Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Ener­gialla uutta työtä

Katai­nen: Ener­gialla uutta työtä

Julkaistu:

Suomen ja suoma­lais­ten menes­ty­mi­sen kannalta ener­gian hinta ja saata­vuus ovat suuressa roolissa. Pohjoi­nen sijain­timme vaikut­taa lämmi­tys- ja valais­tus­kau­den pituu­teen, harva asutuk­semme kulje­tus-, liiken­nöinti- ja logis­tiik­ka­tar­pee­seen ja korkea elin­ta­somme tarkoit­taa korkeaa ener­gian kulu­tusta.

Kilpai­lu­ky­kyi­nen vien­ti­teol­li­suus on suoma­lai­sen hyvin­voin­nin perus­pi­lari. Kohtuu­hin­tai­nen ener­gia on ollut ja on myös tule­vai­suu­dessa suoma­lai­sen vien­nin keskei­sim­piä menes­tys­te­ki­jöitä. Ener­giain­ten­sii­vi­set teol­li­suusa­lat ? metsä-, metalli- ja kemian­teol­li­suus ? ovat olleet vuosi­kym­me­net maamme talou­den vetu­reita. Näiden alojen suhteel­li­nen merki­tys on viime vuosina alen­tu­nut, mutta ne ovat edel­leen korvaa­mat­to­mia Suomen talou­delle. Ener­gia on Suomelle koros­te­tun tärkeää.

Maail­man ener­gia­mark­ki­nat ovat murrok­sessa. Ehkä merkit­tä­vin yksit­täi­nen muutos on Yhdys­val­to­jen lius­ke­kaa­su­tuo­tanto ja sen maail­man­laa­jui­set vaiku­tuk­set. Lius­ke­kaasu on laske­nut kaasun kulut­ta­ja­hin­nat USA:ssa murto-osaan vielä vajaa kymme­nen vuotta sitten vallin­neesta tasosta. Kaasun hinta tuokin USA:n teol­li­sille työpai­koille merkit­tä­vää kilpai­lue­tua esimer­kiksi Euroop­paan nähden.

Euroo­pas­sa­kin on lius­ke­kaa­sue­siin­ty­miä, mutta niiden hyödyn­tä­mi­nen on huomat­ta­vasti vaikeam­paa kuin Yhdys­val­loissa. Eurooppa ja Suomi eivät näin ollen helposti pääse mukaan halvan kaasun hyödyn­tä­jiksi. Globaali ener­gia­mark­ki­na­ke­hi­tys näyt­täisi vievän Euroo­pan talou­den ja erityi­sesti euroop­pa­lais­ten teol­lis­ten työpaik­ko­jen kannalta haas­teel­li­sem­paan suun­taan.

Ener­gia­mark­ki­noi­den muutok­set vaikut­ta­vat suoraan kansain­vä­li­siin valta­suh­tei­siin. USA:n talou­den vahvis­tu­mi­nen muut­taa asetel­mia esimer­kiksi turval­li­suus­po­li­tii­kassa ja ilmas­to­po­li­tii­kassa.

Nämä muuto­stren­dit ja Euroo­pan teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyyn kohdis­tu­vat paineet on tarkasti otet­tava huomioon EU:n ener­gia- ja ilmas­to­po­li­tii­kan linjauk­sissa sekä Suomen omissa kansal­li­sissa ener­gia­po­li­tii­kan päätök­sissä.

Euroo­passa on entistä enem­män tarvetta toimi­ville ener­gian sisä­mark­ki­noille. Ener­giain­ten­sii­vi­sen Suomen kannalta mark­ki­noi­den toimi­vuus on tule­vai­suu­dessa elinehto. Meidän on luotet­tava mark­ki­na­poh­jai­seen toimin­taan ja tarkas­tella kriit­ti­sesti kaik­kia tukia, sään­nök­siä ja muuta julki­sen vallan ohjausta, jotka saat­ta­vat aiheut­taa häiriöitä ener­gia­mark­ki­noille. Fiksusta sään­te­lystä ja terveestä kilpai­lusta ener­gia­mark­ki­noilla hyötyy eniten yksit­täi­nen kulut­taja.

Kansal­li­sella tasolla meidän on turvat­tava kohtuu­hin­tai­sen ener­gian saata­vuus ja samalla tartut­tava uusiin mahdol­li­suuk­siin. Kaikki ener­gia­tek­no­lo­gi­aan, ener­gia­te­hok­kuu­teen, uusiu­tu­viin ener­gia­muo­toi­hin, biota­lou­teen, clean­tec­hiin tai ylipäänsä ns. vihre­ään talou­teen liit­tyvä yritys­toi­minta on globaa­listi ehkä voimak­kaim­min kasvava elin­kei­no­toi­min­nan alue. Vihreän talou­den alat tuovat Suomeen jatkossa yhä enem­män työtä ja hyvin­voin­tia.

Halli­tus on jo käyn­nis­tä­nyt pitkän aika­vä­lin ener­gia­po­li­tii­kan suun­nit­te­lun ja tehnyt lukui­sia toimia uusiin haas­tei­siin vastaa­mi­seksi. Jatkoa ajatel­len erityi­sen tärkeä on vuoteen 2050 ulot­tu­van ener­gia- ja ilmas­to­tie­kar­tan laadinta. Ener­gia-ala kaipaa pitkä­jän­tei­siä linjauk­sia ja laajaa yhtei­sym­mär­rystä. Tämän takia ener­gia- ja ilmas­to­tie­kar­tan laati­mi­seen on hyvä saada mukaan kaikki edus­kun­ta­puo­lu­eet.

Turun Sano­mat, 4.6.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content