Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kasvua, työtä ja hyvin­voin­tia

Kasvua, työtä ja hyvin­voin­tia

Julkaistu:

Vero­uu­dis­tuk­semme keven­tää työn ja työl­lis­tä­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen veroja. Se kannus­taa työl­lis­tä­mään ja samalla tekee työn­te­koon ryhty­mi­sestä kannat­ta­vam­paa. Kun joita­kin veroja laman jälkeen joudu­taan korot­ta­maan, haluamme suun­nata koro­tuk­set ympä­ristö-, haitta- ja kulu­tus­ve­roi­hin. Siten vauh­di­te­taan ener­gian­sääs­töä ja hilli­tään turhaa ympä­ris­tön kulu­tusta.

Kokoo­muk­sen vero­uu­dis­tuk­sella kerä­tään lasken­nal­li­sesti miljardi euroa vuodessa nykyistä enem­män vero­tu­loja. Tämä on vält­tä­mä­töntä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme turvaa­mi­seksi. Tätä miljar­dia vielä tärkeäm­pää ovat uudis­tuk­sen uutta kasvua ja työpaik­koja tuovat vaiku­tuk­set. On nimit­täin turha tehdä lasken­nal­li­sesti valta­vasti vero­tu­loja lisäävä uudis­tus, jos samalla hidas­taa kasvua. Vero­pro­sent­teja tärkeäm­pää on saata­vien veroeu­ro­jen määrä.

Kokoo­muk­sen linja on myös oikeu­den­mu­kai­nen. Pohjois­mai­nen malli ja suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on paras tapa raken­taa yhteis­kun­taa. Siinä yhdis­te­tään osaava työvoima ja kilpai­lu­kyky sekä tasa-arvoi­set julki­set palve­lut ja huolen­pito heikoim­mista.

Myös oikeu­den­mu­kai­suu­den tunne on tärkeää. Esitämme pääoma­ve­ron korot­ta­mista kahdella prosent­tiyk­si­köllä. Tämän lisäksi kaik­kein suurim­mista pääoma­tu­loista vero nostet­tai­siin määrä­ai­kai­sesti ensi vaali­kau­den ajaksi tätä vielä lievästi korkeam­malle tasolle. Kaik­kein pienim­mät osin­ko­tu­lot ? esimer­kiksi alle tuhan­nen euron - muutet­tai­siin samalla koko­naan vero­va­paiksi. Tällä kannus­te­taan pieni­muo-toiseen sijoit­ta­mi­seen ja koti­mai­seen omis­ta­juu­teen. Millään pääoma­tu­lo­jen vero­tuk­sen muutok­silla eivät vaiku­tuk­set vero­tu­loi­hin ole suuria, mutta tätä kautta voidaan lisätä tule­vien talous­tal­koi­den oikeu­den­mu­kai­suutta.

Kokoo­mus on kannat­ta­nut aina ensim­mäi­sestä vaalioh­jel­mas­taan vuodelta 1918 vero­tusta, joka peri­tään maksu­ky­vyn mukaan. Siksi kanna­tamme nyt ja jatkossa progres­sii­vista tulo­ve­ro­tusta, jossa enem­män tienaava maksaa isom­malla prosen­tilla.

Moni tasa­ve­ro­kin on käytän­nössä progres­sii­vi­nen. Kunnal­lis­ve­ron suuret vähen­nyk­set teke­vät siitä progres­sii­vi­sen. Näin on myös arvon­li­sä­ve­ron laita. Vält­tä­mät­tö­myys­hyö­dyk­keet, kuten ruoka, lääk­keet ja jouk­ko­lii­kenne ovat vero­tet­tuina huomat­ta­vasti alen­ne­tuilla prosen­teilla. Pieni­tu­loi­sen ostok­sista suuri osa painot­tuu näihin kevyesti vero­tet­tui­hin tuot­tei­siin. Siksi suuri­tu­loi­nen maksaa kulu­tus­ko­ris­taan isom­paa vero­pro­sent­tia. Arvon­li­sä­vero kohdis­tuu myös ulko­mai­seen työhön, koska sitä kerä­tään muual­la­kin valmis­te­tuista tuot­teista.

Moni on perus­tel­lusti huolis­saan välil­lis­ten vero­jen aiheut­ta­masta hinto­jen noususta. Vero­mal­limme kuiten­kin kompen­soi hinto­jen nousun. Eläk­keet ja etuu­det nouse­vat hinto­jen nousua vastaa­vasti. Työs­sä­käy­ville taas jää enem­män rahaa käteen kevyem­min vero­te­tusta palkas­taan. Käteen tulee enem­män rahaa, josta voi päät­tää miten sen kulut­taa.

Tärkeintä on kuiten­kin se, että työn teon ja teet­tä­mi­sen veron alen­ta­mi­nen tuo uusia työpaik­koja. Työt­tö­mien työl­lis­tyessä vero­tu­lot kasva­vat ja samalla sosi­aa­li­me­not piene­ne­vät. Se luo posi­tii­vi­sen kier­teen, jolle tuleva hyvin­voin­timme raken­tuu. Mitä useampi meistä on työelä­mässä, sitä parem­min meillä on varaa pitää huolta heistä, jotka tukea tarvit­se­vat.

(Kirjoi­tus on julkaistu Turun Sano­missa 1.2.2011.)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content