Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Kai Mykkä­nen: Turpeen veroetu on pois­tet­tava

Kai Mykkä­nen: Turpeen veroetu on pois­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen esit­tää, että halli­tus korvaisi kaavai­le­mansa bensan ja diese­lin veron­ko­ro­tuk­set polt­to­tur­peen veroe­dun pois­tolla.

Fossii­li­sia polt­toai­neita koske­van pääs­tö­ve­ro­tuk­sen ulot­ta­mi­nen turpee­seen tuot­taisi valtiolle suun­nil­leen saman verran kuin kaavai­lut bensan ja diese­lin veron­ko­ro­tuk­set.

”Turpeen­pol­ton pääs­töt vastaa­vat koko Suomen henki­lö­au­to­lii­ken­teen pääs­töjä. Polt­to­tur­peen veron­ko­ro­tus aiheut­taisi selvästi vähem­män kipua suoma­lai­sille, mutta olisi suurempi ilmas­to­teko kuin bensa­ve­ron koro­tus”, Mykkä­nen toteaa.

Halli­tus­ten­vä­li­nen ilmas­to­pa­neeli IPCC julkaisi tors­taina maan­käyt­tö­ra­por­tin, jonka mukaan turve­maita olisi suojel­tava. Turpeen polton ja turve­tuo­tan­toa­luei­den pääs­töt muodos­ti­vat vuoden 2017 lasku­jen mukaan yli 13 prosent­tia Suomen koko­nais­pääs­töistä. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön mukaan turpeen vero­tuki oli tänä vuonna suuruu­del­taan 189 miljoo­naa euroa.

”Suomen on kyet­tävä luopu­maan polt­to­tur­peesta vuoteen 2035 mennessä. Muuten lupaus hiili­neut­raa­lista Suomesta 2035 on mahdo­ton. Polt­to­lai­tok­sia korvaa­vat keinot kauko­läm­mön tuot­ta­mi­seen ovat kehit­ty­neet viime vuosina nopeasti ja nyt kannat­taisi antaa vero­tuk­sella selvä viesti ener­giayh­tiöille, mihin kannat­taa satsata. Turpeen käytön korvaa­mi­nen olisi yhdessä jo sääde­tyn hiili­kiel­lon kanssa seuraa­van 15 vuoden jaksolla merkit­tä­vin ilmas­to­teko”, Mykkä­nen visioi.

Turpeen­pol­ton pääs­töt vastaa­vat koko Suomen henki­lö­au­to­lii­ken­teen pääs­töjä.

Enem­mistö halli­tus­puo­lueista kannatti vielä ennen vaaleja turpeen polton alas­ajoa. Nyt halli­tus­oh­jelma ei taipu­nut keskus­tan painos­tuk­sesta edes siihen, että polt­to­turve maksaisi samaa pääs­tö­ve­roa kuin muut­kin saas­tut­ta­vat lämmi­tys­polt­toai­neet. Keskus­tan kansan­edus­taja ja ympä­ris­tö­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Hannu Hosko­nen on jopa kehu­nut turvetta uusiu­tu­vaksi luon­non­va­raksi.

”Vielä ei ole liian myöhäistä tehdä järki­rat­kai­sua, sillä halli­tus voisi huomioida ehdo­tuk­semme jo lähes­ty­vässä budjet­ti­rii­hessä”, Mykkä­nen päät­tää.

  • Kenttä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jättää koske­mat­to­maksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.2.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ilmas­ton ja turval­li­suu­den kevät

Kiris­tyvä turval­li­suus­po­liit­ti­nen tilanne, Rans­kan ja Unka­rin vaalit sekä unio­nin toimen­pi­teet oikeus­val­tion puolus­ta­mi­seksi Unka­rissa ja Puolassa ovat EU:n kevään suuria asioita.

15.12.2021

Petteri Orpo: “Suomi tarvit­see lisää ydin­voi­maa”

Sähkön hinnan nousu näkyy monen suoma­lai­sen arjessa. Vaikka sähkön hinta määrit­tyy mark­ki­noilla, voimme myös poli­tii­kalla vaikut­taa siihen, miten sähkö tuote­taan

9.12.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män metsä­lin­jaus: Menes­tystä metsistä

Kokoo­mus haluaa, että metsä­sek­to­rilla on mahdol­li­suus menes­tyä Suomessa. Uudis­tu­vaan, koti­mai­seen raaka-ainee­­seen perus­tu­vaa teol­li­suutta tarvi­taan, kun siir­rymme kohti vähä­hii­li­sem­pää yhteis­kun­taa. Suoma­lai­nen

Skip to content