Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Kai Mykkä­nen: Turpeen veroetu on pois­tet­tava

Kai Mykkä­nen: Turpeen veroetu on pois­tet­tava

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen esit­tää, että halli­tus korvaisi kaavai­le­mansa bensan ja diese­lin veron­ko­ro­tuk­set polt­to­tur­peen veroe­dun pois­tolla.

Fossii­li­sia polt­toai­neita koske­van pääs­tö­ve­ro­tuk­sen ulot­ta­mi­nen turpee­seen tuot­taisi valtiolle suun­nil­leen saman verran kuin kaavai­lut bensan ja diese­lin veron­ko­ro­tuk­set.

”Turpeen­pol­ton pääs­töt vastaa­vat koko Suomen henki­lö­au­to­lii­ken­teen pääs­töjä. Polt­to­tur­peen veron­ko­ro­tus aiheut­taisi selvästi vähem­män kipua suoma­lai­sille, mutta olisi suurempi ilmas­to­teko kuin bensa­ve­ron koro­tus”, Mykkä­nen toteaa.

Halli­tus­ten­vä­li­nen ilmas­to­pa­neeli IPCC julkaisi tors­taina maan­käyt­tö­ra­por­tin, jonka mukaan turve­maita olisi suojel­tava. Turpeen polton ja turve­tuo­tan­toa­luei­den pääs­töt muodos­ti­vat vuoden 2017 lasku­jen mukaan yli 13 prosent­tia Suomen koko­nais­pääs­töistä. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön mukaan turpeen vero­tuki oli tänä vuonna suuruu­del­taan 189 miljoo­naa euroa.

”Suomen on kyet­tävä luopu­maan polt­to­tur­peesta vuoteen 2035 mennessä. Muuten lupaus hiili­neut­raa­lista Suomesta 2035 on mahdo­ton. Polt­to­lai­tok­sia korvaa­vat keinot kauko­läm­mön tuot­ta­mi­seen ovat kehit­ty­neet viime vuosina nopeasti ja nyt kannat­taisi antaa vero­tuk­sella selvä viesti ener­giayh­tiöille, mihin kannat­taa satsata. Turpeen käytön korvaa­mi­nen olisi yhdessä jo sääde­tyn hiili­kiel­lon kanssa seuraa­van 15 vuoden jaksolla merkit­tä­vin ilmas­to­teko”, Mykkä­nen visioi.

Turpeen­pol­ton pääs­töt vastaa­vat koko Suomen henki­lö­au­to­lii­ken­teen pääs­töjä.

Enem­mistö halli­tus­puo­lueista kannatti vielä ennen vaaleja turpeen polton alas­ajoa. Nyt halli­tus­oh­jelma ei taipu­nut keskus­tan painos­tuk­sesta edes siihen, että polt­to­turve maksaisi samaa pääs­tö­ve­roa kuin muut­kin saas­tut­ta­vat lämmi­tys­polt­toai­neet. Keskus­tan kansan­edus­taja ja ympä­ris­tö­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Hannu Hosko­nen on jopa kehu­nut turvetta uusiu­tu­vaksi luon­non­va­raksi.

”Vielä ei ole liian myöhäistä tehdä järki­rat­kai­sua, sillä halli­tus voisi huomioida ehdo­tuk­semme jo lähes­ty­vässä budjet­ti­rii­hessä”, Mykkä­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

7.3.2023

Kai Mykkä­nen: Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta – miksi ihmeessä? Koska sähkön hinta. Koska ilmas­to­teko. Koska teol­li­set työpai­kat ja arvon­lisä. Puhtaan sähkön runsaus

Skip to content