Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Kai Mykkä­nen: “Nyt täytyy herätä velkau­nesta”

Kai Mykkä­nen: “Nyt täytyy herätä velkau­nesta”

Julkaistu:

Suomen halli­tus otti kehys­rii­hessä vaaral­li­sen aske­leen ylivel­kaan­tu­mi­sen varassa lepää­vään unel­ma­höt­töön. Halli­tus katkaisi 20 vuotta kestä­neen meno­ke­hys-ankku­rin ja kiih­dyt­tää velkaan­tu­mista nousu­kau­den kynnyk­sellä. Kehyk­set särkyi­vät, kun vasem­mis­ton wappu­mil­jardi lisät­tiin budje­tin päälle.

Kuka sitten oikeasti kantaa riskin velka­lou­kusta? Nuori­somme. Heidän veronsa kiris­ty­vät, kun tänään ei kanneta vastuuta. Senio­rit. Onko hyvin­voin­ti­val­tion hoiva­lu­paus tule­vina vuosi­kym­me­ninä voimassa, kun tänään ei kanneta vastuuta. Ja tämän päivän pienet lapset. Käyvätkö he enää maail­man parhaita kouluja, jos ylivel­kaan­tu­nut Suomi ajau­tuu velka­sa­nee­rauk­seen?

Halli­tuk­sen lähtö­koh­dat puoli­vä­li­tar­kas­te­luun olivat seuraa­vat. Halli­tus­oh­jel­massa sovi­tut, julkista taloutta vahvis­ta­vat työl­li­syy­suu­dis­tuk­set olivat toteut­ta­matta. Menoja pysy­västi lisää­vät päätök­set oli sen sijaan tehty, hinnal­taan suurem­pina kuin oli tarkoi­tus. 

Miten halli­tus reagoi? Tekikö se puut­tu­vat päätök­set, joiden avulla julki­nen talous vahvis­tuisi luva­tut 2 miljar­dia euroa vuosit­tain? Ei. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö arvioi halli­tuk­sen työl­li­syys­pää­tös­ten vaiku­tuk­seksi 150 miljoo­naa euroa. Käytän­nössä 2 miljar­din urakka ei eden­nyt. Tiedätte sen itse­kin.

Entä sopeut­tiko halli­tus menot vastaa­maan tuloja, kuten Antti Rinteen ja Juha Sipi­län sopi­mus edel­lytti? Ei. Kävi päin­vas­toin. Halli­tus lisäsi ensi vuodelle, keskelle nousu­kautta, wappu­mil­jar­din, vaikka aiem­mat­kin menot lepä­si­vät tuke­vasti velka­suossa. Nyt kaiva­taan uniluk­ka­ria. Velkau­nesta on herät­tävä.

Arvoisa puhe­mies,

Yhdys­val­loissa presi­dentti Bide­nin elvy­tys ohit­taa Roose­vel­tin New Dealin. Euroo­pas­sa­kin raken­ne­taan jälleen­ra­ken­nus­pa­ket­teja kuin sodan jälkeen konsa­naan.

Innos­ta­vaa, mutta seuraa­jalta saat­ta­vat unoh­tua tosi­asiat, jotka ovat edel­leen voimassa.  Kuten se, ettei alira­vi­tulle tarkoi­tettu hevos­kuuri sovi sille, joka kärsii ylipai­nosta jo valmiiksi.

Ensin­nä­kin, Suomessa julki­sen sekto­rin, tulon­siir­to­jen ja vero­tuk­sen taso on jo valmiiksi paljon korkeampi kuin Yhdys­val­loissa tai useim­missa Euroo­pan maissa. Jos meillä paine­taan velka­kaa­sua, ajau­dumme pois siitä kestä­västä pohjois­mai­sesta mallista, jota maailma ihai­lee.

Toiseksi, Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta raken­net­tiin aikana, jolloin työi­käis­ten suoma­lais­ten määrä kasvoi ja huol­let­ta­vien osuus laski. Silloin saat­toi luot­taa, että yhteis­kunta jaksaa kantaa lisään­ty­vät menot. Töitä sai ilman ammat­ti­tut­kin­toa­kin, kunhan raken­net­tiin ja inves­toi­tiin - vaikka valtio­ve­toi­ses­ti­kin. 

Entä nyt? Velka­kiih­dy­tys ei nousu­kau­della vauh­dita vaan pula osaa­vasta työvoi­masta ja kustan­nus­kierre ovat heti ovella. Deval­vaa­tio­kaan ei ole enää reser­vissä inflaa­tio­kier­teen katkai­su­hoi­toon. Tarvi­taan raken­teel­lista työt­tö­myyttä vähen­tä­viä ja työs­sä­käy­vien osuutta lisää­viä uudis­tuk­sia. Niitä te ette uskalla tehdä. Velka­ra­han jaka­mi­nen ja unel­ma­las­kel­mat ovat toki muka­vam­pia.

Arvoisa puhe­mies,

Valtio­joh­toi­sen talou­den ideaali kitey­tyy talous­tie­tei­lijä Mariana Mazzuca­ton kirjassa ”Mission Economy”. Ajan kuvaan sopii, että Mazzucato vieraili päämi­nis­teri Mari­nin kutsusta talous­neu­vos­ton kokouk­sessa. 

Mazzuca­ton valtio­joh­toi­sissa missioissa talou­den tuotan­to­po­ten­ti­aali kasvaa niin paljon, että hyödyk­kei­den lisäyk­sen arvo kattaa valtion keskus­pank­ki­ti­lille taio­tun rahan määrän. Apollo-kuulen­to­jen yhtey­dessä synty­neet keksin­nöt saat­toi­vat täyt­tää tämän ehdon. Mutta rohke­nen epäillä toimiiko, kun velka­raha ohja­taan sote-uudis­tuk­sen muutos­ku­lui­hin tai tulon­siir­toi­hin. Erityi­sesti kun puhu­taan 2020-luvun Suomesta, jossa pulaa on pikem­min­kin teki­jöistä ja kannat­ta­vista projek­teista kuin rahoi­tuk­sesta.

Inflaa­tio on jo nousussa. Tuntu­van inflaa­tion oloissa korkoja ei voi alino­maa pitää nollassa, paitsi jos ikiliik­kuja on keksitty. Kuplan luon­tee­seen kuuluu, että emme tiedä milloin ja miten se puhkeaa. 

Pienelle Suomelle ylivel­kaan­tu­mi­nen on uhka­pe­liä hyvin­voin­ti­lu­pauk­sella ja itse­näi­syy­dellä. Päämi­nis­teri Marin, olet­teko te eri mieltä? Onko tällai­sen riskin otta­mi­nen todella Suomen edun mukaista? 

Te vastaatte korona. Ei, emme ole täällä peru­massa koro­na­vuo­den menoja. Kyse on siitä, että te päätitte juuri äsken kiih­dyt­tää velan­ot­toa ensi ja sitä seuraa­ville vuosille. Siis koro­nan jälkei­selle ajalle, jolloin talous näyt­tää kasva­van muuten­kin. Vuosille, jolloin velkaan­tu­mi­nen pitäisi lopet­taa, jotta valtiolla on varaa pehmen­tää seuraa­vaa krii­siä. 

Arvoisa halli­tus, Nyt täytyy herätä velkau­nesta. Vastuuta ei ole se, että kirjoi­titte unesta herää­vän aikui­sen roolin seuraa­valle halli­tuk­selle. Sille, jonka kehyk­siä pienen­sitte ja laina­sitte näin tule­vai­suu­delta itsel­lenne. Ei näin voi suoma­lais­ten asioita hoitaa.

Arvoisa puhe­mies,

Näistä syistä halli­tus ei nauti kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män luot­ta­musta. Suomi tarvit­see halli­tuk­sen, joka kantaa talous­vas­tuun omalla vahti­vuo­rol­laan.

Kai Mykkä­sen puheen­vuoro edus­kun­nan väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa 18.5.2021

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content