Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katai­nen: Aika jatkaa eteen­päin - Kokoo­muk­sen uudella puheen­joh­ta­jalla ja Suomen uudella päämi­nis­te­rillä

Katai­nen: Aika jatkaa eteen­päin - Kokoo­muk­sen uudella puheen­joh­ta­jalla ja Suomen uudella päämi­nis­te­rillä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen ei pyri jatko­kau­delle seuraa­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle puolu­een puheen­joh­ta­jana.

Katai­nen ilmoitti Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jan avaus­juh­lassa Helsin­gissä lauan­tai-iltana, että puolu­een on puolue­ko­kouk­ses­saan 13.-15. kesä­kuuta Lahdessa aika valita uusi puheen­joh­taja viemään puoluetta ja Suomea eteen­päin.

- Olen ollut Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja kymme­nen vuotta, kansan­edus­taja viisi­toista vuotta, valtio­va­rain­mi­nis­teri neljä vuotta ja päämi­nis­teri kolme vuotta. Nyt vuosi ennen seuraa­via edus­kun­ta­vaa­leja on oikea hetki puolu­eelle valita johtoonsa uusi puheen­joh­taja, joka vie Kokoo­muk­sen menes­tyk­sek­käästi vuoden 2015 edus­kun­ta­vaa­lei­hin.

- Koen, että Kokoo­muk­sen halli­tus­vuo­sien aikana ja erityi­sesti nyt puolu­een ollessa päämi­nis­te­ri­puo­lue olemme vieneet Suomea eteen­päin uudis­ta­malla maata määrä­tie­toi­sesti. Vaikka meillä Suomessa on taka­namme ja edes­sämme monia suuria haas­teita, juuri uudis­tus­työllä olemme vaali­neet luot­ta­musta Suomeen. Olemme nyt vakaalla pohjalla ja voimme Suomessa suhtau­tua maamme tule­vai­suu­teen luot­ta­vai­sin mielin.

Katai­nen totesi, että uusi valit­tava puheen­joh­taja on luon­nol­li­sesti myös Kokoo­muk­sen ehdo­kas uudeksi päämi­nis­te­riksi, johta­maan nykyi­sen viiden puolu­een halli­tuk­sen pohjalta Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sen jälkeen kesä­kuussa muodos­tet­ta­vaa uutta halli­tusta.

Tule­vai­suu­den­suun­ni­tel­mis­taan Katai­nen kertoi, että hän on kiin­nos­tu­nut euroop­pa­lai­sista ja muista kansain­vä­li­sistä tehtä­vistä, jos sellai­sia ilmaan­tuu ja hänellä on niihin tukea. Kesä­kuun puolue­ko­kouk­seen ja uuden halli­tuk­sen nimit­tä­mi­sen asti hän keskit­tyy päämi­nis­te­rinä halli­tuk­sen johta­mi­seen, ja Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana luot­saa­maan puolu­een vaali­voit­toon euro­vaa­leissa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content