Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Aika jatkaa eteen­päin - Kokoo­muk­sen uudella puheen­joh­ta­jalla ja Suomen uudella päämi­nis­te­rillä

Katai­nen: Aika jatkaa eteen­päin - Kokoo­muk­sen uudella puheen­joh­ta­jalla ja Suomen uudella päämi­nis­te­rillä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen ei pyri jatko­kau­delle seuraa­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle puolu­een puheen­joh­ta­jana.

Katai­nen ilmoitti Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jan avaus­juh­lassa Helsin­gissä lauan­tai-iltana, että puolu­een on puolue­ko­kouk­ses­saan 13.-15. kesä­kuuta Lahdessa aika valita uusi puheen­joh­taja viemään puoluetta ja Suomea eteen­päin.

- Olen ollut Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja kymme­nen vuotta, kansan­edus­taja viisi­toista vuotta, valtio­va­rain­mi­nis­teri neljä vuotta ja päämi­nis­teri kolme vuotta. Nyt vuosi ennen seuraa­via edus­kun­ta­vaa­leja on oikea hetki puolu­eelle valita johtoonsa uusi puheen­joh­taja, joka vie Kokoo­muk­sen menes­tyk­sek­käästi vuoden 2015 edus­kun­ta­vaa­lei­hin.

- Koen, että Kokoo­muk­sen halli­tus­vuo­sien aikana ja erityi­sesti nyt puolu­een ollessa päämi­nis­te­ri­puo­lue olemme vieneet Suomea eteen­päin uudis­ta­malla maata määrä­tie­toi­sesti. Vaikka meillä Suomessa on taka­namme ja edes­sämme monia suuria haas­teita, juuri uudis­tus­työllä olemme vaali­neet luot­ta­musta Suomeen. Olemme nyt vakaalla pohjalla ja voimme Suomessa suhtau­tua maamme tule­vai­suu­teen luot­ta­vai­sin mielin.

Katai­nen totesi, että uusi valit­tava puheen­joh­taja on luon­nol­li­sesti myös Kokoo­muk­sen ehdo­kas uudeksi päämi­nis­te­riksi, johta­maan nykyi­sen viiden puolu­een halli­tuk­sen pohjalta Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sen jälkeen kesä­kuussa muodos­tet­ta­vaa uutta halli­tusta.

Tule­vai­suu­den­suun­ni­tel­mis­taan Katai­nen kertoi, että hän on kiin­nos­tu­nut euroop­pa­lai­sista ja muista kansain­vä­li­sistä tehtä­vistä, jos sellai­sia ilmaan­tuu ja hänellä on niihin tukea. Kesä­kuun puolue­ko­kouk­seen ja uuden halli­tuk­sen nimit­tä­mi­sen asti hän keskit­tyy päämi­nis­te­rinä halli­tuk­sen johta­mi­seen, ja Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana luot­saa­maan puolu­een vaali­voit­toon euro­vaa­leissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content