Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen Hete­mäen vero­työ­ryh­män väli­ra­por­tista: Johdon­mu­kai­sia esityk­siä vero­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­seksi

Katai­nen Hete­mäen vero­työ­ryh­män väli­ra­por­tista: Johdon­mu­kai­sia esityk­siä vero­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­seksi

Julkaistu:

- Työryhmä on tehnyt hyvin johdon­mu­kai­sia esityk­siä. Ohje­nuo­rana on ollut etsiä työl­li­syy­den, talous­kas­vun ja tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen tähtää­viä uudis­tuk­sia vero­tuk­sessa.

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Katai­sen syys­kuussa 2008 aset­ta­man vero­työ­ryh­män tehtä­väksi annet­tiin arvioida talou­den toimin­taym­pä­ris­tön muutok­sista aiheu­tu­via vero­jär­jes­tel­män uudis­tus­tar­peita. Tavoit­teeksi asetet­tiin hahmo­tella vero­jär­jes­tel­mää, joka tukee nykyistä parem­min kestä­vää talous­kas­vua ja samalla kestä­vää julkis­ten palve­lu­jen ja etuuk­sien rahoi­tusta. Vero­jär­jes­tel­mää tuli arvioida myös vero­tuk­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den kannalta.

- Kokoo­mus pitää tärkeänä, että vero­jär­jes­telmä on oikeu­den­mu­kai­nen, edis­tää kestä­vää talous­kas­vua, kannus­taa aina työn­te­koon ja työn teet­tä­mi­seen sekä ottaa huomioon ekolo­gi­sen kestä­vyy­den vaati­muk­set. Työryhmä on kiin­nit­tä­nyt erityistä huomiota yritys­ten kasvun, kansain­vä­lis­tä­mi­sen ja työl­lis­tä­mi­sen estei­den purka­mi­seen. Kasvua luomalla ja vero­poh­jasta huoleh­ti­malla turva­taan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lu­jen ja etuuk­sien rahoi­tus.
Katai­sen mukaan työryh­män esitys siir­tää edel­leen vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn vero­tuk­sesta kulu­tuk­sen vero­tuk­seen on oikean suun­tai­nen. Sini­vih­reän Vanha­sen II halli­tuk­sen aloit­ta­maa ekolo­gista vero­uu­dis­tusta tulee jatkaa. Vero­tuk­sen tulee myös kannus­taa yrit­tä­jyy­teen ja ruok­kia luovuutta.
Hete­mäen vero­työ­ryhmä tekee loppu­vuo­desta julkais­ta­vassa loppu­ra­por­tis­saan koko­nai­sar­vion vero­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sestä ja täyden­tää esityk­siä eten­kin väli­ra­por­tin ulko­puo­lelle jääneiltä vero­tuk­sen osa-alueilta. Työryh­män toimi­kausi jatkuu vuoden 2010 loppuun.
- Väli­ra­portti antaa hyviä eväitä keskus­te­luun tule­van vero­uu­dis­tuk­sen sisäl­löstä. Puolueilla sekä eri etujär­jes­töillä ja toimi­joilla on nyt hyvä mahdol­li­suus analy­soida esitet­tyjä uudis­tuk­sia sekä muodos­taa omia kanto­jaan niihin. Työryh­män selvänä kantana myös on, ettei koko­nais­ve­ro­uu­dis­tusta ole järke­vää tai tarpeen toteut­taa liian nopeassa aika­tau­lussa. Toivot­ta­vaa olisi, että esityk­siä kyet­täi­siin käsit­te­le­mään nime­no­maan koko­nai­suu­tena, sillä vero­jär­jes­telmä on koko­nai­suus ja monet ehdo­te­tuista muutok­sista on tehty toisis­taan riip­pu­viksi. Työryh­män jatko­työ tulee myös sisäl­tä­mään tarvit­ta­vat kiris­tyk­set, jolloin ehdo­tus vero­tuk­sen koko­nai­suu­dis­tuk­seksi olisi vero­tuot­to­vai­ku­tuk­sil­taan
neut­raali tai jopa kiris­tävä.
Kokoo­mus tulee otta­maan kantaa vero­työ­ryh­män yksi­tyis­koh­tai­siin esityk­siin sen julkis­tet­tua loppu­ra­port­tinsa. Kokoo­muk­sen kantoja valmis­tel­laan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mista sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta pohti­vissa työryh­missä, jotka työs­ken­te­le­vät Katai­sen ja puolu­een vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Henna Virk­kusen johdolla. Työryh­mien rapor­tit valmis­tu­vat vuoden loppuun mennessä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content