• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka ja Viro­lai­nen: Lapsiäi­tiys on este kehi­tyk­selle ja tasa-arvolle

  Toivakka ja Viro­lai­nen: Lapsiäi­tiys on este kehi­tyk­selle ja tasa-arvolle

  Julkaistu: 11.10.2017 Utrikespolitik

  Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jat Lenita Toivakka ja Anne-Mari Viro­lai­nen muis­tut­ta­vat tyttö­jen päivänä kaik­kien tyttö­jen ihmi­sar­vosta.

  Arviolta joka kolmas tyttö kehi­tys­maissa joutuu naimi­siin alai­käi­senä ja vuosit­tain jopa kaksi miljoo­naa tyttöä synnyt­tää alle 15-vuotiaina. Lapsia­vio­lii­tot ja varhai­set raskau­det eivät kuulu tyttö­jen elämään.

  ”Lapsiäi­tiys on aina inhi­mil­li­nen trage­dia sekä globaali ongelma ihmi­soi­keuk­sille ja tasa-arvolle. Se on este kehit­ty­vien maiden talous­kas­vulle ja kehit­ty­mi­selle. Se on valtava ongelma, johon on puutut­tava voimak­kaasti”, Toivakka toteaa.

  Lapsiäi­tiys on aina inhi­mil­li­nen trage­dia sekä globaali ongelma ihmi­soi­keuk­sille ja tasa-arvolle.

  ”Alai­käi­senä naimi­siin joutu­mi­nen ja lapsen saami­nen katkai­se­vat tytön koulu­tien, ruok­ki­vat köyhyyttä ja altis­ta­vat niin fyysi­sille kuin henki­sil­le­kin vaaroille. Alai­käi­sen tytön pitäisi olla koulu­lai­nen, ei äiti”, Viro­lai­nen linjaa.

  Maail­massa on yli 60 miljoo­naa koului­käistä tyttöä, joilla ei ole pääsyä opetuk­seen. Taus­talla on perhei­den köyhyys, poikien merki­tystä koros­ta­vat asen­teet ja vaikeasti saavu­tet­ta­vat koulut. Vali­tet­ta­van usein tytöt jättä­vät koulun kesken joutues­saan naimi­siin.

  ”Kehi­tys­mai­den tyttö­jen koulu­tuk­seen tarvi­taan talou­del­lista ja erityi­sesti laadul­lista panos­tusta. Sisäl­löl­li­sesti laadu­kas koulu­tus antaa parem­mat eväät elämään ja tukee yhteis­kun­nan raken­tu­mista ja kasvua. Suoma­lai­sella osaa­mi­sella olisi tähän paljon annet­ta­vaa”, Toivakka sanoo.

  ”Tytöillä on oikeus omaan kehoonsa, joten seksu­aali- ja lisään­ty­mis­ter­vey­destä on kerrot­tava ja asiasta puhut­tava. Suomen on työs­ken­nel­tävä yhdessä muiden tyttö­jen oikeuk­siin panos­ta­vien maiden kanssa, jotta tulok­sia saadaan aikai­seksi”, Viro­lai­nen jatkaa.

  ”Meidän oma hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme ei olisi maail­man huip­pua, mikäli nais­ten ja tyttö­jen aseman eteen ei olisi tehty runsaasti töitä. Tänä päivänä tyttö­jen oikeuk­sien edis­tä­mi­nen on paras lahja, minkä sata­vuo­tias Suomi voi muulle maail­malle antaa”, kansan­edus­ta­jat päät­tä­vät.

  Lisä­tie­dot:

  Lenita Toivakka
  puh. 046 920 7629
  lenita.toivakka(at)eduskunta.fi

  Anne-Mari Viro­lai­nen
  puh. 050 512 1941
  anne-mari.virolainen(at)eduskunta.fi