Katainen Hetemäen verotyö­ryhmän välira­por­tista: Johdon­mu­kaisia esityksiä verojär­jes­telmän uudis­ta­mi­seksi – kokoomus.fi
MENU
Katainen Hetemäen verotyö­ryhmän välira­por­tista: Johdon­mu­kaisia esityksiä verojär­jes­telmän uudis­ta­mi­seksi

Katainen Hetemäen verotyö­ryhmän välira­por­tista: Johdon­mu­kaisia esityksiä verojär­jes­telmän uudis­ta­mi­seksi

Julkaistu: 21.06.2010 Uutiset

- Työryhmä on tehnyt hyvin johdon­mu­kaisia esityksiä. Ohjenuorana on ollut etsiä työlli­syyden, talous­kasvun ja tuotta­vuuden paran­ta­miseen tähtääviä uudis­tuksia verotuk­sessa.

Valtio­va­rain­mi­nisteri Kataisen syyskuussa 2008 asettaman verotyö­ryhmän tehtä­väksi annettiin arvioida talouden toimin­taym­pä­ristön muutok­sista aiheu­tuvia verojär­jes­telmän uudis­tus­tar­peita. Tavoit­teeksi asetettiin hahmo­tella verojär­jes­telmää, joka tukee nykyistä paremmin kestävää talous­kasvua ja samalla kestävää julkisten palve­lujen ja etuuksien rahoi­tusta. Verojär­jes­telmää tuli arvioida myös verotuksen oikeu­den­mu­kai­suuden kannalta.

- Kokoomus pitää tärkeänä, että verojär­jes­telmä on oikeu­den­mu­kainen, edistää kestävää talous­kasvua, kannustaa aina työntekoon ja työn teettä­miseen sekä ottaa huomioon ekolo­gisen kestä­vyyden vaati­mukset. Työryhmä on kiinnit­tänyt erityistä huomiota yritysten kasvun, kansain­vä­lis­tä­misen ja työllis­tä­misen esteiden purka­miseen. Kasvua luomalla ja veropoh­jasta huoleh­ti­malla turvataan hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan palve­lujen ja etuuksien rahoitus.
Kataisen mukaan työryhmän esitys siirtää edelleen verotuksen painopis­tettä työn verotuk­sesta kulutuksen verotukseen on oikean suuntainen. Sinivihreän Vanhasen II halli­tuksen aloit­tamaa ekolo­gista verouu­dis­tusta tulee jatkaa. Verotuksen tulee myös kannustaa yrittä­jyyteen ja ruokkia luovuutta.
Hetemäen verotyö­ryhmä tekee loppu­vuo­desta julkais­ta­vassa loppu­ra­por­tissaan kokonai­sarvion verojär­jes­telmän kehit­tä­mi­sestä ja täydentää esityksiä etenkin välira­portin ulkopuo­lelle jääneiltä verotuksen osa-alueilta. Työryhmän toimi­kausi jatkuu vuoden 2010 loppuun.
- Välira­portti antaa hyviä eväitä keskus­teluun tulevan verouu­dis­tuksen sisäl­löstä. Puolueilla sekä eri etujär­jes­töillä ja toimi­joilla on nyt hyvä mahdol­lisuus analy­soida esitettyjä uudis­tuksia sekä muodostaa omia kantojaan niihin. Työryhmän selvänä kantana myös on, ettei kokonais­ve­ro­uu­dis­tusta ole järkevää tai tarpeen toteuttaa liian nopeassa aikatau­lussa. Toivot­tavaa olisi, että esityksiä kyettäisiin käsit­te­lemään nimenomaan kokonai­suutena, sillä verojär­jes­telmä on kokonaisuus ja monet ehdote­tuista muutok­sista on tehty toisistaan riippu­viksi. Työryhmän jatkotyö tulee myös sisäl­tämään tarvit­tavat kiris­tykset, jolloin ehdotus verotuksen kokonai­suu­dis­tuk­seksi olisi verotuot­to­vai­ku­tuk­siltaan
neutraali tai jopa kiristävä.
Kokoomus tulee ottamaan kantaa verotyö­ryhmän yksityis­koh­taisiin esityksiin sen julkis­tettua loppu­ra­port­tinsa. Kokoo­muksen kantoja valmis­tellaan hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­mista sekä talous­kasvun ja työlli­syyden vahvis­ta­mi­sesta pohti­vissa työryh­missä, jotka työsken­te­levät Kataisen ja puolueen varapu­heen­johtaja, opetus­mi­nisteri Henna Virkkusen johdolla. Työryhmien raportit valmis­tuvat vuoden loppuun mennessä.

Kokoomus.fi