Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Kai Mykkä­nen haas­taa kunnat kolmen hukan jahtiin

Kai Mykkä­nen haas­taa kunnat kolmen hukan jahtiin

Julkaistu:

Maanan­taina Vaasan ener­gia­vii­kolla puhu­nut ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen (kok.) perään­kuu­lut­taa kunnilta määrä­tie­toista jahtia lämpö­hu­kan, ravinne- ja mate­ri­aa­li­hu­kan sekä kiin­teis­tö­jen tila­hu­kan vähen­tä­mi­seksi.

”Haas­tan kaikki Suomen kunta­vaa­lieh­dok­kaat hukka­jah­tiin. Keinot vaih­te­le­vat kunnit­tain, mutta sitou­muk­sen tavoit­tei­siin voi ja pitää päästä kaik­kialla, jos tahtoa riit­tää.”, Kai Mykkä­nen vetoaa.

Hukka­jah­tiin voi liit­tyä ja oman jahti­vink­kinsä lisätä osoit­teessa www.kolmehukkaa.fi .

Haas­teen alle­kir­joit­ta­malla jahti­po­rukka sitou­tuu seuraa­viin peri­aat­tei­siin:

Lämpö: Kartoi­tamme vuoden sisällä jo Suomessa vireillä olevat parhaat pilo­tit sekä käytän­nöt ja käyn­nis­tämme valtuus­to­kau­della hank­keet, joiden avulla polt­ta­malla tuote­tun lämmön tarve supis­tuu vähin­tään viiden­nek­sellä.

Ravinne- ja mate­ri­aa­li­hukka: Panos­tamme kier­rä­tyk­seen sekä erityi­sesti elin­tar­vik­kei­den hukka­jah­tiin ja maata­lou­den ravin­ne­vir­to­jen kier­toon siten, että ravinne- ja mate­ri­aa­li­hukka piene­nee vähin­tään neljän­nek­sellä.

Hukka­tila: Muutamme kaavoi­tus-, raken­nus­mää­räys –ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muutos­ten käytän­tö­jämme siten, että kiin­teis­tö­jen käyt­tö­as­teen lasku tait­tuu ja tyhjien toimis­to­jen osuus kään­tyy laskuun.

“Uusi tekno­lo­gia mahdol­lis­taa ener­gia- ja mate­ri­aa­li­vir­to­jen kier­rät­tä­mi­sen aivan eri tavalla kuin suku­polvi sitten. Esimer­kiksi meillä Espoossa yli viiden­nes hiili­voi­malla tuote­tusta lämmöstä on viime vuosina korvattu jäte­ve­sien, data­kes­kus­ten ja suur­ten kiin­teis­tö­jen hukka­läm­mön käyt­töö­no­tolla. Ponte­vin toimin voimme luopua hiilestä koko­naan vuoteen 2030 mennessä ilman bioener­gian käytön kohtuut­to­man suurta lisäystä.”, Mykkä­nen kuvasi Vaasan ener­gia­päi­vien puhees­saan.

Ravin­tei­den kier­rä­tys on keskeistä myös Itäme­ren kannalta.

Ravin­tei­den kier­rä­tys on keskeistä myös Itäme­ren kannalta. Keskei­nen kysy­mys on, saadaanko halli­tus­oh­jel­man tavoite lannan ja jäte­ve­si­liet­teen 50 % proses­soin­tias­teesta toteu­tet­tua, koska sellai­se­naan näiden läji­tys pelloille johtaa haital­li­siin valu­miin.

”Kunnilla on yllät­tä­vän tärkeä rooli myös vaik­kapa lannan järke­vässä hyöty­käy­tössä. Jos biokaa­sua opitaan hyödyn­tä­mään esimer­kiksi busseissa, kannat­taa eläin­ti­lo­jen toimit­taa lantaa proses­soin­tiin suoran läji­tyk­sen sijaan.”, Mykkä­nen sanoo.

Mykkä­nen perään­kuu­lut­taa lisäksi tehok­kaam­paa ja jous­ta­vam­paa toimi­ti­lo­jen hyödyn­tä­mistä.

”Pääkau­pun­ki­seu­dulla on tyhjää toimis­to­ti­laa 30 Posti­ta­lon verran ja käytössä olevien­kin työti­lo­jen käyt­tö­aste on hädin tuskin 50 prosent­tia. Tämä johtuu viime kädessä toimis­to­työn murrok­sesta. Raken­ta­mi­sen ohjauk­sen pitää muut­tua mukana tai muuten hukka perii parhaat raken­nus­pai­kat. Kärsi­jänä on varsin­kin kohtuu­hin­tai­nen asumi­nen, kun asun­noille ei ole tilaa.”, Mykkä­nen sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

23.10.2020

Vauh­tia liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ehdo­tuk­set tielii­ken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Jokai­selle suoma­lai­selle mahdol­li­suus valita vähä­pääs­töi­sempi kulku­ta­pa­muoto. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että sähköä tai biokaa­sua käyt­tävä

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.