Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Kai Mykkä­nen: Kestävä hyvä syntyy valin­noilla, ei velalla velan päälle

Kai Mykkä­nen: Kestävä hyvä syntyy valin­noilla, ei velalla velan päälle

Julkaistu:

Onneksi olemme itse­näi­sessä maassa, joka yllä­pi­tää koske­mat­to­muut­taan ja vapaut­taan – myös vapaut­taan tehdä päätös soti­las­liit­toon kuulu­mi­sesta itse­näi­sesti omalta pohjalta. Tässä salissa jokai­sen on syytä sisäis­tää, että suur­val­to­jen etupii­ri­so­pi­mus­ten estä­mi­nen on Suomen vapau­delle perus­ta­vaa laatua oleva lähtö­kohta.

Osaamme vaalia itse­näi­syyt­tämme perin­tei­sin keinoin, mutta olem­me­ko­han ymmär­tä­neet, että vapau­den vaali­mi­nen edel­lyt­tää sitä suojaa­van keino­va­li­koi­man pitä­mistä ajan tasalla. On tuomit­ta­vaa, että valmius­lain raja­tur­val­li­suutta koskeva uudis­ta­mi­nen on poliit­ti­sesti lähtö­ruu­dussa, vaikka tasa­val­lan presi­dent­ti­kin on vuosia koros­ta­nut sen tarvetta.

Hyvä halli­tus, kokoo­mus edel­lyt­tää, että näillä valtio­päi­villä otamme parla­men­taa­ri­sen valmis­te­lun kautta ratkai­se­vat aske­leet valmius­lain raja­tur­val­li­suutta koske­vassa uudis­tuk­sessa.

Aivan kaikissa asioissa halli­tus ei suin­kaan ole ollut toime­ton. Nyt helmi­kuussa se on jo ehti­nyt esit­tää lisä­bud­jet­tia, joka nostaa tämän vuoden velkaan­tu­mista vielä puolella miljar­dilla. Lisä­bud­je­tin kohteet olivat sinänsä tarpeel­li­sia. Mutta kestävä hyvä syntyy valin­noilla – ei velalla velan päälle.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tissa vähen­simme valtion menoja yli 2,5 miljar­dia euroa. Kohden­simme puoli miljar­dia halli­tuk­sen laimin­lyö­miin asioi­hin ja vähen­simme velkaan­tu­mista puolel­la­toista miljar­dilla eurolla. On siis turha väit­tää, ettei vaih­toeh­toja olisi.

Kysy­mys kuuluu miksi te, päämi­nis­teri Marin, ette kuiten­kaan siirry vastuun ja valin­to­jen tielle jatku­van velkael­vy­tyk­sen sijaan? Vai tarkoit­taako hyvän teke­mi­nen teille sitä, että lisä­tään menoja velaksi velan päälle?

Velkael­vy­tyk­seen keskit­ty­mi­nen johtaa hyvän kier­teen katkea­mi­seen. Työvoi­ma­pula on nyt pahin pullon­kaula hyvin­voin­nin lisää­mi­selle. TE-toimis­toille oli joulu­kuussa ilmoi­tettu 91 000 avointa työpaik­kaa. Siinä on kasvua vuoden takai­seen peräti 80 prosent­tia. Samaan aikaan pitkä­ai­kais­työt­tö­mien määrä on enti­ses­tään kasva­nut. Heitä on jo 107 000.

Ja mitä tekee halli­tus. On jäämässä murto-osaan itse aset­ta­mas­taan tavoit­teesta. Talous­po­li­tii­kan arvioin­ti­neu­vosto laskee halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mien paran­ta­van julkista taloutta alle 500 miljoo­nalla eurolla, kun tavoite oli kaksi miljar­dia.

Arvoisa halli­tus, minua­han te ette usko, mutta usko­kaa asian­tun­ti­joita. Arvioin­ti­neu­vos­ton mukaan työn­teon kannus­ti­met ovat heiken­ty­neet. Työt­tö­myys­louk­kuun jäänei­den määrä on kasva­nut kymme­nillä tuhan­silla teidän vahti­vuo­rol­lanne.

Kokoo­muk­sen toimen­pi­teet lisäi­si­vät työssä olevien määrää yli sadalla tuhan­nella hengellä valtio­va­rain­mi­nis­te­riön ja edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun lasken­nan mukaan.

Arvoisa valtio­va­rain­mi­nis­teri, te olette mahdot­to­man edessä. Jos meinaan ynnä­tään yhteen halli­tuk­sen puheita. Keskusta ei ole mukana halli­tuk­sessa, joka keimai­lee meno­ke­hys­ten tois­tu­van rikko­mi­sen kanssa. Se lupaus tarkoit­taa 370 miljoo­nan euron leik­kauk­sia.

Kova savotta mille tahansa vaali­vuo­den budjet­tia teke­välle. Samaan aikaan muut halli­tus­puo­lu­eet ovat esit­tä­neet yli miljar­din euron lisäys­vaa­ti­muk­set ensi vuoden menoi­hin.

Miten +miljardi muut­tuu -370 miljoo­naksi – ollaan jännän äärellä.

Hyvä Suomen halli­tus, tähän louk­kuun teidän ei ollut pakko mennä. Neljättä vuotta tois­tamme, että älkää herran tähden lait­tako pysy­viä palk­ka­ra­hoja kerta­luon­tei­sen rahoi­tuk­sen varaan. Todel­lako tuhat amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opet­ta­jaa tulee irti­sa­noa vaali­kau­den lopulla? Eihän siinä ole mitään järkeä. Tulette lisää­mään ne rahat ensi vuodelle kuten pitää­kin. Sen rahoit­ta­mi­nen kannat­taa jo lisätä sääs­tö­tar­peen päälle.

Entä niin­kö­hän me yhdessä hyväk­symme, että tieteen rahoi­tus kään­tyy ensi vuonna rajuun laskuun? Ei tieten­kään. Tutki­muk­sen ja tuote­ke­hi­tyk­sen panok­set on päin­vas­toin kään­net­tävä pitkä­jän­tei­sesti kasvuun. Se on varmis­tet­tava säätä­mällä T&K-rahoituslaki. Sekin 200 miljoo­naa euroa teidän on löydet­tävä.

Näyt­tö­jenne perus­teella yhtä­lönne on umpi­ku­jassa. Mutta ei lope­teta synkis­te­lyyn.

Olemme jo kolmena vuonna osoit­ta­neet, miten budje­tin voi tehdä kehyk­siin ja samalla hoitaa tärkeät panos­tuk­set kunnialla. Vähen­ne­tään köyhyyttä työllä ja talous­kas­vulla. Silloin myös koului­hin ja vanhus­ten hoivaan riit­tää rahaa.

Se tosin vaatii rohkeutta uudis­tuk­siin ja valin­toi­hin kiih­ty­vän meno­teh­tai­lun sijaan. Jos te ette tätä hahmota, tulee halli­tuk­sen erota ja antaa tilaa kestä­vän kasvun muutos­oh­jel­malle.

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe valtio­päi­vien avajais­de­ba­tissa /​ edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content