giasta Suomessa. Metsillä on siis edel­leen merkit­tävä rooli ja uusia kasvu­mah­dol­li­suuk­sia on olemassa.

Erityi­sesti puuhun liit­ty­vät tuot­teet, palve­lut ja ratkai­sut voivat olla yksi Suomen tule­vai­suu­den valt­ti­kor­teista. Suomen metsät kasva­vat vuosit­tain yli 100 miljoo­naa kuutiota puuta, josta hyödyn­nämme vain noin puolet. Puun käyt­töä voitai­siin merkit­tä­västi lisätä esimer­kiksi bioener­gia­läh­teenä, raken­ta­mi­sessa ja puutuo­te­teol­li­suu­dessa.

Halli­tus on käyn­nis­tä­nyt valta­kun­nal­li­sen puura­ken­ta­mis­oh­jel­man tämän halli­tus­kau­den ajaksi. Tavoit­teena on lisätä puun käyt­töä muun muassa nosta­malla suoma­lais­ten puuker­ros­ta­lo­jen mark­ki­nao­suus kerros­ta­lo­jen uudi­sa­sun­to­tuo­tan­nossa noin yhdestä prosen­tista kymme­neen tämän halli­tus­kau­den aikana. Tähän tavoit­tee­seen ollaan pääse­mässä.

Lisäksi jalos­tet­tu­jen puutuot­tei­den vien­nin arvo on määrä kaksin­ker­tais­taa puolesta miljar­dista eurosta yhteen miljar­diin euroon.

Maail­man­laa­juis­ten ilmasto-, ympä­ristö- ja luon­non­va­ra­ky­sy­mys­ten merki­tyk­sen kasvaessa puura­ken­ta­mi­sen mark­ki­noi­den kehit­tä­mi­seen kannat­taa panos­taa. Vuoteen 2017 mennessä Suomen raken­ta­mis­mää­räyk­sissä otetaan huomioon eri raken­nus­ma­te­ri­aa­lien valmis­tuk­sen aiheut­ta­mat ja raken­ta­mi­sen aikai­set ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set.

Koti­mai­sena, paikal­li­sena, uusiu­tu­vana ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­senä ener­gia­läh­teenä ja raken­nus­ma­te­ri­aa­lina puu on tärkeä luon­non­vara. Puun uudet mahdol­li­suu­det piris­tä­vät metsä­val­tais­ten maakun­tiemme näky­miä.

Halli­tus haluaa edis­tää puura­ken­ta­mista erityi­sesti alue­ta­lou­den ja työl­li­syys­nä­kö­koh­tien kannalta. Puura­ken­ta­mi­sen lisää­mi­sellä voidaan kasvat­taa osal­taan puutuot­tei­den kysyn­tää ja vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia ja saada tällä aikaan lähes 6?000 uutta työpaik­kaa Suomeen.

Hyvä kilpai­lu­kyky on puutuo­tea­lan kansain­vä­lis­ty­mi­sen ja kasvun perus­e­del­ly­tys. Kansain­vä­lis­ty­mi­sen ja kasvun edis­tä­mi­seksi pyri­tään Puuinfo Oy:n toimesta paran­ta­maan alan yritys­ten palve­luja ja raken­teilla on alan ylei­nen ?Puun Tari­nat? -puubrän­di­työ. Suoma­lai­sen puura­ken­ta­mi­sen kansain­vä­li­seksi brän­diksi halu­taan nostaa korkea­ta­soi­sen arkki­teh­tuu­rin ja desig­nin yhdis­tä­mi­nen ympä­ris­tö­tie­toi­seen ja ener­gia­te­hok­kaa­seen raken­ta­mi­seen.

Puutuo­tea­lalle ollaan lisäksi luomassa yritys­kasvu- ja vetu­riy­ri­tys­mal­leja alan kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi sekä yhdis­tä­mään toimi­joi­den tuotanto-, tuote­ke­hi­tys-, verkosto- ja mark­ki­nao­saa­mista. Vien­nin edis­tä­mistä tehos­te­taan valtio­val­lan ja yritys­ten yhteis­työnä kokoa­malla eri toimi­joita yhteen. Tämä tuo vahvem­man otteen alan kasvun ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­seksi.

Uskon vahvasti koti­mai­siin metsiin ja koti­mai­seen puuhun niin vien­ti­tuot­teena kuin työl­lis­tä­jä­nä­kin. Koti­mais­ten luon­non­va­ro­jemme fiksulla hyödyn­tä­mi­sellä voimme yhdessä raken­taa uutta menes­tystä Suomeen. Metsät ja metsä­val­tai­set maakun­tamme ovat tämän kehi­tyk­sen vetu­reita.

Julkaistu Savon sano­missa 16.6.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content