Katainen: Jokainen suoma­lainen mukaan viher­tal­koisiin – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Jokainen suoma­lainen mukaan viher­tal­koisiin

Katainen: Jokainen suoma­lainen mukaan viher­tal­koisiin

Julkaistu: 22.05.2010 Uncategorized

Puhere­fe­raatti (muutokset puhut­taessa mahdol­lisia)

YMPÄRISTÖFIKSUILLA TEOILLA JA VALINNOILLA TULOKSIA

Suomi ympäris­tö­tek­no­logian suurval­laksi

Ilmas­ton­muutos, luonnon­va­rojen liika­käyttö ja ympäristön pilaa­minen ovat ihmis­kunnan ylivoi­mai­sesti suurimmat uhat. Ympäristö- ja ilmas­to­ky­sy­mykset huolet­tavat meitä kaikkia. Siksi vihreällä on ainakin viisi miljoonaa sävyä.

Ympäristö voidaan pelastaa vain teoilla, ei korupu­heilla. Haaveilun sijaan pitää toimia. Kokoomus toimii ja politiik­kamme on ympäris­tö­fiksua. Se tarkoittaa kunnian­hi­moisten vihreiden tavoit­teiden asetta­mista sekä fiksuimpien ja vaikut­ta­vimpien keinojen avointa etsimistä niiden toteut­ta­mi­seksi.

Vastuul­linen markki­na­talous on keskeinen osa kokoo­mus­laista aatemaa­ilmaa. Rehti ja reilu kilpailu markki­noilla luo tehok­kuutta, parantaa laatua ja laskee hintoja. Yhtä vahvasti uskomme siihen, että päättäjien tehtävä on luoda pelisäännöt tälle kilpai­lulle.

Reilut pelisäännöt markki­na­ta­lou­delle varmis­tavat, että liike­toi­mintaa ei harjoiteta yhteisen ympäris­tömme ja ilmas­tomme kustan­nuk­sella.

Talou­del­linen kasvu ei ole itsei­sarvo, vaan ennen kaikkea keino edistää tärkeämpiä asioita. Tarvit­semme talous­kasvua ilmas­ton­muu­toksen torju­mi­seksi sekä ympäristö- ja luontoar­vojen vaali­mi­seksi.

Ympäris­tö­fiksuja tekoja ja valintoja

Ympäristöä ei kuitenkaan pelasteta ilman meitä jokaista ? tekojamme ja valin­to­jamme. Me uskomme ja luotamme ihmisiin. Ihminen, jolla on ymmärrys toimin­tansa seurauk­sista sekä kyky toimia oikein, toimii vastuul­li­sesti ja ympäris­tö­fik­susti.

Yksit­täisten ihmisten hiili­ja­lan­jäl­jistä ja ympäris­tö­ra­si­tuk­sesta koostuu ihmis­kunnan rasitus. Jokainen voi vaikuttaa omaan jälkeensä radikaa­listi.

Tarvit­semme jokaisen meistä mukaan viher­tal­koisiin. Tärkeintä on tunnustaa, ettei tarvitse olla täydel­linen tehdäkseen ympäris­tö­fiksuja valintoja.

Voimme arjessa tehdä ympäristön kannalta hyviä tai huonoja ratkaisuja. Ihmisiä on kannus­tettava ja valis­tettava kantamaan vastuunsa sekä tekemään oikeita ratkaisuja. Vastuul­linen kuluttaja on lopulta tärkein toimija ilmas­ton­muu­toksen torjun­nassa sekä ympäristön huomioi­mi­sessa.

Kyse ei ole uhrauk­sesta, vaan hyvin­voin­timme ja elämän­laa­tumme kohen­ta­mi­sesta. Ympäris­tö­fiksu toiminta luo edelly­tykset parem­malle elämälle.

Meidän pitää tehdä asiat paremmin ja muuttaa käyttäy­ty­mis­ta­po­jamme kestä­väm­miksi. Kannattaa esimer­kiksi valita enemmän elämyksiä ja ostaa vähemmän tavaraa. Miksi antaa lahjaksi taas uutta tavaraa, kun voi antaa aikaa, palve­luita, hoitoja ja hyvää oloa? BKT kasvaa ilman että luonnon­varoja hukataan.

Merkittävä ekolo­ginen verouu­distus ja histo­rial­linen energia­pa­ketti

Kuten todettua, Kokoomus toimii enemmän kuin haaveilee. Tästä on hyvänä osoituksena kuluva vaali­kausi, jonka kuluessa on tehty kokoo­mus­laista ilmasto- ja ympäris­tö­po­li­tiikkaa.

Kaksi vuotta sitten lansee­rattiin päästö­pe­rus­tainen autovero sekä vuotuinen ajoneu­vovero Uusien autojen päästöt ovat tippuneet sen ansiosta pian jo viiden­neksen.

Koko halli­tus­kausi on toteu­tettu ekolo­gista verouu­dis­tusta: kaksi miljardia euroa verotusta on siirretty työn tekemi­sestä ja teettä­mi­sestä erityi­sesti ympäristön kulut­ta­miseen ja haitta­ve­roihin.

Nyt ollaan toteut­ta­massa Suomen historian suurin energia­pa­ketti, joka vie kohti päästö­töntä Suomea.

Vihreällä Kokoo­muk­sella on vielä paljon tehtävää. Liiken­ne­polt­toai­neiden verotus uudis­tetaan Kokoo­muksen aloit­teesta päästö­pe­rus­tei­seksi ensi vuoden alusta.

Ekolo­gista verouu­dis­tusta jatketaan: kulutusvero eli arvon­li­sävero nousee heinä­kuussa. Vuoden vaihteessa nostetaan ympäris­tö­veroja vastaa­valla määrällä, mitä työnan­ta­ja­maksuja alennettiin.

Tulevassa verouu­dis­tuk­sessa on jatkettava samaa linjaa: työn ja yrittä­misen verotusta on pikem­minkin keven­nettävä ja varsinkin ympäristöön ja terveyteen liittyviä kulutus­veroja korotettava.

Kohti päästö­töntä Suomea

Ympäris­tö­asioiden saralla Kokoo­muk­sella on erityi­sesti kaksi suurta tavoi­tetta: tehdä Suomesta päästötön yhteis­kunta ja ympäris­tö­tek­no­logian suurvalta.

Suomen pitää näyttää esimerkkiä Euroo­passa. EU:n puolestaan on oltava ympäristö- ja ilmas­to­po­li­tiikan edellä­kävijä maail­massa. Mitä rikkaam­masta maasta on kyse, sitä suuremmat mahdol­li­suudet sillä on näyttää esimerkkiä sekä velvol­lisuus auttaa niitä maita, joissa talou­del­liset edelly­tykset ovat heikommat.

Tavoit­teena on luoda Suomesta päästötön yhteis­kunta, joka kuitenkin on edelleen myös vauras hyvin­voin­tiyh­teis­kunta. Siksi päästöt­tö­myyden tavoittelu ei saa tuhota teolli­suut­tamme ja työpaik­ko­jamme.

Samalla kun lisäämme uusiu­tuvien osuutta niin paljon kuin kansan­ta­lou­temme ja hyvin­voin­timme kestää, pitää meidän hoitaa toinen puoli korvaa­malla fossii­liset polttoaineet ja tuontie­nergia ydinvoi­malla.

Ympäris­tö­tek­no­logian suurval­laksi

Ympäris­tö­vas­tuumme ei lopu maamme rajoille. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kannamme globaalia vastuuta.

Globaali energian­tarve kasvaa nopeasti. Ilmas­ton­muutos ja niukke­nevat fossii­liset polttoaineet tekevät uusiu­tu­vista energian­läh­teistä yhä tärkeämpiä. Päästöjen kasvua hillitään parhaiten ottamalla kehitys­maissa suoraan käyttöön uusinta uusiu­tuvan energian tekno­logiaa sekä energia- ja kustan­nus­te­hok­kaita ratkaisuja. Hankkeiden tukimuo­tojen on oltava luonteeltaan uusia innovaa­tioita edistäviä ja inves­tointeja tukevia.

Energia- ja ympäris­tö­tek­no­logian vienti on Suomessa nopeassa kasvussa ja sillä on suuri työllistävä merkitys.

Esimer­kiksi tuuli­voi­ma­tek­no­logia ja sähkö­autot ovat nopeasti kasvavia ympäris­tö­tek­no­logian aloja, joissa suoma­lai­silla on kaikki mahdol­li­suudet menestyä globaa­listi. Suomen tulee saada kokoaan suurempi osuus kasva­vista maail­man­mark­ki­noista.

Suomi on maailman kärkeä yhdis­tetyn lämmön ja sähkön tuotan­nossa sekä uusiu­tuvien puupe­räisten polttoai­neiden hyödyn­tä­mi­sessä.

Kokoo­muksen mielestä Suomen pitää olla maailman johtava ympäris­tömaa sekä tekno­lo­gia­johtaja. Edistyk­sel­linen energia- ja ympäris­tö­tek­no­logia muodostaa maail­man­mark­ki­noiden ehkä nopeimmin kasvavan liike­toi­min­ta­po­ten­ti­aalin. Suoma­laisen työn ja hyvin­voinnin edistä­minen voidaankin hyvin yhdistää pyrki­myk­seemme maapallon pelas­ta­miseen.


Kokoomus.fi