Kokoomus.fi
Katainen: Aika jatkaa eteenpäin - Kokoo­muksen uudella puheen­joh­ta­jalla ja Suomen uudella päämi­nis­te­rillä

Katainen: Aika jatkaa eteenpäin - Kokoo­muksen uudella puheen­joh­ta­jalla ja Suomen uudella päämi­nis­te­rillä

Julkaistu: 5.4.14 Uutiset

Kokoo­muksen puheen­johtaja, päämi­nisteri Jyrki Katainen ei pyri jatko­kau­delle seuraa­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle puolueen puheen­joh­tajana.

Katainen ilmoitti Kokoo­muksen eurovaa­li­kam­panjan avaus­juh­lassa Helsin­gissä lauantai-iltana, että puolueen on puolue­ko­kouk­sessaan 13.-15. kesäkuuta Lahdessa aika valita uusi puheen­johtaja viemään puoluetta ja Suomea eteenpäin.

- Olen ollut Kokoo­muksen puheen­johtaja kymmenen vuotta, kansan­edustaja viisi­toista vuotta, valtio­va­rain­mi­nisteri neljä vuotta ja päämi­nisteri kolme vuotta. Nyt vuosi ennen seuraavia eduskun­ta­vaaleja on oikea hetki puolu­eelle valita johtoonsa uusi puheen­johtaja, joka vie Kokoo­muksen menes­tyk­sek­käästi vuoden 2015 eduskun­ta­vaa­leihin.

- Koen, että Kokoo­muksen halli­tus­vuosien aikana ja erityi­sesti nyt puolueen ollessa päämi­nis­te­ri­puolue olemme vieneet Suomea eteenpäin uudis­ta­malla maata määrä­tie­toi­sesti. Vaikka meillä Suomessa on takanamme ja edessämme monia suuria haasteita, juuri uudis­tus­työllä olemme vaalineet luotta­musta Suomeen. Olemme nyt vakaalla pohjalla ja voimme Suomessa suhtautua maamme tulevai­suuteen luotta­vaisin mielin.

Katainen totesi, että uusi valittava puheen­johtaja on luonnol­li­sesti myös Kokoo­muksen ehdokas uudeksi päämi­nis­te­riksi, johtamaan nykyisen viiden puolueen halli­tuksen pohjalta Kokoo­muksen puolue­ko­kouksen jälkeen kesäkuussa muodos­tet­tavaa uutta halli­tusta.

Tulevai­suu­den­suun­ni­tel­mistaan Katainen kertoi, että hän on kiinnos­tunut euroop­pa­lai­sista ja muista kansain­vä­li­sistä tehtä­vistä, jos sellaisia ilmaantuu ja hänellä on niihin tukea. Kesäkuun puolue­ko­koukseen ja uuden halli­tuksen nimit­tä­misen asti hän keskittyy päämi­nis­terinä halli­tuksen johta­miseen, ja Kokoo­muksen puheen­joh­tajana luotsaamaan puolueen vaali­voittoon eurovaa­leissa.


Kokoomus.fi