Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Karla Karmala
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Karla Karmala: Miksi halusin käydä armei­jan?

Karla Karmala: Miksi halusin käydä armei­jan?

Julkaistu:

Suori­tan omaa varus­mies­pal­ve­lus­tani lääkin­tä­aliup­see­rina Rannik­kopri­kaa­tissa Upin­nie­messä ja vuosi on tulossa pian päätök­seen. Tie tähän pistee­seen ei ole ollut helppo ja palve­luk­seen onkin mahtu­nut useita iloja sekä suruja kulu­neen vuoden aikana. En kuiten­kaan vaih­taisi sekun­tia­kaan… tai no ehkä muuta­man sekun­nin. Olen vuoden aikana tutus­tu­nut huikei­siin ihmi­siin ja oppi­nut itses­täni sekä ympä­ril­läni olevista henki­löistä erit­täin paljon. Kasvu, mitä vuoden aikana olen saanut kokea, on käsit­tä­mä­tön. 

Kaikista ylei­sin kysy­mys, minkä olen kohdan­nut palve­lusta suorit­taes­sani on: “Miksi haluat käydä armei­jan?”

“Suori­tan palve­lusta ylpey­dellä”

Aluksi armeija merkitsi minulle haas­tetta, jossa halusin haas­taa ja aset­taa itseni ääri­ra­joille – niin henki­sesti kuin fyysi­ses­ti­kin. Pidin myös erit­täin tärkeänä sitä, että pääsi­sin johta­ja­kou­lu­tuk­seen varus­mies­pal­ve­luk­sen aikana. Koin tuol­loin, että se antaisi erit­täin hyviä edel­ly­tyk­siä tule­vai­suutta varten myös sivii­lissä. Moni asia, mitä tuol­loin koin on kuiten­kin muut­tu­nut palve­luk­sen edetessä. Kyllä, tämä on ollut haaste minulle – henki­nen ja fyysi­nen sellai­nen. Kyllä, sain johta­ja­kou­lu­tuk­sen ja olen pyrki­nyt käyt­tä­mään sitä parhaani mukaan niin täällä armei­jassa, kun sivii­lissä kohda­tuissa tilan­teissa. 

Kaikista eniten mieleni on kuiten­kin muut­tu­nut siinä, millä ylpey­dellä olen tällä hetkellä suorit­ta­massa palve­lusta ja miten kunnioi­tan sitä mahdol­li­suutta, että voin olla osa sitä orga­ni­saa­tiota, mikä puolus­taa maatamme, kun kansaamme ja maatamme uhataan. Se kuinka paljon olen täällä oppi­nut asioita ja se, kuinka olen ihmi­senä muut­tu­nut koke­muk­sen edetessä antaa minulle valta­vat edel­ly­tyk­set ymmär­tää turval­li­suus­po­li­tiik­kaa tule­vai­suu­dessa. Maan­puo­lus­tus on erit­täin mielen­kiin­toi­nen ala, mutta myös moni­mut­kai­nen ja haas­tava. Olen­kin koke­nut oloni etuoi­keu­te­tuksi, että olen oppi­nut joita­kin asioita näin­kin lähei­sestä näkö­kul­masta. 

Vallit­seva maail­man­ti­lanne on tuonut myös hyvin realis­tista näkö­kul­maa siihen, jos poik­keus­ti­lan­tee­seen joutui­simme. Opitut asiat ovat saaneet konkre­tiaa ja olen oppi­nut paljon siitä, mikä on tärkeää suoma­lai­sessa maan­puo­lus­tuk­sessa. Tiedän, mitkä ovat vahvuu­temme ja heik­kou­temme ja sen, mitkä asiat ovat erikoi­sa­laamme. On ollut hämmäs­tyt­tä­vää nähdä, kuinka edis­ty­neitä ja moni­puo­li­sia asioita täällä tapah­tuu­kaan.

Naiset mukaan kutsun­toi­hin!

Muut­tuva maailma on saanut ihmi­set miet­ti­mään, pitäi­sikö suoma­laista maan­puo­lus­tus­vel­vol­li­suutta laajen­taa myös naisia koske­vaksi. Aihe on kuiten­kin osoit­tau­tu­nut erit­täin haas­ta­vaksi ja mieli­pi­teet ihmis­ten välillä ovat aiheut­ta­neet suurta jakau­maa. Itse aseel­li­sen palve­luk­sen suorit­ta­neena on vaikea ottaa kantaa kysei­seen aihee­seen. Tasa-arvoa ja maan­puo­lus­tusta arvos­ta­vana henki­lönä vastauk­seni olisi: “ehdot­to­masti!” Toinen osa minusta kuiten­kin ajat­te­lee, olisiko kaik­kien velvoit­ta­mi­nen osal­lis­tu­maan maan­puo­lus­tuk­seen aseel­li­sesti sitten­kään se kaik­kia osapuo­lia hyödyt­tävä tilanne. 

Kutsun­to­jen, muttei asevel­vol­li­suu­den, laajen­ta­mi­sesta koko ikäryh­mälle on myös puhuttu. Tätä pidän­kin erit­täin kannat­tava ajatuk­sena. Kutsun­nat anta­vat laajan kattauk­sen Puolus­tus­voi­mien toimin­nasta. Se on myös erin­omai­nen paikka kartoit­taa ikäryh­män ylei­nen terveys­ti­lanne. Yhtei­set kutsun­nat kaikille antaisi laajan kuvan ikäryh­män tilan­teesta.

Tähän asti naisille onkin järjes­tetty eril­li­nen valin­ta­koe keväällä, kun taas mies­ten kutsun­nat ovat tapah­tu­neet syksyllä. Tasa­val­lan presi­dentti vahvisti 13.4.2022 uuden lain nais­ten vapaa­eh­toi­sesta asepal­ve­luk­sesta. Muutos mahdol­lis­taa nais­ten valin­ta­ti­lai­suu­den järjes­tä­mi­sen kutsun­to­jen kanssa saman­ai­kai­sesti. Myös valin­toi­hin liit­ty­vät terveys­tar­kas­tuk­set saadaan näin samaan rytmiin mies­ten kanssa. 

Kysei­nen laki­muu­tos kuiten­kin ihme­tytti minua, sillä lain myötä nais­ten valin­nat saatai­siin kyllä samaan sykliin, mutta eril­li­sen valin­ta­ti­lai­suu­den järjes­tä­mi­nen aiheut­taisi edel­leen lisä­työtä alue­toi­mis­toissa. Tasa-arvon mukai­sesti olisi vain helpom­paa järjes­tää yhtei­nen kutsun­ta­ti­lai­suus sekä miehille että naisille. Kutsun­to­jen aikana naiset saisi­vat laajem­paa tietä­mystä Puolus­tus­voi­mien toimin­nasta sekä varus­mies­pal­ve­luk­sen suorit­ta­mi­seen liit­ty­vistä asioita. Näen, että tämä vaikut­taisi vain posi­tii­vi­sesti vapaa­eh­toi­seen asepal­ve­luk­seen hakeu­tu­vien määrässä. 

Oma ehdo­tuk­seni kuiten­kin olisi, että myös kutsun­to­jen tarkoi­tusta laajen­net­tai­siin niin, että kutsun­noista tulisi ikäryh­män foorumi, jossa voitai­siin tarkas­tella koko ikäryh­män tilan­netta sekä tarjota mahdol­li­sia tuki­pal­ve­luita nuorille, jos sellai­selle vain olisi tarvetta. Puolus­tus­voi­mat voisi­vat tehdä yhteis­työtä muiden taho­jen kanssa, jolloin kutsun­noista tulisi vuosit­tain järjes­tet­tävä moni­puo­li­nen ja hyödyn­tävä koke­mus myös sellai­sille nuorille, jotka eivät vält­tä­mättä asepal­ve­luk­seen sovellu.

Armeija ei todel­la­kaan ole paikka, mikä sopii kaikille. Se on täysin totta. Moni ei kuiten­kaan ymmärrä Puolus­tus­voi­mien moni­puo­li­suutta ja mahdol­li­suuk­sia. Armeija voisi olla kaikille, jos tarjon­taa laajen­net­tai­siin niin, että keski­piste ei ole vain fyysi­sissä tehtä­vissä. Naisilla on nyky­ään 30 päivän oikeus keskeyt­tää vapaa­eh­toi­nen asepal­ve­lus. Tämän ajan jälkeen nainen on asevel­vol­li­nen siinä missä mies­kin. Naiselle anne­taan samat mahdol­li­suu­det edetä varus­mies­pal­ve­luk­sessa kuin miehil­le­kin. Useat asela­jit ovat kuiten­kin haas­ta­via naiselle raskai­den kanta­mus­ten ja fyysis­ten ominai­suuk­sien vuoksi. Kaikki on kuiten­kin mahdol­lista, jos on vain päät­tä­väi­syyttä ja moti­vaa­tiota. 

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Keski-Suomen vaali­pii­rissä. Hän suorit­taa vapaa­eh­toi­sen asepal­ve­luk­sen viimei­siä hetkiä Upin­nie­messä. Hän on myös Keski-Suomen liiton valtuus­ton jäsen ja kunnan­val­tuu­tettu Toiva­kassa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content