Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Jokai­nen suoma­lai­nen mukaan viher­tal­koi­siin

Katai­nen: Jokai­nen suoma­lai­nen mukaan viher­tal­koi­siin

Julkaistu:

Puhe­re­fe­raatti (muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia)

YMPÄRISTÖFIKSUILLA TEOILLA JA VALINNOILLA TULOKSIA

Suomi ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian suur­val­laksi

Ilmas­ton­muu­tos, luon­non­va­ro­jen liika­käyttö ja ympä­ris­tön pilaa­mi­nen ovat ihmis­kun­nan ylivoi­mai­sesti suurim­mat uhat. Ympä­ristö- ja ilmas­to­ky­sy­myk­set huolet­ta­vat meitä kaik­kia. Siksi vihreällä on aina­kin viisi miljoo­naa sävyä.

Ympä­ristö voidaan pelas­taa vain teoilla, ei koru­pu­heilla. Haavei­lun sijaan pitää toimia. Kokoo­mus toimii ja poli­tiik­kamme on ympä­ris­tö­fik­sua. Se tarkoit­taa kunnian­hi­mois­ten vihrei­den tavoit­tei­den aset­ta­mista sekä fiksuim­pien ja vaikut­ta­vim­pien keino­jen avointa etsi­mistä niiden toteut­ta­mi­seksi.

Vastuul­li­nen mark­ki­na­ta­lous on keskei­nen osa kokoo­mus­laista aate­maa­il­maa. Rehti ja reilu kilpailu mark­ki­noilla luo tehok­kuutta, paran­taa laatua ja laskee hintoja. Yhtä vahvasti uskomme siihen, että päät­tä­jien tehtävä on luoda peli­sään­nöt tälle kilpai­lulle.

Reilut peli­sään­nöt mark­ki­na­ta­lou­delle varmis­ta­vat, että liike­toi­min­taa ei harjoi­teta yhtei­sen ympä­ris­tömme ja ilmas­tomme kustan­nuk­sella.

Talou­del­li­nen kasvu ei ole itsei­sarvo, vaan ennen kaik­kea keino edis­tää tärkeäm­piä asioita. Tarvit­semme talous­kas­vua ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­seksi sekä ympä­ristö- ja luon­toar­vo­jen vaali­mi­seksi.

Ympä­ris­tö­fik­suja tekoja ja valin­toja

Ympä­ris­töä ei kuiten­kaan pelas­teta ilman meitä jokaista ? teko­jamme ja valin­to­jamme. Me uskomme ja luotamme ihmi­siin. Ihmi­nen, jolla on ymmär­rys toimin­tansa seurauk­sista sekä kyky toimia oikein, toimii vastuul­li­sesti ja ympä­ris­tö­fik­susti.

Yksit­täis­ten ihmis­ten hiili­ja­lan­jäl­jistä ja ympä­ris­tö­ra­si­tuk­sesta koos­tuu ihmis­kun­nan rasi­tus. Jokai­nen voi vaikut­taa omaan jälkeensä radi­kaa­listi.

Tarvit­semme jokai­sen meistä mukaan viher­tal­koi­siin. Tärkeintä on tunnus­taa, ettei tarvitse olla täydel­li­nen tehdäk­seen ympä­ris­tö­fik­suja valin­toja.

Voimme arjessa tehdä ympä­ris­tön kannalta hyviä tai huonoja ratkai­suja. Ihmi­siä on kannus­tet­tava ja valis­tet­tava kanta­maan vastuunsa sekä teke­mään oikeita ratkai­suja. Vastuul­li­nen kulut­taja on lopulta tärkein toimija ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa sekä ympä­ris­tön huomioi­mi­sessa.

Kyse ei ole uhrauk­sesta, vaan hyvin­voin­timme ja elämän­laa­tumme kohen­ta­mi­sesta. Ympä­ris­tö­fiksu toiminta luo edel­ly­tyk­set parem­malle elämälle.

Meidän pitää tehdä asiat parem­min ja muut­taa käyt­täy­ty­mis­ta­po­jamme kestä­väm­miksi. Kannat­taa esimer­kiksi valita enem­män elämyk­siä ja ostaa vähem­män tava­raa. Miksi antaa lahjaksi taas uutta tava­raa, kun voi antaa aikaa, palve­luita, hoitoja ja hyvää oloa? BKT kasvaa ilman että luon­non­va­roja huka­taan.

Merkit­tävä ekolo­gi­nen vero­uu­dis­tus ja histo­rial­li­nen ener­gia­pa­ketti

Kuten todet­tua, Kokoo­mus toimii enem­män kuin haavei­lee. Tästä on hyvänä osoi­tuk­sena kuluva vaali­kausi, jonka kuluessa on tehty kokoo­mus­laista ilmasto- ja ympä­ris­tö­po­li­tiik­kaa.

Kaksi vuotta sitten lansee­rat­tiin pääs­tö­pe­rus­tai­nen auto­vero sekä vuotui­nen ajoneu­vo­vero Uusien auto­jen pääs­töt ovat tippu­neet sen ansiosta pian jo viiden­nek­sen.

Koko halli­tus­kausi on toteu­tettu ekolo­gista vero­uu­dis­tusta: kaksi miljar­dia euroa vero­tusta on siir­retty työn teke­mi­sestä ja teet­tä­mi­sestä erityi­sesti ympä­ris­tön kulut­ta­mi­seen ja hait­ta­ve­roi­hin.

Nyt ollaan toteut­ta­massa Suomen histo­rian suurin ener­gia­pa­ketti, joka vie kohti pääs­tö­töntä Suomea.

Vihreällä Kokoo­muk­sella on vielä paljon tehtä­vää. Liiken­ne­polt­toai­nei­den vero­tus uudis­te­taan Kokoo­muk­sen aloit­teesta pääs­tö­pe­rus­tei­seksi ensi vuoden alusta.

Ekolo­gista vero­uu­dis­tusta jatke­taan: kulu­tus­vero eli arvon­li­sä­vero nousee heinä­kuussa. Vuoden vaih­teessa noste­taan ympä­ris­tö­ve­roja vastaa­valla määrällä, mitä työnan­ta­ja­mak­suja alen­net­tiin.

Tule­vassa vero­uu­dis­tuk­sessa on jatket­tava samaa linjaa: työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tusta on pikem­min­kin keven­net­tävä ja varsin­kin ympä­ris­töön ja tervey­teen liit­ty­viä kulu­tus­ve­roja koro­tet­tava.

Kohti pääs­tö­töntä Suomea

Ympä­ris­tö­asioi­den saralla Kokoo­muk­sella on erityi­sesti kaksi suurta tavoi­tetta: tehdä Suomesta pääs­tö­tön yhteis­kunta ja ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian suur­valta.

Suomen pitää näyt­tää esimerk­kiä Euroo­passa. EU:n puoles­taan on oltava ympä­ristö- ja ilmas­to­po­li­tii­kan edel­lä­kä­vijä maail­massa. Mitä rikkaam­masta maasta on kyse, sitä suurem­mat mahdol­li­suu­det sillä on näyt­tää esimerk­kiä sekä velvol­li­suus auttaa niitä maita, joissa talou­del­li­set edel­ly­tyk­set ovat heikom­mat.

Tavoit­teena on luoda Suomesta pääs­tö­tön yhteis­kunta, joka kuiten­kin on edel­leen myös vauras hyvin­voin­tiyh­teis­kunta. Siksi pääs­töt­tö­myy­den tavoit­telu ei saa tuhota teol­li­suut­tamme ja työpaik­ko­jamme.

Samalla kun lisäämme uusiu­tu­vien osuutta niin paljon kuin kansan­ta­lou­temme ja hyvin­voin­timme kestää, pitää meidän hoitaa toinen puoli korvaa­malla fossii­li­set polt­toai­neet ja tuon­tie­ner­gia ydin­voi­malla.

Ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian suur­val­laksi

Ympä­ris­tö­vas­tuumme ei lopu maamme rajoille. Kaikki vaikut­taa kaik­keen ja kannamme globaa­lia vastuuta.

Globaali ener­gian­tarve kasvaa nopeasti. Ilmas­ton­muu­tos ja niuk­ke­ne­vat fossii­li­set polt­toai­neet teke­vät uusiu­tu­vista ener­gian­läh­teistä yhä tärkeäm­piä. Pääs­tö­jen kasvua hilli­tään parhai­ten otta­malla kehi­tys­maissa suoraan käyt­töön uusinta uusiu­tu­van ener­gian tekno­lo­giaa sekä ener­gia- ja kustan­nus­te­hok­kaita ratkai­suja. Hank­kei­den tuki­muo­to­jen on oltava luon­teel­taan uusia inno­vaa­tioita edis­tä­viä ja inves­toin­teja tuke­via.

Ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian vienti on Suomessa nopeassa kasvussa ja sillä on suuri työl­lis­tävä merki­tys.

Esimer­kiksi tuuli­voi­ma­tek­no­lo­gia ja sähkö­au­tot ovat nopeasti kasva­via ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian aloja, joissa suoma­lai­silla on kaikki mahdol­li­suu­det menes­tyä globaa­listi. Suomen tulee saada koko­aan suurempi osuus kasva­vista maail­man­mark­ki­noista.

Suomi on maail­man kärkeä yhdis­te­tyn lämmön ja sähkön tuotan­nossa sekä uusiu­tu­vien puupe­räis­ten polt­toai­nei­den hyödyn­tä­mi­sessä.

Kokoo­muk­sen mielestä Suomen pitää olla maail­man johtava ympä­ris­tö­maa sekä tekno­lo­gia­joh­taja. Edis­tyk­sel­li­nen ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­no­lo­gia muodos­taa maail­man­mark­ki­noi­den ehkä nopeim­min kasva­van liike­toi­min­ta­po­ten­ti­aa­lin. Suoma­lai­sen työn ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen voidaan­kin hyvin yhdis­tää pyrki­myk­seemme maapal­lon pelas­ta­mi­seen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content