Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen Googlen data­kes­kuk­sen lisäin­ves­toin­nin julkis­tus­ti­lai­suu­dessa

Katai­nen Googlen data­kes­kuk­sen lisäin­ves­toin­nin julkis­tus­ti­lai­suu­dessa

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen mukaan Googlen data­kes­kuk­sen kolman­nen vaiheen kaltai­set inves­toin­nit ovat Suomelle erit­täin posi­tii­vi­sia signaa­leja. Ensin­nä­kin Suomi tarvit­see lisää ulko­mai­sia suoria inves­toin­teja työl­li­syy­den ja talous­kas­vun paran­ta­mi­seksi. Toiseksi inves­tointi edus­taa uutta globaa­lia kasvua­laa, jossa on huimat mahdol­li­suu­det myös Suomelle.

Päämi­nis­teri totesi, että tule­vien vuosi­kym­men­ten suurim­piin murrok­siin kuuluu digi­taali- ja inter­net-talous. Tähän mennessä tieto­tek­ni­nen vallan­ku­mous on tapah­tu­nut pääasiassa laite­ta­solla, mutta nyt on käyn­nissä digi­taa­lis­ten palve­lui­den ja sisäl­tö­jen läpi­murto.

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen puhe Googlen data­kes­kuk­sen lisäin­ves­toin­nin julkis­tus­ti­lai­suu­dessa Hami­nassa

(muutos­va­rauk­sin)

Arvoi­sat Googlen edus­ta­jat, yhteis­työ­kump­pa­nit, median edus­ta­jat, ladies and gent­le­men

On suuri ilo olla täällä Hami­nassa todis­ta­massa Googlen data­kes­kuk­sen kolman­nen vaiheen inves­toin­tia. Tämä uusi inves­tointi osoit­taa, että Google on todella sitou­tu­nut Hami­naan ja Suomeen, ja näkee Suomen hyvänä toimin­taym­pä­ris­tönä.

Suomelle tällai­set inves­toin­nit ovat erit­täin posi­tii­vi­sia signaa­leja. Ensin­nä­kin sen takia, että tarvit­semme lisää ulko­mai­sia suoria inves­toin­teja työl­li­syy­den ja talous­kas­vun paran­ta­mi­seksi. Toiseksi sen takia, että Googlen inves­tointi edus­taa uutta globaa­lia kasvua­laa, jossa on huimat mahdol­li­suu­det myös Suomelle.

Tule­vien vuosi­kym­men­ten suurim­piin murrok­siin kuuluu digi­taali- ja inter­net-talous. Tähän mennessä tieto­tek­ni­nen vallan­ku­mous on tapah­tu­nut pääasiassa laite­ta­solla, mutta nyt on käyn­nissä digi­taa­lis­ten palve­lui­den ja sisäl­tö­jen läpi­murto. Lähi­vuo­si­kym­me­nen talou­del­li­sesti merkit­tävä muutos on esimer­kiksi erilais­ten asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­jen auto­ma­ti­soi­tu­mi­nen ja siir­ty­mi­nen digi­taa­li­siksi palve­luiksi.

Samoin myös tiedon saata­vuu­den ja hyödyn­tä­mi­sen kustan­nus­ten vähen­tyessä dramaat­ti­sesti, kaik­kea tietoa kerä­tään ja hyödyn­ne­tään entistä enem­män ja yhä auto­maat­ti­sem­min. Tietoa on nyt käytössä paljon ja tämän avoi­men tiedon ja suurien tieto­va­ran­to­jen kehi­tyk­sen hyödyn­tä­mi­nen avaa paljon mahdol­li­suuk­sia. Digi­taa­li­ta­lou­den ja inter­ne­tin kasvun mahdol­li­suu­det ovat valta­vat ja murros muut­taa perus­ta­valla tavalla yritys­ten toimin­taa ja työn tekoa.

Tällai­sessa tule­vai­suu­dessa kilpai­lue­tuna on turval­li­nen ja vakaa, mutta nopeasti mahdol­li­suuk­siin tart­tuva toimin­taym­pä­ristö. Kansa­lais­ten näkö­kul­masta edel­ly­te­tään hyviä perus­val­miuk­sia, erityis­osaa­mista ja mahdol­li­suuk­sia kehit­tää omaa osaa­mista elini­käi­sen oppi­mi­sen peri­aat­teen mukai­sesti. Juuri tällaista toimin­taym­pä­ris­töä aiomme Suomessa vahvis­taa ja kehit­tää.

Halli­tus hyväk­syi kansal­li­sen inves­toin­tien edis­tä­mi­sen stra­te­gian viime joulu­kuussa. Stra­te­giassa ICT-sektori , kuten data­kes­kuk­set, on nostettu yhdeksi kärkia­loista. Samaan aikaan Euroo­pan Unio­nin päätök­sen­teossa Suomi on ajanut digi­taa­li­ta­lou­den edis­tä­mistä. Teemme työtä monella rinta­malla digi- ja inter­net-talou­den vahvis­ta­mi­seksi.

Tämän takia Googlen inves­toin­ti­pää­tös on meille monel­la­kin tapaa tärkeä ja olemme tyyty­väi­siä yhtiön aset­tu­mi­sesta Suomeen yhä tuke­vam­min.

Hyvät kuuli­jat, ladies and gent­le­men

The Finnish compe­ti­ti­ve­ness and busi­ness envi­ron­ment have seve­ral times been ranked among the best in the world. We invest in inno­va­tion and tech­no­logy. We have excel­lent educa­tion system crea­ting tech­nical skills combi­ned with crea­ti­vity and inno­va­tion.

Finland?s strength is in finding crea­tive solu­tions to global chal­len­ges. We have seve­ral high-tech clus­ters with tech­no­logy compa­nies having cutting-edge exper­tise and skills.

Our job from the govern­ment side is to create and enable good infra­struc­ture for various fields of busi­ness. We are putting a great deal of time and effort in buil­ding a favo­rable ecosys­tem and opera­ting envi­ron­ment for new growth areas, especially in digi­tal economy. Our invest­ments in tech­no­logy, inno­va­tions, as well as in research and deve­lop­ment, are among the highest in the world.

Hyvät kuuli­jat,

Yksi hyvä esimerkki uuden yritys­toi­min­nan edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­sesta on sähkö­ve­ron keven­tä­mi­nen. Halli­tus on sopi­nut data­kes­kus­ten sähkö­ve­ron alen­ta­mi­sesta vuoden 2014 alusta samalle tasolle kuin teol­li­suu­dessa. Tämä linjaus odot­taa vielä EU:n komis­sion hyväk­sy­mistä. Lisäksi on mainit­tava, että Suomi valmis­tele Itäme­ren poikki raken­net­ta­vaa tele­kaa­pe­lia. Tämä uusi kaapeli paran­taisi toimin­tae­del­ly­tyk­siä erityi­sesti data­kes­kuk­sille ja se tarjoaisi myös suoran yhtey­den Suomesta Manner-Euroop­paan.

Uskomme, että nämä kaksi konkreet­tista uudis­tusta ja Suomen koko­nais­val­tai­nen stra­te­gi­nen suun­tau­tu­mi­nen ICT:n edel­lä­kä­vi­jäksi kannus­ta­vat alan yrityk­siä, kuten Googlea, inves­toi­maan ja keskit­tä­mään toimin­toja jatkos­sa­kin Suomeen.

Kiitos.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content