Katainen: Energialla uutta työtä – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Energialla uutta työtä

Katainen: Energialla uutta työtä

Julkaistu: 04.06.2013 Uncategorized

Suomen ja suoma­laisten menes­ty­misen kannalta energian hinta ja saatavuus ovat suuressa roolissa. Pohjoinen sijain­timme vaikuttaa lämmitys- ja valais­tus­kauden pituuteen, harva asutuk­semme kuljetus-, liiken­nöinti- ja logis­tiik­ka­tar­peeseen ja korkea elinta­somme tarkoittaa korkeaa energian kulutusta.

Kilpai­lu­ky­kyinen vienti­teol­lisuus on suoma­laisen hyvin­voinnin perus­pilari. Kohtuu­hin­tainen energia on ollut ja on myös tulevai­suu­dessa suoma­laisen viennin keskei­simpiä menes­tys­te­ki­jöitä. Energiain­ten­sii­viset teolli­suusalat ? metsä-, metalli- ja kemian­teol­lisuus ? ovat olleet vuosi­kym­menet maamme talouden vetureita. Näiden alojen suhteel­linen merkitys on viime vuosina alentunut, mutta ne ovat edelleen korvaa­mat­tomia Suomen talou­delle. Energia on Suomelle koros­tetun tärkeää.

Maailman energia­mark­kinat ovat murrok­sessa. Ehkä merkit­tävin yksit­täinen muutos on Yhdys­val­tojen liuske­kaa­su­tuo­tanto ja sen maail­man­laa­juiset vaiku­tukset. Liuske­kaasu on laskenut kaasun kulut­ta­ja­hinnat USA:ssa murto-osaan vielä vajaa kymmenen vuotta sitten vallin­neesta tasosta. Kaasun hinta tuokin USA:n teolli­sille työpai­koille merkit­tävää kilpai­luetua esimer­kiksi Eurooppaan nähden.

Euroo­pas­sakin on liuske­kaa­sue­siin­tymiä, mutta niiden hyödyn­tä­minen on huomat­ta­vasti vaikeampaa kuin Yhdys­val­loissa. Eurooppa ja Suomi eivät näin ollen helposti pääse mukaan halvan kaasun hyödyn­tä­jiksi. Globaali energia­mark­ki­na­ke­hitys näyttäisi vievän Euroopan talouden ja erityi­sesti euroop­pa­laisten teollisten työpaik­kojen kannalta haasteel­li­sempaan suuntaan.

Energia­mark­ki­noiden muutokset vaikut­tavat suoraan kansain­vä­lisiin valta­suh­teisiin. USA:n talouden vahvis­tu­minen muuttaa asetelmia esimer­kiksi turval­li­suus­po­li­tii­kassa ja ilmas­to­po­li­tii­kassa.

Nämä muuto­strendit ja Euroopan teolli­suuden kilpai­lu­kykyyn kohdis­tuvat paineet on tarkasti otettava huomioon EU:n energia- ja ilmas­to­po­li­tiikan linjauk­sissa sekä Suomen omissa kansal­li­sissa energia­po­li­tiikan päätök­sissä.

Euroo­passa on entistä enemmän tarvetta toimi­ville energian sisämark­ki­noille. Energiain­ten­sii­visen Suomen kannalta markki­noiden toimivuus on tulevai­suu­dessa elinehto. Meidän on luotettava markki­na­poh­jaiseen toimintaan ja tarkas­tella kriit­ti­sesti kaikkia tukia, säännöksiä ja muuta julkisen vallan ohjausta, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä energia­mark­ki­noille. Fiksusta säänte­lystä ja terveestä kilpai­lusta energia­mark­ki­noilla hyötyy eniten yksit­täinen kuluttaja.

Kansal­li­sella tasolla meidän on turvattava kohtuu­hin­taisen energian saatavuus ja samalla tartuttava uusiin mahdol­li­suuksiin. Kaikki energia­tek­no­lo­giaan, energia­te­hok­kuuteen, uusiu­tuviin energia­muo­toihin, biota­louteen, clean­techiin tai ylipäänsä ns. vihreään talouteen liittyvä yritys­toi­minta on globaa­listi ehkä voimak­kaimmin kasvava elinkei­no­toi­minnan alue. Vihreän talouden alat tuovat Suomeen jatkossa yhä enemmän työtä ja hyvin­vointia.

Hallitus on jo käynnis­tänyt pitkän aikavälin energia­po­li­tiikan suunnit­telun ja tehnyt lukuisia toimia uusiin haasteisiin vastaa­mi­seksi. Jatkoa ajatellen erityisen tärkeä on vuoteen 2050 ulottuvan energia- ja ilmas­to­tie­kartan laadinta. Energia-ala kaipaa pitkä­jän­teisiä linjauksia ja laajaa yhtei­sym­mär­rystä. Tämän takia energia- ja ilmas­to­tie­kartan laati­miseen on hyvä saada mukaan kaikki eduskun­ta­puo­lueet.

Turun Sanomat, 4.6.2013


Kokoomus.fi