• FI
 • SV
 • MENU
  Kai Mykkä­nen haas­taa kunnat kolmen hukan jahtiin

  Kai Mykkä­nen haas­taa kunnat kolmen hukan jahtiin

  Julkaistu: 20.03.2017 Ympäristö

  Maanan­taina Vaasan ener­gia­vii­kolla puhu­nut ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen (kok.) perään­kuu­lut­taa kunnilta määrä­tie­toista jahtia lämpö­hu­kan, ravinne- ja mate­ri­aa­li­hu­kan sekä kiin­teis­tö­jen tila­hu­kan vähen­tä­mi­seksi.

  ”Haas­tan kaikki Suomen kunta­vaa­lieh­dok­kaat hukka­jah­tiin. Keinot vaih­te­le­vat kunnit­tain, mutta sitou­muk­sen tavoit­tei­siin voi ja pitää päästä kaik­kialla, jos tahtoa riit­tää.”, Kai Mykkä­nen vetoaa.

  Hukka­jah­tiin voi liit­tyä ja oman jahti­vink­kinsä lisätä osoit­teessa www.kolmehukkaa.fi .

  Haas­teen alle­kir­joit­ta­malla jahti­po­rukka sitou­tuu seuraa­viin peri­aat­tei­siin:

  Lämpö: Kartoi­tamme vuoden sisällä jo Suomessa vireillä olevat parhaat pilo­tit sekä käytän­nöt ja käyn­nis­tämme valtuus­to­kau­della hank­keet, joiden avulla polt­ta­malla tuote­tun lämmön tarve supis­tuu vähin­tään viiden­nek­sellä.

  Ravinne- ja mate­ri­aa­li­hukka: Panos­tamme kier­rä­tyk­seen sekä erityi­sesti elin­tar­vik­kei­den hukka­jah­tiin ja maata­lou­den ravin­ne­vir­to­jen kier­toon siten, että ravinne- ja mate­ri­aa­li­hukka piene­nee vähin­tään neljän­nek­sellä.

  Hukka­tila: Muutamme kaavoi­tus-, raken­nus­mää­räys –ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen muutos­ten käytän­tö­jämme siten, että kiin­teis­tö­jen käyt­tö­as­teen lasku tait­tuu ja tyhjien toimis­to­jen osuus kään­tyy laskuun.

  “Uusi tekno­lo­gia mahdol­lis­taa ener­gia- ja mate­ri­aa­li­vir­to­jen kier­rät­tä­mi­sen aivan eri tavalla kuin suku­polvi sitten. Esimer­kiksi meillä Espoossa yli viiden­nes hiili­voi­malla tuote­tusta lämmöstä on viime vuosina korvattu jäte­ve­sien, data­kes­kus­ten ja suur­ten kiin­teis­tö­jen hukka­läm­mön käyt­töö­no­tolla. Ponte­vin toimin voimme luopua hiilestä koko­naan vuoteen 2030 mennessä ilman bioener­gian käytön kohtuut­to­man suurta lisäystä.”, Mykkä­nen kuvasi Vaasan ener­gia­päi­vien puhees­saan.

  Ravin­tei­den kier­rä­tys on keskeistä myös Itäme­ren kannalta.

  Ravin­tei­den kier­rä­tys on keskeistä myös Itäme­ren kannalta. Keskei­nen kysy­mys on, saadaanko halli­tus­oh­jel­man tavoite lannan ja jäte­ve­si­liet­teen 50 % proses­soin­tias­teesta toteu­tet­tua, koska sellai­se­naan näiden läji­tys pelloille johtaa haital­li­siin valu­miin.

  ”Kunnilla on yllät­tä­vän tärkeä rooli myös vaik­kapa lannan järke­vässä hyöty­käy­tössä. Jos biokaa­sua opitaan hyödyn­tä­mään esimer­kiksi busseissa, kannat­taa eläin­ti­lo­jen toimit­taa lantaa proses­soin­tiin suoran läji­tyk­sen sijaan.”, Mykkä­nen sanoo.

  Mykkä­nen perään­kuu­lut­taa lisäksi tehok­kaam­paa ja jous­ta­vam­paa toimi­ti­lo­jen hyödyn­tä­mistä.

  ”Pääkau­pun­ki­seu­dulla on tyhjää toimis­to­ti­laa 30 Posti­ta­lon verran ja käytössä olevien­kin työti­lo­jen käyt­tö­aste on hädin tuskin 50 prosent­tia. Tämä johtuu viime kädessä toimis­to­työn murrok­sesta. Raken­ta­mi­sen ohjauk­sen pitää muut­tua mukana tai muuten hukka perii parhaat raken­nus­pai­kat. Kärsi­jänä on varsin­kin kohtuu­hin­tai­nen asumi­nen, kun asun­noille ei ole tilaa.”, Mykkä­nen sanoo.