Toivakka ja Virolainen: Lapsiäitiys on este kehityk­selle ja tasa-arvolle – kokoomus.fi
MENU
Toivakka ja Virolainen: Lapsiäitiys on este kehityk­selle ja tasa-arvolle

Toivakka ja Virolainen: Lapsiäitiys on este kehityk­selle ja tasa-arvolle

Julkaistu: 11.10.2017 Utrikespolitik

Kokoo­muksen kansan­edus­tajat Lenita Toivakka ja Anne-Mari Virolainen muistut­tavat tyttöjen päivänä kaikkien tyttöjen ihmisar­vosta.

Arviolta joka kolmas tyttö kehitys­maissa joutuu naimisiin alaikäisenä ja vuosittain jopa kaksi miljoonaa tyttöä synnyttää alle 15-vuotiaina. Lapsia­vio­liitot ja varhaiset raskaudet eivät kuulu tyttöjen elämään.

”Lapsiäitiys on aina inhimil­linen tragedia sekä globaali ongelma ihmisoi­keuk­sille ja tasa-arvolle. Se on este kehit­tyvien maiden talous­kas­vulle ja kehit­ty­mi­selle. Se on valtava ongelma, johon on puututtava voimak­kaasti”, Toivakka toteaa.

Lapsiäitiys on aina inhimil­linen tragedia sekä globaali ongelma ihmisoi­keuk­sille ja tasa-arvolle.

”Alaikäisenä naimisiin joutu­minen ja lapsen saaminen katkai­sevat tytön koulutien, ruokkivat köyhyyttä ja altis­tavat niin fyysi­sille kuin henki­sil­lekin vaaroille. Alaikäisen tytön pitäisi olla koulu­lainen, ei äiti”, Virolainen linjaa.

Maail­massa on yli 60 miljoonaa koului­käistä tyttöä, joilla ei ole pääsyä opetukseen. Taustalla on perheiden köyhyys, poikien merki­tystä koros­tavat asenteet ja vaikeasti saavu­tet­tavat koulut. Valitet­tavan usein tytöt jättävät koulun kesken joutuessaan naimisiin.

”Kehitys­maiden tyttöjen koulu­tukseen tarvitaan talou­del­lista ja erityi­sesti laadul­lista panos­tusta. Sisäl­löl­li­sesti laadukas koulutus antaa paremmat eväät elämään ja tukee yhteis­kunnan raken­tu­mista ja kasvua. Suoma­lai­sella osaami­sella olisi tähän paljon annet­tavaa”, Toivakka sanoo.

”Tytöillä on oikeus omaan kehoonsa, joten seksuaali- ja lisään­ty­mis­ter­vey­destä on kerrottava ja asiasta puhuttava. Suomen on työsken­neltävä yhdessä muiden tyttöjen oikeuksiin panos­tavien maiden kanssa, jotta tuloksia saadaan aikai­seksi”, Virolainen jatkaa.

”Meidän oma hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme ei olisi maailman huippua, mikäli naisten ja tyttöjen aseman eteen ei olisi tehty runsaasti töitä. Tänä päivänä tyttöjen oikeuksien edistä­minen on paras lahja, minkä satavuotias Suomi voi muulle maail­malle antaa”, kansan­edus­tajat päättävät.

Lisätiedot:

Lenita Toivakka
puh. 046 920 7629
lenita.toivakka(at)eduskunta.fi

Anne-Mari Virolainen
puh. 050 512 1941
anne-mari.virolainen(at)eduskunta.fi


Kokoomus.fi