Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Kai Mykkä­nen haas­taa kunnat kolmen hukan jahtiin

Kai Mykkä­nen haas­taa kunnat kolmen hukan jahtiin

Julkaistu:

Maanan­taina Vaasan ener­gia­vii­kolla puhu­nut ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen (kok.) perään­kuu­lut­taa kunnilta määrä­tie­toista jahtia lämpö­hu­kan, ravinne- ja mate­ri­aa­li­hu­kan sekä kiin­teis­tö­jen tila­hu­kan vähen­tä­mi­seksi.

”Haas­tan kaikki Suomen kunta­vaa­lieh­dok­kaat hukka­jah­tiin. Keinot vaih­te­le­vat kunnit­tain, mutta sitou­muk­sen tavoit­tei­siin voi ja pitää päästä kaik­kialla, jos tahtoa riit­tää.”, Kai Mykkä­nen vetoaa.

Hukka­jah­tiin voi liit­tyä ja oman jahti­vink­kinsä lisätä osoit­teessa www.kolmehukkaa.fi .

Haas­teen alle­kir­joit­ta­malla jahti­po­rukka sitou­tuu seuraa­viin peri­aat­tei­siin:

Lämpö: Kartoi­tamme vuoden sisällä jo Suomessa vireillä olevat parhaat pilo­tit sekä käytän­nöt ja käyn­nis­tämme valtuus­to­kau­della hank­keet, joiden avulla polt­ta­malla tuote­tun lämmön tarve supis­tuu vähin­tään viiden­nek­sellä.

Ravinne- ja mate­ri­aa­li­hukka: Panos­tamme kier­rä­tyk­seen sekä erityi­sesti elin­tar­vik­kei­den hukka­jah­tiin ja maata­lou­den ravin­ne­vir­to­jen kier­toon siten, että ravinne- ja mate­ri­aa­li­hukka piene­nee vähin­tään neljän­nek­sellä.

Hukka­tila: Muutamme kaavoi­tus-, raken­nus­mää­räys –ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muutos­ten käytän­tö­jämme siten, että kiin­teis­tö­jen käyt­tö­as­teen lasku tait­tuu ja tyhjien toimis­to­jen osuus kään­tyy laskuun.

“Uusi tekno­lo­gia mahdol­lis­taa ener­gia- ja mate­ri­aa­li­vir­to­jen kier­rät­tä­mi­sen aivan eri tavalla kuin suku­polvi sitten. Esimer­kiksi meillä Espoossa yli viiden­nes hiili­voi­malla tuote­tusta lämmöstä on viime vuosina korvattu jäte­ve­sien, data­kes­kus­ten ja suur­ten kiin­teis­tö­jen hukka­läm­mön käyt­töö­no­tolla. Ponte­vin toimin voimme luopua hiilestä koko­naan vuoteen 2030 mennessä ilman bioener­gian käytön kohtuut­to­man suurta lisäystä.”, Mykkä­nen kuvasi Vaasan ener­gia­päi­vien puhees­saan.

Ravin­tei­den kier­rä­tys on keskeistä myös Itäme­ren kannalta.

Ravin­tei­den kier­rä­tys on keskeistä myös Itäme­ren kannalta. Keskei­nen kysy­mys on, saadaanko halli­tus­oh­jel­man tavoite lannan ja jäte­ve­si­liet­teen 50 % proses­soin­tias­teesta toteu­tet­tua, koska sellai­se­naan näiden läji­tys pelloille johtaa haital­li­siin valu­miin.

”Kunnilla on yllät­tä­vän tärkeä rooli myös vaik­kapa lannan järke­vässä hyöty­käy­tössä. Jos biokaa­sua opitaan hyödyn­tä­mään esimer­kiksi busseissa, kannat­taa eläin­ti­lo­jen toimit­taa lantaa proses­soin­tiin suoran läji­tyk­sen sijaan.”, Mykkä­nen sanoo.

Mykkä­nen perään­kuu­lut­taa lisäksi tehok­kaam­paa ja jous­ta­vam­paa toimi­ti­lo­jen hyödyn­tä­mistä.

”Pääkau­pun­ki­seu­dulla on tyhjää toimis­to­ti­laa 30 Posti­ta­lon verran ja käytössä olevien­kin työti­lo­jen käyt­tö­aste on hädin tuskin 50 prosent­tia. Tämä johtuu viime kädessä toimis­to­työn murrok­sesta. Raken­ta­mi­sen ohjauk­sen pitää muut­tua mukana tai muuten hukka perii parhaat raken­nus­pai­kat. Kärsi­jänä on varsin­kin kohtuu­hin­tai­nen asumi­nen, kun asun­noille ei ole tilaa.”, Mykkä­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

7.3.2023

Kai Mykkä­nen: Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta – miksi ihmeessä? Koska sähkön hinta. Koska ilmas­to­teko. Koska teol­li­set työpai­kat ja arvon­lisä. Puhtaan sähkön runsaus

Skip to content