Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus kestä­välle pohjalle ja lisää työtä Suomeen

Katai­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus kestä­välle pohjalle ja lisää työtä Suomeen

Julkaistu:

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tuk­sen raken­teel­li­sista uudis­tuk­sista anta­nut päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen totesi Suomen olevan syvän raken­ne­muu­tok­sen kourissa. Syitä raken­ne­muu­tok­seen löytyy maail­man muutok­sesta, mutta myös vuosien ajalta Suomen omista teke­mi­sistä ja teke­mättä jättä­mi­sistä.

Halli­tuk­sen uudis­tus­oh­jel­massa paino­te­taan talou­den perus­taa eli työl­li­syyttä, tuot­ta­vuutta ja talous­kas­vua vahvis­ta­via toimia sekä julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuu­den ja tulok­sel­li­suu­den paran­ta­mista. Lisäksi halli­tus toteut­taa työl­li­syyttä ja kasvua vahvis­ta­vaa suhdan­ne­po­li­tiik­kaa ja tukee kilpai­lu­ky­kyä palaut­ta­vaa, työpaik­koja lisää­vää palk­ka­rat­kai­sua.

Päämi­nis­te­rin ilmoi­tus halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sesta ohjel­masta

Arvoisa puhe­mies,

Suomi on syvän raken­ne­muu­tok­sen kourissa. Syitä tähän raken­ne­muu­tok­seen löytyy maail­man muutok­sesta, mutta myös omista teke­mi­sis­tämme ja teke­mättä jättä­mi­sistä. Jos olisimme varau­tu­neet näihin haas­tei­siin ajoissa, muutos ei olisi nyt näin raju. Vastaa­vaa kehi­tystä on nähty myös monissa muissa Euroo­pan maissa.

Vuosien saatossa olemme menet­tä­neet kilpai­lu­ky­kyämme, emme ole osan­neet uudis­taa kunta- ja palve­lu­ra­ken­tei­tamme vastaa­maan ikään­ty­vän Suomen tarpei­siin ja osa yrityk­sis­tämme ei ole inves­toi­nut riit­tä­västi tuote­ke­hi­tyk­seen pärjä­täk­seen maail­man­kau­passa kilpai­li­joil­leen.

Suomen talou­den tilan­ne­kuva kertoo koru­tonta kieltä tästä raken­ne­muu­tok­sesta. Suomen BKT on samalla tasolla kuin seit­se­män vuotta sitten. Suomen talous supis­tuu tänä vuonna toista vuotta putkeen.

Teol­li­suu­den osuus Suomen talou­desta on laske­nut kolman­nek­sella vuodesta 2000. Kymme­nessä vuodessa olemme menet­tä­neet 100 000 teol­lista työpaik­kaa. Uusia, korvaa­via työpaik­koja ei ole synty­nyt muille sekto­reille samaa vauh­tia.

Metsä­teol­li­suu­den osuus talou­des­tamme on laske­nut vuodesta 2000 kuudesta prosen­tista kahteen prosent­tiin. Sähkö- ja elekt­ro­niik­ka­teol­li­suu­den syöksy on ollut vielä­kin nopeampi. Kun vielä vuonna 2000 tämän osuus Suomen talou­desta oli 6,4 prosent­tia, se on enää 1,3 prosent­tia. Eilen julkis­tettu Nokian matka­pu­he­lin­lii­ke­toi­min­nan myynti on symboli tälle muutok­selle.

Suomen vienti ei ole vielä­kään saavut­ta­nut vuoden 2007 finans­si­krii­siä edel­tä­vää tasoa. Euroa­lu­eella vain Krei­kan vienti on kehit­ty­nyt Suomea heikom­min. Suomen vien­nin rakenne on yksi­puo­li­nen ja erityi­sesti korkean jalos­tusas­teen vienti on raken­nettu pääosil­taan vain muuta­man yrityk­sen varaan.

Suomessa nimel­li­set ja reaa­li­set yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­set ovat viime vuosina nous­seet selvästi nopeam­min kuin kilpai­li­ja­mais­samme. Suomen ulko­maan­kau­pan vaih­to­suhde on kymme­nessä vuodessa heiken­ty­nyt yli 10 prosent­tiyk­sik­köä. Viemme siis yhä vähem­män arvok­kaita tuot­teita ja palve­luita kuin tuomme. Suoma­lais­yri­tys­ten tuot­teita ja palve­luita ei maail­malla enää osteta enti­seen malliin, mikä näkyy vaih­to­ta­seen heik­ke­ne­mi­senä. Emme siis vaurastu. Uudet vien­tia­lat ja -yrityk­set eivät ole riit­tä­neet korvaa­maan tois­ten alojen ja yritys­ten mene­tyk­siä.

Mene­te­tyn talous­kas­vun seurauk­sena julkis­ten meno­jen osuus Suomen koko talou­desta on nous­sut kuudessa vuodessa 47,4 prosen­tista 56,6 prosent­tiin. Valtio ottaa tänä vuonna velkaa yli yhdek­sän miljar­dia euroa ja kunta­ta­loutta rasit­taa kahden miljar­din euron raken­teel­li­nen alijäämä. Näin siitä huoli­matta, että väes­tön ikään­ty­mi­sestä aiheu­tuva talous­kas­vun hidas­tu­mi­nen ja ikäsi­don­nais­ten julkis­ten meno­jen kasvu on vasta toden teolla alka­massa.

Ongelma on siis se, että elämme pysy­västi yli varo­jemme. Pystymme ennus­ta­maan kohta­lai­sen hyvin julkis­ten tulo­jen ja meno­jen kehi­tystä tule­vina vuosina. Työi­käi­sen väes­tön vähe­ne­mi­nen tarkoit­taa työn­teon vähen­ty­mistä, talous­kas­vun heik­ke­ne­mistä ja vero­tu­lo­jen ehty­mistä. Toisaalta väes­tön ikään­ty­mi­nen lisää tarvetta julki­sille palve­luille ja tulon­siir­roille. Menomme kasva­vat nopeam­min kuin tulomme. Tätä niin kutsuttu kestä­vyys­vaje tarkoit­taa. Tämä kehi­tys ei lopu odot­ta­malla. Mutta se on mahdol­lista pysäyt­tää. Meidän on mahdol­lista kään­tää kehi­tyk­sen suunta kestä­väksi, jos vain haluamme. Ja kyllä me haluamme.

Kestä­vyys­va­jeemme suuruu­deksi arvioi­daan noin 4,7 prosent­tia brut­to­kan­san­tuot­teesta, eli noin 9 miljar­dia euroa. Vajetta ei ole fiksua kuroa umpeen vain budjet­ti­leik­kauk­silla tai veron­ko­ro­tuk­silla, sillä niillä olisi kohtuut­to­mia kiel­tei­siä seurauk­sia. Järke­väm­pää on tehdä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, joilla vahvis­te­taan Suomen kilpai­lu­ky­kyä, lisä­tään työvoi­man tarjon­taa, alen­ne­taan raken­teel­lista työt­tö­myyttä, paran­ne­taan yksi­tyi­sen sekto­rin tuot­ta­vuutta sekä lisä­tään luovuutta julki­sella sekto­rilla tuot­ta­vuu­den ja tulok­sel­li­suu­den vahvis­ta­mi­seksi. Suoma­lai­nen hyvin­vointi on tien­haa­rassa: onko meistä teke­mään ne raken­teel­li­set uudis­tuk­set, joilla hyvin­voin­tiyh­teis­kunta saate­taan kestä­välle pohjalle?

Arvoisa puhe­mies,

Samalla on muis­tet­tava, että esimer­kiksi Maail­man talous­foo­ru­min tänään julkis­te­tun tutki­muk­sen mukaan Suomen raken­teel­li­nen kilpai­lu­kyky on edel­leen maail­man kolman­neksi paras. Suomessa on koulu­tettu kansa ja tasa-arvoi­nen yhteis­kun­ta­malli. Meillä esimer­kiksi talou­den ja insti­tuu­tioi­den toimi­vuus, tervey­den ja perus­kou­lu­tuk­sen tila ja inno­vointi on maail­man parhaalla tasolla. Näiden vahvuuk­sien varaan voimme raken­taa uutta hyvin­voin­tia. Kyse on siitä, kuinka saamme vahvuuk­sis­tamme nykyistä enem­män irti. Tule­vai­suu­den kasvua­loja voivat olla esimer­kiksi perin­tei­nen teol­li­suus uusine tuot­tei­neen sekä uudet vahvasti kasva­vat toimia­lat kuten clean­tech ja tervey­den­huol­lon tekno­lo­gia.

Halli­tuk­sen vastaus Suomen valta­viin raken­teel­li­siin haas­tei­siin ja toisaalta Suomen vahvuuk­sien valjas­ta­mi­seen koos­tuu neljästä pila­rista:

1)      Talou­den perus­taa eli työl­li­syyttä, tuot­ta­vuutta ja talous­kas­vua vahvis­ta­vat toimet.

2)      Julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuu­den ja tulok­sel­li­suu­den vahvis­ta­mi­nen.

3)      Työl­li­syyttä ja kasvua vahvis­tava suhdan­ne­po­li­tiikka, jolle raken­teel­li­set uudis­tuk­set luovat tilaa.

4)      Halli­tuk­sen tuki kilpai­lu­ky­kyä palaut­ta­valle, työpaik­koja lisää­välle palk­ka­rat­kai­sulle.

1) Talou­den perus­taa eli työl­li­syyttä, tuot­ta­vuutta ja talous­kas­vua vahvis­ta­vat toimet.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus on budjet­ti­rii­hessä sovi­tussa raken­ne­po­liit­ti­sessa ohjel­mas­saan linjan­nut 33-kohtai­sen listan keinoja, joilla noste­taan työl­li­syyttä, piden­ne­tään työuria sekä lisä­tään yksi­tyi­sen sekto­rin tuot­ta­vuutta.

Näiden sekä halli­tuk­sen aiem­min linjaa­mien raken­teel­lis­ten uudis­tus­ten punai­nen lanka on työn teke­mi­nen. Tarvit­semme lisää työtä Suomeen, jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kunta kyetään rahoit­ta­maan. Jos uskoo työhön, on myös oltava valmis teke­mään ratkai­suja, jotka lisää­vät työhön osal­lis­tu­mista.

On syytä hahmot­taa, että työvoi­man tarjonta ei tarkoita korkeam­paa työt­tö­myyttä. On pikem­min­kin niin, että maissa, joissa osal­lis­tu­mi­saste on suuri, myös työt­tö­myys on alhai­sempi.

Halli­tuk­sen tavoit­teena on piden­tää työuria 1/​2 vuotta alku­päästä ja 1 1/​2 vuotta loppu­päästä sekä vähen­tää katkok­sia ja vajaa­työl­li­syyttä työuran aikana. Raken­teel­lista työt­tö­myyttä pyri­tään alen­ta­maan yhdellä prosent­tiyk­si­köllä. Lisäksi halli­tus tavoit­te­lee puolen­toista prosen­tin kohen­nusta talou­den tuotan­to­po­ten­ti­aa­liin. Näillä toimilla on tarkoi­tus kattaa puolet suuruu­del­taan noin 4,7 prosent­tia brut­to­kan­san­tuot­teesta olevasta kestä­vyys­va­jeesta.

Työurien piden­tä­mi­sessä keskei­sin päätös­ko­ko­nai­suus on vuonna 2017 voimaan astuva eläke­uu­dis­tus. Tämän uudis­tuk­sen tavoit­teena on nostaa keski­mää­räi­nen eläk­keel­le­siir­ty­mi­sikä vähin­tään 62,4 vuoteen 2025 mennessä. Uudis­tusta koske­vat neuvot­te­lut saate­taan päätök­seen syksyyn 2014 mennessä työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen sopi­muk­sen mukai­sesti.

Työl­li­syy­sas­tetta noste­taan ja työuria piden­ne­tään laajalla toimen­pi­de­ko­ko­nai­suu­della. Oppi­vel­vol­li­suusi­kää noste­taan, opis­ke­luun pääsyä nopeu­te­taan, opin­toai­koja lyhen­ne­tään ja oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sesta tehdään sekä yrityk­sille että nuorille nykyistä houkut­te­le­vampi vaih­toehto. Näillä toimen­pi­teillä vahvis­te­taan myös nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuun toteu­tu­mista.

Työuran katkok­sia vähen­ne­tään mm. tiuken­ta­malla vuorot­te­lu­va­paan ehtoja. Koti­hoi­don tuki kohden­ne­taan puoliksi molem­mille vanhem­mille ja vastaa­vasti subjek­tii­vista päivä­hoito-oikeutta rajoi­te­taan sosi­aa­li­set perus­teet huomioi­valla tavalla osa?aikaiseksi silloin, kun vanhempi on kotona a?itiys?, isyys?, vanhem­pain? tai hoito­va­paalla tai koti­hoi­don­tuella. VM arvioi, että koti­hoi­don tukeen tehtä­vät muutok­set tuovat noin 6000 henki­löä - pääasiassa naista - mukaan työelä­mään. Nais­ten asemaa työelä­mässä kohen­ne­taan myös selvit­tä­mällä mahdol­li­suu­det vanhem­muu­den kustan­nus­ten tasaa­mi­seksi.

Halli­tus on jo aiem­min tehnyt lapsi­per­hei­den asemaa ja valin­nan­va­pautta kohen­ta­via päätök­siä mm. jous­ta­van hoito­ra­han käyt­töö­not­ta­mi­sesta sekä tunti­pe­rus­tei­sista päivä­hoi­to­mak­suista.

Työt­tö­myys­jak­soja lyhen­ne­tään kehit­tä­mällä sosi­aa­li­tur­vaa osal­lis­ta­vam­paan suun­taan, sovel­ta­malla työstä ja akti­voin­ti­toi­mista kiel­täy­ty­mi­sestä seuraa­via sank­tioita nykyistä johdon­mu­kai­sem­min ja laajen­ta­malla velvol­li­suutta ottaa vastaan tarjot­tua työtä nykyistä laajem­malle alueelle.

Halli­tus laatii myös toimen­pi­de­ko­ko­nai­suu­den, jolla paran­ne­taan ikään­ty­nei­den työl­li­syyttä edis­tä­mällä työssä pysy­mistä ja työt­tö­mien uudel­leen­työl­lis­ty­mistä.

Peri­aat­teel­li­sesti tärkeä muutos on asumis­tuessa ja työt­tö­myys­tur­vassa käyt­töön otet­ta­vat suojao­suu­det. Asumis­tuessa suojao­suus on 400 euroa, työt­tö­myys­tur­vassa 300 euroa. Tämä tarkoit­taa sitä, että jatkossa työtön voi tehdä suojao­suu­den verran töitä menet­tä­mättä tuke­aan. Tämä merkit­tävä kannus­tin­louk­kuja purkava uudis­tus kuvas­taa, kuinka halli­tus aset­taa työn teke­mi­sen ja sen kannat­ta­vuu­den etusi­jalle myös sosi­aa­li­tur­vassa. Uudis­tus helpot­taa monien työt­tö­mien asemaa ja mahdol­li­suuk­sia työhön.

Halli­tus on sitou­tu­nut siihen, että mikäli tavoi­tel­tua vaiku­tusta ei saavu­teta ehdo­te­tuilla toimen­pi­teillä, halli­tus tekee lisää päätök­siä, jotka lisää­vät työn määrää Suomessa.

Nämä ratkai­sut täyden­tä­vät halli­tuk­sen jo aiem­min teke­miä työn määrää lisää­viä raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia. Halli­tus on jo tehnyt päätök­set mm. työt­tö­myys­tur­van porras­ta­mi­sesta, ns. työt­tö­myys­put­ken ikära­jan nosta­mi­sesta, varhen­ne­tun vanhuuse­läk­keen pois­ta­mi­sesta, osa-aikae­läk­keen ikära­jan korot­ta­mi­sesta, nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuusta ja pieni­tu­loi­sim­pien palk­ka­ve­ron keven­tä­mi­sestä.

Halli­tuk­sen keväällä sopi­malla asun­to­po­liit­ti­sella uudis­tuk­sella tähdä­tään asun­to­ra­ken­ta­mi­sen lisää­mi­seen, jolla olisi merkit­tä­viä vaiku­tuk­sia pieni­palk­kai­sen työn kannat­ta­vuu­teen ja työvoi­man liik­ku­vuu­teen.

Arvoisa puhe­mies,

Talou­den kasvu­po­ten­ti­aa­lin vahvis­ta­mi­nen edel­lyt­tää paitsi lisää työtä, myös parem­paa tuot­ta­vuutta.

Yritys­tu­kia kohden­ne­taan tuot­ta­vam­piin kohtei­siin ja sään­te­lyä keven­ne­tään mm. raken­ta­mi­sessa. Venä­jän-kaup­paan liit­ty­viä mahdol­li­suuk­sia hyödyn­ne­tään mm. suju­voit­ta­malla rajan­yli­tyk­siä, paran­ta­malla saavu­tet­ta­vuutta ja uudis­ta­malla kaavoi­tusta. Kaavoi­tuk­seen liit­ty­viä kaupan kilpai­lun esteitä pure­taan siten, että jatkossa yksi­köi­den sijoit­tu­mi­sessa otetaan huomioon matkai­li­ja­vir­rat. Tämän pitäisi houku­tella lisää inves­toin­teja esimer­kiksi itäi­seen Suomeen.

ICT:n hyödyn­tä­mi­sellä, vali­tus- ja lupa­me­net­te­lyi­den keven­tä­mi­sellä ja EU:n raken­ne­ra­has­to­jen varoja kohden­ta­malla pyri­tään vauh­dit­ta­maan inves­toin­teja ja nopeut­ta­maan talou­den uusiu­tu­mista.

Halli­tuk­sen vero­rat­kai­suilla vahvis­te­taan talou­den uusiu­tu­mista. Vero­tuk­sen pain­opis­tettä on siir­retty työn teke­mi­sen ja työn teet­tä­mi­sen vero­tuk­sesta työl­li­syy­den kannalta vähem­män haital­li­sen välil­li­sen vero­tuk­sen suun­taan, ympä­ristö- ja terveys­pe­rus­tei­suutta painot­taen. Yhtei­sö­ve­roa on kulu­valla vaali­kau­della päätetty alen­taa kuudella prosent­tiyk­si­köllä eli vuosi­ta­solla yli miljar­dilla eurolla. Yhtei­sö­vero on tutki­mus­ten mukaan tuot­ta­vuu­den kasvun ja inves­toin­tien kannalta erityi­sen haital­li­nen sekä toisaalta vero­kil­pai­lulle erityi­sen altis vero. Myös valtion­ta­lou­den tutki­mus­lai­tok­sen arvion mukaan halli­tuk­sen osin­ko­ve­ro­uu­dis­tus kannus­taa teke­mään nykyistä tehok­kaam­pia inves­toin­teja.

Tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen tähtää­vät myös esimer­kiksi halli­tuk­sen perus­ta­mat kasvu­ra­has­tot, jotka nouse­vat toimia­jal­laan miljar­di­luok­kaan. Rahas­toissa on mukana valtion lisäksi työelä­ke­va­kuut­ta­jat ja lukui­sat yksi­tyi­set sijoit­ta­jat.

Yritys­ten rahoi­tusta on helpo­tettu myös mm. vahvis­ta­malla Finn­ve­ran riskin­ot­to­ky­kyä suoma­lai­sen vien­nin rahoit­ta­mi­sessa.

2) Julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuu­den ja tulok­sel­li­suu­den vahvis­ta­mi­nen.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man mukai­sesti toinen puoli­kas kestä­vyys­va­jeesta on tarkoi­tus kattaa julkista sekto­ria kosket­ta­villa toimilla. Halli­tus on aset­ta­nut tavoit­teeksi, että kunta­ta­lou­den raken­teel­li­nen kahden miljar­din euron alijäämä kyetään purka­maan. Tämä supis­taisi kestä­vyys­va­jetta yhdellä prosent­tiyk­si­köllä. Kuntien talous­vai­keu­det eivät ole vain kuntien ongel­mia, vaan ne ovat suoma­lais­ten julkis­ten palve­lui­den käyt­tä­jien ongel­mia. Olemme kaikki samassa veneessä.

Kuntien menot ovat lähes kolman­nek­sen julki­sen talou­den koko­nais­me­noista ja julki­sesta kulu­tuk­sesta peräti kaksi kolmas­osaa. Kunta­sek­to­rilla työs­ken­te­lee noin 460 000 henki­löä, eli lähes 20 prosent­tia koko kansan­ta­lou­den työl­li­sistä. Tule­vina vuosina kunta­ta­lou­den rooli kasvaa yhä suurem­maksi.

Tiedämme, mihin suun­taan oma koti­kun­tamme ja koko Suomen kunta­kenttä on menossa. Väestö ikään­tyy, ikäsi­don­nai­set palve­lu­me­not kasva­vat, työs­sä­käy­vien veron­mak­sa­jien määrä vähe­nee ja velka kasvaa. Kun valtio elää jo nyt raskaasti velaksi, kuntien ongel­mia ei myös­kään voida ratkaista valtio­no­suuk­sia lisää­mällä.

Kuntien alijää­mää pure­taan otta­malla käyt­töön talous­oh­jaus­jär­jes­telmä, jonka osana uudis­te­taan valtio­no­suus­jär­jes­telmä sekä tehos­te­taan perus­pal­ve­luoh­jel­ma­me­net­te­lyä. Näin kunta­ta­lou­teen saadaan tarvit­ta­vaa pitkä­jän­tei­syyttä, sito­vuutta ja ohjaus­vai­ku­tusta. Kuntien ja valtion väli­sessä kustan­nus­ten­jaon tarkis­tuk­sessa siir­ry­tään vuosit­tai­seen menet­te­lyyn. Kunnal­lis­ta­lou­den ja hallin­non neuvot­te­lu­kun­nan yhtey­teen perus­tettu jaosto arvioi valtion kunnille säätä­miin tehtä­viin ja velvoit­tei­siin liit­ty­vien kustan­nus­las­kel­mien luotet­ta­vuutta. Tällä luodaan täsmäl­li­sem­pää otetta kuntien ja valtion väli­seen rahoi­tuk­sen­ja­koon.

Kunta­sek­to­rin raken­teel­li­sen alijää­män ? siis kroo­ni­sen velkaan­tu­mi­sen ? purka­mi­nen edel­lyt­tää sitä, että kuntien sään­te­lyä keven­ne­tään. Halli­tus karsii kuntien tehtä­viä ja velvoit­teita siten, että kuntien toimin­ta­me­noissa on mahdol­lista saavut­taa miljar­din euron koko­nais­vä­hen­nys vuoden 2017 tasolla. Kuntien tehtä­vien arviointi -työryhmä käsit­te­lee syys­kuun aikana toimin­taoh­jel­man ja makro­ta­lou­den ohjauk­sen kehit­tä­mistä valmis­te­leva työryhmä täyden­tää ja tarken­taa ohjel­maa tarvit­taessa. Työn taka­ra­jaksi on asetettu marras­kuun loppu.

On totta, että tehtä­vien ja velvoit­tei­den karsi­mi­nen ei tule olemaan help­poa. Mutta yhtä totta on myös se, että kunnat eivät selviä nykyi­sen tehtä­vä­kuor­man ja tiukan sään­te­lyn kanssa. Mitä tiukem­min palve­lui­den järjes­tä­mistä ohja­taan sito­vin normein, sitä vähäi­sem­piä ovat kunta­vai­kut­ta­jien mahdol­li­suu­det kehit­tää uutta ja hillitä meno­jen kasvua. Tämän vuoksi halli­tus haluaa antaa normeja purka­malla paikal­li­sille päät­tä­jille lisää vapautta ja vastuuta ideoida, uudis­taa ja kokeilla. Tätä kautta saamme koko kunta­ken­tän kehit­tä­mään uusia parem­pia toimin­ta­ta­poja ja saamme parhaat keinot leviä­mään.

Edellä maini­tut toimet ovat tärkeitä, jotta tuot­ta­vuus voisi kestä­vällä tavalla paran­tua kunta­pal­ve­luissa. Julki­sen palve­lu­tuo­tan­non tuot­ta­vuu­den ja vaikut­ta­vuu­den kohen­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön osate­kijä julki­sen talou­den kestä­vyy­son­gel­man ratkai­se­mi­sessa. Jos julki­sen palve­lu­tuo­tan­non tuot­ta­vuu­den kasvu nopeu­tuisi esimer­kiksi 0,5 prosent­tiyk­si­köllä, koko julki­sen talou­den kestä­vyys­vaje piene­nisi 1,4 prosent­tiyk­sik­köä.

Kunta­uu­dis­tuk­sen sekä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sen loppuun­saat­ta­mi­sella on keskei­nen rooli kunta­sek­to­rin tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­sessa. Uudis­tus­ten avulla tulee varmis­taa, että kuntien keski­näi­nen sekä valtion ja kuntien väli­nen vastuun­jako sekä talou­del­li­set kannus­teet toimin­nan tehos­ta­mi­seksi kunnissa ovat selkeät, julkis­ten palve­lu­jen tuotan­to­ket­jut ovat eheitä eikä epäter­veel­listä osaop­ti­moin­tia esiinny.

Valtio­neu­vos­ton toimi­val­taa lisää­mällä varmis­te­taan keskeis­ten kaupun­ki­seu­tu­jen yhdys­kun­ta­ra­ken­tei­den eheys, aluei­den elin­voi­mai­suu­den kehit­tä­mi­nen ja palve­lu­jen teho­kas järjes­tä­mi­nen.

Palve­lu­tuo­tan­non tuot­ta­vuu­den lisää­mi­seksi halli­tus käyn­nis­tää nyt syksyllä laaja­poh­jai­sen valmis­te­lun nykyi­sen sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon moni­ka­na­vai­sen rahoi­tus­jär­jes­tel­män uusi­mi­seksi. Selvi­tyk­sen tavoit­teena on rahoi­tuk­sen selkiyt­tä­mi­nen ja sen ongel­mien pois­ta­mi­nen sekä osaop­ti­moin­nin mahdol­li­suuk­sien vähen­tä­mi­nen. Tällä pyri­tään paran­ta­maan koko järjes­tel­män tuot­ta­vuutta ja turvaa­maan palve­lu­jen rahoi­tuk­sen riit­tä­vyys.

Palve­lu­tuo­tan­non tuot­ta­vuu­den lisää­mi­seen pyri­tään myös edesaut­ta­malla tehok­kaam­paa työn­ja­koa palve­lui­den tuotan­nossa väljen­tä­mällä työn­te­ki­jöi­den kelpoi­suus­vaa­ti­muk­sia, työn laadusta tinki­mättä.

Raken­teel­lis­ten uudis­tus­ten valmis­telu

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man jatko­val­mis­telu tehdään sekto­ri­mi­nis­te­riöi­den asian­tun­ti­joista koos­tu­vissa osa-alue­koh­tai­sissa ryhmissä VM:n koor­di­noi­mana syksyn 2013 aikana. Halli­tus seuraa valmistelutyo?n etene­mista? talous­po­liit­ti­sessa minis­te­ri­va­lio­kun­nassa syksyn aikana.

Halli­tus valmis­tau­tuu pa?a?tta?ma?a?n konkreet­ti­sesta ohjel­masta osa-alue­koh­tai­sine toimi­neen ja niiden aika­tau­lui­neen marras­kuun loppuun mennessa?. Samalla halli­tus arvioi, ovatko esite­tyt toimet yhdessa? riitta?via? kesta?vyysvajeen umpeen kuro­mi­seksi.

Halli­tus arvioi VM:n laskel­mien pohjalta, että riit­tä­vätkö tehdyt päätök­set kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seen. Jos lisää päätök­siä tarvi­taan, niin sitten halli­tus niitä tekee.

3) Työl­li­syyttä ja kasvua vahvis­tava suhdan­ne­po­li­tiikka, jolle raken­teel­li­set uudis­tuk­set luovat tilaa.

Arvoisa puhe­mies,

Kolmas osa halli­tuk­sen talous­po­liit­tista koko­nai­suutta on suhdan­ne­ti­lan­tee­seen vastaava finans­si­po­li­tiikka. Talou­den raken­tei­den uudis­ta­mi­nen vahvis­taa Suomen talou­den kestä­vyyttä keski­pit­källä aika­vä­lillä, joka luo liik­ku­ma­ti­laa suhdan­ne­ti­lan­tee­seen vastaa­valle, elvyt­tä­välle suhdan­ne­po­li­tii­kalle lyhyellä aika­jän­teellä.

Halli­tus on budjet­ti­rii­hes­sään sopi­nut lähes 400 miljoo­nan euron lisä­ta­lous­ar­vio­esi­tyk­sestä, jolla laite­taan toimeen nopeasti vaikut­ta­via, joka tapauk­sessa toteu­tet­ta­via julki­sia inves­toin­teja. Halli­tuk­sen lisä­ta­lous­ar­vion toimien työl­li­syys­vai­ku­tuk­set ovat VM:n arvion mukaan yli 16 000 henki­lö­työ­vuotta, kun huomioi­daan lisä­ta­lous­ar­violla käyn­nis­ty­vät Fina­vian karkeasti 900 miljoo­nan euron inves­toin­nit.

Myös vuonna 2014 voimaan astu­villa 100 miljoo­nan euron asun­to­ra­ken­ta­mi­sen korjausa­vus­tuk­silla, 870 miljoo­nan euron yhtei­sö­ve­ron keven­nyk­sellä, pieni­tu­lois­ten palk­ka­ve­ro­tuk­sen keven­ty­mi­sellä sekä koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen koro­tuk­sella on nopea vaiku­tus Suomen talou­den tilan­tee­seen.

4) Halli­tuk­sen tuki kilpai­lu­ky­kyä palaut­ta­valle, työpaik­koja lisää­välle palk­ka­rat­kai­sulle.

Neljäs osa halli­tuk­sen talous­po­liit­tista koko­nai­suutta on työpaik­koja lisää­vän, kokoa­van työmark­ki­na­rat­kai­sun tuke­mi­nen. Työmark­ki­na­jär­jes­töt pääsi­vät perjan­taina moni­vuo­ti­seen sopi­muk­seen, joka vahvis­taisi Suomen kilpai­lu­ky­kyä, lisäisi kaik­kien palkan­saa­jien osto­voi­maa ja toisi Suomeen ennus­tet­ta­vuutta.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö arvioi alus­ta­vasti, että palk­ka­rat­kaisu vahvis­taisi toteu­tues­saan Suomen työl­li­syyttä lähes 20 000 hengellä kahdessa vuodessa. Työl­li­syy­den vahvis­tu­mi­sen seurauk­sena kaik­kien palkan­saa­jien yhteen­las­kettu osto­voima kään­tyisi nousuun vuonna 2015. Toisaalta VM:n arvion mukaan palk­ka­rat­kaisu vahvis­taisi valtion rahoi­tus­a­se­maa.

Halli­tus on kulu­van kevään aikana pyrki­nyt pohjus­ta­maan ja osal­taan luomaan edel­ly­tyk­siä kokoa­van työmark­ki­na­rat­kai­sun synty­mi­selle. Halli­tus on ilmais­sut, että jos perjan­taina saavu­tettu sopi­mus saavut­taa riit­tä­vän katta­vuu­den, halli­tus vahvis­taa palkan­saa­jien osto­voi­maa estä­mällä palk­ka­ve­ro­tuk­sen kiris­ty­mi­sen. Halli­tus on vastaa­vasti sitou­tu­nut myös vahvis­ta­maan vien­ti­teol­li­suu­den toimin­tae­del­ly­tyk­siä puolit­ta­malla väylä­mak­sut ja pois­ta­malla rata­ve­ron määrä­ai­kai­sesti.

Lopuksi

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus on tehnyt joukon kipei­tä­kin päätök­siä, joilla on yksi tavoite yli muiden: suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­nen.

Raken­teel­lis­ten uudis­tus­ten teke­mi­nen ei ole itse­tar­koi­tus, vaan niillä pyri­tään vahvis­ta­maan talou­den kanto­ky­kyä ja tehos­ta­maan julki­sia palve­luita siten, että hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus saate­taan kestä­välle pohjalle.

Halli­tuk­sen raken­teel­lis­ten uudis­tus­ten punai­nen lanka on työ. Halli­tus haluaa pork­ka­noi­den - ja myös kepin - avulla kannus­taa työi­käi­siä ja -kykyi­siä suoma­lai­sia teke­mään nykyistä enem­män tuot­ta­vaa työtä. Vaih­toehto tälle työlin­jalle on vero­tuk­sen voima­kas kiris­ty­mi­nen, palve­lui­den ja tulon­siir­to­jen leik­kaa­mi­nen sekä julki­sen sekto­rin velkaan­tu­mi­nen.

Halli­tus tekee kaik­kensa talou­den kestä­vyy­den vahvis­ta­mi­seksi. Suomen uudis­ta­mi­nen ei ole kuiten­kaan yksin halli­tuk­sen käsissä. Tarvit­semme tähän työhön mm. kunta­päät­tä­jät, suoma­lai­sen elin­kei­noe­lä­män, työn­te­ki­jät ja luon­nol­li­sesti koko edus­kun­nan tuen. Odotan mielen­kiin­nolla sitä, mistä kaikesta olemme yhtä mieltä ja myös sitä, minkä­lai­sia lisäe­si­tyk­siä oppo­si­tio­puo­lu­eet esit­tä­vät yhtei­sen haas­teen ratkai­se­mi­seksi. Suomi kaipaa nyt rehel­listä keskus­te­lua, koska Suomea kohtaa­vat haas­teet eivät tällä vaali­kau­della ratkea. Kestä­vyys­va­jeen katta­mi­nen edel­lyt­tää raken­ta­vaa vuoro­pu­he­lua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content