Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen Hete­mäen vero­työ­ryh­män väli­ra­por­tista: Johdon­mu­kai­sia esityk­siä vero­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­seksi

Katai­nen Hete­mäen vero­työ­ryh­män väli­ra­por­tista: Johdon­mu­kai­sia esityk­siä vero­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­seksi

Julkaistu:

- Työryhmä on tehnyt hyvin johdon­mu­kai­sia esityk­siä. Ohje­nuo­rana on ollut etsiä työl­li­syy­den, talous­kas­vun ja tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen tähtää­viä uudis­tuk­sia vero­tuk­sessa.

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen syys­kuussa 2008 aset­ta­man vero­työ­ryh­män tehtä­väksi annet­tiin arvioida talou­den toimin­taym­pä­ris­tön muutok­sista aiheu­tu­via vero­jär­jes­tel­män uudis­tus­tar­peita. Tavoit­teeksi asetet­tiin hahmo­tella vero­jär­jes­tel­mää, joka tukee nykyistä parem­min kestä­vää talous­kas­vua ja samalla kestä­vää julkis­ten palve­lu­jen ja etuuk­sien rahoi­tusta. Vero­jär­jes­tel­mää tuli arvioida myös vero­tuk­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den kannalta.

- Kokoo­mus pitää tärkeänä, että vero­jär­jes­telmä on oikeu­den­mu­kai­nen, edis­tää kestä­vää talous­kas­vua, kannus­taa aina työn­te­koon ja työn teet­tä­mi­seen sekä ottaa huomioon ekolo­gi­sen kestä­vyy­den vaati­muk­set. Työryhmä on kiin­nit­tä­nyt erityistä huomiota yritys­ten kasvun, kansain­vä­lis­tä­mi­sen ja työl­lis­tä­mi­sen estei­den purka­mi­seen. Kasvua luomalla ja vero­poh­jasta huoleh­ti­malla turva­taan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lu­jen ja etuuk­sien rahoi­tus.
Katai­sen mukaan työryh­män esitys siir­tää edel­leen vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn vero­tuk­sesta kulu­tuk­sen vero­tuk­seen on oikean suun­tai­nen. Sini­vih­reän Vanha­sen II halli­tuk­sen aloit­ta­maa ekolo­gista vero­uu­dis­tusta tulee jatkaa. Vero­tuk­sen tulee myös kannus­taa yrit­tä­jyy­teen ja ruok­kia luovuutta.
Hete­mäen vero­työ­ryhmä tekee loppu­vuo­desta julkais­ta­vassa loppu­ra­por­tis­saan koko­nai­sar­vion vero­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sestä ja täyden­tää esityk­siä eten­kin väli­ra­por­tin ulko­puo­lelle jääneiltä vero­tuk­sen osa-alueilta. Työryh­män toimi­kausi jatkuu vuoden 2010 loppuun.
- Väli­ra­portti antaa hyviä eväitä keskus­te­luun tule­van vero­uu­dis­tuk­sen sisäl­löstä. Puolueilla sekä eri etujär­jes­töillä ja toimi­joilla on nyt hyvä mahdol­li­suus analy­soida esitet­tyjä uudis­tuk­sia sekä muodos­taa omia kanto­jaan niihin. Työryh­män selvänä kantana myös on, ettei koko­nais­ve­ro­uu­dis­tusta ole järke­vää tai tarpeen toteut­taa liian nopeassa aika­tau­lussa. Toivot­ta­vaa olisi, että esityk­siä kyet­täi­siin käsit­te­le­mään nime­no­maan koko­nai­suu­tena, sillä vero­jär­jes­telmä on koko­nai­suus ja monet ehdo­te­tuista muutok­sista on tehty toisis­taan riip­pu­viksi. Työryh­män jatko­työ tulee myös sisäl­tä­mään tarvit­ta­vat kiris­tyk­set, jolloin ehdo­tus vero­tuk­sen koko­nai­suu­dis­tuk­seksi olisi vero­tuot­to­vai­ku­tuk­sil­taan
neut­raali tai jopa kiris­tävä.
Kokoo­mus tulee otta­maan kantaa vero­työ­ryh­män yksi­tyis­koh­tai­siin esityk­siin sen julkis­tet­tua loppu­ra­port­tinsa. Kokoo­muk­sen kantoja valmis­tel­laan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mista sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta pohti­vissa työryh­missä, jotka työs­ken­te­le­vät Katai­sen ja puolu­een vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Henna Virk­kusen johdolla. Työryh­mien rapor­tit valmis­tu­vat vuoden loppuun mennessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content