Kai Mykkänen haastaa kunnat kolmen hukan jahtiin – kokoomus.fi
MENU
Kai Mykkänen haastaa kunnat kolmen hukan jahtiin

Kai Mykkänen haastaa kunnat kolmen hukan jahtiin

Julkaistu: 20.03.2017 Ympäristö

Maanan­taina Vaasan energia­vii­kolla puhunut ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Kai Mykkänen (kok.) perään­kuu­luttaa kunnilta määrä­tie­toista jahtia lämpö­hukan, ravinne- ja materi­aa­li­hukan sekä kiinteis­töjen tilahukan vähen­tä­mi­seksi.

”Haastan kaikki Suomen kunta­vaa­lieh­dokkaat hukka­jahtiin. Keinot vaihte­levat kunnittain, mutta sitou­muksen tavoit­teisiin voi ja pitää päästä kaikkialla, jos tahtoa riittää.”, Kai Mykkänen vetoaa.

Hukka­jahtiin voi liittyä ja oman jahti­vink­kinsä lisätä osoit­teessa www.kolmehukkaa.fi .

Haasteen allekir­joit­ta­malla jahti­po­rukka sitoutuu seuraaviin periaat­teisiin:

Lämpö: Kartoi­tamme vuoden sisällä jo Suomessa vireillä olevat parhaat pilotit sekä käytännöt ja käynnis­tämme valtuus­to­kau­della hankkeet, joiden avulla poltta­malla tuotetun lämmön tarve supistuu vähintään viiden­nek­sellä.

Ravinne- ja materi­aa­li­hukka: Panos­tamme kierrä­tykseen sekä erityi­sesti elintar­vik­keiden hukka­jahtiin ja maata­louden ravin­ne­vir­tojen kiertoon siten, että ravinne- ja materi­aa­li­hukka pienenee vähintään neljän­nek­sellä.

Hukkatila: Muutamme kaavoitus-, raken­nus­määräys –ja käyttö­tar­koi­tuksen muutosten käytän­tö­jämme siten, että kiinteis­töjen käyttö­asteen lasku taittuu ja tyhjien toimis­tojen osuus kääntyy laskuun.

“Uusi tekno­logia mahdol­listaa energia- ja materi­aa­li­vir­tojen kierrät­tä­misen aivan eri tavalla kuin sukupolvi sitten. Esimer­kiksi meillä Espoossa yli viidennes hiili­voi­malla tuote­tusta lämmöstä on viime vuosina korvattu jätevesien, datakes­kusten ja suurten kiinteis­töjen hukka­lämmön käyttöö­no­tolla. Pontevin toimin voimme luopua hiilestä kokonaan vuoteen 2030 mennessä ilman bioenergian käytön kohtuut­toman suurta lisäystä.”, Mykkänen kuvasi Vaasan energia­päivien puheessaan.

Ravin­teiden kierrätys on keskeistä myös Itämeren kannalta.

Ravin­teiden kierrätys on keskeistä myös Itämeren kannalta. Keskeinen kysymys on, saadaanko halli­tus­oh­jelman tavoite lannan ja jäteve­si­lietteen 50 % proses­soin­tias­teesta toteu­tettua, koska sellai­senaan näiden läjitys pelloille johtaa haital­lisiin valumiin.

”Kunnilla on yllät­tävän tärkeä rooli myös vaikkapa lannan järke­vässä hyöty­käy­tössä. Jos biokaasua opitaan hyödyn­tämään esimer­kiksi busseissa, kannattaa eläin­ti­lojen toimittaa lantaa proses­sointiin suoran läjityksen sijaan.”, Mykkänen sanoo.

Mykkänen perään­kuu­luttaa lisäksi tehok­kaampaa ja jousta­vampaa toimi­ti­lojen hyödyn­tä­mistä.

”Pääkau­pun­ki­seu­dulla on tyhjää toimis­to­tilaa 30 Posti­talon verran ja käytössä olevienkin työti­lojen käyttöaste on hädin tuskin 50 prosenttia. Tämä johtuu viime kädessä toimis­totyön murrok­sesta. Raken­ta­misen ohjauksen pitää muuttua mukana tai muuten hukka perii parhaat raken­nus­paikat. Kärsijänä on varsinkin kohtuu­hin­tainen asuminen, kun asunnoille ei ole tilaa.”, Mykkänen sanoo.


Kokoomus.fi