MENU
Katainen: Metsissä on merkit­täviä mahdol­li­suuksia

Katainen: Metsissä on merkit­täviä mahdol­li­suuksia

Julkaistu: 17.06.2013 Uutiset

Suomella on nyt tuhannen taalan paikka. Maail­malla on hurjasti kasvavaa kysyntää ratkai­suille, joilla voidaan vastata ihmis­kunnan suuriin haasteisiin, kuten ilmas­ton­muu­tokseen ja luonnon­va­rojen niukkuuteen. Esimer­kiksi puhdas ruoka, vesi ja energia nousevat ratkai­sevan tärkeään rooliin joka puolella maailmaa.

Suomen on nähtävä nämä suuret muutos­te­kijät nimenomaan mahdol­li­suuksina, ei pelkkinä uhkina. Jos hylkäämme pessi­mismin ja keski­tymme löytämään muutok­sesta positii­visia näkymiä, voimme luoda Suomeen uutta menes­tystä. Suomen on jatkos­sakin oltava maa, joka rakentaa korkean osaamisen varaan ja toimii murros­ti­lan­teissa ratkai­su­ha­kui­sesti.

Hallitus kääntää nyt Suomi-laivaa näiden uusien mahdol­li­suuksien suuntaan. Teemme pidemmän aikavälin toimin­taoh­jelmia muun muassa puhtaiden tekno­lo­gioiden käytön lisää­mi­selle ja luonnon­va­rojen hyödyn­tä­mi­selle, linjaamme energia- ja ilmas­to­po­li­tiikan tulevai­suutta ja kestävän kehityksen ja tuotannon näkymiä.

Erityi­sesti metsissä piilee vielä merkit­täviä mahdol­li­suuksia Suomelle.

Vaikka metsä­sektori on kokenut viime aikoina vaikeita hetkiä, sillä on edelleen merkittävä rooli Suomessa. Se kattaa viiden­neksen Suomen vienti­tu­loista, viisi prosenttia koko Suomen brutto­kan­san­tuot­teesta. Se työllistää noin 200?000 suoma­laista ja tuottaa noin 70 prosenttia uusiu­tu­vasta energiasta Suomessa. Metsillä on siis edelleen merkittävä rooli ja uusia kasvu­mah­dol­li­suuksia on olemassa.

Erityi­sesti puuhun liittyvät tuotteet, palvelut ja ratkaisut voivat olla yksi Suomen tulevai­suuden valtti­kor­teista. Suomen metsät kasvavat vuosittain yli 100 miljoonaa kuutiota puuta, josta hyödyn­nämme vain noin puolet. Puun käyttöä voitaisiin merkit­tä­västi lisätä esimer­kiksi bioener­gia­läh­teenä, raken­ta­mi­sessa ja puutuo­te­teol­li­suu­dessa.

Hallitus on käynnis­tänyt valta­kun­nal­lisen puura­ken­ta­mis­oh­jelman tämän halli­tus­kauden ajaksi. Tavoit­teena on lisätä puun käyttöä muun muassa nosta­malla suoma­laisten puuker­ros­ta­lojen markki­naosuus kerros­ta­lojen uudisa­sun­to­tuo­tan­nossa noin yhdestä prosen­tista kymmeneen tämän halli­tus­kauden aikana. Tähän tavoit­teeseen ollaan pääse­mässä.

Lisäksi jalos­tet­tujen puutuot­teiden viennin arvo on määrä kaksin­ker­taistaa puolesta miljar­dista eurosta yhteen miljardiin euroon.

Maail­man­laa­juisten ilmasto-, ympäristö- ja luonnon­va­ra­ky­sy­mysten merki­tyksen kasvaessa puura­ken­ta­misen markki­noiden kehit­tä­miseen kannattaa panostaa. Vuoteen 2017 mennessä Suomen raken­ta­mis­mää­räyk­sissä otetaan huomioon eri raken­nus­ma­te­ri­aalien valmis­tuksen aiheut­tamat ja raken­ta­misen aikaiset ympäris­tö­vai­ku­tukset.

Kotimaisena, paikal­lisena, uusiu­tuvana ja ympäris­töys­tä­väl­lisenä energia­läh­teenä ja raken­nus­ma­te­ri­aalina puu on tärkeä luonnonvara. Puun uudet mahdol­li­suudet piris­tävät metsä­val­taisten maakun­tiemme näkymiä.

Hallitus haluaa edistää puura­ken­ta­mista erityi­sesti alueta­louden ja työlli­syys­nä­kö­kohtien kannalta. Puura­ken­ta­misen lisää­mi­sellä voidaan kasvattaa osaltaan puutuot­teiden kysyntää ja vienti­mah­dol­li­suuksia ja saada tällä aikaan lähes 6?000 uutta työpaikkaa Suomeen.

Hyvä kilpai­lukyky on puutuo­tealan kansain­vä­lis­ty­misen ja kasvun perus­e­del­lytys. Kansain­vä­lis­ty­misen ja kasvun edistä­mi­seksi pyritään Puuinfo Oy:n toimesta paran­tamaan alan yritysten palveluja ja raken­teilla on alan yleinen ?Puun Tarinat? -puubrän­dityö. Suoma­laisen puura­ken­ta­misen kansain­vä­li­seksi brändiksi halutaan nostaa korkea­ta­soisen arkki­teh­tuurin ja designin yhdis­tä­minen ympäris­tö­tie­toiseen ja energia­te­hok­kaaseen raken­ta­miseen.

Puutuo­tea­lalle ollaan lisäksi luomassa yritys­kasvu- ja veturiy­ri­tys­malleja alan kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi sekä yhdis­tämään toimi­joiden tuotanto-, tuote­ke­hitys-, verkosto- ja markki­nao­saa­mista. Viennin edistä­mistä tehos­tetaan valtio­vallan ja yritysten yhteis­työnä kokoa­malla eri toimi­joita yhteen. Tämä tuo vahvemman otteen alan kasvun ja työlli­syyden edistä­mi­seksi.

Uskon vahvasti kotimaisiin metsiin ja kotimaiseen puuhun niin vienti­tuot­teena kuin työllis­tä­jä­näkin. Kotimaisten luonnon­va­ro­jemme fiksulla hyödyn­tä­mi­sellä voimme yhdessä rakentaa uutta menes­tystä Suomeen. Metsät ja metsä­val­taiset maakun­tamme ovat tämän kehityksen vetureita.

Julkaistu Savon sanomissa 16.6.2013


Kokoomus.fi