Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Ener­gialla uutta työtä

Katai­nen: Ener­gialla uutta työtä

Julkaistu:

Suomen ja suoma­lais­ten menes­ty­mi­sen kannalta ener­gian hinta ja saata­vuus ovat suuressa roolissa. Pohjoi­nen sijain­timme vaikut­taa lämmi­tys- ja valais­tus­kau­den pituu­teen, harva asutuk­semme kulje­tus-, liiken­nöinti- ja logis­tiik­ka­tar­pee­seen ja korkea elin­ta­somme tarkoit­taa korkeaa ener­gian kulu­tusta.

Kilpai­lu­ky­kyi­nen vien­ti­teol­li­suus on suoma­lai­sen hyvin­voin­nin perus­pi­lari. Kohtuu­hin­tai­nen ener­gia on ollut ja on myös tule­vai­suu­dessa suoma­lai­sen vien­nin keskei­sim­piä menes­tys­te­ki­jöitä. Ener­giain­ten­sii­vi­set teol­li­suusa­lat ? metsä-, metalli- ja kemian­teol­li­suus ? ovat olleet vuosi­kym­me­net maamme talou­den vetu­reita. Näiden alojen suhteel­li­nen merki­tys on viime vuosina alen­tu­nut, mutta ne ovat edel­leen korvaa­mat­to­mia Suomen talou­delle. Ener­gia on Suomelle koros­te­tun tärkeää.

Maail­man ener­gia­mark­ki­nat ovat murrok­sessa. Ehkä merkit­tä­vin yksit­täi­nen muutos on Yhdys­val­to­jen lius­ke­kaa­su­tuo­tanto ja sen maail­man­laa­jui­set vaiku­tuk­set. Lius­ke­kaasu on laske­nut kaasun kulut­ta­ja­hin­nat USA:ssa murto-osaan vielä vajaa kymme­nen vuotta sitten vallin­neesta tasosta. Kaasun hinta tuokin USA:n teol­li­sille työpai­koille merkit­tä­vää kilpai­lue­tua esimer­kiksi Euroop­paan nähden.

Euroo­pas­sa­kin on lius­ke­kaa­sue­siin­ty­miä, mutta niiden hyödyn­tä­mi­nen on huomat­ta­vasti vaikeam­paa kuin Yhdys­val­loissa. Eurooppa ja Suomi eivät näin ollen helposti pääse mukaan halvan kaasun hyödyn­tä­jiksi. Globaali ener­gia­mark­ki­na­ke­hi­tys näyt­täisi vievän Euroo­pan talou­den ja erityi­sesti euroop­pa­lais­ten teol­lis­ten työpaik­ko­jen kannalta haas­teel­li­sem­paan suun­taan.

Ener­gia­mark­ki­noi­den muutok­set vaikut­ta­vat suoraan kansain­vä­li­siin valta­suh­tei­siin. USA:n talou­den vahvis­tu­mi­nen muut­taa asetel­mia esimer­kiksi turval­li­suus­po­li­tii­kassa ja ilmas­to­po­li­tii­kassa.

Nämä muuto­stren­dit ja Euroo­pan teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyyn kohdis­tu­vat paineet on tarkasti otet­tava huomioon EU:n ener­gia- ja ilmas­to­po­li­tii­kan linjauk­sissa sekä Suomen omissa kansal­li­sissa ener­gia­po­li­tii­kan päätök­sissä.

Euroo­passa on entistä enem­män tarvetta toimi­ville ener­gian sisä­mark­ki­noille. Ener­giain­ten­sii­vi­sen Suomen kannalta mark­ki­noi­den toimi­vuus on tule­vai­suu­dessa elinehto. Meidän on luotet­tava mark­ki­na­poh­jai­seen toimin­taan ja tarkas­tella kriit­ti­sesti kaik­kia tukia, sään­nök­siä ja muuta julki­sen vallan ohjausta, jotka saat­ta­vat aiheut­taa häiriöitä ener­gia­mark­ki­noille. Fiksusta sään­te­lystä ja terveestä kilpai­lusta ener­gia­mark­ki­noilla hyötyy eniten yksit­täi­nen kulut­taja.

Kansal­li­sella tasolla meidän on turvat­tava kohtuu­hin­tai­sen ener­gian saata­vuus ja samalla tartut­tava uusiin mahdol­li­suuk­siin. Kaikki ener­gia­tek­no­lo­gi­aan, ener­gia­te­hok­kuu­teen, uusiu­tu­viin ener­gia­muo­toi­hin, biota­lou­teen, clean­tec­hiin tai ylipäänsä ns. vihre­ään talou­teen liit­tyvä yritys­toi­minta on globaa­listi ehkä voimak­kaim­min kasvava elin­kei­no­toi­min­nan alue. Vihreän talou­den alat tuovat Suomeen jatkossa yhä enem­män työtä ja hyvin­voin­tia.

Halli­tus on jo käyn­nis­tä­nyt pitkän aika­vä­lin ener­gia­po­li­tii­kan suun­nit­te­lun ja tehnyt lukui­sia toimia uusiin haas­tei­siin vastaa­mi­seksi. Jatkoa ajatel­len erityi­sen tärkeä on vuoteen 2050 ulot­tu­van ener­gia- ja ilmas­to­tie­kar­tan laadinta. Ener­gia-ala kaipaa pitkä­jän­tei­siä linjauk­sia ja laajaa yhtei­sym­mär­rystä. Tämän takia ener­gia- ja ilmas­to­tie­kar­tan laati­mi­seen on hyvä saada mukaan kaikki edus­kun­ta­puo­lu­eet.

Turun Sano­mat, 4.6.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content