Katainen Googlen datakes­kuksen lisäin­ves­toinnin julkis­tus­ti­lai­suu­dessa – kokoomus.fi
MENU
Katainen Googlen datakes­kuksen lisäin­ves­toinnin julkis­tus­ti­lai­suu­dessa

Katainen Googlen datakes­kuksen lisäin­ves­toinnin julkis­tus­ti­lai­suu­dessa

Julkaistu: 04.11.2013 Uncategorized

Päämi­nisteri Jyrki Kataisen mukaan Googlen datakes­kuksen kolmannen vaiheen kaltaiset inves­toinnit ovat Suomelle erittäin positii­visia signaaleja. Ensin­näkin Suomi tarvitsee lisää ulkomaisia suoria inves­tointeja työlli­syyden ja talous­kasvun paran­ta­mi­seksi. Toiseksi inves­tointi edustaa uutta globaalia kasvualaa, jossa on huimat mahdol­li­suudet myös Suomelle.

Päämi­nisteri totesi, että tulevien vuosi­kym­menten suurimpiin murroksiin kuuluu digitaali- ja internet-talous. Tähän mennessä tieto­tek­ninen vallan­kumous on tapah­tunut pääasiassa laite­ta­solla, mutta nyt on käynnissä digitaa­listen palve­luiden ja sisäl­töjen läpimurto.

Päämi­nisteri Jyrki Kataisen puhe Googlen datakes­kuksen lisäin­ves­toinnin julkis­tus­ti­lai­suu­dessa Haminassa

(muutos­va­rauksin)

Arvoisat Googlen edustajat, yhteis­työ­kump­panit, median edustajat, ladies and gentlemen

On suuri ilo olla täällä Haminassa todis­ta­massa Googlen datakes­kuksen kolmannen vaiheen inves­tointia. Tämä uusi inves­tointi osoittaa, että Google on todella sitou­tunut Haminaan ja Suomeen, ja näkee Suomen hyvänä toimin­taym­pä­ristönä.

Suomelle tällaiset inves­toinnit ovat erittäin positii­visia signaaleja. Ensin­näkin sen takia, että tarvit­semme lisää ulkomaisia suoria inves­tointeja työlli­syyden ja talous­kasvun paran­ta­mi­seksi. Toiseksi sen takia, että Googlen inves­tointi edustaa uutta globaalia kasvualaa, jossa on huimat mahdol­li­suudet myös Suomelle.

Tulevien vuosi­kym­menten suurimpiin murroksiin kuuluu digitaali- ja internet-talous. Tähän mennessä tieto­tek­ninen vallan­kumous on tapah­tunut pääasiassa laite­ta­solla, mutta nyt on käynnissä digitaa­listen palve­luiden ja sisäl­töjen läpimurto. Lähivuo­si­kym­menen talou­del­li­sesti merkittävä muutos on esimer­kiksi erilaisten asian­tun­ti­ja­pal­ve­lujen automa­ti­soi­tu­minen ja siirty­minen digitaa­li­siksi palve­luiksi.

Samoin myös tiedon saata­vuuden ja hyödyn­tä­misen kustan­nusten vähen­tyessä dramaat­ti­sesti, kaikkea tietoa kerätään ja hyödyn­netään entistä enemmän ja yhä automaat­ti­semmin. Tietoa on nyt käytössä paljon ja tämän avoimen tiedon ja suurien tieto­va­ran­tojen kehityksen hyödyn­tä­minen avaa paljon mahdol­li­suuksia. Digitaa­li­ta­louden ja inter­netin kasvun mahdol­li­suudet ovat valtavat ja murros muuttaa perus­ta­valla tavalla yritysten toimintaa ja työn tekoa.

Tällai­sessa tulevai­suu­dessa kilpai­luetuna on turval­linen ja vakaa, mutta nopeasti mahdol­li­suuksiin tarttuva toimin­taym­pä­ristö. Kansa­laisten näkökul­masta edelly­tetään hyviä perus­val­miuksia, erityis­osaa­mista ja mahdol­li­suuksia kehittää omaa osaamista elini­käisen oppimisen periaatteen mukai­sesti. Juuri tällaista toimin­taym­pä­ristöä aiomme Suomessa vahvistaa ja kehittää.

Hallitus hyväksyi kansal­lisen inves­tointien edistä­misen strategian viime joulu­kuussa. Strate­giassa ICT-sektori , kuten datakes­kukset, on nostettu yhdeksi kärkia­loista. Samaan aikaan Euroopan Unionin päätök­sen­teossa Suomi on ajanut digitaa­li­ta­louden edistä­mistä. Teemme työtä monella rinta­malla digi- ja internet-talouden vahvis­ta­mi­seksi.

Tämän takia Googlen inves­toin­ti­päätös on meille monel­lakin tapaa tärkeä ja olemme tyyty­väisiä yhtiön asettu­mi­sesta Suomeen yhä tukevammin.

Hyvät kuulijat, ladies and gentlemen

The Finnish compe­ti­ti­veness and business environment have several times been ranked among the best in the world. We invest in innovation and technology. We have excellent education system creating technical skills combined with creativity and innovation.

Finland?s strength is in finding creative solutions to global challenges. We have several high-tech clusters with technology companies having cutting-edge expertise and skills.

Our job from the government side is to create and enable good infra­structure for various fields of business. We are putting a great deal of time and effort in building a favorable ecosystem and operating environment for new growth areas, especially in digital economy. Our invest­ments in technology, innova­tions, as well as in research and development, are among the highest in the world.

Hyvät kuulijat,

Yksi hyvä esimerkki uuden yritys­toi­minnan edelly­tysten paran­ta­mi­sesta on sähkö­veron keven­tä­minen. Hallitus on sopinut datakes­kusten sähkö­veron alenta­mi­sesta vuoden 2014 alusta samalle tasolle kuin teolli­suu­dessa. Tämä linjaus odottaa vielä EU:n komission hyväk­sy­mistä. Lisäksi on mainittava, että Suomi valmistele Itämeren poikki raken­net­tavaa telekaa­pelia. Tämä uusi kaapeli paran­taisi toimin­tae­del­ly­tyksiä erityi­sesti datakes­kuk­sille ja se tarjoaisi myös suoran yhteyden Suomesta Manner-Eurooppaan.

Uskomme, että nämä kaksi konkreet­tista uudis­tusta ja Suomen kokonais­val­tainen strate­ginen suuntau­tu­minen ICT:n edellä­kä­vi­jäksi kannus­tavat alan yrityksiä, kuten Googlea, inves­toimaan ja keskit­tämään toimintoja jatkos­sakin Suomeen.

Kiitos.


Kokoomus.fi